Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-jura, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Juridisk Studienævn.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse:

 • HA.jur fra Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse:

 • HA.jur fra Århus Universitet
 • HA.jur fra Syddansk Universitet
 • HA.jur fra Copenhagen Business School

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.merc. (jur.). Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Business Administration and Commercial Law.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens moduler udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål
Kandidatuddannelsen har til formål at udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge den studerendes teoretiske og metodiske kvalifikationer, samt dennes selvstændighed i forhold til niveauet på bacheloruddannelsen. Uddannelsen skal konstituere kendskabet til grundsætninger og regler inden for de centrale dele af det danske og andre retssystemer og sikre opøvelse af færdigheder i anvendelse af juridisk teori og metode.

Kandidatuddannelsen har videre til formål at give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner.

Uddannelsen har videre til formål at kvalificere den studerende til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde og hermed kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til Ph.d.-uddannelsen jf. Ph.d.-bekendtgørelsen.

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer
Uddannelsens formål betinger, at den studerende opnår viden, kompetencer og metodiske færdigheder gennem faglig fordybelse og anvendelse af videregående elementer i fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetencer til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner med juridisk og erhvervsøkonomisk indhold i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner og organisationer. En kandidat i erhvervsøkonomi og erhvervsjura skal således i bred forstand mestre fagområdernes videnskabelige metoder og opnå omfattende viden og generelle færdigheder og kompetencer.

Kandidatuddannelsen giver følgende faglige og erhvervsrelevante kompetencer:

Viden

 • Relevante fagområder, baseret på højeste internationale forskning inden for fagområderne
 • Fagområdernes videnskabelige metoder
 • Juridisk informations- og litteratursøgning vedrørende nationale og internationale retsforhold

Færdigheder

 • Mestre fagområdets/fagområdernes videnskabelige metoder og redskaber
 • Selvstændigt at identificere og reflektere over videnskabelige problemstillinger inden for de juridiske og erhvervsøkonomiske fagelementer
 • På et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger, og begrunde valget
 • At kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for jura og erhvervsøkonomi med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog

Kompetencer

 • Problemløsning: selvstændigt at kunne identificere, formulere og håndtere såvel erhvervsjuridiske problemstillinger inden for juridiske fagelementer, knyttet til danske, EU-retlige eller internationale retsområder som mikro- og makroøkonomiske problemstillinger
 • Projektarbejde: identifikation, behandling og præsentation af komplekse faglige problemfelter
 • Formidling: skriftlig og mundtlig kommunikation i et præcist sprog med systematisk fremstilling og overbevisende argumentation
 • Selvstændighed: Selvstændigt at kunne påtage sig professionelt ansvar og kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og finde løsningsmodeller
 • Samarbejde: selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde
 • Projektstyring: professionel håndtering af projektsamarbejder
 • Refleksionskompetence: selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

En kandidatuddannelsen er et afrundet forløb, der bygger videre på de færdigheder, den studerende har erhvervet i den adgangsgivende bacheloruddannelse. Modulernes omfang angives i ECTS og afsluttes med en eller flere prøver.

Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse består af i alt 120 ECTS, hvoraf 30 ECTS omfatter uddannelsens konstituerende obligatoriske erhvervsøkonomiske (15 ECTS) og juridiske (15 ECTS) fagelementer. 60 ECTS omfatter uddannelsens specialiseringsfag med erhvervsøkonomisk eller juridisk indhold (efter den studerendes valg) og yderligere 30 ECTS omfatter et kandidatspeciale.

Der skal minimum vælges for 10 ECTS og maksimum for 55 ECTS engelsksproget specialiseringsfag i løbet af uddannelsen.

De erhvervsøkonomiske fagelementer skal tilsammen udgøre mindst 45 ECTS på uddannelsen, hvoraf de 15 erhvervsøkonomiske ECTS findes på de obligatoriske fagelementer. Der skal derfor vælges for minimum 30 erhvervsøkonomiske ECTS af specialiseringsfagene i løbet af uddannelsen.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde specialiseringsfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt faget ikke udbydes eller oprettes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng.

18: Uddannelsesoversigt

Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedøm­melsen bestået/ikke bestået. Prøverne er enten interne eller eksterne.

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Selskabsskatteret Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Finansiering II Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Markedsret Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
Specialiseringsfag Kursus 30
3. Semester
Specialiseringsfag Kursus 30
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Studienævnet orienterer forud for hver tilmeldingsperiode de studerende om, hvilke valgfag fra studieordningen, som vil blive udbudt i det kommende semester.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

 
Specialiseringsfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Kursus 20 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk
EU Forbrugerret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk
Børns rettigheder Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk
Videregående International Kontraktsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Engelsk
International menneskeret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk
Energiret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Engelsk
Entrepriseret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Personskadeerstatningsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Erhvervserstatningsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Forsikringsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Lejeret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Børsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Moms Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Sportsjura Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Udlændingeret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
EU-udbudsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Virksomhedsoverdragelse Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Økonomisk Kriminalitet & Cybercrime Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Udvidet Ansættelsesret og Arbejdsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Fast ejendom Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Projektorienteret forløb Projekt 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Management Control Systems Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Managerial Accounting 1 Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Eksternt regnskab Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Accounting Information Systems Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Bæredygtighed i organisationer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig og mundtlig Engelsk
Business design Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Strategisk brandledelse Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Ledelse af kunderejser og værdisamarbejde Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Internationalisering af forskellige organisatoriske former Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Engelsk
Multinationale selskaber og økosystemer: Innovation og værdiskabelse for bæredygtig udvikling Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Videregående innovationsledelse Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Socialforvaltningsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Børns menneskerettigheder Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk
Klimaændringer og energilovgivning Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Engelsk
Miljøbeskyttelse i international ret og EU-ret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Engelsk
Comparative Private Law Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig Engelsk
Folkeret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk
Klimaforandringer og Energiret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Engelsk
Immaterialret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Engelsk
Produktansvar Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Engelsk
Transfer pricing i multinationale koncerner Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
International Flygtningeret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk
Forbrugerret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Mediation Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Nordisk processpil for menneskerettigheder Projekt 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Case-baseret international skatteret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Socialret – Børn og unge Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Udvidet konkurs- og rekonstruktionsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Immaterialret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Erhvervsmiljøret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
IT- og Internetret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Persondataret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Køb og salg af virksomheder og aktier Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Punktafgifter Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Familieret og arveret Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Videregående selskabsret – International selskabsret og selskabsret i praksis Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Fremme af innovation og iværksætteri Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Virksomhedsfusioner og virksomhedsovertagelser Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Effektbaseret økonomistyring i kommuner og regioner Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Porteføljeforvaltning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Teknologiforståelse og digitalisering i organisationer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Strategisk ledelse Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig og mundtlig Engelsk
Globale miljømæssige dynamikker og virksomhedsrespons Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Præstationsmåling og belønningsstrukturer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
EU-konkurrenceret og udbudsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk
Data-drevne forretningsmodeller – informationsteknologi, databeskyttelsesret og markedsføringsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Masterclass: Juridisk formidling og publicering Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Yderligere informationer ses på uddannelsens hjemmeside

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2013 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 30. september 2020 godkendt, at følgende valgfag udbydes gældende fra foråret 2021:

 • Governance and Law of Climate Change, Oceans & Cryosphere in the Polar Systems

samt at følgende valgfag udbydes gældende fra efteråret 2021:

 • Children's Rights and Human Rights
 • Governance and Law of Climate Change, Oceans & Cryosphere in the Polar Systems
 • The Protection of the Environment in International Law and EU Law

Prodekanen for uddannelse har den 18. november 2020 godkendt at følgende 8 valgfag gældende fra foråret 2021:

 • Promoting Innovation and Entrepreneurship
 • Mergers and Acquisitions
 • Effektbaseret økonomistyring i kommuner og regioner
 • Topics in Asset Management
 • Technology Literacy and Digitalisation in Organisations
 • Strategic Management
 • Global Environmental Dynamics and Firm Responses
 • Performance Measurement and Rewarding

Prodekanen for uddannelse har den 10. oktober 2020 godkendt, at valgfaget "Videregående selskabsret" udbydes fra foråret 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 9. december 2020 godkendt, at der tilføjes en forudsætning for indstilling til eksamen i modulet "EU Consumer Law" gældende fra foråret 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 14. april 2021 godkendt, at følgende valgfag udbydes gældende fra efteråret 2021:

 • Data-drevne forretningsmodeller - informationsteknologi, databeskyttelsesret og markedsføringsret
 • EU-konkurrenceret og udbudsret

Prodekanen for uddannelse har den 4. maj 2021 godkendt, at valgfaget "Masterclass: Juridisk formidling og publicering" udbydes som valgfag fra efteråret 2021.