Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2017

1: Forord

I medfør af lov nr. 520 af 26.maj 2014 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen med dansk som centralt fag.

2: Bekendtgørelsesafsnit

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Dansk

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Dansk

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • En bacheloruddannelse i dansk fra Aalborg Universitet giver ret til optag på kandidatuddannelsen i dansk.

Ansøgere som ikke opfylder de i stk. 1 og stk. 2 anførte optagelseskrav kan optages, såfremt studienævnet efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale.

For yderligere oplysninger se www.uddannelsestjekker.aau.dk

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i dansk. Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in Danish.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Hvor intet andet er anført, er prøverne på dansk. Dette gælder både skriftlige og mundtlige prøver.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i dansk er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på ph.d.- og masteruddannelser.

Det overordnede formål for kandidatuddannelsen i dansk er, at uddannelsen skal give den studerende videregående videnskabelige kvalifikationer inden for mindst to af danskfagets tre hovedområder: sprog, litteratur og medier.

erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø. Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt kan anvende videnskabelig teori og metode i såvel akademisk som erhvervsmæssig/professionel sammenhæng.

Kandidaten

Viden

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt

kandidatuddannelse skal have:

 • viden om videnskabeligt anerkendte teorier og metoder, som er relevante for udforskning og bearbejdning/behandling af danskfaglige problemstillinger

 • viden om principper for videnskabelig vidensproduktion

 • viden om det danske sprogs opbygning, brug, historie og variation samt hertil hørende teorier og metoder

 • periodemæssigt bred og genremæssigt varieret viden om den danske, sekundært den nordiske litteraturs historie i en international sammenhæng samt hertil hørende teorier og metoder

 • viden om de vigtigste mediegenrer og om den nyere medieudvikling i Danmark samt hertil hørende teorier og metoder

 • teoretisk og praktisk viden om undervisningstilrettelæggelse og læringsformer, herunder problembaseret læring og projektarbejde.

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af færdigheder er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal:

 • kunne evaluere vidensressourcer selvstændigt og kritisk

 • kunne analysere og forholde sig kritisk reflekterende til egen viden og herudfra tilrettelægge egen læreproces

 • kunne beherske dansk skrift- og talesprogsnorm

 • kunne analysere og fortolke tekster og andre medieprodukter fra forskellige perioder og i forskellige genrer

 • kunne arbejde problemorienteret og kreativt med det danskfaglige område.

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal:

 • have indsigt i principper for læring gennem tværfagligt samarbejde

 • have indsigt i danskfagets anvendelsesmuligheder og samfundsmæssige betydning

 • have faglig kompetence til at formidle danskfaglige emner og problemstillinger inden for rammerne af undervisning og andre formidlingskontekster, herunder at undervise i dansk på gymnasialt niveau

 • have faglig kompetence til at fremme indlæring af dansk sprog og til at fremme tilegnelsen af dansk litteratur samt til at fremme tilegnelsen af viden om danske medieprodukter.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Det overordnede formål for kandidatuddannelsen i dansk er, at uddannelsen skal give den studerende videregående videnskabelige kvalifikationer inden for mindst to af danskfagets tre hovedområder: sprog, litteratur og medier.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret og overvejende projektorganiseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

På uddannelser under Det Humanistiske Fakultet, AAU, defineres et modul ved 5 henholdsvis 10 eller 15 ECTS-point eller flere svarende til de tilknyttede prøvers ECTS-point.

Obligatoriske moduler

Aktuelle danskfaglige teorier og metoder8. sem.5 ECTS-point
Emnekursus i aktuel dansk og nordisk forskning8. sem.10 ECTS-point
Projektorienteret forløb9. sem.10 ECTS-point
Projektmodul i litteratur, sprog eller medier9. sem.10 ECTS-point
Kandidatspecialemodul10. sem.30 ECTS-point

Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge to*

Valgfag 19. sem.5 ECTS-point
Valgfag 29. sem.5 ECTS-point

* Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang, studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Uddannelsen løber over fire semestre (7.-10. semester). På de enkelte semestre har den studerende mulighed for at tone sin uddannelse ved hjælp af valgmoduler. På 10. semester skrives kandidatspeciale. I uddannelsen kan indgå et ophold i udlandet. Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger

 • klasseundervisning

 • projektarbejde

 • workshops

 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)

 • lærerfeedback

 • faglig refleksion

 • porteføljearbejde.

Den studerende skal i kandidatuddannelsens centrale fag dansk dække følgende fagområder:

 • litteratur
 • sprog
 • medier.

Den studerende fastlægger selv, inden for hvilke af ovenstående tre fagområder modulet ’Aktuelle danskfaglige teorier og metoder’, modulet ’Emnekursus i aktuel dansk og nordisk forskning’, projektmodulet og kandidatspecialemodulet placeres og kan herved profilere sin kandidatuddannelse. To områder skal dog være dækket.

Uddannelsens 8. semester (15 ECTS på danskfaget) er forankret i modulerne ’Emnekursus i aktuel dansk og nordisk forskning’ samt ’Aktuelle danskfaglige teorier og metoder’. Til at understøtte den studerendes arbejde udbydes der kurser inden for begge moduler.

Desuden arbejder den studerende med sit sidefag (15 ECTS).


Uddannelsens 9. semester er forankret i projektmodulet i litteratur, sprog eller medier.
Til at understøtte den studerendes arbejde er der kursusvirksomhed i projektmodulet inden for litteratur, sprog eller medier. Desuden arbejder den studerende med et projektorienteret modul med kurser inden for danskfagets didaktik, generel læringsteori og formidlingsteknik. Det projektorienterede modul omfatter desuden et forløb, normalt af kortere varighed, gennemført ved en relevant institution, organisation eller virksomhed.


Uddannelsens 10. semester er forankret i kandidatspecialearbejdet.
Den studerende udarbejder under vejledning et kandidatspeciale inden for uddannelsens faglige områder, dansk litteratur, sprog eller medier.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kursusoversigt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
8. Semester
Aktuelle danskfaglige teorier og metoder Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Emnekursus i aktuel dansk og nordisk forskning Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
9. Semester
Projektorienteret forløb Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Projekt i litteratur, sprog eller medier Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfrie moduler
10. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfrie moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
9. Semester
Medier og kultur Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Sprog og filosofi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Kritikhistorie Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Litteraturteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Nordjyske studier Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Dansk og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2017 og gælder for alle studerende, der påbegynder kandidatstudiet på denne dato eller senere.

Det besluttes af studienævnet for Dansk og/eller Det Humanistiske Fakultet, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

21: Ændringer til studieordningen