Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Matematiske Fag

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Matematik

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen (BSc) i matematik-økonomi, Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen (BSc) i matematik-økonomi, Aarhus Universitet (AU)
 • Bacheloruddannelsen (BSc) i matematik-økonomi, Københavns Universitet (KU)
 • Bacheloruddannelsen (BSc) i matematik-økonomi, Syddansk Universitet (SDU)

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.scient.oecon.. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Mathematics-Economics.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

En person, der dimitterer med en kandidatgrad i matematik-økonomi, skal have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • er velorienteret indenfor centrale matematiske-økonomiske fagområder, herunder økonometri, stokastiske processer, kvantitativ finansiering, og operationsanalyse.

Færdigheder

 • er i stand til uafhængigt at identificere, formulere og analysere matematiske-økonomiske problemer ved anvendelse af teori og metodologi fra de matematiske og kvantitative økonomi-videnskaber
 • er i stand til uafhængigt at vælge relevante metoder og værktøjer fra forskellige matematiske og kvantitative økonomiområder samt motivere dette valg
 • er i stand til at formidle videnskabelig viden og diskutere anvendelser af metoder fra matematisk- og kvantitativ økonomisk teori.
 • er i stand til at udvælge relevante matematiske teorier til at løse problemer fra økonomi, samt at udvikle disse teorier til brug i en konkret kontekst

Kompetencer

 • er i stand til at bruge centrale matematiske og kvantitative økonomiske teorier, metoder og værktøjer og til at identificere problemer, der kræver en matematisk tilgang
 • er i stand til at styre komplekse arbejds- og udviklingsscenarier, der kan kræve nye strategier
 • kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Studieordningen er modulopbygget og organiseret som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som formål er at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme specificeret i ECTS-points, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Studieordningen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges  ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig reflektion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • e-læring
 • opgaveregning (individuel og i grupper)
 • lærerfeedback
 • reflektion
 • porteføljearbejde

Forud for hvert semester fastlægger studienævnet, hvilke valgfag, der vil blive udbudt i det kommende semester.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

Generelle regler vedrørende valgkurser:

- Studienævner udbyder kun et begrænset antal valgkurser pr. semester.

- Studerende kan kun deltage i et givent kursus én gang. I særdeleshed, studerende kan ikke følge et kursus, hvis de tidligere har deltaget i et kursus med samme kursustitel som en del af bacheloruddannelsen.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Studerende kan kun deltage i et givent kursus én gang. I særdeleshed, studerende kan ikke følge et kursus, hvis de tidligere har deltaget i et kursus med samme kursustitel som en del af bacheloruddannelsen.

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Matematik-økonomi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
MØK1 projektvalg Projekt 15
Målteori og stokastiske processer
(K-MAT1-MTSP)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
MØK1 valgkurser Kursus 10
2. Semester
Fordybelse inden for financial engineering eller operations research
(K-MØK2-IDSFE)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Computational Statistics and Applications
(K-MAT2-COSB)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
MØK2 valgkurser Kursus 10
3. Semester
Version A
Videregående emner inden for matematik-økonomi med anvendelser
(K-MØK3-PRO20)
Projekt 20 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
MØK3 valgkurser Kursus 10
3. Semester
Version B
Projektorienteret forløb i en virksomhed
(K-MØK3-VERSB)
Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3-4. Semester
Version C
Kandidatspeciale
(K-MØK3-PRO50)
Projekt 50 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk
MØK3 valgkurser Kursus 10
3-4. Semester
Version D
Kandidatspeciale
(K-MØK3-PRO60)
Projekt 60 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk
4. Semester
Kandidatspeciale
(K-MØK4-MSC30)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk

 
MØK1 projektvalg
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Empirisk finansiering og anvendt økonometri
(K-MØK1-PRO15)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Operationsanalyse
(K-MØK1-PROJ)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk

 
MØK1 valgkurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Økonometri og kvantitative metoder
(K-MØK1-FEQMF)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Advanced Operations Management
(M-OSM-K1-2)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Fleksibel produktion
(M-OSM-K1-3)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Matematisk modellering
(K-MAT1-MAMO)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Emner i operationsanalyse
(K-MØK1-TOPOR)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Varighedsanalyse
(K-MAT1-SFDD)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Emner inden for statistisk videnskab
(K-MAT1-TOSTA)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Numerisk analyse
(K-MAT1-NUANL)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Dansk

 
MØK2 valgkurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Fremstillings- og forsyningskædesystemer
(M-OSM-K2-2)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Data Mining
(B-MAT6-DATAM)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Rumlig statistik og markovkæde Monte Carlo metoder
(B-MAT6-MARKO)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Modeller med tilfældige effekter
(B-MAT6-MEM)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

 
MØK3 valgkurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Fleksibel produktion
(M-OSM-K1-3)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Advanced Operations Management
(M-OSM-K1-2)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Økonometri og kvantitative metoder
(K-MØK1-FEQMF)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Numerisk analyse
(K-MAT1-NUANL)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Dansk
Varighedsanalyse
(K-MAT1-SFDD)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Emner i operationsanalyse
(K-MØK1-TOPOR)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Matematisk modellering
(K-MAT1-MAMO)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Emner inden for statistisk videnskab
(K-MAT1-TOSTA)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Bayesiansk statistik, simulering og software
(K-MAT1-BAYES)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk

Udlandsophold

På 3. semester har den studerende også mulighed for at studere på et andet dansk eller internationalt universitet (udlandsophold). Udlandsophold skal godkendes af studienævnet.

19: Henvisninger til uddybende information

PBL Introduktionskursus

Alle studerende, der ikke har deltaget i Aalborg Universitets PBL-introduktionskursus i løbet af deres bachelorgrad, skal deltage i introduktionsforløbet ”Problembaseret læring og projektstyring”. Introduktionskurset skal godkendes, før den studerende kan deltage i projekteksamen. Du kan finde mere information på https://www.math.aau.dk/uddannelse/studienaevn/Regler+og+retningslinjer/Problem+based+learning+course+for+non-AAU+master+students/ .

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020. Studieordningen træder i kraft for studerende, der pr. 1. september 2020 påbegynder deres 1. og 3. semester.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 13. november 2020 godkendt, at der på 3. semester tilføjes valgmuligheden "Projektorienteret forløb i en virksomhed" som valgmulighed. Dispensationen er gældende fra efteråret 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 1. februar 2021 godkendt, at prøveformen i modulet "Computational Statistics and Applications" ændres til aktiv deltagelse/løbende evaluering. Dispensationen er gældende fra foråret 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 6. september 2021 godkendt, at valgfaget "Numerisk analyse" tilføjes på 1. semester. Dispensationen er gældende fra efteråret 2021.