Studieordning for masteruddannelsen i ikt og læring (MIL) ved Aalborg Universitet, IT-Vest samarbejdet Deltidsuddannelse, 2010

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Masteruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 (masterbekendtgørelsen) med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Masteruddannelsen i ikt og læring udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet.

Undervisningen er tilrettelagt som web-baseret fjernundervisning med virtuelle perioder i kombination med fremmødeseminarer på de 4 uddannelsesinstitutioner.

4: Fakultetstilhørsforhold

Masteruddannelsen i ikt og læring hører under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Masteruddannelsen i ikt og læring hører under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier ved Aalborg Universitet.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Masteruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Kommunikation og oplevelsesdesign.

7: Adgangskrav

Masteruddannelsen i ikt og læring er tilrettelagt for studerende, der har gennemført en relevant videregående uddannelse (kandidatuddannelse, bacheloruddannelse, professions- bacheloruddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse) inden for humaniora, samfundsvidenskab, ingeniør- og naturvidenskab eller de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. For at kunne betegnes som relevant, jf. ovenfor, skal den pågældende uddannelse indeholde dels væsentlige elementer af videnskabsteori, dels grundlæggende ikt.

Adgangen til Masteruddannelsen i ikt og læring forudsætter endvidere, at ansøgeren har mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, eksempelvis erfaring med informations- og kommunikationsteknologi; pædagogisk erfaring på forskellige niveauer i det formelle skole- og uddannelsessystem og på førskoleområdet; erfaring med udvikling af menneskelige ressourcer og videnledelse i organisationer og virksomheder; erfaring med softwaredesign og -udvikling.

Studienævnet kan give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder de nævnte betingelser, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, eventuelt efter nærmere fastsat supplering. Der kan indgå en prøve som led i studienævnets vurdering af den enkelte ansøgers forudsætninger.

Studienævnet forbeholder sig ret til at stille betingelse om forudgående deltagelse på nærmere definerede moduler i forhold til såvel valgmoduler, projektmodulet ikt-baserede læreprocesser – brug og betydning samt masterprojektet.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Masteruddannelsen giver ret til betegnelsen Master i ikt og læring. Den engelske betegnelse er Master of ICT and Learning.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Masteruddannelsen i ikt og læring er normeret til 1 årsværk, svarende til 60 ECTS-point. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. 

Det afsluttende masterprojekt skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forventes at de studerende kan læse akademiske tekster på engelsk, jf. adgangskravet om sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

En master har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er baseret på en integration af forskningsresultater og praksiserfaring.
En master kan gennem videnskabeligt grundlagte personlige og faglige kompetencer varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med Masteruddannelsen i ikt og læring er at kvalificere den studerende til gennem oparbejdelse af teoretiske, analytiske, metodiske og designmæssige kompetencer i forholdet mellem ikt og læring at kunne analysere, designe og implementere ikt-støttede læreprocesser i skiftende kontekster. Uddannelsen sigter imod at uddanne:

 • undervisere, der kan integrere ikt i læreprocesser
 • planlæggere, der kan tilrettelægge implementering af ikt i uddannelser
 • uddannelsesledere med ansvar for implementering af ikt i forbindelse med udviklingen af menneskelige ressourcer i organisationer og virksomheder
 • softwareudviklere, der kan integrere læringsaspektet i forbindelse med design og udvikling af ikt-produkter og læringsomgivelser.


Det overordnede formål med Masteruddannelsen i ikt og læring er, at den studerende skal opnå viden om, færdigheder i og kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere ikt-baseret læring.

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende i henseende til vidensfelt og forståelses- og refleksionsniveau inden for feltet ikt og læring skal kunne:

 • tilegne sig højeste internationale forskningsbaserede viden om teori, metode og praksis
 • forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis
 • identificere, analysere og vurdere videnskabelige problemstillinger forstå og forholde sig til teorier og metoder, der knytter sig til planlægning, design, udvikling og vurdering af ikt-baserede læreprocesser
 • identificere og forstå ikt-baserede læreprocesser og ikt-baserede læringsartefakter på grundlag af erkendelsesmæssige, kommunikative, informationsteknologiske, organisatoriske og didaktiske teorier og metoder med udgangspunkt i problemorienteret projektpædagogik
 • reflektere over og forholde sig til ikt-baserede læreprocesser og ikt-baserede læringsartefakter på grundlag af erkendelsesmæssige, kommunikative, informationsteknologiske, organisatoriske og didaktiske teorier og metoder og med udgangspunkt i problemorienteret projektpædagogik.


De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende skal kunne:

 • anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for feltet ikt og læring
 • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller inden for feltet ikt og læring
 • gennem udnyttelse af skiftende genrer inden for feltet ikt og læring, formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere
 • anvende og forholde sig til teorier og metoder, der knytter sig til planlægning, design, udvikling og vurdering af ikt-baserede læreprocesser
 • anvende og forholde sig til grundlaget for eksperimentel og brugerorienteret udvikling af ikt-baserede læringsartefakter
 • anvende og forholde sig til teorier og metoder inden for ikt og organisatoriske læreprocesser
 • anvende og forholde sig til ikt-baserede læreprocesser og artefakter ud fra æstetiske, interaktive, kommunikative og kollaborative perspektiver
 • anvende og forholde sig til forskningsfeltet ikt og læring på grundlag af erkendelsesmæssige, kommunikative, informationsteknologiske, organisatoriske og didaktiske teorier og metoder
 • gennemføre, selvstændigt styre, dokumentere og formidle forskningsbaseret viden igennem det problemorienterede projektarbejde.


De overordnede mål for den studerendes erhvervelse af kompetencer er, at den studerende skal kunne:

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- arbejds- eller handlingsmæssige sammenhænge
 • indgå samarbejdende, ansvarligt og selvstændigt inden for feltet ikt og læring i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • selvstændigt identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer inden for feltet ikt og læring
 • arbejde problemorienteret i kollaborative processer
 • selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for ikt-baserede læreprocesser og ikt og interaktionsdesign, ikt og organisatoriske læreprocesser og ikt og didaktisk design
 • analysere, teste, evaluere og kritisk vurdere ikt-baseret læring på grundlag af erkendelsesmæssige, kommunikative, informationsteknologiske, organisatoriske og didaktiske perspektiver, teorier og metoder.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er opdelt på 4 fagmoduler på hvert 5 ECTS point, hertil kommer 3 valgmoduler på 5 ECTS point, et projektmodul på 10 ECTS og endelig masterprojektet på 15 ECTS.

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium, idet der afvikles 30 ECTS point pr. år. Uddannelsen, herunder masterprojektet, kan efter studienævnets nærmere bestemmelse gennemføres som heltidsstudium.

Uddannelsens enkelte elementer, herunder masterprojektet, kan efter studienævnets nærmere bestemmelse udbydes som enkeltfag.
Det er en forudsætning for indskrivning til projektmodulet, at den studerende har gennemført modulerne ikt-baserede læreprocesser, ikt og interaktionsdesign samt et valgfag på 5 ECTS point eller tilsvarende meritgivende aktiviteter. Ligeledes er det en forudsætning for indskrivning til masterprojektet, at den studerende har gennemført samtlige uddannelsens øvrige studieelementer.

Obligatoriske moduler

Modul 1Ikt-baserede læreprocesser1. sem5 ECTS-point
Modul 2Ikt og interaktionsdesign1. sem5 ECTS-point
1. års projektmodulIkt i læreprocesser – brug og betydning2. sem10 ECTS-point
Modul 3Ikt og læring i organisationer3. sem5 ECTS-point
Modul 4Ikt og didaktisk design3. sem5 ECTS-point
MasterprojektmodulMasterprojekt4. sem15 ECTS-point

 

Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge ét hvert af de 3 semestre*

Valgmodul AValgmodul i ikt og læring (1. semester)1. sem5 ECTS-point
Valgmodul BValgmodul i ikt og læring (2. semester)2. sem5 ECTS-point
Valgmodul CValgmodul i ikt og læring (3. semester)3. sem5 ECTS-point

 

* Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller alle valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 15 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges på baggrund af følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

Generelle prøvebestemmelser

Projekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende. Masterprojekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende. Ved prøver i projekter gælder normalt en af følgende tre prøveformer:

a) En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er lavet individuelt eller i samarbejde med andre. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det ikke angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. De(n) studerende eksamineres med udgangspunkt i hele det skriftlige arbejde. Der gives en karakter for den mundtlige præstation. Det skriftlige arbejde indgår således kun indirekte i bedømmelsen.

b) En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er lavet individuelt eller i samarbejde med andre. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det for hvert af de individuelle afsnit angives, hvem der er ansvarlig for det pågældende afsnit. De øvrige afsnit betragtes som gruppens fælles ansvar. De(n) studerende eksamineres med udgangspunkt i hele det skriftlige arbejde. Der gives en samlet karakter for den mundtlige og den skriftlige præstation (den enkelte studerendes bidrag hertil); vægtningen af de to elementer ift. hinanden anføres under den enkelte prøve.

c) En skriftlig prøve. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en karakter for den skriftlige præstation (den enkelte studerendes bidrag hertil).
Prøver i projetkmodulerne og masterprojektet følger altid prøveform b.

Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 enheder, dvs. skrifttegn inkl. mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord.

De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet.

Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, at den er påbegyndt.

Det er en betingelse for at indstille sig til prøven i masterprojektet, at samtlige forudgående prøver inkl. prøver i valgmoduler i det foreskrevne omfang er bestået.

De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie. Et årsværk er lig 60 ECTS-point.

For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ”Bestået”. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet.

Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal.

18: Uddannelsesoversigt

Uddannelsen er fleksibelt organiseret som face-to-face-seminarer, virtuelt interaktivt samarbejde, virtuelle rum samt computermedieret kommunikation og læring. Undervisningen er tilrettelagt som projektpædagogik, dvs. som projektarbejde understøttet af kurser, seminarer, workshops, opgaver og øvelser mv.

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Ikt-baserede læreprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Ikt og interaktionsdesign Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Valgmoduler
2. Semester
1. års projektmodul: Ikt i læreprocesser – brug og betydning Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgmoduler
3. Semester
Ikt og læring i organisationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Ikt og didaktisk design Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Valgmoduler
4. Semester
Masterprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgmoduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Computational thinking i et pædagogisk og didaktisk perspektiv Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Digital produktion og didaktiske designere Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Implementering og ibrugtagning af sundhedsteknologi: læringsmæssige udfordringer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Uddannelsen offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder modulbeskrivelser: www.mil.aau.dk.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier og godkendt af dekanen. Studieordningen med revisioner har virkning fra den 1. maj 2013 og erstatter alle tidligere versioner

Det Humanistiske Fakultet har dispenseret de studerende på masteruddannelsen i ikt og læring fra de generelle prøvebestemmelser på fakultetet som følge af ændring i eksamensbekendtgørelsen, nr. 666 af 24. juni 2012 om genindførelse af gruppeeksamen og vægtning mellem det skriftlige og mundtlige arbejde.


Det besluttes af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier og/eller Det Humanistiske Fakultet, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.