Kandidatuddannelsen i matematik-teknologi, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Matematiske Fag

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Ingeniørernes Landsdækkende Censorkorps/Elektronik, IT og energi (elektro)

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen (BSc) i matematik-teknologi, Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen (BSc) i matematik-teknologi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Civilingeniør, cand.polyt. i matematik-teknologi. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Engineering (Mathematical Engineering).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

En person, der dimitterer med en kandidatgradegrad i matematik-teknologi, skal have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • har viden inden for et eller flere områder indenfor anvendt matematik, ingeniørvidenskab og deres faglige samspil. Den pågældende viden skal på udvalgte områder være forskningsbaseret
 • har et solidt matematisk og teknisk grundlag for at forstå og reflektere over områdets viden og er i stand til at identificere relevante matematiske og ingeniørvidenskabelige problemer

Færdigheder

 • har dybtgående indsigt i fagområdet(s) videnskabelige metoder og værktøjer og har generelle færdigheder relateret til beskæftigelse inden for fagområdet
 • kan evaluere og vælge blandt fagområdet(s) videnskabelige teorier, metoder, værktøjer og generelle færdigheder og på videnskabeligt grundlag foreslå analyser og løsninger
 • kan kommunikere videnskabelig viden og diskutere faglige og videnskabelige problemer med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og kræver originale løsninger
 • kan uafhængigt indlede og implementere fagspecifikke og tværfagligt samarbejde og påtage sig fagligt ansvar
 • kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Studieordningen er modulopbygget og organiseret som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som formål er at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme specificeret i ECTS-points, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Studieordningen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges  ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig reflektion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • e-læring
 • opgaveregning (individuel og i grupper)
 • lærerfeedback
 • reflektion
 • porteføljearbejde

Forud for hvert semester fastlægger studienævnet, hvilke valgfag, der vil blive udbudt i det kommende semester.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

Generelle regler vedrørende valgkurser:

- Studienævner udbyder kun et begrænset antal valgkurser pr. semester.

- Studerende kan kun deltage i et givent kursus én gang. I særdeleshed, studerende kan ikke følge et kursus, hvis de tidligere har deltaget i et kursus med samme kursustitel som en del af bacheloruddannelsen.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Studerende kan kun deltage i et givent kursus én gang. I særdeleshed, studerende kan ikke følge et kursus, hvis de tidligere har deltaget i et kursus med samme kursustitel som en del af bacheloruddannelsen.

 

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Matematik-teknologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Informationsbehandling i teknologiske systemer
(K-MTK1-PRO15)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Array- og sensor signalbehandling
(ESNSPAK3K1)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Maskinlæring
(ESNSPAK3K2F)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Information og kodningsteori
(K-MTK1-ICTEO)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
2. Semester
Signal/databehandlende systemer
(F-MTK-K2-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Komprimeret signal-/dataanalyse og syntese
(K-MTK2-COSE)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
MTK2 valgkurser Kursus 10
3. Semester
Version A
MTK3 projektvalg Projekt 30
3. Semester
Version B
Projektorienteret forløb i en virksomhed
(K-MTK3-VERSB)
Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3-4. Semester
Version C
Kandidatspeciale
(K-MTK3-MSC60)
Projekt 60 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(K-MTK4-MSC30)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Studerende følger kurser svarende til 10 ECTS. Kurset komprimeret signal-/dataanalyse og syntese er obligatorisk.

 
MTK2 valgkurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Rumlig statistik og markovkæde Monte Carlo metoder
(B-MAT6-MARKO)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Tidsrækkeanalyse og økonometri
(B-MAT6-TIDØK)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Modeller med tilfældige effekter
(B-MAT6-MEM)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Analyse 2
(B-MAT4-ANL2)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende akustik og elektro akustik
(K-MTK2-AKU)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk

Studerende vælger ét projekt, 30 ECTS, på matematik-teknologi 3. semester kandidat-uddannelsen.

 
MTK3 projektvalg
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Specialisering i videregående matematiske og teknologiske emner med fokus på matematiske problemstillinger
(K-MTK3-P30M)
Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Specialisering i videregående matematiske og teknologiske emner med fokus på teknologiske problemstillinger
(K-MTK3-P30T)
Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk

Udlandsophold

På 3. semester har den studerende også mulighed for at studere på et andet dansk eller internationalt universitet (udlandsophold). Udlandsophold skal godkendes af studienævnet.

19: Henvisninger til uddybende information

PBL Introduktionskursus

Alle studerende, der ikke har deltaget i Aalborg Universitets PBL-introduktionskursus i løbet af deres bachelorgrad, skal deltage i introduktionsforløbet ”Problembaseret læring og projektstyring”. Introduktionskurset skal godkendes, før den studerende kan deltage i projekteksamen. Du kan finde mere information på https://www.math.aau.dk/uddannelse/studienaevn/Regler+og+retningslinjer/Problem+based+learning+course+for+non-AAU+master+students/ .

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 13. november 2020 godkendt, at der på 3. semester tilføjes modulet "Projektorienteret forløb i en virksomhed" som valgmulighed. Dispensationen er gældende fra efteråret 2021.

19. november 2020: Prodekanen for uddannelse har godkendt, at valgfaget "Grundlæggende akustik og elektro akustik" tilføjes. Dispensationen er gældende fra foråret 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 12. april 2021 godkendt, at modulet "Signal/databehandlende systemer"   erstattes med den korrekte version af modulet, da der var indsat en forkert version. Dispensationen er gældende fra foråret 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 14. juli 2021 godkendt, at læringsmålene i modulet "Signal/databehandlende systemer"  revideres. Dispensationen er gældende fra foråret 2022.