Studieordning for Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring ved Aalborg Universitet September 2014 med ændring 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Uddannelsesvidenskab, Gymnasiepædagogik og Læring.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring forudsætter en gymnasial uddannelse.

Specifikke adgangskrav
Der er specifikke adgangskrav til uddannelserne under det samfundsvidenskabelige hovedområde, såvel som for den enkelte uddannelse. For bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring gælder de områdespecifikke adgangskrav for alle samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser samt det uddannelsesspecifikke adgangskrav om matematik B.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i organisatorisk læring. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in Organizational Learning.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som sigter mod at give de studerende en indføring i samfundsvidenskabelige fag og metoder, der giver grundlag for at forstå, analysere, understøtte og styre læring og vidensbaseret udvikling i private og offentlige organisationer. Typiske erhvervsfunktioner vil være udviklingskonsulent, kvalitetsmedarbejder, innovationsmedarbejder, arbejdsmiljøkonsulent, jobkonsulent og HR-konsulent. Uddannelsen tilrettelægges tværfagligt, problembaseret og praksisorienteret med udgangspunkt i organisationsteori, læringsteori, videnssociologi, innovationsteori og tilgrænsende fagområder samt videnskabsteori, metode og evaluering.

Uddannelsens formål
Bacheloruddannelsen i organisatorisk læring har til formål at give bachelorerne en række samfundsvidenskabelige og tværfaglige kompetencer, som kvalificerer til at arbejde med læring, organisationsudvikling og kompetenceudvikling i private og offentlige virksomheder samt til videreuddannelse på kandidatniveau. Uddannelsen fører blandt andet frem til følgende kandidatuddannelser: Cand.it. i IT ledelse, Aalborg Universitet; Cand.soc. i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, Aalborg Universitet; Cand.mag. i Læring og forandringsprocesser, Aalborg Universitet.

Uddannelsens fag
Bacheloruddannelsen i organisatorisk læring består af en række fag samt valgfag. Fagene er organiseret i moduler. Bacheloruddannelsens konstituerende fag udgør 165 ECTS og valgfag udgør 15 ECTS.

Bacheloruddannelsens fag omfatter:

 • Organisationsteori
 • Læringsteori
 • Videnssociologi
 • Organisatorisk læring
 • Samfundsvidenskabelig metode
 • Organisatorisk interventionsmetode
 • Læringsøkonomi
 • Globaliseringsteori

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse

Viden

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende skal:

 • Opnå forskningsbaseret viden om teori og praksis inden for organisatorisk læring, herunder faglige bidrag fra organisationsteori, læringsteori, videnssociologi og innovationsteori.
 • Opnå viden om videnskabsteori, samfundsvidenskabelige undersøgelses- og analysemetoder og evaluering samt om problembaseret projektarbejde som videnskabelig undersøgelsesmetode, arbejds- og samarbejdsform.
 • Opnå viden om metoder til læring i organisationer, herunder videndeling, projekt- og forandringsledelse, læringsøkonomi, design af læringsrum, samspil mellem teknologi, læring og videnanvendelse, uddannelse og oplæring, samt dialogiske metoder til læring.
 • Opnå en forståelse af samt evnen til at reflektere over sammenhængen mellem organisatorisk forandring og forskningsbaseret viden om organisatorisk læring.

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal kunne:

 • Vælge og anvende samfundsvidenskabelige undersøgelses- og analysemetoder til at undersøge, dokumentere og evaluere behov for og resultater af læring og vidensbaseret udvikling i private og offentlige organisationer
 • Vælge og anvende relevante metoder til læring og vidensbaseret udvikling i private og offentlige organisationer
 • Formidle faglig viden, problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal kunne:

 • Håndtere og styre komplekse og udviklingsorienterede projektforløb og opgaver inden for organisatorisk læring
 • Vælge og anvende analytiske og praktiske tilgange til organisatorisk læring, som er tilpasset og udviklet i forhold til den givne situation og proces og samtidig overholder gængse videnskabelige principper
 • Indgå i og kvalificere samarbejde om læring og vidensbaseret udvikling i en organisatorisk kontekst på tværs af professioner, discipliner og fag.
 • Identificere og dokumentere egne læringsbehov samt strukturere og dokumentere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring er opbygget af 16 moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng.

Modul 1: Problembaseret læring I1. sem.5 ECTS
Modul 2: Organisation og samfund1. sem.15 ECTS
Modul 3: Problembaseret læring II1. sem.5 ECTS
Modul 4: Erkendelsesprocesser og produktion af viden1. sem.5 ECTS
Modul 5: Læringsteori – projektmodul2. sem15 ECTS
Modul 6: Viden, innovation og samfund2. sem10 ECTS
Modul 7: Organisationsteori - struktur, teknologi, kultur og globalisering2. sem5 ECTS
Modul 8: Organisatorisk læring – projektmodul3. sem15 ECTS
Modul 9: At undersøge læring i organisationer. Undersøgelses- og analysemetode I3. sem10 ECTS
Modul 10: Læringsøkonomi3. sem5 ECTS
Modul 11: Organisationsdesign og læringsstrategi - projektmodul4. sem.15 ECTS
Modul 12: Læringsmetoder og eksperimentelle læringsrum4. sem.10 ECTS
Valgfag4. sem.5 ECTS
Modul 13: Laboratorium for organisatorisk læring – projektmodul5. sem.15 ECTS
Modul 14: At skabe viden om læring i organisationer. Undersøgelses- og analysemetode II5. sem.10 ECTS
Modul 15: Læring og organisation i globalt perspektiv5. sem.5 ECTS
Modul 16: Bachelorprojekt6. sem.20 ECTS
Valgfag6. sem.10 ECTS

Studenterudviklingssamtaler (SUS)

Alle studerende deltager i individuelle studenterudviklingssamtaler (SUS) på uddannelsens 2. semester samt på uddannelsens 5. semester. Ved studenterudviklingssamtalerne gøres der status over den studerendes kompetencer i relation til uddannelsens mål og den enkelte studerendes individuelle mål.

18: Uddannelsesoversigt

De enkelte modulers indhold og undervisningsformer:

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Organisation og samfund Projekt 20 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Problembaseret læring II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Erkendelsesprocesser og produktion af viden Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Læringsteori Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Viden, innovation og samfund Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organisationsteori – struktur, teknologi, kultur og globalisering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Organisatorisk læring Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
At undersøge læring i organisationer. Undersøgelses- og analysemetode 1 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Læringsøkonomi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Organisationsdesign og læringsstrategi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Læringsmetoder og eksperimentelle læringsrum Projekt 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag 4. semester 5
5. Semester
Laboratorium for organisatorisk læring Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
At skabe viden om læring i organisationer. Undervisnings- og analysemetode 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Læring og organisation i globalt perspektiv Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Bachelorprojekt Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag 6. semester
10 ECTS i alt - enten to på 5 ECTS eller et på 10 ECTS
10

Valgfag

Udover de beskrevne obligatoriske moduler omfatter uddannelsen 5 ECTS valgfag på 4. semester og 10 ECTS valgfag på 6. semester. Valgfag vælges blandt relevante fag af samme omfang og på samme niveau inden for andre bacheloruddannelser. Via valgfagene kan de studerende supplere deres kompetencer inden for bestemte områder, f.eks. erhvervsøkonomi, pædagogik, kommunikation eller IT. Valgfagene bedømmes efter eksamensbestemmelserne for de uddannelser, hvori de indgår. Studienævnet udarbejder og vedligeholder en liste over godkendte valgfag. Valgfag, som ikke er på listen, kan godkendes af studienævnet efter ansøgning. Studienævnet kan beslutte at udbyde valgfag på enten 5 ECTS eller 10 ECTS inden for bacheloruddannelsen i organisatorisk læring. I forbindelse med beslutning om udbud af et valgfag fastsætter studienævnet prøvebestemmelser for det pågældende fag

 
Valgfag 4. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Retorik og mundtlig formidling Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
CSR (Corporate Social Responsibility) Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig
Modul 6: Organisation og ledelse 2: Offentlig forvaltning og e-Government Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Modul 7: Innovation og forandring 2: Forandringsledelse og forandringskommunikation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Kommunikationsplanlægning Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Virksomhedsledelse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til kommunikationsprocesser Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Logik og argumentationsteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Mundtlig kommunikation: Retorik i praksis Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Informationspraksis og informationsadfærd Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Effekt og evaluering Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Valgfag – organisation & strategi Projekt 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Valgfrit - Entreprenørskab og Innovation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Contemporary Social and Political Discourses Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Forvaltningsret Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

 
Valgfag 6. semester
10 ECTS i alt - enten to på 5 ECTS eller et på 10 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Organisationspsykologi Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Organisationsfilosofi Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig
Retorik og mundtlig formidling Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
CSR (Corporate Social Responsibility) Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig
Modul 6: Organisation og ledelse 2: Offentlig forvaltning og e-Government Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Modul 7: Innovation og forandring 2: Forandringsledelse og forandringskommunikation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Kommunikationsplanlægning Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Virksomhedsledelse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til kommunikationsprocesser Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Logik og argumentationsteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Mundtlig kommunikation: Retorik i praksis Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Informationspraksis og informationsadfærd Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Effekt og evaluering Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Valgfag – organisation & strategi Projekt 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Valgfrit - Entreprenørskab og Innovation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Contemporary Social and Political Discourses Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Forvaltningsret Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2014

21: Ændringer til studieordningen