Studieordning for kandidatuddannelsen i revision 2021

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

Den 4-årige erhvervskandidatuddannelse er derudover tilrettelagt i henhold til bekendtgørelse nr. 1605 af 19. december 2017 (erhvervskandidatbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Erhvervsøkonomi.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

7: Adgangskrav

I medfør af uddannelsesbekendtgørelsen gælder følgende forudsætninger for optagelse på kandidatuddannelsen i revision:

Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at den studerende besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem uddannelsen til den almene erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA), og når de erhvervsøkonomiske fag udgør mindst 75 ECTS-point.

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse:

 • Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA, fra Aalborg Universitet (AAU).
 • Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA, fra Copenhagen Business School (CBS).
 • Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA, fra Roskilde Universitet (RUC).
 • Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA, fra Syddansk Universitet (SDU).
 • Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA, fra Aarhus Universitet (AU).

Ansøgere med en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring HD(R) eller i finansiering HD(F) kan optages på kandidatuddannelsen på betingelse af, at de inden for de første to semestre består erhvervsøkonomiske fag og hertil knyttede redskabsfag, som til sammen har et omfang på mindst 20 ECTS-point.

Studienævnet orienterer forud for hver tilmeldingsperiode de studerende om, hvilke redskabsfag fra studieordningen, som vil blive udbudt i det kommende semester.

Der opkræves deltagerbetaling for deltagelse i redskabsfagene.

Særlige adgangskrav i forhold til den 4-årige erhvervskandidatuddannelse:

For optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i revision skal du ydermere kunne dokumentere:

 1. enten at have en ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om sideløbende relevant beskæftigelse på baggrund af en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse på samme niveau svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (og beregnet på årsbasis), så ansøgeren vil være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte samtidigt med sine kandidatstudier, eller
 2. at være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte ansøger.

 
HD-redskabsfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
PBL, projektstyring og videnskabsteori
(HDRED20211)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Dansk
Emner indenfor anvendt finansieringsteori
(HDRED20212)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Videregående anvendt videnskabsteori
(HDRED20213)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig Dansk
Anvendte kvalitative metoder
(HDRED20214)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig Dansk
Videregående økonomistyring
(HDRED20215)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Forretningsmodeller og værdiskabelse
(HDRED20216)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.merc.aud. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Business Economics and Auditing. 

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Den 2-årige kandidatuddannelse er en forskningsbaseret heltidsuddannelse og den 4-årige erhvervskandidatuddannelse er en forskningsbaseret deltidsuddannelse. Uddannelsen er i begge tilfælde normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med kandidatuddannelsen i revision er, at den studerende efter endt uddannelse har opnået følgende kompetenceprofil:

Viden:

 • Skal inden for revision, skatteret, finansiering og erhvervsret have viden, som er baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet.
 • Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder:

 • Skal mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for blandet andet revision, skatte- og erhvervsret samt den finansielle sektor.

 • Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller, der er i tråd med samfundets udvikling.

 • Skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister og på den måde understøtte, at kandidaten vurderes som foretrukken og respekteret professionel rådgiver.

Kompetencer:

 • Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Ydermere proaktivt inddrage moderne teknologier og nyere teoretiske strømninger i forståelsen, analysen og håndteringen af relevante problemstillinger inden for revision, skatteret, finansiering og erhvervsret.
 • Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering og formår at indgå i et professionelt samarbejde med eksterne parter i relation til en central problemstilling inden for revision, skatteret, finansiering og erhvervsret og på den baggrund skabe rum for, at nye perspektiver kvalificerer de fremkomne løsningsforslag.

 

Arbejdsgiver kan forvente, at kandidaten vil være i stand til at:

 • selvstændigt tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale problemstillinger inden for revision samt omsætte denne viden til løsningsforslag.
 • sammenholde komplekse teoretiske og praktiske problemstillinger inden for revision, skatteret, finansiering og erhvervsret og argumentere for fordele og ulemper forbundet med forskellige løsningsforslag.
 • lede og på konstruktiv vis understøtte, at gruppeprocesser forløber professionelt og skaber værdi til kerneforretningen.
 • indgå som en professionel bidragsyder i faglige og tværfaglige teamprocesser i relation til revision, skatteret, finansiering og erhvervsret.
 • selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne omsætte teoretisk viden inden for revision, skatteret, finansiering og erhvervsret til konkrete løsningsforslag.
 • proaktivt inkorporere moderne teknologier og nyere teoretiske strømninger i forståelsen, analysen og håndteringen af relevante problemstillinger inden for revision, skatteret, finansiering og erhvervsret.
 • påtage sig et professionelt ansvar for at udføre kompetent og relevant rådgivning, lede mennesker og processer inden for revision, skatteret, finansiering og erhvervsret fra idéfase til implementering.
 • yde strategisk og driftsmæssig sparring og rådgivning i forhold til revision, skatteret, finansiering og erhvervsret og på den måde blive en foretrukken partner i forhold til kompetent og relevant rådgivning, der er af forretningsmæssig betydning.
 • omsætte abstrakt teoretisk og faglig praktisk viden og indsigt inden for revision, skatteret, finansiering og erhvervsret til forståelige budskaber for forskellige målgrupper.

På kandidatuddannelsen i revision prioriteres den studerendes udvikling og læring højt. Dette udtrykkes gennem forventninger til, hvad den studerende tilegner sig af viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet og de enkelte moduler.

Studiet er funderet på en problembaseret læringstilgang (PBL), hvor den studerendes evne til at identificere, analysere og komme med anbefalinger til konkrete og aktuelle problemstillinger understøttes selvstændigt og sammen med andre både gennem projekt- såvel som kursusaktiviteter.

PBL er i uddannelsen en integreret del af projektarbejdet samt kursusaktiviteter, herunder forelæsninger, casearbejde, øvelser og virksomhedssamarbejde.

På studiet vægtes tværfaglighed, teamarbejde, individuel læring og progressionen inden for PBL-kompetencer højt. Der skabes rum for, at den studerende alene og i samspil med andre gradvist styrker sin evne til at opbygge og forene praksis og teoretisk forankrede kompetencer på refleksiv vis.

Ydermere, at den studerende formår at argumentere og omsætte disse til konkrete løsningsforslag.

På studiet arbejdes der med at understøtte PBL-progression ved, at den studerende styrker sine problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og refleksive kompetencer. Dette sker ved, at den studerende afprøver og får erfaring med forskellige problemstillinger, samarbejdsrelationer, projektformer og refleksionsprocesser.

Det er målet, at den studerendes nysgerrighed, motivation og interesse for de faglige kernediscipliner inden for revision skal have de optimale muligheder for at blive udspillet og indfriet.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Formålet med kandidatuddannelsen i revision er, at den studerende udbygger den faglige viden og kunnen, som vedkommende har erhvervet under bachelor- eller diplomuddannelsen og øger de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelor- og HD-niveauet. 

Den studerende skal via faglig fordybelse blive i stand til selvstændigt at anvende videregående elementer af teorier og metoder, som anvendes inden for revision. Den studerende skal kvalificere sig til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse) og specialiserede erhvervsfunktioner i den offentlige og private sektor.

Kandidatuddannelsen i revision udvikler PBL-kompetencer gennem praksisnær og forskningsbaseret undervisning med afsæt i aktuelle problemstillinger.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion (listen er ikke udtømmende):

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • underviserfeedback
 • peer review
 • digitalt understøttet undervisning
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

Der vil gennem studiet være en faglig relevant kombination af undervisning på campus og online.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: 2-årig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
1. semester
Erhvervsret 1
(KAREV20211)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Revision 1
(KAREV20212)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Skatteret 1
(KAREV20213)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Ekstern rapportering 1
(KAREV20214)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
2. semester
Revision 2
(KAREV20215)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Skatteret 2
(KAREV20216)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Ekstern rapportering 2
(KAREV20217)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Internationalt regnskab og IFRS
(KAREV20218)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
3. Semester
3. semester
Regnskabsanalyse
(KAREV20219)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Rådgivning
(KAREV202110)
Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Valgfag 20
4. Semester
4. semester
Kandidatspeciale
(KAREV202118)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk

Udbydes som: 1-faglig
Linje: 4-årig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
1. semester
Erhvervsret 1
(KAREV20211)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Skatteret 1
(KAREV20213)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
2. Semester
2. semester
Skatteret 2
(KAREV20216)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Internationalt regnskab og IFRS
(KAREV20218)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
3. Semester
3. semester
Revision 1
(KAREV20212)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Ekstern rapportering 1
(KAREV20214)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
4. semester
Revision 2
(KAREV20215)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Ekstern rapportering 2
(KAREV20217)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
5. semester
Regnskabsanalyse
(KAREV20219)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Valgfag 10
6. Semester
6. semester
Rådgivning
(KAREV202110)
Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Valgfag 10
7-8. Semester
7. og 8. semester
Kandidatspeciale
(KAREV202118)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
CSR, bæredygtighed og integreret rapportering
(KAREV202111)
Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk
Revision og dataanalyse
(KAREV202112)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
International skatteret
(KAREV202113)
Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Internt regnskab
(KAREV202114)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Erhvervsret 2 og international selskabsret
(KAREV202115)
Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Revision i den offentlige sektor
(KAREV202116)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Virksomhedssamarbejde
(KAREV202117)
Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk

Studienævnet orienterer forud for hver tilmeldingsperiode de studerende om, hvilke valgfag fra studieordningen, som vil blive udbudt i det kommende semester.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

19: Henvisninger til uddybende information

For uddybende information se studiets hjemmeside: https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/revision

Regler om skriftlige produkter findes på denne side:https://www.business.aau.dk/education/students/

Regler om kandidatspecialet findes på denne side: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2021.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter sommereksamen 2024.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 17. marts 2021 godkendt, at HD-redskabsfaget "Videregående anvendt videnskabsteori" ændrer bedømmelsesform til 7-trinsskala gældende fra september 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 8. juni 2021 godkendt, at modulet "Regnskabsanalyse" ændrer prøveform til "Skriftlig eller mundtlig" gældende fra efteråret 2022.

Prodekanen for uddannelse har den 19. oktober 2021 godkendt, at forudsætningen for indstilling til eksamen i modulet "Revision og dataanalyse" udgår, samt at læringsmålene revideres gældende fra efteråret 2022.