Den Erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse HD 1. del

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

HD-uddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del hører under studienævnet for Studienævn for MBA og HD

6: Censorkorpstilhørsforhold

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps

7: Adgangskrav

 Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgere har gennemført en af følgende uddannelser:

  1. en gymnasiel uddannelse
  2. en relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1.

Stk. 2. Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige og faglige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del giver ret til betegnelsen HD 1. del. Den engelske betegnelse er Graduate Certificate in Business Administration.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Uddannelsen er normeret til 1 årsværk, svarende til 60 ECTS.

Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Stk. 2. Uddannelsen er opdelt i 3 semestre af 15 ECTS samt et afgangsprojekt på 15 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på bachelor- eller akademiniveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

'§15: Eksamensbevisets kompetenceprofil' indgår ikke i HD-studieordninger.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden:

  • Den studerende skal opnå grundlæggende akademisk viden om erhvervsøkonomisk teori, metode og redskaber.

Færdigheder:

  • Den studerende skal kunne anvende erhvervsøkonomisk teori og metode i relation til virkelige problemstillinger.
  • Den studerende skal kunne formidle og diskutere erhvervsøkonomisk teori og metode samt resultater af analyser og løsninger på erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Kompetencer:

  • Den studerende skal være i stand til at vurdere og reflektere over eget videns-, færdigheds- og kompetenceniveau og i forlængelse heraf egne behov for læring og uddannelse.
  • Den studerende skal selvstændigt og i samspil med andre kunne gennemføre og deltage i ledelsen af projektforløb. I forbindelse hermed skal den studerende kunne kommunikere, argumentere samt reflektere over processen og selve resultatet heraf med fokus på de antagelser og forudsætninger, projektgennemførelsen bygger på.
  • Den studerende skal kunne arbejde bevidst og reflekterende med de problemstillinger, man kan møde i forbindelse med et professionelt virke i en privat eller offentlig virksomhed.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del er et afrundet forløb, der udbygger den viden såvel som de færdigheder og kompetencer, den studerende har erhvervet i adgangsgrundlaget.

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del er opbygget af en række moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Modul 1: Dataanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Modul 2: Erhvervsøkonomi Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Modul 2: Erhvervsøkonomi Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Modul 3: Samfundsøkonomi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Modul 4: Erhvervsret Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Modul 5: Udvidet erhvervsret Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Valgfag HD 1. del
Vælg 1 valgfag.
4. Semester
Modul 7: Erhvervsøkonomisk metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Modul 8: Projekt Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Bemærk: Modul 2: Erhvervsøkonomi er en del af et sammenhængende modul på 1. semester (10 ECTS) og 2. semester (5 ECTS).  Eksamination af modulet ligger på 2. semester. 

 

 
Valgfag HD 1. del
Vælg 1 valgfag.
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Modul 6a: Forretningsudvikling og entreprenørskab Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Modul 6b: Projektledelse Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

Studienævnets hjemmeside kan tilgås ved at klikke her.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. d. 1. september 2016.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2018, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter de hidtidige studieordninger.

21: Ændringer til studieordningen

Pr. 1. september 2017 ændres valgfag: ”Ledelse i offentlige og private virksomheder” til ”Projektledelse”

Pr. 1. februar 2019 er Modul 2: Erhvervsøkonomi og Modul 3: Samfundsøkonomi ændret fra ekstern censur til intern censur.