Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2016

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing).

2: Bekendtgørelsesafsnit

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Erhvervsøkonomi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Erhvervsøkonomi

7: Adgangskrav

Optagelse på Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) forudsætter en Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA-almen-linje) eller anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet.

Stk. 2 Der kan optages ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, under forudsætning af, at de efter optagelse på kandidatuddannelsen gennemfører en supplerende uddannelsesaktivitet ved universitetet svarende til højst 15 ECTS-point. Den supplerende uddannelsesaktivitet skal være bestået senest 12 måneder efter studiestart.

Stk. 3 Den studerende har tre prøveforsøg til at bestå den eller de prøver, der indgår i den supplerende uddannelsesaktivitet.

Stk. 4 Den supplerende uddannelsesaktivitet består efter Studienævnet for Erhvervsøkonomis bestemmelse i gennemførelse af en eller flere prøver fastlagt i ”Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA), 2. del, Aalborg Universitet, september 2013” (eller nyere). Reglerne for prøverne, læringsmål mv. følger bestemmelserne i bachelorstudieordningen.

Stk. 5 Indtil 31. august 2016 er der en overgangsordning, der indebærer, at ansøgere, som ikke opfylder kravene enten i stk. 1 eller stk. 2, men som har bestået en bacheloreksamen af relevans for området, kan gives adgang efter en individuel bedømmelse og med en særligt fastlagt supplering. Det er muligt at tage supplerende aktivitet efter afsluttet bacheloruddannelse med henblik på at opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse. Sidste gang dette er muligt, er for de kandidatuddannelser, der har studiestart 1. september 2016.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

Alle moduler udbydes og afvikles på engelsk og kun engelsk. Det er muligt at udarbejde semesterprojekter på såvel dansk som engelsk. Hvis der f.eks. vælges dansk i projektet, vil eksamenssproget også være dansk. Sprogvalget vil fremgå af den studerendes eksamensbevis.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) er:

 • At den studerende udbygger den faglige viden og kundskab inden for international marketing i private og offentlige virksomheder, som vedkommende har erhvervet under bacheloruddannelsen, og øger sine teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændighed i forhold til bachelorniveauet.
 • At den studerende gennem faglig fordybelse bliver i stand til selvstændigt at anvende videregående teori- og metodeelementer, som anvendes inden for forskning i international marketing.
 • At den studerende kvalificerer sig til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse).
 • At den studerende kvalificerer sig til specialiserede erhvervsfunktioner i den offentlige og private sektor.

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) rummer muligheder for valgfag svarende til 30 ECTS-point. Valgfag fra andre uddannelsesinstitutioner skal godkendes af koordinator og Studienævnet for Erhvervsøkonomi. De konstituerende fagelementer er på 90 ECTS-point, inklusive kandidatafhandlingen på 30 ECTS-point.

Formålet med Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) er, at den studerende efter endt uddannelse kan:

 • Demonstrere viden inden for fagområdet på baggrund af international forskning på højeste niveau samt kunne relatere fagområdet til de problemstillinger, som gør sig gældende for virksomheder.
 • Forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets viden og identificere videnskabelige problemstillinger.
 • Mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt praktiske færdigheder, der knytter sig til implementering af fagområdets løsninger for konkrete virksomheder.
 • Vurdere og kritisk vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.
 • Formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.
 • Styre arbejds- og udviklingssituationer i relation til international marketing, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • Igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde i en organisation og påtage sig professionelt ansvar i relation til en organisations internationale markedsføring.
 • Tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.
 • Arbejde problemorienteret og tværfagligt.
 • Samarbejde, arbejde i teams og varetage projektledelse

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for at opnå en individuel kompetenceprofil som følge af friheden til at sammensætte valgfag på tredje semester samt gennemførelse af projektarbejde i alle semestre.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse kan ses nedenfor. 

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som:
Linje: Obligatoriske moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
International Strategic Marketing and Consumer Behaviour Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
E-marketing/E-commerce Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Semesterprojekt: International Marketing in a Theoretical and Methodological Perspective Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
8. Semester
International Branding and Marketing Communication Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Semesterprojekt: Empirical Investigations for International Marketing Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag
9. Semester
Projektorienteret studieforløb Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Forskningsbaseret semesterprojekt Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
10. Semester
Kandidatafhandling Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

På 9. semester er der mulighed for at vælge "Specialiseringsfag inden for de faglige kerneområder".  Målet med modulet er at udvide den studerendes kompetence inden for udvalgte marketingrelaterende eller -strategiske problemstillinger. Dette kan ske enten ved at tage nye faglige elementer ind eller ved at udbygge eksisterende. Den studerende kan vælge studieaktiviteter udbudt af Studienævnet for Erhvervsøkonomi ved Aalborg Universitet, andre studienævn ved den erhvervsøkonomiske skole eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Specialiseringsfagene skal forhåndsgodkendes af Studienævnet for Erhvervsøkonomi og evalueres som angivet i den for faget gældende studievejledning. Modulet er angivet som 30 ECTS-point.

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
8. Semester
Contemporary Issues in International Marketing Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft 1. september 2016.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2008, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning

21: Ændringer til studieordningen

Other versions