Studieordning for bacheloruddannelsen i Engelsk som centralt fag, 2018

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i engelsk ved Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Engelsk.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i engelsk forudsætter en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx eller hf) med følgende områdespecifikke faglige niveaukrav:

 • Engelsk A
 • Dansk A
 • Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Der kan endvidere gælde uddannelsesspecifikke adgangskrav. Der henvises til uddannelsens hjemmeside for yderligere oplysninger.

Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, fx via udlandsophold, erhvervsarbejde og/eller anden uddannelse.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i engelsk. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in English.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

En bachelor i engelsk har nedenstående specifikke engelskfaglige og generelle humanistiske kompetencer opnået gennem uddannelsen i engelsk som centralt fag. Derudover har bacheloren specifikke kompetencer opnået gennem sit BA-sidefag eller BA-tilvalgsfag

Stk. 2
De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal:

 • have viden om britisk og amerikansk (og i mindre omfang andre engelsksprogede landes) tekst og kulturhistorie, og specialiseret viden om udvalgte områder herindenfor, samt forståelse af sammenhænge mellem den enkelte tekst og dens kontekst (herunder personal-, idé-, mental-, social-, institutions- og/eller materialhistoriske faktorer)
 • have viden om tekst- og kulturvidenskabelige teorier og metoder
 • have viden om engelsksprogede diskurs- og medieforhold og om diskurs-, kommunikationsog medieteori og –analyse
 • have viden om sprogvidenskabelige teorier og metoder
 • have viden om det engelske sprogs syntaks, grammatik, idiomatik og udtale, samt indsigt i samspillet mellem sprogbrug og kommunikationssituation
 • have viden om britisk og amerikansk (og i mindre omfang andre engelsksprogede landes) historie og samfundsforhold
 • have viden om læringsformer og læringstilrettelæggelse, herunder problembaseret læring, projektarbejde og porteføljearbejde, og vidensudvikling gennem tværfagligt samarbejde
 • have viden om engelskfagets anvendelsesmuligheder og samfundsmæssige betydning
 • have viden om teorier, metoder og praksis inden for uddannelsens fagområder og anvendelsesområder
 • have viden om grundlæggende principper for videnskabelig redelighed og om videns- og læringsetiske problemstillinger inden for uddannelsens faglige områder.

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal:

 • kunne kommunikere præcist, effektivt og korrekt på mundtligt og skriftligt engelsk; dvs. morfologisk, syntaktisk, fonetisk-tonetisk, leksikalsk og idiomatisk korrekt, præcist og nuanceret, samt stilistisk varieret i overensstemmelse med kommunikationssituationen
 • kunne analysere engelsksprogede tekster (i alle genrer og medier), både formelt-æstetisk, intertekstuelt og kontekstuelt, med anvendelse af tekst-, litteratur- og medievidenskabelige teorier og metoder
 • kunne analysere diskurser i organisationer, institutioner, uddannelse, social interaktion, hverdagskultur og mediebrug, med anvendelse af teorier og metoder i diskursstudier
 • kunne analysere nutidige og historiske kulturelle, sociale og politiske fænomener og problemstillinger i Storbritannien og USA (og i mindre omfang andre engelsksprogede lande)
 • kunne formidle teoretisk funderet viden om de engelsksprogede landes kultur, litteratur og samfundsforhold på en overskuelig og systematisk måde, under hensyn til målgruppe og kontekst
 • kunne analysere engelsksproget kommunikation med henblik på struktur og sproglige virkemidler, og formidle teoretisk funderet viden om det engelske sprog og engelsk sprogbrug på en velstruktureret måde, herunder gennem undervisning og vejledning kunne fremme sproglige læreprocesser.i at kommunikere mundtligt og skriftligt på et grammatisk og pragmatisk velfungerende engelsk.

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal:

 • kunne forholde sig kritisk reflekterende til egen viden og herudfra selvstændigt kunne vælge og tilrettelægge egen faglig udvikling og specialisering
 • kunne evaluere vidensressourcer selvstændigt og kritisk, og forholde sig analytisk og reflekterende til uddannelsens genstandsfelter og deres teorier og metoder
 • kunne bruge sin faglighed i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge, med forskellige formål og overfor forskellige målgrupper, og kunne påtage sig professionelt ansvar og træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder kunne vurdere relationelle og etiske aspekter i en arbejdsopgave
 • kunne formulere, bearbejde og belyse faglige problemstillinger under anvendelse af anerkendte og relevante videnskabelige teorier, metoder og værktøjer
 • kunne anvende forskellige faglige arbejds- og evalueringsformer, herunder problemorienteret projektarbejde i grupper
 • kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, og kunne varetage projektledelse.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen består af et centralt fag med et omfang på 135 ECTS-point (4½ semesters studier) og et BA-sidefag i et andet fag på 45 ECTS-point (1½ semesters studier). I det centrale fag indgår valgfag på tilsammen 10 ECTS-point og et bachelorprojekt på 15 ECTS-point. Bachelorprojektet skrives på uddannelsens 5. semester.

Uddannelsens tilrettelæggelse
Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret og overvejende projektorganiseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Stk. 2
Uddannelsen løber over seks semestre, inkl. den studerendes BA-sidefag eller BA-tilvalg på 45 ECTS-point. Uddannelsens 1.-4. semester studeres inden for engelsk, 5. semester studeres inden for både engelsk og den studerendes sidefag, og 6. semester studeres inden for sidefaget. På 5. semester skrives bachelorprojekt. Uddannelsen bygger på en kombination af engelskfaglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges med følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • klasseundervisning 
 • forelæsninger
 • projektarbejde (med vejledning)
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • porteføljearbejde
 • lærerfeedback 
 • faglig refleksion

Stk. 3
Uddannelsens 1. semester omfatter studier af litteraturanalyse og litteraturhistorie; studiemetoder; engelskfagligt centrale grundbegreber i humanistisk videnskab samt engelsk sprogforståelse og sprogproduktion.

Stk. 4
Uddannelsens 2. semester omfatter studier af historie, kultur og samfundsforhold, engelsksprogede tekster i forskellige genrer og medier og deres kulturelle og samfundsmæssige kontekster, litteraturanalyse og litteraturhistorie, medieanalyse, samt engelsk sprogforståelse og sprogproduktion.

Stk. 5
Uddannelsens 3. semester omfatter studier af det engelske sprog og dets rolle i den moderne verden og i kulturelle processer (herunder diskursanalyse, pragmatik og anvendt sprogvidenskab); kulturteori og kulturanalyse og tekstrevision og oversættelse.

Stk. 6
Uddannelsens 4. semester omfatter studier af britiske, amerikanske og postkoloniale litteratur-, medie- og kulturprodukter, tekst- og litteraturteori, samt to valgfag.


Stk. 7
Uddannelsens 5. semester omfatter bachelorprojektet samt studieaktiviteter inden for BAsidefaget.

Stk. 8
Uddannelsens 6. semester består alene af studieaktiviteter inden for BA-sidefaget.

Stk. 9
Den studerende kan vælge at inkludere et meritgivende studieophold ved et udenlandsk universitet i sin bacheloruddannelse (jf. § 5, stk. 3). Hvis studieopholdet indgår i det centrale fag i engelsk, anbefales det at placere det på 4. semester. Den studerendes kursusfag ved det udenlandske universitet skal forhåndsgodkendes af studienævnet.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 2-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Litteraturanalyse og litteraturhistorie (med problembaseret læring) Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Grundbegreber i humanistisk videnskab Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Sprogforståelse og sprogproduktion 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Fonetik og fonologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Tekster og kontekster Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Tekst- og medieanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Sprogforståelse og sprogproduktion 2 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grammatik Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
3. Semester
Diskurs og samfund Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kulturteori og kulturanalyse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Valgmuligheder
4. Semester
Tekst- og litteraturvidenskab Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Mundtlig sprogfærdighed Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Valgfag
5. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig

 
Valgmuligheder
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Tekstrevision og oversættelse Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig
Stil- og argumentationsanalyse Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
4. Semester
Litterære strømninger i det 20. århundrede Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Visuel kultur Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Diskursstudier Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Videregående grammatik Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Oversættelse og oversættelsesteori Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Sproglæring og sprogundervisning Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Fri tekstproduktion Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig

Studienævnet beslutter hvert år, hvilke af ovenstående valgfri moduler der udbydes. Studerende på 4. semester skal vælge to af de udbudte valgfri moduler. Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte ét eller begge valgfri moduler med moduler udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Den studerendes valgfag/valgfri moduler skal i alle tilfælde tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2018 og gælder for alle studerende, der påbegynder bacheloruddannelsen denne dato eller senere.

Det besluttes af Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse og/eller Det Humanistiske Fakultetskontor, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

21: Ændringer til studieordningen