Studieordning for Kandidatuddannelsen i Tysk, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Tysk og Nederlandsk

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Tysk og et sidefag (Aalborg Universitet) giver retskrav til kandidatuddannelsen i tysk med sidefag. 

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Tysk og et sidefag (AU)
 • Tysk (SDU)
 • Tysk og et sidefag (KU)
 • Tysk (SDU)
 • Tysk og et sidefag (SDU)

 

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i tysk og (tilvalg). Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in German and (tilvalg på engelsk).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen i Tysk som centralt fag varer 2 år, svarende til 120 ECTS-point.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.
 

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i tysk som centralt fag er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner inden for undervisning, oversættelse, kulturformidling samt kommunikation og information og kvalificere til optagelse på ph.d.- og masteruddannelser.

Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i tysk som centralt fag er, at den studerende skal opnå en række videns-, forståelses-, færdigheds- og kompetencemål, herunder følgende specifikke tyskfaglige kompetencer:

De overordnede mål for tilegnelsen af viden og forståelse er, at den studerende skal opnå:

 • forskningsbaseret viden om videnskabeligt anerkendte teorier og metoder, som er relevante for udforskning og bearbejdning/behandling af tyskfaglige problemstillinger, samt evne til at reflektere herover og kunne identificere videnskabelige problemstillinger
 • viden om principper for videnskabelig vidensproduktion
 • dybtgående viden om udvalgte områder af litteraturen i de tysksprogede lande, baseret på et solidt overblik over den tyske litteratur- og kulturhistorie
 • viden om tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst
 • indgående viden om udvalgte tekster (fx litterære værker, film eller medieformidlede tekster), teksternes sociale og kulturelle kontekst, herunder deres produktions- og receptionsbetingelser
 • nuanceret forståelse for mediets betydning for budskab og formidling
 •  dybtgående viden om tyske kultur- og samfundsforhold og evne til at analysere og på videnskabeligt niveau kunne forstå og forholde sig analytisk til komplekse kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger i deres social- og kulturhistoriske kontekst
 •  nuanceret viden om forskellige kommunikationsteorier og forskellige metodiske tilgange til kommunikationsanalyse
 •  teoretisk og praktisk viden om undervisningstilrettelæggelse og læringsformer, herunder problembaseret læring, projektarbejde og porteføljearbejde
 •  indsigt i principper for læring gennem tværfagligt samarbejde
 •  indsigt i tyskfagets anvendelsesmuligheder og samfundsmæssige betydning.

 

De overordnede mål for tilegnelsen af færdigheder er, at den studerende skal opnå:

 • færdigheder i at arbejde problemorienteret og kreativt med det tyskfaglige fagområde
 • færdigheder i at udtrykke sig grammatisk korrekt og kommunikativt adækvat på tysk, mundtligt og skriftligt
 • sikre færdigheder i at oversætte mellem tysk og dansk
 • sikre færdigheder i at analysere tysksprogede tekster (herunder litterære) og andre medieprodukter
 • metodisk bevidst og på videnskabeligt niveau at kunne træffe valg mellem tekstanalytiske tilgange
 •  færdigheder iat vurdere og og på videnskabeligt grundlag at kunne vælge blandt tyskfaglige videnskabelige teorier, metoder og redskaber samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • evne til – under hensyntagen til målgruppe og kontekst - at formidle viden om tysksproget litteratur og kultur og/eller tysksprogede tekster og medier på en overskuelig og systematisk måde
 • sikker evne til at analysere historiske og nutidige, politiske og sociale problemstillinger i de tysksprogede samfund med baggrund i kendskab til de tysksprogede landes historie og nutidige samfundsforhold i disse lande
 • sikker evne til at analysere tysksproget kommunikation med henblik på struktur og sproglige virkemidler samt med henblik på at kunne give sproglig vejledning på et systematisk grundlag, evne til at formidle og diskutere viden om det tyske sprog og tysk sprogbrug på en velstruktureret måde over for forskellige målgrupper samt evne til, gennem undervisning og vejledning, at fremme sproglige læreprocesser
 • sikker beherskelse af det tyske sprogs grammatik, herunder teoretiske aspekter, samt forståelse for og indsigt i samspillet mellem sprogbrug og kommunikationssituation.

 

De overordnede mål for tilegnelsen af kompetencer er, at den studerende skal opnå:

 • evne til at evaluere vidensressourcer selvstændigt og kritisk
 • evne til at forholde sig kritisk reflekterende til egen viden og herud fra tilrettelægge egen læreproces
 • evne til inden for uddannelsens fagområder at styre faglige arbejds- og samarbejdsprocesser på en professionel måde
 • evne til at fremme indlæring af tysk sprog og tysksproget litteratur samt kendskabet til kultur og samfundsforhold i de tysksprogede lande.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Obligatoriske moduler

Teoretisk tysk grammatik

1.sem.

5 ECTS-point

Projektmodulet

2. sem.

10 ECTS-point

Mundtlig kommunikation og formidling

2. sem.

5 ECTS-point

Praksismodul

3. sem.

10 ECTS-point

Skriftbaseret kommunikation

3. sem.

5 ECTS-point

Kandidatspecialemodulet

4.sem.

30 ECTS-point

Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge to*

Tysk film

2. sem.

5 ECTS-point

Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning

2. sem.

5 ECTS-point

Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst

2. sem.

5 ECTS-point

Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog

2. sem.

5 ECTS-point

Tysk sproghistorie

2. sem.

5 ECTS-point

* Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

Den studerende skal i kandidatuddannelsens centrale fag tysk dække mindst to af de følgende fire fagområder:

 • Litteratur, kultur og medier i det tysksprogede område
 • Tysk sprog og kommunikation
 • Historie, kultur- og samfundsforhold i de tysksprogede lande
 • Tyskfagets formidling og undervisningsdimension.

Den studerende fastlægger selv, inden for hvilke af ovenstående fire fagområder projektmodulet og kandidatspecialemodulet placeres og kan herved profilere sin kandidatuddannelse.

Sidefagsforlængelse på sidefaget i Tysk

Hvis den studerendes centrale fag ligger på et andet hovedområde end humaniora, forlænges sidefaget på kandidatdelen i Tysk med 30 ECTS til i alt 75 ECTS. Studerende, der kombinerer fag fra forskellige hovedområder, skal således have i alt 120 ECTS på deres sidefag.

De ekstra 30 ECTS placeres som hovedregel på kandidatuddannelsens 2.-3. semester og omfatter nedenstående moduler.

2. semester:

Den studerende skal vælge tre af nedenstående valgfag a 5 ECTS-point, i alt 15 ECTS-point. Studienævnet beslutter hvert år, hvilke af de fem valgfag der udbydes, og den studerende kan frit vælge blandt disse.

 • Tysk film
 • Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning
 • Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst
 • Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog
 • Tysk sproghistorie.

3. semester:

Den studerende skal følge følgende fag:

 • Projektmodulet, 10 ECTS-point
 • Mundtlig kommunikation og formidling. 5 ECTS-point.

Strukturen i sidefaget i Tysk med sidefagsforlængelse kan ses i oversigten herunder.

18: Uddannelsesoversigt

Kandidatuddannelsen løber over fire semestre (1.-4. semester). På 4. semester skrives kandidatspeciale. I uddannelsen kan indgå et studieophold i udlandet efter studienævnets nærmere godkendelse. Studieaktiviteterne ved det pågældende udenlandske universitet træder da i stedet for studieaktiviteter inden for kandidatuddannelsen.

Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedøm­melsen bestået/ikke bestået. Prøverne er enten interne eller eksterne.

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Tysk som centralt fag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sidefag 30
2. Semester
Grammatik og digitale metoder
(KATYSK201)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge to 10
Sidefag 15
3. Semester
Projektmodul
(KATYSK202)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Mundtlig kommunikation og formidling
(KATYSK203)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk
Praksismodul
(KATYSK204)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Skriftbaseret kommunikation
(KATYSK20135)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(KATYSK206)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag i Tysk i kombination med sidefag på andet hovedområde
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sidefag 30
2. Semester
Sidefag 30
3. Semester
Sidefag 15
Praksismodul
(KATYSK204)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Skriftbaseret kommunikation
(KATYSK20135)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Projektmodul
(KATYSK202)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Mundtlig kommunikation og formidling
(KATYSK203)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk
Grammatik og digitale metoder
(KATYSK201)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge to 10
5. Semester
Kandidatspeciale
(KATYSK206)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge to
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Tysk film
(KATYSK20137)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning
(KATYSK20138)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst
(KATYSK29139)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog
(KATYSK201310)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Tysk sproghistorie
(KATYSK201311)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Introduktion til dataintensive digitale metoder i humanistiske projekter
(BADATAINT20)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

Udbydes som: Sidefag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Tekstanalyse
(BATYSK209)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Mundtlig kommunikation og formidling III
(BATYSK2010)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lingvistik og digitale metoder
(BATYSK2011)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Skriftlig sprogproduktion III
(BATYSK2012)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Grammatik og sprogbeskrivelse III
(BATYSK2013)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk
2. Semester
Centralfag 15
Litteraturhistorisk emnestudium
(BATYSK2014)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Centralfag 30
4. Semester
Centralfag 30

Udbydes som: Sidefag
Linje: Kandidatsidefag i Tysk med studietidsforlængelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Tekstanalyse
(BATYSK209)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Mundtlig kommunikation og formidling III
(BATYSK2010)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lingvistik og digitale metoder
(BATYSK2011)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Skriftlig sprogproduktion III
(BATYSK2012)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Grammatik og sprogbeskrivelse III
(BATYSK2013)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk
2. Semester
Centralfag 15
Valgfrie moduler hvoraf den studerende skal vælge tre svarende til 15 ECTS 15
Litteraturhistorisk emnestudium
(BATYSK2014)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Projektmodul
(KATYSK202)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Mundtlig kommunikation og formidling
(KATYSK203)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk
Centralfag 30
4. Semester
Centralfag 30
5. Semester
Centralt fag 30

 
Valgfrie moduler hvoraf den studerende skal vælge tre svarende til 15 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Tysk film
(KATYSK20137)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning
(KATYSK20138)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst
(KATYSK29139)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog
(KATYSK201310)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Tysk sproghistorie
(KATYSK201311)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Introduktion til dataintensive digitale metoder i humanistiske projekter
(BADATAINT20)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 01.09.2020

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2013 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 19. december 2021 godkendt at valgfaget "Introduktion til dataintensive digitale metoder i humanistiske projekter"  tilføjes på 2. semester gældende fra foråret 2022. 

Prodekanen for uddannelse har den 25. marts 2022 godkendt at uddannelsesforløbet for Centralt fag i Tysk i kombination med sidefag på andet hovedområde indsættes.