Studieordning for kandidatuddannelsen i software, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Teknisk Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Datalogi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Datalogi

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i Software, Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i Datalogi, Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i Software, Københavns Universitet

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Civilingeniør, cand.polyt. i software. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Engineering (Software).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidaten:

Viden

 • har inden for softwareteknologi en viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for faget
 • kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over datalogisk viden og identificere videnskabelige problemstillinger med berøringsflader til softwareteknologi

Færdigheder

 • mestrer metoder og redskaber inden for softwareteknologi samt generelle færdigheder, der knytter sig til datalogisk forskning og udvikling og analyse af softwareløsninger
 • kan vurdere og vælge blandt datalogiske teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder og på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kandidatuddannelsen i software er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde (individuelt og i grupper)
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur)

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Internet
(DSNSWK120)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Programmeringsparadigmer
(DSNDATFK111)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Valgkurser på 1. semester
Vælg 2 kurser
Kursus 10
2. Semester
Mobilitet
(DSNSWK210)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Udvalgte emner inden for programmering
(DSNSWFK212)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Valgkurser på 2. semester
Vælg 2 kurser
Kursus 10
3. Semester
Forspecialisering i software
(DSNSWK310)
Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Valgkurser på 3. semester
Vælg mellem Entrenørskab og IT-ret, samt 1 specialiseringskursus
Kursus 10
4. Semester
Kandidatspeciale
(DSNDATFK410)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk

 
Valgkurser på 1. semester
Vælg 2 kurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Web Intelligence
(DSNSWFK111)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Test og verifikation
(DSNSWFK112)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Dataintensive systemer
(DSNSWFK113)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Distribuerede systemer
(DSNDATFK113)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk

 
Valgkurser på 2. semester
Vælg 2 kurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Software innovation
(DSNDATFK211)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mobilt HCI
(DSNSWFK211)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Processering af web information
(DSNSWFK213)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mobile data og lokationsbestemte services
(DSNSWFK214)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk

 
Valgkurser på 3. semester
Vælg mellem Entrenørskab og IT-ret, samt 1 specialiseringskursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Entreprenørskab
(DSNDATFK311)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
IT-ret
(DSNDATFK319)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig Dansk
Specialiseringskursus i menneske-maskine interaktion
(DSNDATFK312)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk
Specialiseringskursus i databaseteknologi
(DSNDATFK313)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk
Specialiseringskursus i distribuerede systemer
(DSNDATFK314)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk
Specialiseringskursus i semantik og verifikation
(DSNDATFK315)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk
Specialiseringskursus i maskinintelligens
(DSNDATFK316)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk
Specialiseringskursus i programmeringsteknologi
(DSNDATFK317)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk
Specialiseringskursus i systemudvikling
(DSNDATFK318)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk

19: Henvisninger til uddybende information

Alle studerende som ikke har deltaget i Aalborg Universitets PBL-introduktionsforløb i løbet af deres bacheloruddannelse, skal følge og have godkendt introduktionsforløbet ”Problembaseret læring og projektledelse” inden de kan deltage i projekteksamen. For nærmere information omkring introduktionsforløbet, se Institut for Datalogis hjemmeside.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2019 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 10. november 2020 godkendt, at den adgangsgivende uddannelse ”Bacheloruddannelsen i software, Aarhus Universitet” slettes i § 7, da denne ikke eksisterer.