Cand.scient. i biologi, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb) med senere ændringer

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg. 

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi ved School of Engineering and Science. 

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for biologi.

7: Adgangskrav

Ansøgere med retskrav på optagelse:

Adgangsgivende uddannelser med retskrav:

 • Bacheloruddannelsen i biologi, Aalborg Universitet

Ansøgere uden retskrav på optagelse:

Andre adgangsgivende uddannelser:

 • Bacheloruddannelsen i biologi, Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelsen i biologi, Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelsen i biologi, Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelsen i miljøbiologi, Roskilde Universitet

Ansøgere med retskrav på optagelse på den 2-faglige kandidatuddannelse i biologi (biologi som centralt fag)

Ansøgere, der har bestået følgende bacheloruddannelse, har retskrav på optagelse på den 2-faglige kandidatuddannelse i biologi (biologi som centralt fag):

 • 2-faglig bacheloruddannelse i biologi (med biologi som centralt fag), Aalborg Universitet

Ansøgere uden retskrav på optagelse på den 2-faglige kandidatuddannelse i biologi (biologi som centralt fag)

 • Adgangsbetingelserne for optagelse på biologi som centralt fag er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse med biologi som centralt fag.

Adgangskrav for optagelse på uddannelsen som sidefag

 • Adgangsbetingelserne til kandidatsidefaget i biologi er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse med biologi som bachelorsidefag.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient. i biologi. Den engelsksprogede betegnelse: Master of Science (MSc) in Biology.

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient. i biologi og sidesfag (Master of Science (MSc) in Biology and [the minor subject]), når biologi læses som centralt fag i en to-fags-kombination.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Personer der opnår grader på dette niveau:

Viden

En kandidat i biologi har blandt andet forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis på højeste internationale niveau inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Molekylær biologi
 • Cellebiologi og genetik
 • Bioteknologi og mikrobiologi
 • Danske naturtyper
 • Naturforvaltning og bevaringsbiologi

En kandidat i biologi kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over teori og videnskabelige metoder samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder

En kandidat i biologi kan mestre videnskabelige metoder og redskaber fra molekylær til global biologisk skala samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for disse områder.

En kandidat i biologi kan vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdig­heder inden for området samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse-og løsningsmodeller.

En kandidat i biologi kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, samt kunne undervise og instruere i faget på de gymnasiale uddannelser.

Kompetencer

En kandidat i biologi kan styre arbejds-, undervisnings- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

En kandidat i biologi kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

En kandidat i biologi kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 1. semester, 1-faglig
Vælg 2 kurser
Kursus 10
2. Semester
Valgfag projekt 2. semester, 1-faglig
Vælg 1 projekt
Projekt 15
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Bevaringsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 2. semester, 1-faglig
Vælg 1 kursus
Kursus 5
3. Semester
Valgmulighed A
Projektorienteret forløb i en ekstern organisation Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3-4. Semester
Valgmulighed B
Kandidatspeciale Projekt 60 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag 1. semester, 1-faglig
Vælg 2 kurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering

 
Valgfag projekt 2. semester, 1-faglig
Vælg 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Naturforvaltning Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Mikrobiologi og bioteknologi Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

 
Valgfag 2. semester, 1-faglig
Vælg 1 kursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Forurening i marine områder Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Industriel mikrobiologi og levnedsmiddelkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Proteinkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Kulhydratkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

To-faglige uddannelsesoversigter

Studieforløbene for uddannelsens mest anvendte gymnasielærerkombinationer er beskrevet i studieordningen, men der udbydes også andre kombinationer, end de beskrevne.

Hvis du er interesseret i en gymnasielærerkombination, der ikke allerede er beskrevet i studieordningen, så udarbejder studienævnet et konkret studieforløb efter henvendelse.

På denne hjemmeside kan du læse mere om Aalborg Universitets udbud af gymnasielæreruddannelser https://www.aau.dk/uddannelser/bliv-gymnasielaerer/

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Valgfag 2. semester, 2-faglig, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Kemi
Vælg 2 kurser
Kursus 10
Valgfag projekt 2. semester, 2-faglig, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Kemi
Vælg 1 projekt
Projekt 15
3. Semester
Kemiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Materialekemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Materialers fysiske kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Syntese og karakterisering af materialer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag 2. semester, 2-faglig, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Kemi
Vælg 2 kurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Limnologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Proteinkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Kulhydratkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
Valgfag projekt 2. semester, 2-faglig, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Kemi
Vælg 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Naturforvaltning Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Mikrobiologi og bioteknologi Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Kemi, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Kemiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Materialekemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Materialers fysiske kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Syntese og karakterisering af materialer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Kulhydratkemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Supramolekylær kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Polymerkemi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Makromolekylær kemi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 3. semester, 2-faglig, Centralt fag: Kemi, Sidefag: Biologi
Vælg 1 kursus
Kursus 5
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag 3. semester, 2-faglig, Centralt fag: Kemi, Sidefag: Biologi
Vælg 1 kursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 1. Semester, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Matematik
Vælg 1 kursus
Kursus 5
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Valgfag 2. semester, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Matematik
Vælg 2 kurser
Kursus 10
Valgfag projekt 2. semester, Centralt Fag: Biologi, Sidefag: Matematik
Vælg 1 projekt
Projekt 15
3. Semester
30 ECTS sidefag 30
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag 1. Semester, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Matematik
Vælg 1 kursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
Valgfag 2. semester, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Matematik
Vælg 2 kurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Limnologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Proteinkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Kulhydratkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
Valgfag projekt 2. semester, Centralt Fag: Biologi, Sidefag: Matematik
Vælg 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Naturforvaltning Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Mikrobiologi og bioteknologi Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Matematik, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
30 ECTS centralt fag 30
2. Semester
30 ECTS centralt fag 30
3. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 3. semester, Centralt fag: Matematik, Sidefag, Biologi
Vælg 1 kursus
Kursus 5
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale på centralt fag Projekt 30

 
Valgfag 3. semester, Centralt fag: Matematik, Sidefag, Biologi
Vælg 1 kursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 1. semester, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Fysik
Vælg 1 kursus
Kursus 5
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Valgfag 2. semester, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Fysik
Vælg 2 kurser
Kursus 10
Valgfag Projekt 2. semester, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Fysik
Vælg 1 projekt
Projekt 15
3. Semester
30 ECTS på sidefag 30
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag 1. semester, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Fysik
Vælg 1 kursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
Valgfag 2. semester, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Fysik
Vælg 2 kurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Limnologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Proteinkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Kulhydratkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
Valgfag Projekt 2. semester, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Fysik
Vælg 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Naturforvaltning Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Mikrobiologi og bioteknologi Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Fysik, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
30 ECTS centralt fag 30
2. Semester
30 ECTS centralt fag 30
3. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 3. semester, Centralt fag: Fysik, Sidefag: Biologi
Vælg 1 kursus
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale på centralt fag Projekt 30

 
Valgfag 3. semester, Centralt fag: Fysik, Sidefag: Biologi
Vælg 1 kursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Geografi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
30 ECTS sidefag 30
2. Semester
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Valgfag 2. semester, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Geografi
Vælg 1 kursus
Kursus 5
15 ECTS sidefag 15
3. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag 2. semester, Centralt fag: Biologi, Sidefag: Geografi
Vælg 1 kursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Geografi, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
30 ECTS centralt fag
2. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Molekylærbiologi og bioinformatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS centralt fag 15
3. Semester
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 3. semester, Centralt fag: Geografi, Sidefag: Biologi
Vælg 1 projekt
Projekt 15
4. Semester
Kandidatspeciale på centralt fag Projekt 30

 
Valgfag 3. semester, Centralt fag: Geografi, Sidefag: Biologi
Vælg 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Populationsbiologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Eksperimentel fysiologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
30 ECTS sidefag 30
2. Semester
30 ECTS sidefag 30
3. Semester
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
15 ECTS sidefag 15
4. Semester
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Naturforvaltning Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
5. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Idræt, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 1. semester, Centralt fag: Idræt, Sidefag: Biologi
Vælg 1 projekt
Projekt 15
2. Semester
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 2. semester, Centralt fag: Idræt, Sidefag: Biologi
Vælg 1 kursus
Kursus 5
20 ECTS centralt fag 20
3. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Molekylærbiologi og bioinformatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS centralt fag 15
4. Semester
Kandidatspeciale på centralt fag Projekt 30

 
Valgfag 1. semester, Centralt fag: Idræt, Sidefag: Biologi
Vælg 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Populationsbiologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Eksperimentel fysiologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

 
Valgfag 2. semester, Centralt fag: Idræt, Sidefag: Biologi
Vælg 1 kursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Limnologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
30 ECTS sidefag 30
2. Semester
30 ECTS sidefag 30
3. Semester
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
15 ECTS sidefag 15
4. Semester
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Naturforvaltning Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
5. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Samfundsvidenskab eller Humaniora, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 1. semester, Centralt fag: Samfundsvidenskab eller humaniora, Sidefag: Biologi
Vælg 1 porjekt
Projekt 15
2. Semester
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Eksperimentel økologi og økotoksikologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Molekylærbiologi og bioinformatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS centralt fag 15
4. Semester
30 ECTS centralt fag 30
5. Semester
Kandidatspeciale på centralt fag Projekt 30

 
Valgfag 1. semester, Centralt fag: Samfundsvidenskab eller humaniora, Sidefag: Biologi
Vælg 1 porjekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Populationsbiologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Eksperimentel fysiologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Alle studerende som ikke har deltaget i Aalborg Universitets kursus ”Problembaseret læring” eller PBL-introduktionskursus i løbet af deres bacheloruddannelse, skal følge og have godkendt PBL-introduktionskursus inden de kan deltage i projekteksamen.

For nærmere information omkring introduktionsforløbet, se www.bio.aau.dk

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen