Studieordning for kandidatuddannelsen i jura, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Juridisk Studienævn.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for De Juridiske Uddannelser

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse:

 • BA.jur fra Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse:

 • BA.jur fra Århus Universitet
 • BA.jur fra Syddansk Universitet
 • BA.jur fra Københavns Universitet

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.jur.. Den engelske betegnelse er LL.M. (Master of Laws).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens moduler udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål
Kandidatuddannelsen har til formål at udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge den studerendes teoretiske og metodiske kvalifikationer, samt dennes selvstændighed i forhold til niveauet på bacheloruddannelsen. Uddannelsen skal konstituere kendskabet til grundsætninger og regler inden for de centrale dele af det danske og andre retssystemer og sikre opøvelse af færdigheder i anvendelse af juridisk teori og metode.

Kandidatuddannelsen har videre til formål at give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner.

Uddannelsen har videre til formål at kvalificere den studerende til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde og hermed kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til Ph.d.-uddannelsen jf. Ph.d.-bekendtgørelsen.


De faglige og erhvervsrelevante kompetencer
Uddannelsens formål betinger, at den studerende opnår viden, kompetencer og metodiske færdigheder gennem faglig fordybelse og anvendelse af videregående elementer i fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetencer til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner med juridisk indhold i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner og organisationer.

Kandidatuddannelsen giver følgende faglige og erhvervsrelevante kompetencer:

Viden

 • Indgående kendskab til juridisk metode
 • Specialiseret faglig viden inden for et eller flere af studiets fagområder, der er baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet 
 • Indgående kendskab til juridisk informations- og litteratursøgning vedrørende nationale og internationale retsforhold

Færdigheder

 • Selvstændigt at kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for de juridiske fagelementer, der er knyttet til danske, EU-retlige eller internationale retsområder
 • Mestre juridisk metode, herunder videnskabelige metoder og redskaber samt mestrer generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/fagområderne
 • På et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget i forhold til en kompliceret juridisk problemstilling
 • At kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog

Kompetencer

 • Problemløsning: selvstændigt at kunne identificere, formulere og håndtere juridiske problemstillinger inden for juridiske fagelementer, knyttet til danske, EU-retlige eller internationale retsområder og at kunne rådgive om juridiske forhold i bred forstand
 • Projektarbejde: identifikation, behandling og præsentation af komplekse faglige problemfelter
 • Formidling: skriftlig og mundtlig kommunikation i et præcist sprog med systematisk fremstilling og overbevisende argumentation
 • Selvstændighed: Selvstændigt påtage sig professionelt ansvar og kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og finde løsningsmodeller
 • Samarbejde: selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde
 • Projektstyring: professionel håndtering af projektsamarbejder
 • Refleksionskompetence: at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

   

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

En kandidatuddannelse er et afrundet forløb, der bygger videre på de færdigheder, den studerende har erhvervet i den adgangsgivende bacheloruddannelse. Modulernes omfang angives i ECTS og afsluttes med en eller flere prøver.

Den juridiske kandidatuddannelse består af i alt 120 ECTS, hvoraf 20 ECTS omfatter uddannelsens konstituerende obligatoriske juridiske fagelementer. 70 ECTS omfatter uddannelsens specialiseringsfag med juridisk indhold (efter den studerendes valg) og yderligere 30 ECTS omfatter et kandidatspeciale.

Der skal minimum vælges for 10 ECTS og maksimun for 55 ECTS engelsksproget specialiseringsfag i løbet af uddannelsen.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde specialiseringsfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt faget ikke udbydes eller oprettes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng.

18: Uddannelsesoversigt

Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedøm­melsen bestået/ikke bestået. Prøverne er enten interne eller eksterne.

I oversigten nedenfor vises der semestervis de obligatoriske moduler og specialiseringsfagene. Det står dog den studerende frit for, at tilrettelægge rækkefølgen af modulerne. Moduler, som udbydes om efteråret, skal dog følges i et efterårssemester, ligesom moduler, der udbydes om foråret, skal følges i et forårssemester.

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Skatteret Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Fast ejendom Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Specialiseringsfag
Efterår
Kursus 10
2. Semester
Specialiseringsfag
Forår
Kursus 30
3. Semester
Specialiseringsfag
Efterår
Kursus 30
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Specialiseringsfag udgør alene en oversigt med udbuddet af moduler. Vær opmærksom på at alle fag ikke bliver oprettet.

 
Specialiseringsfag
Efterår
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Kursus 20 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Videregående International Kontraktsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Børns rettigheder Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
International menneskeret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Energiret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
EU Forbrugerret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Entrepriseret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Børsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Moms Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Virksomhedsoverdragelse Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Personskadeerstatningsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Erhvervserstatningsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Forsikringsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Lejeret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Politiret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Sportsjura Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Udlændingeret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
EU-udbudsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Barnet i familieretten Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Økonomisk Kriminalitet & Cybercrime Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Udvidet Ansættelsesret og Arbejdsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Videregående Civilproces Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Markedsret Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Projektorienteret forløb Projekt 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Civilproces Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Socialforvaltningsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

 
Specialiseringsfag
Forår
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Kursus 20 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Produktansvar Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Folkeret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Comparative Private Law Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig
Immaterialret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
EU Forbrugerret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
International Flygtningeret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Klimaforandringer og Energiret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Forbrugerret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Mediation Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Nordisk Processpil for Menneskerettigheder Projekt 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Case-baseret International Skatteret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Socialret – Børn og Unge Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Udvidet Konkurs- og Rekonstruktionsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Videregående Straffeproces Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Immaterialret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Erhvervsmiljøret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
IT- og Internetret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Persondataret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Køb og Salg af Virksomheder og Aktier Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Punktafgifter Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Bevisret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Projektorienteret forløb Projekt 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Yderligere informationer ses på uddannelsens hjemmeside

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2013 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen