Studieordning for Kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation i Spansk, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for International Virksomhedskommunikation

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Erhvervskommunikation, sprog og medier

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation, spansk (Aalborg Universitet)

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Sprog og Internationale Studier (Aalborg Universitet)
 • Erhvervsøkonomi og erhvervssprog (Syddansk Universitet)

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i international virksomhedskommunikation i spansk. Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in International Business Communication in Spanish.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse.

Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Kandidaten

Viden

De overordnede mål for den studerende er, at vedkommende efter endt kandidatuddannelse
skal have viden om, forståelse af og indsigt i:

 • fremmedsproglig grammatik og lingvistik
 • tekstbearbejdning på højt niveau på fremmedsproget
 • sprog og kommunikation i den globalt orienterede virksomhed, herunder globaliseringsprocesser set i et økonomisk, kulturelt og teknologisk perspektiv
 • organisationskultur og –kommunikation i fremmedsprogsområdet set i globalt perspektiv, herunder sprog- og kommunikationspolitik
 • PR og kommunikation, herunder organisationskommunikation i offentlige medier og marketing
 • virksomhedens image og identitet i en interkulturel kontekst

samt evne til:

 • at forholde sig analytisk og selvstændigt reflekterende til ovennævnte genstandsfelter og deres teorier og metoder
 • at identificere videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens fagområder.

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter
endt kandidatuddannelse ved hjælp af fagets teorier og metoder skal:

 • beherske de almindeligst anvendte humanvidenskabelige metoder og redskaber samt kunne argumentere for metodiske valg i relation til konkrete problemstillinger
 • kunne analysere, udrede samt tilvejebringe relevant teoretisk og empirisk viden om problemer, der udspringer af sproglige og kulturelle/interkulturelle forhold
 • kunne formidle forskningsbaseret viden om uddannelsens genstandsfelter og diskutere videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kunne planlægge og gennemføre projekter i forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver på dansk og på fremmedsproget
 • kunne analysere og udarbejde tekster til brug for virksomhedens interne og eksterne kommunikation på baggrund af en forståelse af kulturelle forskelles betydning og med anvendelse af passende (fremmed)sproglige og retoriske strategier
 • kunne samarbejde med andre afdelinger i virksomheden/organisationen om at planlægge og gennemføre marketingopgaver og kampagner, fx informationskampagner, reklamekampagner og image/brandingkampagner
 • kunne udarbejde og gennemføre sprog- og kommunikationspolitik for virksomheden/organisationen
 • kunne opstille nye virksomhedsorienterede analyse- og løsningsmodeller for de problemstillinger, som opstår under udførelsen af ovenstående kommunikationsopgaver.

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter
endt kandidatuddannelse skal:

 • kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • kunne fortsætte videnstilegnelse og kompetenceudvikling inden for virksomhedsrelaterede sproglige/kommunikative og kulturelle fagområder i en akademisk eller professionel kontekst.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kandidatuddannelsen løber over fire semestre (1.-4. semester). På 1. og 2. semester har den studerende mulighed for at tone uddannelsen ved hjælp af valgfag. 3. semester udgøres af et projektorienteret forløb eller et studieophold, og på 4. semester skrives kandidatspeciale.

Uddannelsen er modulopbygget og er tilrettelagt som en kombination af kurser, hjemmeopgaver samt problemorienterede og projektorganiserede emnestudier. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige
kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk er kendetegnet ved problembaseret projektarbejde, som tager udgangspunkt i et sæt principper for uddannelse, der udgør Aalborgmodellen for problembaseret læring (PBL). Aalborgmodellen er baseret på følgende grundprincipper:

Problemet som udgangspunkt

Problemet er omdrejningspunktet for den studerendes læreproces. Problemet kan være af både teoretisk og praktisk karakter. Det skal endvidere være autentisk og videnskabeligt funderet. ”Autenticitet” indebærer, at problemet har relevans uden for universitetet.  ”Videnskabeligt” indebærer, at det er muligt at begribe, analysere og behandle problemstillingen teoretisk og metodisk inden for en eller flere fagdiscipliner.

Projektorganisering i grupper

Et projekt udgør en tidsbegrænset og målrettet proces, hvor et problem kan formuleres, analyseres og bearbejdes, så det resulterer i et håndgribeligt produkt, eksempelvis en projektrapport. Projektet målstyres gennem problemformuleringen, der i lighed med projektets metoder udvikles løbende gennem projektforløbet.

Projektet understøttes af kurser

For at sikre, at de studerende stifter bekendtskab med et bredt udvalg af teorier og metoder, de kan benytte i projektarbejdet, deltager de studerende i obligatoriske og valgfrie kurser. Kurserne forudsætter en høj grad af studenteraktivitet og består af fx forelæsninger, workshops, seminarer og øvelser.

Samarbejde – grupper, vejleder, eksterne parter

En gruppe af studerende styrer og gennemfører i fællesskab et projekt over et længerevarende forløb, hvor gruppen tager udgangspunkt i et problem. De studerende støtter hinanden i indsatsen for at opnå de opstillede faglige mål. Samarbejdet rummer aspekter som vidensudveksling, kollektive beslutningsprocesser, faglige diskussioner, handlingskoordinering og gensidig kritisk feedback. Gruppen samarbejder desuden tæt med vejleder(e) og eksterne partnere, for eksempel virksomheder eller andre projektgrupper.

Eksemplaritet

Studieordningens rammer, understøttet af vejlederen, sigter mod, at de studerendes projektarbejde er eksemplarisk i indhold og fremgangsmåde. Eksemplariteten består i, at læringsudbyttet fra det konkrete projektarbejde kan overføres til lignende situationer, den studerende vil møde i sit professionelle arbejde. Dette forudsætter en forståelse for problemets kontekst og for rækkevidden af gruppens konklusioner. Projektets eksemplaritet sikrer, at de studerende gennem projektarbejdet tilegner sig viden og kompetencer, som de kan anvende i en bredere sammenhæng end selve projektet.

Ansvar for egen læring

De studerende har en betydelig frihed til selv at vælge projekternes og dermed centrale dele af studiets indhold inden for studieordningens rammer og målbestemmelser. Samtidig bærer de studerende ansvaret for en væsentlig del af den løbende, faglige selvvurdering. Evnen til kritisk at vurdere kvaliteten af egen indsats og eget videngrundlag i forhold til en given problemstilling er en vigtig målsætning for det problembaserede projektarbejde. Gruppen støttes af en eller flere vejledere, der medvirker til, at gruppens arbejde opfylder studieordningens krav. Det er dog alene de studerende, der har ansvaret for samarbejdet i gruppen, tilrettelæggelse af læringen og for projektets forløb og resultat.

Obligatoriske moduler

Sprogforståelse og sprogbrug1. sem.10 ECTS-point
Virksomhedens image og identitet1. sem.15 ECTS-point
Virksomheden i den globale verden2. sem*.10 ECTS-point
Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation2. sem.15 ECTS-point
Projektorienteret forløb samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på engelsk/spansk/tysk3. sem.30 ECTS-point
Kandidatspeciale4. sem.30 ECTS-point

* Undervisningen forløber over to semestre og afsluttes med eksamen efter 2. semester.

 

Valgfrie moduler/valgfag*, hvoraf den studerende skal vælge ét på 1. semester og ét på 2. semester.

CSR og bæredygtighedskommunikation1. sem.5 ECTS-point
Strategisk ledelse af videnskommunikation1. sem.5 ECTS-point
Turismekommunikation og destinationsbranding1. sem.5 ECTS-point
HR- og ledelseskommunikation2. sem.5 ECTS-point
Den social organisation2. sem.5 ECTS-point
Forbrugerkultur og branding2. sem.5 ECTS-point
Social marketing og adfærdsdesign2. sem.5 ECTS-point

* Der oprettes et antal af de angivne valgfrie moduler efter studienævnets bestemmelse. De studerende skal under alle omstændigheder på 1. semester have valgfag på i alt 5 ECTS-point og tilsvarende på 2. semester have valgfag på i alt 5 ECTS-point.

Obligatoriske moduler, valgfag og projektorienteret forløb giver samlet den studerende mulighed for at nå de i § 16 formulerede mål.

På uddannelsens 1. semester afholdes der kurser inden for følgende fagområder: sprogforståelse og sprogbrug, virksomhedens image og identitet og virksomheden i den globale verden. Herudover afholdes der kurser i valgfag.

På uddannelsens 2. semester afholdes der kurser inden for følgende fagområder: virksomheden i den globale verden og virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation. Herudover afholdes der kurser i valgfag.

På uddannelsens 3. semester kan den studerende vælge mellem et projektorienteret forløb i en virksomhed eller organisation i udlandet eller Danmark og et studieophold ved et universitet i fremmedsprogsområdet med kurser på kandidatniveau inden for uddannelsens centrale fagområder, svarende til mindst 30 ECTS-point. Plan for det projektorienterede forløb henholdsvis studieophold udarbejdes af den studerende og godkendes af studienævnet inden semestrets begyndelse. Retningslinjerne for studiets projektorienterede forløb er, at det projektorienterede forløb skal have et omfang svarende til mindst 3 måneders fuldtidsarbejde, indeholde fagligt relevante arbejdsopgaver og have et væsentligt fremmedsprogligt, interkulturelt og/eller internationalt indhold, der relaterer sig til det studerede fremmedsprog/fremmedsprogsområde.

På uddannelsens 4. semester skrives kandidatspeciale. Den studerende vælger et specialeemne inden for uddannelsens rammer, idet fremmedsproget/fremmedsprogsområdet skal indgå heri. Specialeemnet godkendes af studienævnet på baggrund af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for indleveringen af specialet. Den studerende kan ikke påregne at modtage vejledning efter udløbet af denne frist. Der afholdes specialeforberedende forelæsninger/workshop med særlig vægt på metodiske spørgsmål.

Specialiseringsmuligheder

Den studerende har mulighed for at specialisere sig i Latin American Studies, Organisation og ledelse samt Markedskommunikation. Hvis den studerende vælger en specialisering, skal der vælges et valgfag på 1. semester og et valgfag på 2. semester inden for den valgte specialisering. Desuden skal det projektorienterede forløb på 3. semester samt specialet på 4. semester ligge inden for den valgte specialisering.

Regler for skriftlige arbejder

Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 (typografiske) tegn med mellemrum, også kaldet enheder. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres på forsiden. Som referencesystem anvendes Chicago Manual of Style (author-date systemet).

 

Projekter

Projekter, emnestudier mv. kan udarbejdes i fællesskab af indtil 5 studerende. Ved prøver i projekter, emnestudier mv. gælder følgende prøveform:

En projektprøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. De studerende, som i fællesskab har udarbejdet en projektrapport, går til eksamen som gruppe. Projektrapporten eller det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Projektprøven er mundtlig og den enkelte studerende skal eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstation.

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. I givet fald dette ønskes meddeles det ved eksaminationens påbegyndelse.

Prøvetider

De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inklusive votering og meddelelse af resultatet.

Årsværk

De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusive ferie. Et årsværk er lig med 60 ECTS-point.

Bedømmelse af prøver

For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ’Bestået’. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet.

Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gen­nemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal.

En prøve med spansk som prøvesprog kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en meget ringe sproglig præstation.

Studieordningens prøvebestemmelser er underordnet den til enhver tid gældende eksamensordning ved Aalborg Universitet.

 

18: Uddannelsesoversigt

Prøverne er enten interne eller eksterne. Hvor intet andet er anført, bedømmes prøverne af eksaminator og en intern medbedømmer eller en ekstern censor.

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sprogforståelse og sprogbrug
(KASIVENG2001)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Virksomhedens image og identitet
(KASIVENG2002)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfrie moduler 1. semester
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
2. Semester
Virksomheden i den globale verden
(KASIVENG2003)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation
(KASIVENG2004)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfrie moduler 2. semester
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
3. Semester
Projektorienteret forløb samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på fremmedsproget
(KASIVENG2005)
Projekt 25 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
57-trins-skalaIntern prøveMundtlig
4. Semester
Kandidatspeciale
(KASIVENG2006)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfrie moduler 1. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
CSR- og bæredygtighedskommunikation
(KASIV205)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Strategisk ledelse af videnskommunikation
(KASIV202)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Turismekommunikation og destinationsbranding
(KASIV203)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

 
Valgfrie moduler 2. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
HR- og ledelseskommunikation
(KASIVENG2011)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Den sociale organisation
(KASIVENG2012)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Forbrugerkultur og branding
(KASIV207)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Social marketing og adfærdsdesign
(KASIV201)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering:
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sprogforståelse og sprogbrug
(KASIVENG2001)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Virksomhedens image og identitet
(KASIVENG2002)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Contemporary Latin American Studies
(DIRES006)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Engelsk
2. Semester
Virksomheden i den globale verden
(KASIVENG2003)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation
(KASIVENG2004)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Social Movements and Civil Society in Modern Latin America
(DIRES015)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Engelsk
3. Semester
Projektorienteret forløb samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på fremmedsproget
(KASIVENG2005)
Projekt 25 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
57-trins-skalaIntern prøveMundtlig
4. Semester
Kandidatspeciale
(KASIVENG2006)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering:
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sprogforståelse og sprogbrug
(KASIVENG2001)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Virksomhedens image og identitet
(KASIVENG2002)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfag Organisation og ledelse 1. semester
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
2. Semester
Virksomheden i den globale verden
(KASIVENG2003)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation
(KASIVENG2004)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfag Organisation og ledelse 2. semester
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
3. Semester
Projektorienteret forløb samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på fremmedsproget
(KASIVENG2005)
Projekt 25 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
57-trins-skalaIntern prøveMundtlig
4. Semester
Kandidatspeciale
(KASIVENG2006)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag Organisation og ledelse 1. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
CSR- og bæredygtighedskommunikation
(KASIV205)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Strategisk ledelse af videnskommunikation
(KASIV202)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

 
Valgfag Organisation og ledelse 2. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
HR- og ledelseskommunikation
(KASIVENG2011)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Den sociale organisation
(KASIVENG2012)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering:
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sprogforståelse og sprogbrug
(KASIVENG2001)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Virksomhedens image og identitet
(KASIVENG2002)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfag Markedskommunikation 1. semester
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
2. Semester
Virksomheden i den globale verden
(KASIVENG2003)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation
(KASIVENG2004)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfag Markedskommunikation 2. semester
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
3. Semester
Projektorienteret forløb samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på fremmedsproget
(KASIVENG2005)
Projekt 25 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
57-trins-skalaIntern prøveMundtlig
4. Semester
Kandidatspeciale
(KASIVENG2006)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag Markedskommunikation 1. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
CSR- og bæredygtighedskommunikation
(KASIV205)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Turismekommunikation og destinationsbranding
(KASIV203)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

 
Valgfag Markedskommunikation 2. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Forbrugerkultur og branding
(KASIV207)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Social marketing og adfærdsdesign
(KASIV201)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 01.09.2020

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter sommereksamen 2022.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen