Studieordning for BA i International Virksomhedskommunikation, 2015

1: Forord

I medfør af lov nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i et fremmedsprog og et tilvalgsfag.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævnet for International Virksomhedskommunikation

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Erhvervskommunikation og -sprog.

7: Adgangskrav

Adgangsbetingelserne til bacheloruddannelsen er en eksamen på gymnasialt niveau (studentereksamen, hf, hhx eller htx) samt opfyldelse af de område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav. For at kunne optages på tilvalgsfagene i henholdsvis organisation og ledelse og kinesiske områdestudier kræves desuden engelsk på b-niveau.

Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis fx via udlandsophold, erhvervsarbejde, og/eller anden uddannelse. Der henvises i øvrigt til adgangsbekendtgørelsen.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation, engelsk. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in International Business Communication in English.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Hvor intet andet er anført, er prøverne på dansk. Dette gælder både skriftlige og mundtlige prøver

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Bacheloren

Viden

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse på vidensfelt og forståelses- og refleksionsniveau skal have:

 • viden om teksters og sprogs struktur og funktion og evne til at reflektere herover

 • viden om kommunikationsteori og evne til at reflektere herover

 • viden om oversættelsesteori og evne til at reflektere herover

 • viden om metode og praksis inden for intern og ekstern virksomhedskommunikation i fremmedsprogsområderne og i Danmark

 • indsigt i erhvervsvirksomheders funktioner og erhvervsøkonomiske forhold i Danmark og i de valgte sprogområder

 • viden om interkulturel kommunikation og markedsføring og om teori, metode og praksis inden for feltet

 • viden om erhvervsvirksomheders internationale salgs- og markedsføringsaktiviteter

 • indsigt i de sociale, politiske, kulturelle og økonomiske forhold i de valgte sprogområder og i Danmark.

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal:

 • kunne beskrive og formulere væsentlige problemstillinger inden for områderne sprog og kommunikation i virksomhedssammenhæng på selvstændig vis

 • kunne anvende relevante teorier og metoder inden for uddannelsens faglige genstandsområder

 • kunne indsamle og udvælge relevant information samt kritisk strukturere, analysere og vurdere de fundne data og vælge relevante løsningsmodeller

 • kunne kommunikere præcist, effektivt og korrekt både mundtligt og skriftligt om faglige problemstillinger og løsningsmodeller på dansk og det eller de pågældende fremmedsprog både til fagfæller og ikke-specialister samt øvrige samarbejdspartnere

 • kunne bearbejde, oversætte og selvstændigt udforme forskellige tekster i relation til virksomhedens interne og eksterne kommunikation

 • kunne anvende teorier inden for erhvervsøkonomi, markedsføring og organisation i kulturel sammenhæng

 • kunne anvende sin indsigt i de sociale, politiske, kulturelle og økonomiske forhold i de valgte sprogområder og i Danmark, fx i forbindelse med markedsføring og interkulturel kommunikation

 • kunne anvende grundlæggende it-værktøjer til støtte for sprog-, kommunikations- og projektarbejde.

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal:

 • kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, både selvstændigt og i grupper, gennem arbejdet med uddannelsens forskellige faglige og tværfaglige problemstillinger

 • i samarbejde med andre faggrupper selvstændigt og professionelt kunne varetage komplekse og udviklingsorienterede opgaver af kommunikativ og administrativ karakter i internationalt orienterede virksomheder, institutioner og organisationer og i forbindelse hermed fungere som sprogkonsulent

 • kunne fungere som koordinerende led i forbindelse med intern og ekstern løsning af dokumentationsopgaver for virksomheder og organisationer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelsen består af et centralt fag samt et tilvalgsfag, jf. stk. 3. Det centrale fag inklusive såkaldte støttefag og valgfag har et omfang på 135 ECTS-point og kan være enten engelsk, spansk eller tysk efter den studerendes valg. Tilvalgsfaget har et omfang på 45 ECTS-point og kan udgøres af et af de i stk. 3 anførte fag efter den studerendes valg. På uddannelsens 6. semester indgår et bachelorprojekt på 15 ECTS-point. Uddannelsens 4. semester kan udgøres af et studieophold ved et universitet i udlandet i det sprogområde, som studeres i det centrale fag; studieaktiviteterne ved det pågældende udenlandske universitet træder da i stedet for studieaktiviteterne på 4. semester.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. I uddannelsens 3. semester indgår valgfag svarende til 10 ECTS-point. Det centrale fag, tilvalgsfaget, valgfag og bachelorprojekt giver tilsammen den studerende mulighed for at nå de i § 4 formulerede læringsmål.

Det centrale fags obligatoriske moduler

Problembaseret læring1. sem.5 ECTS
Kultur- og samfundsforhold1. sem.10 ECTS
Virksomhedskommunikation I1. sem.5 ECTS
Grammatik1. sem.5 ECTS
Skriftlig sprogproduktion1. sem.5 ECTS
Genre- og sprogbrugsanalyse2. sem.5 ECTS
Virksomhedsforståelse1. og 2. sem.10 ECTS
Grammatik og skriftlig sprogproduktion2. sem.5 ECTS
erhvervs- og samfundsforhold2. sem.10 ECTS
Virksomhedskommunikation II2. og 3. sem.5 ECTS
Fagkommunikation3. sem.10 ECTS
Interkulturel kommunikation i organisationer3. sem.15 ECTS
Tilvalgsintroduktion4. sem.15 ECTS
Markedsforhold4. sem.15 ECTS
Bachelorprojekt6. sem.15 ECTS

Valgfrie moduler, hvoraf den studerende på 3. semester skal vælge et jf. § 5, stk. 2 (der vælges i alt 10 ECTS-point)

Webkommunikation i teori og praksis3. sem.10 ECTS
Litteratur og samfund (engelsk)3. sem.10 ECTS
Aktuelle debatemner (spansk/tysk)3. sem.10 ECTS
forretningsudvikling og entreprenørskab3. sem.10 ECTS

* Valgfagene kan vælges blandt ovenstående valgfrie moduler og/eller blandt valgfrie moduler udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

BA-tilvalget i It og kommunikation

Interpersonel kommunikation i teori og praksis5. sem.10 ECTS-point
Semiotik og medieanalyse5. sem.5 ECTS-point
Grundlæggende webdesign5. sem.15 ECTS-point
Fajournalistik og webkommunikation6. sem.5 ECTS-point
Retorik og mundtlig formidling6. sem.5 ECTS-point
Digitale kommunikationsplatforme6. sem.5 ECTS-point

Der udbydes følgende tilvalgsfag efter studienævnets bestemmelse: It og kommunikation, Organisation og ledelse og Kinesiske områdestudier. Adgangsbetingelserne til tilvalgsfagene er, at den studerende ud over førsteårsprøven skal have gennemført et antal prøver på 3. semester fastsat af studienævnet. For at kunne få adgang til tilvalgsfaget i Kinesiske områdestudier og Organisation og ledelse skal den studerende desuden have engelsk på B-niveau. 

 Mål for og indhold af tilvalgsfaget i It og kommunikation Bachelortilvalget i It og kommunikation har til formål gennem studier på dansk inden for skriftlig og mundtlig kommunikation i virksomhedsregi samt studier inden for it-fag, som understøtter kommunikationsarbejde i virksomhedsregi, at give grundlag for, at den studerende opnår kvalifikationer inden for tilvalgsfagets områder, som sammen med det centrale fag giver kompetence til ansættelse i virksomheder og organisationer eller til fortsatte studier på en kandidatuddannelse.

BA-tilvalget i Organisation og ledelse

Ledelse og kommunikation5. sem.10 ECTS-point
HRM (Human Resources Management)5. sem.10 ECTS-point
Forandrings- og projektledelse5. sem.10 ECTS-point
Retorik og mundtlig formidling6. sem.5 ECTS-point
CSR (Corporate Social Responsibility)6. sem.5 ECTS-point
Organisationspsykologi6. sem.5 ECTS-point

Bachelortilvalget i Organisation og ledelse har til formål gennem studier på dansk og engelsk inden for ledelse, organisation, human ressources management, mundtlig formidling, virksomhedens sociale ansvar samt afrapportering af virksomhedens samfundsmæssige ansvar at give grundlag for, at den studerende opnår kvalifikationer inden for tilvalgsfagets områder, som sammen med det centrale fag giver kompetence til ansættelse i virksomheder og organisationer eller til fortsatte studier på en kandidatuddannelse.

BA-tilvalget i Kinesiske områdestudier

Kinesisike samfundsforhold I5. sem.10 ECTS-point
Kinesisk kultur I5. sem.10 ECTS-point
Kinesisk skriftlig og mundtlig sprogforståelse I5. sem.10 ECTS-point
Kinesiske samfundsforhold II6. sem.5 ECTS-point
Kinesisk kultur II6. sem.5 ECTS-point
Kinesisk sprogforståelse II6. sem.5 ECTS-point

Bachelortilvalget i Kinesiske områdestudier har til formål gennem studier på engelsk, dansk og kinesisk inden for kinesiske samfundsforhold, kinesisk kultur og kinesisk sprogforståelse at give grundlag for, at den studerende opnår kvalifikationer inden for tilvalgsfagets områder, som sammen med det centrale fag giver kompetence til ansættelse i internationale virksomheder og organisationer eller til fortsatte studier på en kandidatuddannelse

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: IT og kommunikation
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Kultur og samfundsforhold Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Virksomhedskommunikation I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grammatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Skriftlig sprogproduktion Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Genre- og sprogbrugsanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Grammatik og skriftlig sprogproduktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Erhvervs- og samfundsforhold Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk
3. Semester
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk
Fagkommunikation Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Interkulturel kommunikation i organisationer Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfrie moduler
Den studerende på 3. semester skal vælge et (der vælges i alt 10 ECTS-point)
4. Semester
Tilvalgsintroduktion Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Markedsforhold Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
5. Semester
Interpersonel kommunikation i teori og praksis Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Semiotik og medieanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Grundlæggende webdesign Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Fagjournalistik og webkommunikation Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Retorik og mundtlig formidling Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Digitale kommunikationsplatforme Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
6. Semester
Bachelorprojekt Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Organisation og ledelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Kultur og samfundsforhold Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Virksomhedskommunikation I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grammatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Skriftlig sprogproduktion Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Genre- og sprogbrugsanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Grammatik og skriftlig sprogproduktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Erhvervs- og samfundsforhold Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk
3. Semester
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk
Fagkommunikation Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Interkulturel kommunikation i organisationer Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfrie moduler
Den studerende på 3. semester skal vælge et (der vælges i alt 10 ECTS-point)
4. Semester
Tilvalgsintroduktion Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Markedsforhold Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
5. Semester
Ledelse og kommunikation Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
HRM (Human Resources Management) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Forandrings- og projektledelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Retorik og mundtlig formidling Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
CSR (Corporate Social Responsibility) Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Organisationspsykologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
6. Semester
Bachelorprojekt Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Kinesiske områdestudier
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Kultur og samfundsforhold Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Virksomhedskommunikation I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grammatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Skriftlig sprogproduktion Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Genre- og sprogbrugsanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Grammatik og skriftlig sprogproduktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Erhvervs- og samfundsforhold Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk
3. Semester
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk
Fagkommunikation Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Interkulturel kommunikation i organisationer Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfrie moduler
Den studerende på 3. semester skal vælge et (der vælges i alt 10 ECTS-point)
4. Semester
Tilvalgsintroduktion Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Markedsforhold Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
5. Semester
Kinesiske samfundsforhold I Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Kinesisk kultur I Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Kinesisk sprogforståelse I Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
57-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Kinesiske samfundsforhold II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Kinesisk kultur II Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Kinesisk sprogforståelse II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Bachelorprojekt Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

 
Valgfrie moduler
Den studerende på 3. semester skal vælge et (der vælges i alt 10 ECTS-point)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
3. Semester
Webkommunikation i teori og praksis Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Litteratur og samfund Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Aktuelle debatemner Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Forretningsudvikling og entreprenørskab Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for International Virksomhedskommunikation og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2015 og gælder for alle studerende, der har påbegyndt bacheloruddannelsen den 1. september 2015 eller senere.

Der er foretaget korrektioner på baggrund af ændring af studieordningen, som vedrører ændring i censurformen vedrørende studieordningens modul "virksomhedsforståelse" 

Det besluttes af Studienævnet for International Virksomhedskommunikation og/eller Det 46 Humanistiske Fakultet, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning. 

Studerende, der følger en studieordning fra 2014, skal afslutte uddannelsen senest fire år efter, at de har påbegyndt den (orlov tæller ikke med i de fire år).

21: Ændringer til studieordningen