Studieordning for kandidatuddannelsen i Psykologi 2015 samt kandidatsidefagsstudieordning i psykologi 2018

1: Forord

I medfør af lov nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i psykologi.

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 172 af 27/02/2018 (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatsidefag i Psykologi.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9292 af 26. april 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen og kandidatsidefag i psykologihører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen og kandidatsidefag i psykologi hører under Studienævn for Psykologi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen og kandidatsidefag i psykologi er tilknyttet censorkorps for Psykologi

7: Adgangskrav

En bacheloruddannelse i psykologi fra Aalborg Universitet med indskrivning på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse heraf giver ret til optag på kandidatuddannelsen i psykologi. Følgende bacheloruddannelser fra øvrige universiteter kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i psykologi: en bacheloruddannelse i psykologi fra et andet dansk universitet eller en uddannelse fra et udenlandsk universitet, der ækvivalerer med en dansk bachelorgrad i psykologi.

For yderligere oplysninger, se www.uddannelsestjekker.aau.dk

For ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag kræves desuden en bestået studieprøve i dansk, eller dokumentation af tilsvarende kundskaber i dansk, med mindre de har et norsk eller svensk adgangsgrundlag. Ansøgere som skal følge et kandidatforløb tilrettelagt på engelsk skal ikke dokumentere kundskaber i dansk. Store dele af uddannelsens pensum vil være på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk. Ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag skal dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau.

Udvælgelse til optag på ledige studiepladser på kandidatuddannelsen sker på baggrund af følgende:

 • Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet, herunder mål med kandidatuddannelsen
 • Kendskab til kandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet
 • Generelt standpunkt/opnåede karakterer i den adgangsgivende uddannelse, herunder i bachelorprojektet
 • Sprogkundskaber i engelsk. For yderligere oplysninger, se www.uddannelsestjekker.aau.dk

Adgangsbetingelserne til kandidatsidefaget i psykologi er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse med psykologi som bachelorsidefag. Kandidatsidefaget ligger på 7. og 8. semester af den studerendes kandidatuddannelse. På 8. semester følger den studerende 15 ECTS på kandidatsidefaget og 15 ECTS på sit centrale fag.

Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, fx via udlandsophold, erhvervsarbejde og/eller anden uddannelse.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand. psych.. Den engelske betegnelse er Master of Science in Psychology (MSc (Psych.)).

Gennemført kandidatuddannelse giver i henhold til lov om psykologer m.v. ret til den beskyttede titel psykolog. 

Efter endt kandidatuddannelse kan der opnås adgang til autorisation som psykolog efter reglerne i lov om psykologer m.v.

Kandidatsidefag i psykologi er ikke en selvstændig uddannelse og giver derfor ikke i sig selv ret til nogen betegnelse. Der kan dog udstedes et certifikat for sidefaget alene. Den engelske betegnelse vil da være MA Minor in Psychology.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

Kandidatsidefag i Psykologi varer 1½ år, svarende til 90 ECTS-point og strækker sig over fire semestre, hvis det kombineres med et centralt fag fra den gymnasiale fagrække fra det samfundsfaglige hovedområde.

Kandidatsidefag i Psykologi forlænges med et semester (30 ECTS), hvis det kombineres med et centralt fag fra den gymnasiale fagrække udenfor det samfundsvidenskabelige hovedområde. En række fagkombinationer er undtaget fra sidefagsforlængelse. En liste over fagkombinationer findes på AAUs hjemmeside vedrørende gymnasielæreruddannelser.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

KA:

Kandidatuddannelsen i psykologi er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af psykologfaglige erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse.

Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i psykologi er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne virke selvstændigt inden for psykologien på et niveau, der lever op til internationale standarder, bl.a. for senere at søge autorisation som psykolog eller optagelse på en ph.d.-uddannelse.

Viden

Det overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden og forståelse er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse inden for det psykologiske fagområde skal

 • have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning
 • have bred indsigt i centrale og aktuelle discipliner, teorier og begreber
 • kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over områdets viden samt
 • kunne identificere videnskabelige problemstillinger

Færdigheder

Det overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal

 • mestre psykologiens videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for psykologiske fagområder i private og offentlige virksomheder og institutioner samt i selvstændig praksis
 • kunne anvende de psykologiske teorier i praktisk psykologarbejde, rådgivning og intervention
 • kunne erkende den psykologiske videns medvirken i konstituering af problemer
 • kunne udvise forståelse for og indsigt i psykologfaglig intervention
 • kunne vurdere og vælge blandt psykologiens videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • kunne foretage analyser og diskussioner under anvendelse af videnskabelige fremgangsmåder inden for eller på tværs af humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige forskningsparadigmer
 • kunne koble problemstillinger i psykologfagligt arbejde med almenpsykologisk viden
 • kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Det overordnede mål for den studerendes dannelse af kompetencer er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal

 • kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og på- tage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
 • kunne reflektere over forvaltningen af den psykologiske profession
 • kunne udvise forståelse for relationen mellem teoretiske og praktisk-professionelle problemstillinger
 • kunne erkende grænserne for psykologfaglig kunnen og viden i relation til praktiske problemstillinger

KA-sidefag:

 

En kandidat med sidefag i Psykologi har nedenstående specifikke psykologfaglige kompetencer. Derudover har kandidaten fagspecifikke kompetencer opnået gennem sit centrale fag og generelle akademiske kompetencer opnået gennem både centralfaget og sidefaget.

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter afsluttet sidefag skal have:

 • forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for centrale dele af almenpsykologien og i et begrænset omfang inden for den anvendte psykologi og kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for psykologien.

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt sidefagsuddannelse skal kunne:

 • anvende psykologiens teorier og metoder til at analysere psykologfaglige problemstillinger i forskellige typder af kontekster..
 • vurdere teoretiske og praktiske psykologfaglige problemstillinger og
 • formidle teoretisk og forskningsbaseret viden om psykologfaglige emner på en overskuelig og systematisk måde, under hensyntagen til målgruppe og kontekst.

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt sidefagsuddannelse skal kunne:

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge inden for det almenpsykologiske handlingsrum
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kandidatuddannelsen løber over fire semestre (1.-4. semester). I uddannelsen indgår valgfag på i alt 10 ECTS-point. Kandidatspecialet (30 ECTS-point) gennemføres på uddannelsens 4. semester. I uddannelsen kan indgå et studieophold i udlandet efter studienævnets nærmere godkendelse; studieaktiviteterne ved det pågældende udenlandske universitet træder da i stedet for studieaktiviteter inden for kandidatuddannelsen.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret og delvist projektorienteret studium. Studieaktiviteterne omfatter kurser, praktik- og projektenheder inden for hhv. obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag omfatter i alt 110 ECTS-point, mens de valgfrie fag omfatter i alt 10 ECTS-point. Disse fag giver tilsammen den studerende mulighed for at nå de i § 16 formulerede mål.

Uddannelsens 1. semester udgøres af fem obligatoriske moduler:

 • Videregående anvendt psykologi I
 • Supplerende anvendt psykologi (SAP)
 • Den psykologiske profession
 • Psykologisk testning
 • Psykologisk praksis og interventionsmetode

Uddannelsens 2. semester udgøres af to obligatoriske moduler:

 • Videregående anvendt psykologi II
 • Psykologisk praktik

Det er en betingelse for at påbegynde praktikforløbet på kandidatuddannelsens 2. semester og at tilmelde sig eksamen på 2. semester, at prøverne i  følgende moduler er bestået: 

 • Videregående anvendt psykologi I
 • Supplerende anvendt psykologi
 • Den psykologiske profession
 • Psykologisk testning 
 • Psykologisk praksis og interventionsmetode 

Uddannelsens 3. semester udgøres af to obligatoriske moduler samt to valgfag:

 • Teori, praksis og videnskabelig metode
 • Forskningsmetoder: potentialer og begrænsninger i et omfattende metodefelt
 • To valgfag

Uddannelsens 4. semester udgøres af specialesemesteret. Den studerende udarbejder under vejledning et kandidatspeciale inden for uddannelsens faglige område. 

På 1., 2. og 3. semester har den studerende mulighed for at indgå i et såkaldt struktureret kandidatforløb (professionsprogram). Det indebærer specielt tilrettelagte kursusforløb med tilhørende pensa til modulerne "Supplerende anvendt psykologi" og "Videregående anvendt psykologi" fastsatte prøver. Derudover skrives et projekt inden for programmet (modulet Teori, praksis og videnskabelig metode) og et specielt tilrettelagt praktikforløb kan indgå (jf. modulet Psykologisk praktik). Udover det valgte professionsprogram skal den studerende på 1.semester samtidig vælge en grundlæggende indføring i et andet professionsprogram (Supplerende Anvendt Psykologi) samt følge fællesforløbene "Den psykologiske profession", "Psykologisk testning" og "Psykologisk praksis og interventionsmetode"

Studiet udbyder en række professionsprogrammer, som den studerende kan ønske optagelse på, men den studerende er ikke garanteret optagelse på et bestemt program. Det program som den studerende følger, vil ikke fremgå af den studerendes eksamensbevis.

De enkelte professionsprogramansvarlige udarbejder en redegørelse for, hvordan tilrettelæggelsen af programmet overholder modulets bestemmelser i studieordningen, herunder for hvordan og hvor ofte den regelmæssige psykologfaglige supervision finder sted. Denne redegørelse skal godkendes i studienævnet. En oversigt over uddannelsens moduler findes i neden- og omstående skemaer.

OBLIGATORISKE MODULER 

Videregående anvendt psykologi I1. semester10 ECTS-point
Supplerende anvendt psykologi1. semester5 ECTS-point
Den psykologiske profession1. semester5 ECTS-point
Psykologisk testning1. semester5 ECTS-point
Psykologisk praksis og interventionsmetode1. semester5 ECTS-point
Videregående anvendt psykologi II2. semester15 ECTS-point
Psykologisk praktik2. semester15 ECTS-point
Teori, praksis og videnskabelig metode3. semester15 ECTS-point
Forskningsmetoder: Potentialer og begrænsninger i
et omfattende metodefelt
3. semester5 ECTS-point
Kandidatspeciale4. semester30 ECTS-point

 

VALGFRIE FAG FOR I ALT 10 ECTS-POINT, HVORAF DEN STUDERENDE VÆLGER 2*

Anvendt kulturpsykologi3. semester5 ECTS-point
Anvendt neuropsykologi3. semester5 ECTS-point
Psykologiske dimensioner af IKT3. semester5 ECTS-point
Kvalitativt praktikum3. semester5 ECTS-point
Personlighedsforstyrrelser3. semester5 ECTS-point
Psykologrollen i behandling af børn og unge3. semester5 ECTS-point
Psykologiske interventionsformer3. semester5 ECTS-point
Psykoterapeutisk eller anden klinisk psykologisk
behandling af voksne
3. semester5 ECTS-point
Socialpsykologisk tilgang til tænkning og beslutning3. semester5 ECTS-point
Supervision3. semester5 ECTS-point
Eksistentielle dimensioner i psykologi3. semester5 ECTS-point
Videregående anvendt klinisk psykologi3. semester5 ECTS-point
Videregående anvendt pædagogisk psykologi3. semester5 ECTS-point
Videregående biologisk psykologi3. semester5 ECTS-point
Videregående psykoterapeutisk assessment3. semester5 ECTS-point
Humorens psykologi3. semester5 ECTS-point
Musikterapi3. semester5 ECTS-point
Nonspecifikke faktorer i psykoterapi3. semester5 ECTS-point
Socialkognitiv tilgang til programevaluering3. semester5 ECTS-point
Kreativitetens psykologi3. semester5 ECTS-point
Tværdisciplinært tema3. semester5 ECTS-point
Børnepsykoterapi3. semester5 ECTS-point

 

* Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Dette gælder tillige for de fælles valgfag, som udbydes på Aalborg Universitet. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre mindst 10 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem. Studienævnet kan udbyde flere valgfag, som vil fremgå af valgfagskataloget, som er knyttet til bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi, og som er tilgængeligt på studiets hjemmeside.

KA-sidefag:

Kandidatsidefag i Psykologi forlænges med et semester (30 ECTS), hvis det kombineres med et centralt fag fra den gymnasiale fagrække udenfor det samfundsvidenskabelige hovedområde. En række fagkombinationer er undtaget fra sidefagsforlængelse. En liste over fagkombinationer findes på AAUs hjemmeside vedrørende gymnasielæreruddannelser.

Sidefagene består af et bachelorsidefag, som læses på 5. og 6. semester af den studerendes kandidatsidefag, som læses på 1. og 2. semester af den studerendes kandidatuddannelse. Sidefagsforlængelse på 30 ECTS kan gennemføres på den studerendes 3. eller med godkendelse af det centrale fags studienævn på den studerendes 5. semester.

På 5. semester følger den studerende 15 ECTS på bachelorsidefaget og skriver bachelorprojektet (15 ECTS) på sit centrale fag. På 2. semester følger den studerende 15 ECTS på kandidatsidefaget og 15 ECTS på sit centrale fag.

Sidefag på 90 ECTS består af:

 • på 5. semester: 1 modul på i alt 15 ECTS-point
 • på 6. semester: 4 moduler på i alt 30 ECTS-point
 • på 1. semester: 3 moduler på i alt 30 ECTS-point og
 • på 2. semester: 1 modul på i alt 15 ECTS.

Sidefag på 120 ECTS består af:

 • på 5. semester: 1 modul på i alt 15 ECTS-point
 • på 6. semester: 4 moduler på i alt 30 ECTS-point
 • på 1. semester: 3 moduler på i alt 30 ECTS-point og
 • på 2. semester: 1 modul på i alt 15 ECTS
 • på 3. eller evt. 5. semester: 4 moduler på i alt 30 ECTS.

Kandidatsidefaget på 45 ECTS består af fire obligatoriske moduler. Fagene ligger på 1. og 2. semester af den studerendes kandidatuddannelse. På 2. semester følger den studerende 15 ECTS på kandidatsidefaget og 15 ECTS på sit centrale fag.

Studietidsforlængelsen består af fire moduler svarende til i alt 30 ECTS. Studietidsforlængelsen på 30 ECTS placeres på den studerendes 3. eller med tilladelse fra det centrale fags studienævn på 5. semester af den studerendes kandidatuddannelse. Den studerende kan vælge mellem biologisk psykologi og klinisk psykologi og skal dertil følge arbejds- og organisationspsykologi, forskningsmetoder samt et valgfag.

Generelle prøvebestemmelser - KA:

1)

Projekter og synopser kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende. Kandidatspecialer kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende. Ved prøver i projekter og synopsisprøver gælder normalt følgende prøveform:

En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. eksamensbekendtgørelsen § 4, stk.2. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport eller synopsis. For yderligere information vedr. gruppeprøver henvises til Det Humanistiske Fakultets hjemmeside http://fak.hum.aau.dk/fileadmin/FAK/studieordninger/Gruppeproever_2012.pdf

2)

Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer én side til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal og samlet antal tegn anføres enten på titelbladet (på forsiden, hvis arbejdet er uden titelblad) eller i et forord.

3)

De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet.

4)

Studerende, der har deltaget i en ordinær prøve i slutningen af efterårssemesteret uden at bestå denne, har mulighed for at gå til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i februar. Studerende, der har deltaget i en ordinær prøve i slutningen af forårssemesteret uden at bestå denne, har mulighed for at gå til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i august. Tilsvarende gælder, hvis studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom.

5)

De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. Et årsværk er lig 60 ECTS-point.

6)

For at bestå uddannelsen skal alle prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, bestås med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ”Bestået”. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, 8 hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTSpointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet. Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal.

7)

Prøverne aflægges på dansk. Prøverne kan dog aflægges på svensk og norsk i stedet for dansk. Studienævnet kan i øvrigt, hvor forholdene gør det muligt, tillade studerende at aflægge en prøve på et andet fremmedsprog. Har undervisningen i et fag været gennemført på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog. Studienævnet kan fravige denne regel.

8)

Der henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende eksamensordning, som forefindes på det Humanistiske Fakultets hjemmeside.

Generelle prøvebestemmelser - KA-sidefag:

1)

Hvor intet andet er anført, er prøverne på dansk eller engelsk. Dette gælder både skriftlige og mundtlige prøver. Den studerende har ret til at aflægge prøverne på dansk, selv hvis undervisningen helt eller delvis er foregået på engelsk. I forhold til projekter, essay- 72-timer og ugeopgaver kan den studerende vælge at skrive på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Den mundtlige projektprøve er på engelsk, hvis projektrapporten er udarbejdet på engelsk.

2)

Projekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende. Projektet Almenpsykologi med psykologiens historie kan udarbejdes i fællesskab af indtil 4 studerende. Ved prøver i projekter anvendes følgende prøveform:

En projektprøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten eller det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Projektprøven er mundtlig og den enkelte studerende skal eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstation, jf. eksamensbekendtgørelsen (bek.nr. 1062 af 30. juni 2016 § 4 stk. 2).

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enerum. I givet fald dette ønskes, meddeles det ved eksaminationens påbegyndelse.

3)

Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 tegn inkl. mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal og antal skrifttegn inkl. mellemrum medtælles noter samt tegn i tabeller, tekstbokse og figurer, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord.

4)

De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet.

5)

Det obligatoriske pensum for en given prøve skal bestå af lærebogslitteratur af en kvalitet og sværhedsgrad, der mindst svarer til standarden for anerkendte internationale lærebøger inden for faget på universitetsniveau samt af originallitteratur i form af artikler fra anerkendte, peerreviewede forskningstidsskrifter, bidrag til forskningsantologier eller forskningsmonografier.

6)

Det valgfrie pensum for en given prøve kan i begrænset omfang bestå af lærebogslitteratur og skal herudover bestå af originallitteratur i form af artikler fra anerkendte, peer-reviewede forskningstidsskrifter, bidrag til forskningsantologier eller forskningsmonografier.

7)

En væsentlig del af pensum for en given prøve skal være udgivet i andre nationer end Danmark. Omfanget af pensum for en given prøve er angivet i standardsider. En standardside svarer som udgangspunkt til én side af en anerkendt, international lærebog i psykologi. Studienævnet kan fastsætte nærmere bestemmelser vedr. definitionen af en standardside.

8)

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

9)

Ved omprøve henvises til bestemmelser i gældende eksamensordning ved Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

10)

De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie. Et årsværk er lig med 60 ECTS-point.

11)

For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ’Bestået’. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet. Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal.

12)

Studieordningens prøvebestemmelser er underordnet den til enhver tid gældende eksamensordning ved Det Humanistiske Fakultet, AAU.

13)

Prøver og anden bedømmelse kan tilrettelægges særskilt for deltidsstuderende.

18: Uddannelsesoversigt

Kandidatuddannelsen i psykologi består af en række obligatoriske fag og valgfag.

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Videregående anvendt psykologi I Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Supplerende anvendt psykologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Den psykologiske profession Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Psykologisk testning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Psykologisk praksis og interventionsmetode Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Videregående anvendt psykologi II Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Psykologisk praktik Kursus 15 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Teori, praksis og videnskabelig metode Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Forskningsmetoder: potentialer og begrænsninger i et omfattende metodefelt Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Valgfag Kursus 5
Valgfag Kursus 5
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig

Vælg 2 valgfag:

Se valgfagsbeskrivelser her: https://www.psykologi.aau.dk/uddannelsen/valgfag/

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Udviklingstraumer og aversive barndomsoplevelser Kursus 5
Databaseret beslutningstagning i psykologisk arbejde Kursus 5
Fællesskabsbaseret indsats i socialt arbejde Kursus 5
Supervision Kursus 5
Improvisation as psychological construct Kursus 5

Udbydes som: Sidefag
Linje: Obligatoriske moduler for kandidatsidefaget i psykologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Kognitionspsykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Udviklingspsykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Pædagogisk psykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Almenpsykologi med psykologiens historie Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig

Udbydes som: Sidefag
Linje: Kandidatsidefagets moduler for studietidsforlængelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
3. Semester
Arbejds- og organisationspsykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Klinisk psykologi Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Biologisk psykologi Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Forskningsmetoder: potentialer og begrænsninger i et omfattende metodefelt Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Valgfag Kursus 5
5. Semester
Arbejds- og organisationspsykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Klinisk psykologi Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Biologisk psykologi Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Forskningsmetoder: potentialer og begrænsninger i et omfattende metodefelt Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Valgfag Kursus 5

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Udviklingstraumer og aversive barndomsoplevelser Kursus 5
Databaseret beslutningstagning i psykologisk arbejde Kursus 5
Fællesskabsbaseret indsats i socialt arbejde Kursus 5
Supervision Kursus 5
Improvisation as psychological construct Kursus 5

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen. Du kan læse mere om uddannelsen på http://www.psykologi.aau.dk/

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

KA:

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for psykologi og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2015 og gælder for alle studerende, der har påbegyndt kandidatstudiet på denne dato eller senere.

Der er foretaget korrektioner på baggrund af ændringer i studieordningen som vedrører "Teori, praksis og videnskabelig metode" pr. 1. november 2015. Det besluttes af Studienævnet for psykologi og/eller Det Humanistiske Fakultetskontor, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning. 

KA-sidefag:

Studieordningen for kandidatsidefag i psykologi er indstillet af Studienævnet for Psykologi og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2018 og gælder for alle studerende, der påbegynder bachelor- eller kandidatsidefag denne dato eller senere.

Studerende, der har påbegyndt kandidatsidefagsstudiet inden den 1. september 2018 overflyttes til denne studieordning pr 1. september 2018. Det besluttes af Studienævnet for Psykologi og/eller Det Humanistiske Fakultetskontor, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Der er pr. 1. maj 2017 foretaget tekstmæssige korrektioner i studieordningen, som vedrører:

 • Kandidatuddannelsens tilrettelæggelse, §17
 • Videregående anvendt psykologi I
 • Supplerende anvendt psykologi
 • Psykologisk testning
 • Psykologisk praksis og interventionsmetode
 • Teori, praksis og videnskabelig metode
 • Kandidatspeciale

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.