Studieordning for bacheloruddannelsen i tysk, 2016

1: Forord

I medfør af lov nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i tysk.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen i tysk hører under Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Tysk og Nederlandsk

7: Adgangskrav

Adgangsbetingelserne til bacheloruddannelsen med tysk som centralt fag er en eksamen på gymnasialt niveau (studentereksamen, hf, hhx eller htx) med tysk fortsættersprog B-niveau eller tysk begyndersprog A-niveau.

Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis fx via udlandsophold, erhvervsarbejde, og/eller anden uddannelse. Alle der opfylder adgangskravene, optages. Der henvises i øvrigt til adgangsbekendtgørelsen.
 

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Uddannelsens titel på dansk er Bachelor (BA) i tysk

Uddannelsens titel på engelsk er Bachelor of Arts (BA) in German

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen i tysk og et andet fag varer tre år, svarende til 180 ECTS-point. Bacheloruddannelsen er en treårig forskningsbaseret heltidsuddannelse.

Bacheloruddannelsen består af et centralt fag samt et sidefag. Det centrale fag har et omfang på 135 ECTS-point. Sidefaget har et omfang på 45 ECTS-point. I det centrale fag indgår valgfag på tilsammen 15 ECTS-point og et bachelorprojekt på 15 ECTS-point. Bachelorprojektet skrives på uddannelsens 5. semester. Uddannelsens 4. semester kan udgøres af et studieophold ved et universitet i udlandet; studieaktiviteterne ved det pågældende udenlandske universitet træder da i stedet for studieaktiviteterne på 4. semester.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.
 

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsen har som specifikke tyskfaglige kompetencemål, at den studerende skal nå følgende mål inden for tyskuddannelsens faglige genstandsområder:

Forskningsbaseret viden om

 • sprogteori, sproglig analyse og det tyske sprogs struktur
 • samspillet mellem praktisk sprogbrug og kommunikationssituation
 • kommunikationsteori
 • oversættelsesteori
 • grundlæggende teorier og metoder inden for tekst- og medieanalyse tysk litteratur- og kulturhistorie fra 1750 til nutiden
 • de vigtigste teoretiske tilgange til sprogvidenskaberne
 • tyske historiske og nutidige kulturelle, samfundsmæssige og politiske fæno­mener og processer
 • evne til at reflektere over ovenstående teorier og metoder i sammenhæng med praksis

Færdigheder i:

 • at analysere og vurdere tyske tekster med henblik på en beskrivelse af tekstens sproglige struktur samt med henblik på at kunne give sproglig vejledning på et systematisk grundlag
 • at tilegne sig viden vedr. tysk sprog, litteratur, medie- og kulturforhold på en sådan måde, at den kan videreformidles til forskellige målgrupper
 • at kommunikere mundtligt og skriftligt på et grammatisk og pragmatisk velfungerende tysk med bevidsthed om kommunikationssituationens kultur- og kontekstspeci­fikke betingelser
 • at oversætte danske tekster til et grammatisk og idiomatisk velfungerende og korrekt tysk
 • at oversætte tyske tekster til et grammatisk og idiomatisk velfungerende og korrekt dansk
 • at producere eller revidere tysksprogede tekster til forskellige målgrupper
 • at analysere og vurdere tysksproget litteratur og andre tysksprogede tekster inden for såvel skriftbårne som elektroniske medier og at formidle disse teksters budskaber på en nuanceret og overskuelig måde til forskellige målgrupper
 • at analysere og vurdere tyske nutidige og historiske, kulturelle, samfundsmæssige og politiske fæno­mener og processer
 • at anvende relevante teorier og metoder til analyse af praktiske problemstillinger inden for uddannelsens faglige genstandsområder samt foreslå og vælge relevante løsningsmodeller herfor.

Kompetencer til:

 • at overføre teoretisk grammatisk viden til egen mundtlig og skriftlig sprogproduktion
 • at forstå samspillet mellem sprogbrug og kommunikationssituation, både i relation til oversættelse mellem dansk og tysk samt fri skriftlig udtryksfærdighed på tysk
 • at reflektere over videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog
 • at vurdere og klassificere tysksprogede tekster (herunder litterære tekster) inden for såvel skriftbårne som elektroniske medier
 • at reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring
 • at videreudvikle egen litteraturanalyse- og fortolkningskompetence
 • at videreudvikle egen kompetence inden for tyske historiske, kulturelle, samfundsmæssige og politiske fænomener og processer
 • at udvikle kompetencer i problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt i faglig kommunikation og formidling
 • at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring gennem arbejdet med uddannelsens forskellige faglige og tværfaglige problemstillinger.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. Uddannelsens 1.-4. semester studeres inden for tysk, 5. semester studeres inden for både tysk og det pågældende bachelorsidefag, og 6. semester studeres inden for bachelorsidefaget.

Valgfagene kan vælges blandt  valgfrie moduler og/eller blandt valgfrie moduler udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 15 ECTS-point.. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Uddannelsen bygger på en kombination af tyskfaglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Den studerende skal inden udgangen af 2. semester deltage i de obligatoriske prøver på 1. og 2. semester for at kunne fortsætte uddannelsen. Disse prøver skal være bestået inden udgangen af 4. semester, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 2-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Tysk mediekultur Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Humanistisk teori og metode Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Skriftlig sprogproduktion I og mundtlig kommunikation og formidling I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grammatik og sprogbeskrivelse I Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Tysk historie og tyske samfundsforhold Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Litteraturhistorisk overblik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Fonetik og mundtlig kommunikation og formidling II Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grammatik og sprogbeskrivelse II og skriftlig sprogproduktion II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Tekstanalyse Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Mundtlig kommunikation og formidling III Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Lingvistik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Skriftlig sprogproduktion III Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Grammatik og sprogbeskrivelse III Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
4. Semester
Litteraturhistorisk emnestudium Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
5. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig

 
Valg 4. semester
Vælg 3 valgmoduler (15 ECTS)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Sproglæring og sprogundervisning Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Tysk film Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Tysk sproghistorie Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

https://www.cgs.aau.dk/uddannelser/bachelor/studienaevnet-engelsk-tysk-kulturforstaaelse/

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2016 og gælder for alle studerende, der påbegynder bacheloruddannelsen på denne dato eller senere.

Det besluttes af Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse og/eller Det Humanistiske Fakultet, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

 

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.