Studieordning for Kandidatuddannelsen i Idræt 2021

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Idræt

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse på den 1-faglige kandidatuddannelse i idræt

Ansøgere, der har bestået følgende bacheloruddannelse, har krav på optagelse på den 1-faglige kandidatuddannelse i idræt:

 • Bacheloruddannelsen i Idræt (1-faglig), Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse på den 1-faglige kandidatuddannelse i idræt

 • Bacheloruddannelsen i Idræt (1-faglig), AU
 • Bacheloruddannelsen i Idræt og Sundhed, SDU
 • Bacheloruddannelsen i Idræt (1-faglig), KU

Ansøgere som skal supplere med 5-10 ECTS kurser fra bacheloruddannelsen i Idræt på AAU:

 • Professionsbachelor i Sygepleje
 • Professionsbachelor i Ergoterapi
 • Professionsbachelor i Fysioterapi
 • Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed
 • Professionsbachelor i Global Nutrition and Health
 • Professionsbachelor i Psykomotorik
 • Professionsbachelor i Sports Management
 • Folkeskolelærer med linjefag i Idræt (professionsbachelor)

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse på den 2-faglige kandidatuddannelse i idræt (idræt som centralt fag)

Ansøgere, der har bestået følgende bacheloruddannelse, har retskrav på optagelse på den 2-faglige kandidatuddannelse i idræt (idræt som centralt fag):

 • 2-faglig bacheloruddannelse i idræt (med idræt som centralt fag), Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse på den 2-faglige kandidatuddannelse i idræt (idræt som centralt fag)

 • Adgangsbetingelserne for optagelse på idræt som centralt fag er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse med idræt som centralt fag.

Adgangskrav for optagelse på uddannelsen som sidefag

Adgangsbetingelserne til kandidatsidefaget i idræt er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse, med idræt som bachelorsidefag.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.scient. i idræt. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Sports Science.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Et-fagsuddannelsen

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

To-fagsuddannelsen med idræt som centralt fag

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS, hvoraf 75 ECTS normalt læses på idræt (det centrale fag), og 45 ECTS normalt læses på sidefaget.

Hvis der kombineres med et sidefag fra det humanistiske/samfundsvidenskabelige hovedområde, studietidsforlænges kandidatuddannelsen med et semester på sidefaget, således at sidefaget fylder 75 ECTS, hvorved uddannelsen er normeret til 150 ECTS.

To-fagsuddannelsen med idræt som sidefag

Kandidatuddannelsen er en 2,5-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 150 ECTS, hvoraf 75 ECTS normalt læses på det centrale fag og 75 ECTS normalt læses på idræt (sidefaget).

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

KompetenceprofilEt-fags-uddannelsenTo-fags-uddannelsen med idræt som centralt fagTo-fags-uddannelsen med idræt som sidefag
Viden

Har viden på højeste niveau af international forskning indenfor flere af følgende fagområder:

Arbejds-/træningsfysiologi X (***) 
Motorisk kontrol i relation til træningXX (*) 
Læring, motivation og coachingXX (*)X (**)
Talentudvikling på differentierede niveauerXX (*) 
En kandidat med sidefag i idræt har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for følgende humanistiske samt samfunds-, natur- og sundhedsvidenskabelige områder:
Anatomi og FysiologiX X
BiomekanikX X
Læringsteori og didaktikX X
Psykologi og coachingX X
Kulturelle og samfundsmæssige forholdX X
Neurofysiologi  X
FærdighederKan indenfor flere af ovenstående fagområder:
Anvende og integrere videnskabelige metoder og redskaber til forskningXXX
Evaluere og vælge videnskabelige teorier og metoder og identificere videnskabelige problemerXXX
Formidle problemer, metoder og resultater videnskabeligtXX 
En kandidat med sidefag i idræt kan anvende metoder, redskaber og generelle færdigheder fra ovennævnte fagområder til identificering og analyse af problemstillinger, der vedrører fysisk aktivitet og indlæring af motoriske færdigheder.X 

X

Desuden har en kandidat med sidefag i idræt en idrætsdidaktisk viden inden for følgende praksisområder: dans, gymnastik, boldspil, svømning, atletik og friluftsliv. Den idrætsdidaktiske viden gør det muligt at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og/eller træningsforløbX X
En kandidat med sidefag i idræt kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante tiltag med inddragelse af følgende humanistiske samt samfunds-, natur- og sundhedsvidenskabelige aspekter.X X
En kandidat med sidefag i idræt kan skriftligt og mundtligt formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.X X
Kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og/ eller træningsforløb omhandlende fysisk aktivitet.XXX
KompetencerKan identificere problemstillinger og finde løsninger i komplekse situationer
Kan initiere og indgå i samarbejdsrelationer med interne og/eller eksterne samarbejdspartnere på tværs af fagområder med henblik på at udvikle innovative løsningerXX 
Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialiseringXX 
En kandidat med sidefag i idræt kan håndtere og indgå i trænings-, undervisnings- og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge.X X
En kandidat med sidefag i idræt kan tage ansvar for planlægning og afvikling af undervisning i gymnasier, højskoler, efterskoler mv.X X
En kandidat med sidefag i idræt kan selvstændigt indgå i fagligt samarbejde med uddannelses- og sundhedsfagligt personale i trænings-, undervisnings- og udviklingssituationer.X X
En kandidat med sidefag i idræt kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for udvalgte idrætsfaglige læringsmiljøer.X X

(*) Kandidater vil enten opnå primært teknisk-naturvidenskabelig viden eller humanistisk viden alt efter hvilke valgfag de studerende vælger.
(**) undtagen coaching
(***) For tofagsuddannelsen med idræt som centralt fag er videnslæringsmålene inden for arbejds- og træningsfysiologi udelukkende fokuseret omkring effekter af styrke og powertræning

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studie. Et modul er et fagområde eller en gruppe af fagområder, der har som mål at give den studerende faglige kvalifikationer indenfor en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point. Modulet afsluttes med en eller flere prøver indenfor bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • projektarbejde
 • case-baseret arbejde
 • forelæsninger
 • workshops
 • opgaveløsning
 • feedback fra undervisere og medstuderende
 • faglig refleksion over egen praksis

Uddannelsens opbygning understøtter, at den enkelte studerende kan vælge at profilere sin kandidatuddannelse i henholdsvis en human/samfundsvidenskabelig eller en naturvidenskabelig retning gennem valg af projektmodul på første semester og kursusmodul på første og/eller andet semester, men sikrer samtidig gennem obligatoriske kursusmoduler, at alle idrætsstuderende opnår indsigt i begge videnskabelige retninger.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Valgprojekt 1. semester
Vælg projekt = 15 ECTS
Projekt
Idrættens forskellige målgrupper
(IDFIDR20K1_3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Idræt, inklusion og sundhedsfremme
(IDFIDR20K1_4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Effekter af udholdenhedstræning
(IDFIDR20K1_5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Udvikling, testning og evaluering af idrætsprojekter
(IDFIDR20K2_1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Innovation og iværksætteri
(IDFIDR20K2_2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Effekter af styrketræning
(IDFIDR20K2_3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt idrætspsykologi - teams og fællesskaber
(IDFIDR20K2_4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Anvendt idrætsvidenskab i organisationer, institutioner og virksomheder
(IDFIDR20K3_1)
Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(IDFIDR20K4_1)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgprojekt 1. semester
Vælg projekt = 15 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Idræt, fysisk aktivitet og sundhed
(IDFIDR20K1_1)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Træning for sundhed og præstation
(IDFIDR20K1_2)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Idræt som centralt fag og sidefag med studietidsforlængelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sidefag 30
2. Semester
Sidefag 30
3. Semester
Sidefag 15
Idrættens forskellige målgrupper
(IDFIDR20K1_3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Idræt, inklusion og sundhedsfremme
(IDFIDR20K1_4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Effekter af udholdenhedstræning
(IDFIDR20K1_5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Udvikling, testning og evaluering af idrætsprojekter
(IDFIDR20K2_1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Innovation og iværksætteri
(IDFIDR20K2_2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Effekter af styrketræning
(IDFIDR20K2_3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt idrætspsykologi - teams og fællesskaber
(IDFIDR20K2_4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Kandidatspeciale
(IDFIDR20K4_1)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Idræt som centralt fag og sidefag uden studietidsforlængelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sidefag 30
2. Semester
Sidefag 15
Innovation og iværksætteri
(IDFIDR20K2_2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Effekter af styrketræning
(IDFIDR20K2_3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt idrætspsykologi - teams og fællesskaber
(IDFIDR20K2_4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Valgprojekt 3. semester centralt fag
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Idrættens forskellige målgrupper
(IDFIDR20K1_3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Idræt, inklusion og sundhedsfremme
(IDFIDR20K1_4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Effekter af udholdenhedstræning
(IDFIDR20K1_5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(IDFIDR20K4_1)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgprojekt 3. semester centralt fag
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Idræt, fysisk aktivitet og sundhed
(IDFIDR20K1_1)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Træning for sundhed og præstation
(IDFIDR20K1_2)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: Sidefag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Idrætsprojekt med kvalititative metoder
(IDFIDR20B3_1)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Idræts- og sundhedspsykologi i boldspil
(IDFIDR20B3_2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Idrætshistorie og -sociologi i gymnastik og dans
(IDFIDR20B3_3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Arbejds- og træningsfysiologi i udholdenheds- og styrketræning
(IDFIDR20B3_4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
2. Semester
Valgprojekt 2. semester sidefag
Vælg projekt = 15 ECTS
Projekt
Identitet og kultur i livsstilsidræt
(IDFIDR20B4_3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Biomekanik, styrketræning og fitness
(IDFIDR20B4_4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Træning og undervisning i atletik
(IDFIDR20B4_5)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
3. Semester
Valgprojekt 3. semester sidefag
Vælg projekt = 15 ECTS
Centralt fag 15
4. Semester
Centralt fag 30
5. Semester
Centralt fag 30

 
Valgprojekt 2. semester sidefag
Vælg projekt = 15 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Idrætsundervisning og -formidling
(IDFIDR20B4_1)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Optimering af fysisk aktivitet og træning
(IDFIDR20B4_2)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgprojekt 3. semester sidefag
Vælg projekt = 15 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Idræt, fysisk aktivitet og sundhed
(IDFIDR20K1_1)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Træning for sundhed og præstation
(IDFIDR20K1_2)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2021.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter sommereksamen 2022. For studerende med studietidsforlængelse udbydes der ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter vintereksamen 2022.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 17. marts 2021 godkendt en mindre titelændring for modulet: "Idræt, inklusion og sundhedsfremme".