Studieordning for Master i Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Masteruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministerietbekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 (masterbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 24 af 9. januar 2020(deltidsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Studienævn for Sundhed og Teknologi.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Masteruddannelsen er tilknyttet Censorkorps for de Folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser. Der suppleres efter behov med censorer fra censorkorps for lægeuddannelsen og censorkorps for psykologi.

7: Adgangskrav

Optagelse på masteruddannelsen i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling er betinget af, at ansøgere har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse.
Relevante adgangsgivende uddannelser er:

 • En bachelor- eller kandidatuddannelse i:
  • Medicin (Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet)
  • Medicin med industriel specialisering (Aalborg Universitet)
  • Klinisk biomekanik (Syddansk Universitet),
  • Farmaci (Syddansk Universitet, Københavns Universitet)
  • Odontologi (Aarhus Universitet, Københavns Universitet)
  • Psykologi (Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet).
 • En professionsbacheloruddannelse i en af nedenstående uddannelser, fra en af de akkrediterede danske uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde disse:
  • Fysioterapeut
  • Sygeplejerske
  • Jordemoder
  • Ergoterapeut
 • En mellemlang videregående uddannelse til sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut eller ergoterapeut med efterfølgende sundhedsfaglig diplomuddannelse, fra en dansk institution,Optagelse forudsætter desuden, at ansøgere har 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemførelse af den adgangsgivende uddannelse. der er akkrediteret til professionsbacheloruddannelse

Optagelse forudsætter desuden, at ansøgere har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemførelse af den adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring er erfaring med smertehåndtering fra f.eks. det sundhedsfaglige område eller i lægemiddelindustrien.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Masteruddannelsen giver ret til betegnelsen Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling. Den engelske betegnelse er Master of Pain Science and Multidisciplinary Pain Management.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Masteruddannelsen i smertevidenskab er en 2-årig forskningsbaseret deltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, hvilket svarer til 1 års heltidsstudium.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. 

Det afsluttende masterprojekt skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker m.v. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Følgende kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbevis efter gennemførelse af Master i smertevidenskab:

En master har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er baseret på integration af forskningsresultater og praksiserfaring.
Masteren kan gennem videnskabeligt grundlagte personlige og faglige kompetencer varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden

Personer som opnår mastergraden i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling:

Skal på et videnskabeligt grundlag have forståelse af og kunne forholde sig kritisk til viden baseret på højeste internationale forskning om:

 • Smerteepidemiologi og -klassificering.
 • Kroniske smerters ud fra ætiologiske, fysiologiske, patofysiologiske, psykologiske og sociokulturelle perspektiver.
 • Mekanismer involveret ved komplekse kroniske smerter.
 • Metoder og strategier til vurdering af smerte i den individuelle patient og behandling af akutte og kroniske smerter.
 • Farmakologiske fagtermer og begreber samt effekter og bivirkninger i relation til smertebehandling.
 • Medikamentel og non-medikamentel smertebehandling og rehabilitering.
 • Bio-psyko-socio-kulturel smerteforståelse.
 • Hvordan patienter oplever og håndterer smerter forskelligt.

Skal udvise forståelse af og kunne redegøre for:

 • Tværfaglig tilgang til smerte, smerteforståelse og smertebehandling.
 • Centrale forskningsmetodologiske begreber og tilgange til smertebehandling.
 • Principper for design og kliniske undersøgelser inden for smerteområdet.
 • Principper for systematisk litteratursøgning og vurdering af forskningslitteratur.
Færdigheder

Kan vurdere de problemstillinger som måtte opstå ved eller forud for smertebehandling og kunne vælge blandt fagområdets videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder til at opstille relevante løsningsforslag og/eller behandlingsstrategier på denne baggrund.

Skal kunne identificere videnskabelige og fagligt velbegrundede problemstillinger i relation til smertebehandling på det individuelle, kulturelle og samfundsmæssige niveau.

Kan anvende et tværfagligt perspektiv på og herudfra diskutere og vurdere den enkelte patients oplevelse af smerte samt de bio-/fysiologiske, psykologiske og sociale konsekvenser smerten måtte have for såvel individet som de samfundsmæssige konsekvenser.

Kan anvende metoder og strategier til vurdering og behandling af smerter og anvende korrekt fagterminologi.

Kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagpersoner og ikke-fagpersoner.
 
Kompetencer

Skal indenfor smerteområdet kunne vurdere arbejdssituationer der er komplekse, uforudsigelige og kan medføre nye løsningsmodeller i forhold til patientundersøgelse, vurdering af behandlingseffekt og ift. formidlende aktiviteter.

Kan vurdere og kombinere sundhedsfaglige, psykologiske, sociale og etiske aspekter af konkrete problemstillinger.

Kan vurdere egen faglig kompetence samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre faggrupper og/eller instanser, som led i en tværfaglig indsats i smerteforståelse og smertebehandlingen.

 

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Seminarer
 • Projektarbejde
 • Case baseret undervisning
 • Faglig refleksion
 • Undervisning i praktiske/kliniske færdigheder
 • Underviserfeedback
 • Peer feedback

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Modul 1 Definitioner, klassifikation og udredning af smerte Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Modul 2 Medikamentel og non-medikamentel behandling af smerte Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Modul 3 Videnskabelige metoder og formidling af kliniske studier Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
2. Semester
Modul 4 Smertepsykologi og principper for tværfaglig behandling af smerte Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Modul 5 Undersøgelse af kliniske smerteproblemer (case baseret projekt) Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Modul 6 Kvantificering, karakterisering og vurdering af smerter Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Modul 7 - Projekt: Smertevidenskab og behandlingspraksis Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Modul 8 Masterprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen