Studieordning for bacheloruddannelsen i økonomi, 2023

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 35 af 13. januar 2022(adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 1125 af 4. juli 2022 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Økonomi (cand.oecon.).

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Økonomi.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i økonomi forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i økonomi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Economics.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med bacheloruddannelsen i økonomi er, at den studerende efter endt uddannelse har opnået følgende kompetenceprofil:

Viden:

 • Skal have viden om teori, metode og praksis inden for økonomi.
 • Skal kunne forstå og reflektere over teoriers og metoders anvendelighed og begrænsninger.

Færdigheder:

 • Skal kunne anvende økonomiske metoder og redskaber samt kunne anvende generelle og digitale færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for økonomi.
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
 • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer:

 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at kunne analysere komplekse problemstillinger på forskellige samfundsmæssige niveauer med en professionel tilgang.
 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.
Arbejdstager kan forvente, at bacheloren vil være i stand til at:
 • bidrage proaktivt i at tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale økonomiske problemstillinger og komme med forslag til, hvordan denne viden kan omsættes i praksis.
 • sammenholde teoretiske og praktiske økonomiske problemstillinger og præsentere de fordele og ulemper, der er forbundet hermed.
 • selvstændigt omsætte og anvende økonomiske metoder og modeller i relation til samfundsmæssige problemstillinger.
 • bidrage professionelt i faglige og tværfaglige teamprocesser i relation til økonomiske problemstillinger.
 • selvstændigt og i samarbejde med andre kunne omsætte teoretisk viden inden for økonomi til konkrete løsningsforslag.
 • yde økonomisk sparring i forhold til problemstillinger, der er af samfundsmæssig betydning.
 • omsætte teoretisk og faglig praktisk viden og indsigt inden for økonomi til forståelige budskaber for forskellige målgrupper.

 

På bacheloruddannelsen i økonomi prioriteres den studerendes udvikling og læring højt. Dette udtrykkes gennem forventninger til, hvad den studerende tilegner sig af viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet og de enkelte moduler.

Studiet er funderet på en problembaseret læringstilgang (PBL), hvor den studerendes evne til at identificere, analysere og komme med anbefalinger til konkrete og aktuelle problemstillinger understøttes selvstændigt og sammen med andre både gennem projekt- såvel som kursusaktiviteter.

PBL er i uddannelsen en integreret del af projektarbejdet samt kursusaktiviteter, herunder forelæsninger, casearbejde, øvelser og virksomhedssamarbejde.

På studiet vægtes tværfaglighed, teamarbejde, individuel læring og progressionen inden for PBL-kompetencer højt. Der skabes rum for, at den studerende alene og i samspil med andre gradvist styrker sine evne til at opbygge og forene praksis og teoretisk forankrede kompetencer på refleksiv vis.

Ydermere, at den studerende formår at argumentere og omsætte disse til konkrete løsningsforslag.

På studiet arbejdes der med at understøtte PBL progression ved, at den studerende styrker sine; problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og refleksive kompetencer. Dette sker ved, at den studerende afprøver og får erfaring med forskellige problemstillinger, samarbejdsrelationer, projektformer og refleksionsprocesser.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelsen i økonomi sætter den studerende i stand til at identificere og analysere centrale økonomiske problemstillinger i et tværfagligt perspektiv, samt at udarbejde konkrete løsningsforslag, der er af samfundsmæssig betydning.

Den studerende opnår gennem uddannelsen økonomiske færdigheder indenfor makroøkonomi, mikroøkonomi og centrale redskabsfag herunder statistik, økonometri, matematik og IT.

Uddannelsesforløbet indeholder en bred vifte af teori, videnskabelige metodefag og øvrige redskabsfag, hvor undervisningen gennem faglig progression bevæger sig fra elementær indføring til avanceret læring gennem brug af øvelser.

Den studerendes viden, færdigheder og kompetencer udvikles hovedsageligt på uddannelsen igennem problemorienteret læring, både individuelt og i teams, hvorfor den studerende sættes i stand til at samarbejde, kommunikere og styre opgaver relateret til konkrete økonomiske problemstillinger.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • underviserfeedback
 • peer review
 • digitalt understøttet undervisning
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

Regler om forløb af bacheloruddannelsen

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.

Studienævnet kan dog i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående.

18: Uddannelsesoversigt

Mål, indhold, omfang, undervisnings- og arbejdsformer, tidsmæssig placering, forudsætningskrav for deltagelse, generelle og specifikke læringsmål (viden, færdigheder og kompetencer), vurderingskriterier samt prøveformer for de enkelte semestre og de tilhørende moduler beskrives kronologisk nedenfor:

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Makroøkonomi I
(BAØKO20231)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikroøkonomi I
(BAØKO20232)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Dansk økonomi i Europa
(BAØKO20233)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Matematik for økonomer I
(BAØKO20234)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
PBL og projektarbejde
(BAØKO20235)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Makroøkonomi II
(BAØKO20236)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Matematik for økonomer II
(BAØKO20237)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
International økonomi
(BAØKO20238)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Projektarbejde med videnskabsteori
(BAØKO20239)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Makroøkonomi III
(BAØKO202310)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Mikroøkonomi II
(BAØKO202311)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Statistik for økonomer
(BAØKO202312)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
4. Semester
Makroøkonomi IV
(BAØKO202313)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mikroøkonomi III - Arbejdsmarkedsøkonomi
(BAØKO202314)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Økonometri I
(BAØKO202315)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Makroøkonomisk projekt
(BAØKO202316)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5. Semester
Økonometri II
(BAØKO202317)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Mikroøkonomi IV - Adfærdsøkonomi
(BAØKO202318)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikroøkonomi V – Innovationsøkonomi
(BAØKO202319)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Økonomisk metodologi
(BAØKO202320)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Empirisk projekt
(BAØKO202321)
Projekt 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
6. Semester
Bachelorprojekt
(BAØKO202322)
Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Valgfag 10

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Spilteori
(BAØKO202323)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Entreprenørskab og virksomhedsteori
(BAØKO202324)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Finansielle markeder
(BAØKO202325)
Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Sundhedsøkonomi
(BAØKO202326)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Det økonomiske monetære samarbejde i EU
(BAØKO202328)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Økonomiske modeller I
(BAØKO202329)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Økonomiske modeller II
(BAØKO202330)
Projekt 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Samfundsøkonomisk problemstilling
(BAØKO202331)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Projekt om samfundsøkonomisk problemstilling
(BAØKO202332)
Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

På bacheloruddannelsen i Økonomi er videnskabsteori og videnskabelig metode en integreret del af undervisningen, og fremtræder i særlig grad i følgende moduler:

 • PBL og projektarbejde
 • Projektarbejde med videnskabsteori
 • Statistik for økonomer
 • Makroøkonomisk projekt
 • Økonomisk metodologi
 • Empirisk projekt
 • Bachelorprojekt

På 6. semester skal den studerende vælge valgfag, som udgør i alt 10 ECTS-point. Målet med valgsfagsmoduler er at give den studerende grundlæggende faglig indblik i og overblik over et eller flere af de udbudte valgfag. 

Valgfagene giver den studerende et særligt indblik i, samt faglige og praktiske kompetence indenfor, et økonomisk delemne eller fagområde med tæt tilknytning til samfundsøkonomi. Fagene supplerer de økonomiske kernefag i teori og metode. Hvert valgfag baseres på et nærmere angivet pensum.

Det er målet, at den studerende efter et valgfagsmodul kan:

 • redegøre for et økonomisk valgfags indhold på et grundlæggende niveau.
 • formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for faget.
 • belyse, diskutere og analysere aktuelle problemstillinger inden for faget i et økonomisk perspektiv.
 • reflektere selvstændigt over fagets centrale problemstillinger herunder konkurrerende perspektiver, metoder og anvendelsesområder.

Studienævnet orienterer forud for hver tilmeldingsperiode de studerende om, hvilke valgfag fra studieordningen, som vil blive udbudt i det kommende semester.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

19: Henvisninger til uddybende information

For uddybende information se studiets hjemmeside.

Regler om skriftlige produkter findes her.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2023.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2022 efter sommereksamen 2025.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen