Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Økonomi (cand.oecon.).

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Økonomi.

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bachelor (BSc) i økonomi fra Aalborg Universitet.

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bachelor (BSc) i økonomi fra Aarhus Universitet.
 • Bachelor (BSc) i økonomi fra Syddansk Universitet.
 • Bachelor (BSc) i økonomi fra Københavns Universitet.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte ansøger.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.oecon. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Economics.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med kandidatuddannelsen i økonomi er, at kandidaten efter endt uddannelse har opnået følgende kompetenceprofil:

Viden:

 • Skal inden for økonomi have viden, som er baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet.
 • Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder:

 • Skal mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for økonomi.
 • Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.
 • Skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer:

 • Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

 

Arbejdsgiver kan forvente, at kandidaten vil være i stand til at:

 • selvstændigt tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale problemstillinger inden for organisation og strategi samt omsætte denne viden til løsningsforslag.
 • sammenholde komplekse teoretiske og praktiske problemstillinger inden for organisation og strategi og argumentere for fordele og ulemper forbundet med forskellige løsningsforslag.
 • lede og samt på konstruktiv vis understøtte, at gruppeprocesser forløber professionelt og skaber værdi til kerneforretningen.
 • indgå som en professionel  bidragsyder i faglige og tværfaglige teamprocesser i relation til organisation og strategi.
 • selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne omsætte teoretisk viden inden for organisation og strategi til konkrete løsningsforslag.
 • påtage sig et professionelt ansvar for at lede mennesker og processer inden for organisation og strategi fra idéfase til implementering.
 • yde strategisk og driftsmæssig sparring i forhold til organisation og strategi, der er af forretningsmæssig betydning.
 • omsætte abstrakt teoretisk og faglig praktisk viden og indsigt inden for organisation og strategi til forståelige budskaber for forskellige målgrupper.

På kandidatuddannelsen i økonomi prioriteres den studerendes udvikling og læring højt. Dette udtrykkes gennem forventninger til, hvad den studerende tilegner sig af viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet og de enkelte moduler.

Studiet er funderet på en problembaseret læringstilgang (PBL), hvor den studerendes evne til at identificere, analysere og komme med anbefalinger til konkrete og aktuelle problemstillinger understøttes selvstændigt og sammen med andre både gennem projekt- såvel som kursusaktiviteter.

PBL er i uddannelsen en integreret del af projektarbejdet samt kursusaktiviteter, herunder forelæsninger, casearbejde, øvelser og virksomhedssamarbejde.

På studiet vægtes tværfaglighed, teamarbejde, individuel læring og progressionen inden for PBL kompetencer højt. Der skabes rum for, at den studerende alene og i samspil med andre gradvist styrker sin evne til at opbygge og forene praksis- og teoretisk forankrede kompetencer på refleksiv vis.

Ydermere, at den studerende formår at argumentere og omsætte disse til konkrete løsningsforslag.

På studiet arbejdes der med at understøtte PBL progression ved, at den studerende styrker sine; problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og refleksive kompetencer. Dette sker ved, at den studerende afprøver og får erfaring med forskellige problemstillinger, samarbejdsrelationer, projektformer og refleksionsprocesser.

Det er målet, at den studerendes nysgerrighed, motivation og interesse for de økonomiske kernediscipliner inden for kandiatuddannelsen i økonomi skal have de optimale muligheder for at blive udspillet og indfriet.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kandidatuddannelsen er er et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, hvor de studerende får mulighed for at udvikle de færdigheder og kompetencer, som er opnået på bachelrouddannelsen. Uddannelsen er forskningsbaseret, hvilket sikrer de studerende en videregående faglig viden, teoretiske kvalifikationer og metodigske færdigheder. 

Uddannelsen giver ligeledes de studerende kompetence til at udøve erhvervsfunktioner inden for offentlig og privat virksomhed ligesom ligesom det giver de studerende kompetencer til at udføre videnskabeligt arbejde herunder gennemførelse af ph.d.-uddannelse.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • underviserfeedback
 • peer review
 • digitalt understøttet undervisning
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Videregående makroøkonomi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Økonometri III Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Makroøkonomi og videregående økonometri Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfag 1. semester 5
2. Semester
Eksisterende og emergerende tendenser inden for samfundsøkonomi Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfag 2. semester 20
3. Semester
1. version
Samfundsøkonomiske problemstillinger på et videregående niveau Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
3. Semester
2. version
Projektorienteret forløb Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
3. Semester
3. version (social data science)
M1: Applied Data Science and Machine Learning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Engelsk
M2: Network Analysis and Natural Language Processing Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Engelsk
M3: Deep Learning and Artificial Intelligence for Analytics Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Engelsk
M4: Applied Social Data Science Capstone Project Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
3. Semester
4. version
New Venture Creation/Corporate Entrepreneurship Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
3. Semester
5. version
Råvareøkonomi Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag 1. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Videregående spilteori II Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Videregående sundhedsøkonomi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Videregående entreprenørskab og virksomhedsteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Public Finance Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Økonomisk vækst Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk

 
Valgfag 2. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Videregående spilteori II Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Videregående sundhedsøkonomi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Videregående entreprenørskab og virksomhedsteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Public Finance Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Økonomisk vækst Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Finansiel ustabilitet og finansielle kriser Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mikroøkonometri Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Videregående finansiering Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Den moderne makroteoris udvikling Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Dansk
Videregående makro: Behavioral and Structuralist Macroeconomics Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk

Studienævnet orienterer forud for hver tilmeldingsperiode de studerende om, hvilke valgfag fra studieordningen, som vil blive udbudt i det kommende semester.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

19: Henvisninger til uddybende information

For uddybende information se studiets hjemmeside: https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/oekonomi/

Regler om skriftlige produkter findes på denne side:

Regler om kandidatspecialet findes på denne side: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2013 med ændringer 2015 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 9. december 2020 godkendt, at der tilføjes en forudsætning for deltagelse i kandidatspecialet gældende fra foråret 2021.