Studieordning for kandidatuddannelsen i historie, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb) med senere ændringer

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Historie

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Historie

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen i almen historie (1-faglig) 

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i almen historie (1-faglig), Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i historie og (sidefag), Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie, Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie, Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie, Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie, Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelsen i informationsstudier, Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelsen i bibliotekskundskab og videnskommunikation, Syddansk Universitet

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen i historie som centralt fag (2-faglig)

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i historie som centralt fag (2-faglig), Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse 

 • Adgangsbetingelserne for optagelse på historie som centralt fag er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse i historie som centralt fag.

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen med historie som sidefag

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelse med historie som sidefag, Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Adgangsbetingelserne til kandidatsidefaget i historie er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse med historie som bachelorsidefag.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i historie. Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in History.

Herudover er der tre specialiseringsmuligheder, som giver ret til følgende betegnelser:

 • Cand.mag. i Historie (Informationsforvaltning) / Master of Arts (MA) in History (Management of Inofrmation)
 • Cand.mag. i Historie (Kulturformidling) / Master of Arts (MA) in History (Communication of Culture)
 • Cand.mag. i Historie (Selvvalgt specialisering) / Master of Arts (MA) in History (Self-chosen specialization)

Kandidatuddannelsen i historie som centralt fag giver ret til betegnelsen Cand.mag. i Historie og (sidefag). Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in History and (minor subject).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en to-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i almen historie

Viden

 • kan demonstrere viden om historiske kulturer og samfundsforhold, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau

Færdigheder

 • kan forstå og forholde sig kritisk til viden om forskellige kulturer og samfundsforhold, samt identificere videnskabelige problemstillinger
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for kandidatuddannelsens specialisering i almen historie, herunder efterfølgende forskeruddannelse,
 • kan vurdere og vælge blandt specialiseringernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Kandidatuddannelsen i almen historie giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for en individuel kompetenceprofil.

 

Kandidatuddannelsen i almen historie med specialisering i selvvalgt specialisering

Viden

 • kan demonstrere viden om historiske kulturer og samfundsforhold, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau

Færdigheder

 • kan forstå og forholde sig kritisk til viden om forskellige kulturer og samfundsforhold, samt identificere videnskabelige problemstillinger
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for kandidatuddannelsens selvvalgte specialisering,
 • kan vurdere og vælge blandt den selvvalgte specialiserings videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Kandidatuddannelsen i almen historie med selvvalgt specialisering giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for en individuel kompetenceprofil.

 

Kandidatuddannelsen i almen historie med specialisering i kulturarvsformidling

Viden

 • kan demonstrere viden om kulturarvsformidling, museer og museologisk forskning, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau

Færdigheder

 • kan forstå og forholde sig kritisk til museologisk viden samt andre videnskabelige problemstillinger relateret til kulturarv og formidling
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for kandidatuddannelsens specialisering i museer og kulturarvsformidling.
 • kan vurdere og vælge blandt specialiseringens videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Kandidatuddannelsen i almen historie med specialisering i kulturarvsformidling giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for en individuel kompetenceprofil.

 

Kandidatuddannelsen i almen historie med specialisering i informationsforvaltning

Viden

 • kan demonstrere viden om digitale såvel som analoge arkivsystemer og –processer, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau

Færdigheder

 • kan forstå og forholde sig kritisk til arkivteoretisk viden, samt identificere Videnskabelige, arkivteoretiske problemstillinger
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for kandidatuddannelsens specialisering i arkiver og informationsforvaltning.
 • kan vurdere og vælge blandt specialiseringens videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Kandidatuddannelsen i almen historie med specialisering i  informationsforvaltning giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for en individuel kompetenceprofil.

 

Kandidatuddannelsen i historie med centralfag

Viden

 • kan demonstrere viden om historiske kulturer og samfundsforhold, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau

Færdigheder

 • kan forstå og forholde sig kritisk til viden om forskellige kulturer og samfundsforhold, samt identificere videnskabelige problemstillinger
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for historiefaget
 • kan vurdere og vælge blandt historiefagets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder,samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

 

Kandidatuddannelsen i historie med sidefag

Viden

 • kan demonstrere viden om historiske kulturer og samfundsforhold, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau

Færdigheder

 • kan forstå og forholde sig kritisk til viden om forskellige kulturer og samfundsforhold, samt identificere videnskabelige problemstillinger
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for historiefaget
 • kan vurdere og vælge blandt historiefagets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder,samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

- forelæsninger
- klasseundervisning
- projektarbejde
- workshops
- opgaveløsning (individuelt og i grupper)
- lærerfeedback
- faglig refleksion
- porteføljearbejde”


UDBUD AF VALGFAG
Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

 

Kandidatuddannelsen med Historie som centralt fag og sidefag

Centralt fag

Kandidatuddannelsen i historie som centralt fag består af det centrale fag på 75 ECTS og et sidefag på 45 ECTS. For at opnå kompetence til at undervise i de gymnasiale uddannelser skal sidefaget ligge inden for disse uddannelsers fagrække. Det er muligt at vælge andre sidefag, hvis den studerende sigter mod undervisning uden for de gymnasiale uddannelser.

Det centrale fag i historie består af en række konstituerende fagelementer, i alt 75 ECTS inklusive kandidatspeciale på 30 ECTS.

Sidefag og studietidsforlængelse

Kandidatuddannelsen med historie som sidefag består af sidefaget på 45 ECTS og et centralt fag på 75 ECTS. Hvis det centrale fag ligger inden for et andet hovedområde end humaniora, forlænges sidefaget i historie med 30 ECTS til i alt 75 ECTS.

Kandidatuddannelsen i almen Historie

Kandidatuddannelsen i almen historie kan enten læses uden specialisering eller med følgende specialiseringer:

 • Kulturarvsformidling
 • Informationsforvaltning
 • Selvvalgt specialisering (efter studienævnets godkendelse)

Studienævnet beslutter hvert år på baggrund af antallet af ansøgere, om en given specialisering oprettes. En kandidatspecialisering gennemføres kun, hvis tilstrækkeligt mange studerende søger optagelse på den.

Hver specialisering består af konstituerende fagelementer på mindst 90 ECTS, inklusive speciale på 30 ECTS, og valgfag på mindst 10 ECTS inden for de historiefaglige discipliner.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Skriftlig historieformidling Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Projekt (historie) Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Periode (historie) Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Projekt (historie) Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Kildeanalyse (historie) Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Specialeforberedende modul Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Projektorienteret forløb Projekt 25Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Informationsforvaltning
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Skriftlig historieformidling Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Arkivsystemer og -processer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Arkiver og informationsstrukturer Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Kulturhistoriske formidlingspraksisser Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Valgprojekt
Vælg 10 ECTS
Projekt 10
3. Semester
Specialeforberedende modul Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Projektorienteret forløb Projekt 25Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Kulturformidling
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Skriftlig historieformidling Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Museal praksis: Strategier og praksis for registrering, indsamling og forskning Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Forprojekt i kulturarvsformidling Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Museal kommunikation: Udstilling og formidling Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Kulturhistoriske formidlingspraksisser Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Projekt i kulturarvsformidling Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Specialeforberedende modul Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Projektorienteret forløb Projekt 25Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Selvvalgt specialisering
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Projekt (historie) Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Periode (historie) Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Skriftlig historieformidling Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
2. Semester
Projekt (historie) Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Kildeanalyse (historie) Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Projektorienteret forløb Projekt 25Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Specialeforberedende modul Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som: 2-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Sidefag 30
2. Semester
Supplerende metodefag I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Formidling af historien Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Specialeforberedende modul Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Sidefag 15
3. Semester
Politologi, økonomi og sociologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Flerfagligt projekt Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Introduktion til gymnasieundervisning Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som: Sidefag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie 1648 - 1914 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Moderne periode 1648-1914 Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Politologi, økonomi og sociologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Valgfag
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
2. Semester
Før-moderne periode (før 1648) Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Oversigtsforløb i før-moderne historie før 1648 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Centralt fag 15
3. Semester
Centralt fag 30
4. Semester
Centralt fag 30

Udbydes som: Sidefag
Linje: Studietidsforlængelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie 1648 - 1914 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Moderne periode 1648-1914 Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Politologi, økonomi og sociologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Valgfag
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
2. Semester
Før-moderne periode (før 1648) Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Oversigtsforløb i før-moderne historie før 1648 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Centralt fag 15
3. Semester
Centralt fag 30
4. Semester
Centralt fag 30
5. Semester
Version A
Flerfagligt projekt Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Temakursus Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
5. Semester
Version B
Flerfagligt projekt Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Introduktion til brug af arkiver og materiel kulturarv samt forskningsøvelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Formidling af historien Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering

 
Valgfag
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Supplerende metodefag I Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Supplerende metodefag II Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering

 
Valgprojekt
Vælg 10 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Projekt i informationsforvaltning Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Projekt i informationsforvaltning Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på moodle mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2017 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen