Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Virksomhedsøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2016

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Virksomhedsøkonomi).

2: Bekendtgørelsesafsnit

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Erhvervsøkonomi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Erhvervsøkonomi

7: Adgangskrav

Optagelse på Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Virksomhedsøkonomi) forudsætter en Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA-almen-linje) eller anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet.

Stk. 2 Der kan optages ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1, under forudsætning af, at de efter optagelse på kandidatuddannelsen gennemfører en supplerende uddannelsesaktivitet ved universitetet svarende til højst 15 ECTS-point. Den supplerende uddannelsesaktivitet skal være bestået senest 12 måneder efter studiestart.

Stk. 3 Den studerende har tre prøveforsøg til at bestå den eller de prøver, der indgår i den supplerende uddannelsesaktivitet.

Stk. 4 Den supplerende uddannelsesaktivitet består efter Studienævnet i Erhvervsøkonomis bestemmelse i gennemførelse af en eller flere prøver fastlagt i ”Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA), 2. del, Aalborg Universitet, september 2013” (eller nyere). Reglerne for prøverne, læringsmål mv. følger af bestemmelserne i bachelorstudieordningen.

Stk. 5 Indtil 31. august 2016 er der en overgangsordning, der indebærer, at ansøgere, som ikke opfylder kravene enten i stk. 1 eller stk. 2, men som har bestået en bacheloreksamen af relevans for området, kan gives adgang efter en individuel bedømmelse og med en særligt fastlagt supplering. Det er muligt at tage supplerende aktivitet efter afsluttet bacheloruddannelse med henblik på at opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse. Sidste gang dette er muligt, er for de kandidatuddannelser, der har studiestart 1. september 2016.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Alle moduler udbydes og afvikles på engelsk og kun engelsk. Arbejdssproget er engelsk, hvilket betyder, at alle projekter og eksamener afvikles på engelsk.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Efter gennemførelse af Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Virksomhedsøkonomi) skal kandidaten have erhvervet følgende faglige og erhvervsrelevante viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Skal inden for et eller flere fagområder have viden om internationale virksomhedsøkonomiske problemstillinger og mulige løsninger, som er baseret på højeste niveau inden for international forskning.
 • Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder

 • Skal mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber såvel som generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det erhvervsøkonomiske fagområde.
 • Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille analyse- og løsningsmodeller. Som en del heraf skal kandidaten selvstændigt kunne bidrage med analyser med relevans for virksomheder, organisationer og myndigheders strategiske planlægning.
 • Skal mundtligt og skriftligt kunne formidle forskningsbaseret viden inden for uddannelsens kerneområder og diskutere praktiske og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister, herunder kunne indgå i forskningsarbejde på området og besidde indsigt i forskningens mulige praktiske og teoretiske implikationer.

Kompetencer

 • Skal kunne arbejde problembaseret, herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Skal kunne samarbejde i teams og varetage projektledelse.
 • Skal selvstændigt kunne identificere problemstillinger, igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde samt påtage sig professionelt ansvar, herunder selvstændigt træffe og begrunde beslutninger om viden relateret til internationale virksomhedsøkonomiske problemstillinger og udføre undersøgelser, der skaffer beslutningsgrundlag på området.
 • Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse kan ses i §18

18: Uddannelsesoversigt

Overblik over Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Virksomhedsøkonomi):

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Uddannelses oversigt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
Theory of Internationalisation of Companies in Institutional Context Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Cross-cultural Management and Leadership Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Semesterprojekt: Semesterprojekt: Internationalisation and Cross-cultural Management in a Theoretical and Methodological Perspective Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
8. Semester
Managing International Business Functions Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag
Semesterprojekt: Empirical Investigations for International Business Models and Strategy For-mulation Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
9. Semester
Valgfri studieaktivitet
10. Semester
Kandidatafhandling Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Formålet med valgfags modulet er:

 1. at give den studerende indsigt i og færdigheder til at formulere internationale forretningsmodeller og -strategier og
 2. at præsentere og analysere aktuelle internationale virksomhedsøkonomiske problemstillinger. Studerende på Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Virksomhedsøkonomi) kan deltage i valgfag på Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing).
  Modulet består af to undermoduler: 5a og 5b.
 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
International Business Models and Strategies Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Contemporary Issues in International Business Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

På 7. semester kan de studerende vælge en valgfri studieaktivitet forstås fag og faglige aktiviteter, der kan indgå som konstituerende elementer i kandidatuddannelsen. En valgfri studieaktivitet kan udbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Studienævnet for Erhvervsøkonomi skal forhåndsgodkende en valgfri studieaktivitet for at sikre, at aktiviteten opfylder kravene til et konstituerende element i uddannelsen. Den studerendes studieplan for 3. semester tilrettelægges i samråd med liniekoordinatoren. Den studerende opnår gennem den valgfri studieaktivitet en særlig faglig kompetence, der er et led i den valgte profilering.

 
Valgfri studieaktivitet
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
Projektorienteret studieforløb Projekt 30 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Forskningsbaseret semesterprojekt Projekt 30 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

Udover de to ovenstående moduler kan den studerende vælge "specialiseringsfag inden for de faglige kerneområder". Målet med modulet er at udvide den studerendes kompetence inden for udvalgte internationale virksomhedsøkonomiske problemstillinger. Dette kan ske enten ved at tage nye faglige elementer ind eller ved at udbygge eksisterende. Den studerende kan vælge studieaktiviteter udbudt af Studienævnet for Erhvervsøkonomi ved Aalborg Universitet, andre studienævn ved den erhvervsøkonomiske skole eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Specialiseringsfagene skal forhåndsgodkendes af Studienævnet for Erhvervsøkonomi og evalueres som angivet i den for faget gældende studieordning.
ECTS point: 30

19: Henvisninger til uddybende information

Uddybende informationer kan fås på uddannelsens egen hjemmeside. 

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2016.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2008, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Other versions