Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsfag, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Politik og Samfund

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Politik, Samfund og Globale Forhold

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Aalborg Universitet 

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Københavns Universitet 
 • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Århus Universitet

Adgangskrav for optagelse på uddannelsen som sidefag

 • Optagelse på kandidatuddannelsen med samfundsfag som sidefag forudsætter en bacheloruddannelse med samfundsfag som sidefag.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.soc. i samfundsfag og (tilvalg). Den engelske betegnelse er Master of Social Sciences in Social Science and (tilvalg ENG-titel).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål

Kandidatuddannelsen i samfundsfag som centralt fag (sammen med sidefaget) kvalificerer kandidatdaten til at undervise i gymnasieskolen og tilsvarende ungdomsuddannelser.

Kandidaten kvalificeres til selvstændigt og kritisk at kunne identificere, analysere og udarbejde løsninger i forhold til samfundsmæssige problemstillinger og inden for samfundsfagsområder at kunne arbejde med udrednings-, analyse-, kommunikations- og undervisningsopgaver i offentlige og private virksomheder og organisationer.

En kandidatuddannelse med samfundsfag som sidefag giver brede faglige såvel som flerfaglige samfundsvidenskabelige kompetencer inden for samfundsøkonomiske, sociologiske, politologiske og internationalt orienterede fag- og problemområder, der kan anvendes ved analyser af samfundets dynamiske udvikling og kompleksitet. Samtidigt gør uddannelsen de studerende i stand til inden for de enkelte faglige områder at anvende centrale begreber, teorier og metoder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemstillinger.

Uddannelsens fag

Kandidatuddannelsen til gymnasielærer i samfundsfag som centralt fag består af det centrale fag på 75 ECTS og et sidefag på 45 ECTS. For at opnå kompetence til at undervise i to fag inden for gymnasieområdet skal sidefaget være et fag inden for gymnasieskolens fagrække.

Den studerende kan vælge andre sidefag, hvis den studerende sigter på undervisnings-, formidlings- og analyseopgaver uden for gymnasieområdet.

Af det centrale fags 75 ECTS udgør de konstituerende fagelementer i alt 65 ECTS, hvoraf specialet udgør 30 ECTS. Valgfag udgør 10 ECTS.

Kandidatuddannelsen i samfundsfag som centralt omfatter følgende faglige områder:

 • Nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger
 • International politik
 • Aktuelt undersøgelsesdesign
 • Pædagogik og samfundsfagsdidaktik
 • Valgfag
 • Speciale

Kandidatuddannelsen i samfundsfag som sidefag omfatter følgende faglige områder:

 • Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data
 • International politik
 • Samfundsøkonomi og økonomisk politik
 • EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse
 • Sociologi
 • Pædagogik og samfundsfagsdidaktik

Uddannelsens indhold er tilrettelagt via en række moduler, som består af forskellige undervisningsformer, herunder problembaseret projektarbejde, forelæsninger, øvelser, seminarer, workshops, m.m.

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse

Kompetenceprofil i kandidatuddannelsen i samfundsfag som centralt fag

 

Kandidatuddannelsens kompetenceprofil

Viden

Videregående viden baseret på højeste internationale niveau inden for visse af samfundsfags hovedområder (International politik og Sociologi)

Videregående viden baseret på højeste internationale niveau inden for Videregående forskningsdesign

Viden om og forståelse for pædagogiske og didaktiske problemstillinger i relation til samfundsfag som gymnasiefag

Færdigheder

Færdighed i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse af samfundsrelevante problemstillinger ud fra et flerfagligt perspektiv og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag

Færdighed i at anvende samfundsvidenskabelige teorier og metoder på en systematisk måde

Færdighed i at formidle en samfundsvidenskabelig viden på en systematisk og velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form

Kompetencer

Evne til på kvalificeret vis at løse udrednings-, analyse-, kommunikations- og undervisningsopgaver inden for samfundsfags områder i offentlige og private virksomheder og organisationer

Evne til at deltage i fortløbende kommunikations-, udviklings- og projektarbejde i sammenhæng med interne og eksterne aktører

Evne til at samarbejde med andre faggrupper og indgå i projektorganiserede læringsmiljøer

Analytiske og videnskabelige kompetencer, der kvalificerer til videre uddannelse, herunder forskeruddannelse.

 

Kompetenceprofil i kandidatuddannelsen i samfundsfag som sidefag

 

Kandidatuddannelsens kompetenceprofil

Viden

Videregående viden baseret på højeste internationale niveau inden for visse af samfundsfags hovedområder (International politik, Samfundsøkonomi og Sociologi)

Viden om og forståelse for pædagogiske og didaktiske problemstillinger i relation til samfundsfag som gymnasiefag 

Færdigheder

Færdighed i inden for visse af samfundsfags hovedområder at vurdere og anvende centrale begreber, teorier og metoder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemer

Færdighed i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse af samfundsrelevante problemstillinger og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag

Formidle en samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form

Kompetencer

Evne til at samarbejde med andre faggrupper og indgå i projektorganiserede læringsmiljøer

Evne til på kvalificeret vis at løse udrednings-, analyse- og undervisnings-opgaver inden for samfundsfags områder i offentlige og private virksomheder 

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 - forelæsninger
- klasseundervisning
- projektarbejde
- workshops
- opgaveløsning (individuelt og i grupper)
- lærerfeedback
- faglig refleksion
- porteføljearbejde

Samfundsfag som centralt fag

Uddannelsens 75 ECTS-point fordeler sig således:

Obligatoriske moduler (2., 3. og 4. semester)

 • Fagmoduler: 25 ECTS
 • Projektarbejde: 10 ECTS
 • Speciale: 30 ECTS

Valgfrie moduler (3. semester)

 • Valgfag: 10 ECTS

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

Samfundsfag som sidefag

Uddannelsens 45 ECTS-point fordeler sig således:

Obligatoriske moduler

 • Fagmoduler (35 ECTS)
 • Projektarbejde (10 ECTS)

Sidefagssupplering

Hvis den studerendes centrale fag ligger på et andet hovedområde end samfundsvidenskab, forlænges sidefaget i samfundsfag på kandidatdelen med 30 ECTS til i alt 75 ECTS. De 30 ECTS placeres efter den studerende har bestået specialet på sit centrale fag. 

Uddannelsen udbyder et 30 ECTS forløb med særligt fokus på gymnasial undervisning. Forløbet består af:

 • Modulet "Flerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger" (10 ECTS)
 • Projektorienteret forløb (20 ECTS)

Supplerende prøvebestemmelser

Det normerede omfang af projekter og opgaver fremgår af ”formalia vedr. eksamen” på studiets intranet moodle. "Eksamensordning for prøver ved Aalborg Universitet" fremgår ligeledes af studiets intranet moodle. 

En opgaves eller et projekts maksimale omfang er fastsat som normalsider. En normalside svarer til 2400 anslag (et bogstav, et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag).

Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter indgår noter, mens titelblad, indholdsfortegnelse og resumé ikke indgår i beregningen. Et projekt kan forsynes med bilag. Bilag vil typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men præsentation/reproduktion af kildemateriale, og indreg­nes ikke i sidetallet, men skal stå i rimeligt forhold til projektets omfang.

Ved aflevering af en skriftlig opgave eller et projekt skal antal anslag altid angives. Overskrides det normerede omfang, afvises opgaven/projektet.

18: Uddannelsesoversigt

Oversigt over kandidatuddannelsen med samfundsfag som centralt fag

Udbydes som: 2-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sidefag 30
2. Semester
Sidefag 15
Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger
(KASAM20201)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Projektarbejde: Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger
(KASAM20202)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Pædagogik og samfundsdidaktik
(KASAM20203)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
International politik
(BAPAS201721)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Valgfag
Vælg 10 ECTS
Kursus 10
Aktuelt videregående undersøgelsesdesign
(KAPAS20201)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Speciale
(KASAM20205)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag
Vælg 10 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Flerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger
(KASAM20204)
Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Projektorienteret forløb
(KASAM20209)
Projekt 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk

Oversigt for kandidatuddannelsen med samfundsfag som sidefag

Udbydes som: Sidefag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data
(BAPAS201710)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse
(BAPAS201719)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
International politik
(KASAM20206)
Kursus Dansk
Semesterprojekt: International politik
(KASAM20207)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Pædagogik og samfundsdidaktik
(KASAM20203)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Centralt fag 15
Samfundsøkonomi og økonomisk politik
(BAPAS201715)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Sociologi
(BASAM201717)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Centralt fag 30
4. Semester
Centralt fag 30

Der skal ske studietidsforlængelse, hvis det centrale fag ligger uden for sidefagets hovedområde. Studietidsforlængelsen tilknyttes sidefaget, og uddannelsesforløbet for sidefaget i samfundsfag med studietidsforlængelse er tilrettelagt som følger:

Udbydes som: Sidefag
Linje: Studietidsforlængelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data
(BAPAS201710)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse
(BAPAS201719)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
International politik
(KASAM20206)
Kursus Dansk
Semesterprojekt: International politik
(KASAM20207)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Pædagogik og samfundsdidaktik
(KASAM20203)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Centralt fag 15
Samfundsøkonomi og økonomisk politik
(BAPAS201715)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Sociologi
(BASAM201717)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Centralt fag 30
4. Semester
Centralt fag 30
5. Semester
Flerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger
(KASAM20204)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Projektorienteret forløb
(KASAM20208)
Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets intranet, Moodle, mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 11. februar 2021 godkendt, at modulerne "Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger" og "Projektarbejde: Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger" udprøves sammen gældende fra foråret 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 20. december 2021 godkendt, at modulet "Politisk sociologi" udskiftes med modulet "Sociologi" på 2. semester af kandidat-sidefaget gældende fra foråret 2022.