Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde, 2020, Aalborg

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Socialt Arbejde.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde.

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse:

Akademiske uddannelser:

 • Antropologi (KU, AU, AAU)
 • Cand.pæd.psyk (DPU)
 • Europæisk Etnologi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Historie og socialvidenskab RUC
 • Internationaludvikling og socialvidenskab (RUC)
 • Kristendom, kultur og kommunikation (VIA/Diakonhøjskolen)
 • Kultur og sprog + psykologi
 • Master i udsatte Børn og unge
 • Offentlig administration (politik og admin) RUC
 • Organisatorisk læring (AAU)
 • Politik og administration
 • Psykologi + arbejdslivsstudier
 • Psykologi (KU, AAU)
 • Psykologi og socialvidenskab RUC)
 • Pædagogik og uddannelsesstudie + kommunikation (RUC)
 • Pædagogik og uddannelsesstudie + sundhedsfremme (RUC)
 • Samfundsfaglig basis, international udvikling + kommunikation
 • Samfundsøkonomi
 • Socialvidenskab
 • Socialvidenskab + pædagogik og uddannelsesstudier
 • Sociologi (KU, AAU)
 • Sociologi og kulturanalyse (SDU)
 • Sprog og Internationale studier (AAU)
 • Statskundskab (AAU, KU, AU)
 • Uddannelsesvidenskab (AU)
 • Økonomi og administration
 • Bachelor i International Humanities (RUC)

Professionsbacheloruddannelser:

 • Administrationsbachelorer
 • Ergoterapeut
 • Jordmodere
 • Socialrådgiver
 • Socialrådgiveruddannelsen Island
 • Socialrågiveruddannelsen i NUUK
 • Sygeplejerske

Det er en forudsætning, at der i den relevante adgangsgivende uddannelse er bestået 30 ECTS i sociale fag og 30 ECTS i videnskabsteori og metode.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.soc. i socialt arbejde. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Social Sciences in Social Work.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i socialt arbejde er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå:

Viden om:

 • det sociale arbejdes teorier, metoder og praksis;
 • socialt arbejdes forudsætninger og institutionelle rammer såvel i et historisk perspektiv som i en national og international sammenhæng;
 • sociale problemers kendetegn og årsagerne til deres opståen;
 • forskellige typer af velfærdsstatslige løsningsstrategier; retssociologiske problemer af relevans for det sociale arbejde, samt;
 • socialt arbejdes organisatoriske kontekst.

Færdigheder i:

 • at arbejde problemorienteret og tværfagligt, anvende samfundsvidenskabelige metoder og redskaber knyttet til socialt arbejde, på et videnskabeligt grundlag reflektere over viden knyttet til socialt arbejde samt identificere videnskabelige problemstillinger relateret til socialt arbejde
 • at analysere sociale problemer, socialt arbejdes metoder og programmer i en dansk kontekst med et internationalt perspektiv
 • at vurdere, anvende og formidle forskning på det sociale arbejdes felt både skriftligt og mundtligt
 • at implementere komplekse sociale programmer i forskellige strukturer, inddrage samfundsfaglige teorier og metoder ved løsning af socialfaglige problemstillinger og tage højde for den samfundsmæssige kontekst ved valget mellem forskellige løsningsmodeller
 • at udføre undersøgelser, evalueringer og udvikling af socialt arbejde samt indgå i kvalitetsudvikling af det sociale arbejde i den offentlige, private og frivillige sektor
 • at planlægge og udføre socialfaglig undervisning på sociale uddannelser eller uddannelser med social- faglige elementer, f.eks. bachelor-, diplom- og masteruddannelser

Kompetencer til:

 • systematisk og kritisk at formulere, undersøge og analysere problemer af relevans for socialt arbejde i en dansk og international kontekst gennem anvendelse af samfundsvidenskabelig teori og metode.
 • at analysere sociale problemer og socialt arbejde, herunder socialt arbejdes teoretiske og etiske grundlag samt institutionelle betingelser
 • på et videnskabeligt grundlag at fremme en selvstændig reflekteret kompetenceudvikling og specialisering inden for socialt arbejde herunder deltagelse i videnskabeligt udviklingsarbejde.
 • at videreuddanne sig som Ph.d. indenfor socialt arbejde

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng med afsæt i forskellige bacheloruddannelser. Uddannelsen er baseret på en problembaseret læringsmodel, som anvendes og udprøves gennem specifikke faglige mål på de enkelte semestre, og gennem en individuelt udarbejdet portfolio, som de studerende udarbejder gennem deres studie. Her skal de studerende kort beskrive deres udvikling af interpersonelle kompetencer, strukturelle kompetencer og meta-kognitive kompetencer i forbindelse med det fagligt funderede problembaserede arbejde.

Uddannelsen er opbygget af fire semestre som hver især indeholder forskellige faglige moduler. Første semester indeholder de konstituerende fag: teorier om socialt arbejde, teorier om sociale problemer og social policy, som udprøves i form af en problembaseret projektrapport.

Andet semester består af yderligere tre konstituerende fag: organisationsteori, videnskabsteori og metode samt aktør perspektiver i socialt arbejde, som udprøves gennem en empirisk forankret undersøgelse og projektrapport.

Tredje semester er tilrettelagt som et fordybelsessemester, hvor de studerende gennem forskellige former for valg har mulighed for at konstruere en specifik kompetenceprofil. Semesteret giver de studerende mulighed for at vælge 1-2 valgfag, og/eller et projektorienteret forløb. Endvidere er et modul i social forvaltningsret obligatorisk. Valgfagene tilbydes som 10 eller 15 ECTS.

Det konkrete udbud af valgfag vælges og udbydes af studienævnet. Projektorienteret forløb udbydes ligeledes som 15 ECTS og kan kombineres med valgfag.

Semesterets samlede ECTS belastning skal udgøre 30 point.

Fjerde semester er ligeledes et fordybelsessemester, som består af udarbejdelse af et kandidatspeciale.

Modulernes omfang angives i ECTS-point og afsluttes med en prøve, som det angives i denne studieordning under hvert modul. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsstudie.

Studiets struktur opdelt i undervisningsbelastning fordelt på semestre og i moduler:

 Semester

Modul

Eksamens ECTS

1. semester

Modul 1: Socialt Arbejdes Felt (K) 

30

2. semester

Modul 2: Det Sociale Arbejdes aktører og organisationer (K)

30

3. semester

Modul 3: Socialforvaltning - retten i teori og praksis (K)

Modul 4: Valgfag (V)

Modul 5: Projektorienteret forløb (V)

5

10, 15

15

4. semester

Modul 6: Kandidatspeciale (K)

30 

K= konstituerende fag

V= valgfag

På 1. og 2. semester er det en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende har afleveret en individuel portfolio til vejleder/ koordinator inden projektaflevering.

Hvis portfolio ikke er afleveret, kan resten af gruppen godt gå til eksamen, men de, der ikke har afleveret, kan ikke. De skal gå til reeksamen.

På 3. semester skal der afleveres en individuelt udarbejdet portfolio, som indgår i den samlede bedømmelse af den skriftlige aflevering på valgfag eller projektorienteret forløb. Portfolio indgår her i den samlede bedømmelse med en vægtning på 10 % ud af de 100% som den samlede bedømmelse udgør. Portfolio berører ikke antallet af anslag, men må max udgøre to sider uanset om den skriftlige aflevering vedrører moduler  på 10 eller 15 ECTS.

Der skal kun afleveres en portfolio selvom der læses to valgfag.

Der skal ikke afleveres portfolio for 24-timers eksamen i modulet 'Social forvaltning - Retten i teori og praksis'.

De skal ikke afleveres portfolio for samlæste valgfag eller valgfag, som læses ved andre institutter eller universiteter.

På 4. semester er der to muligheder. For de studerende, som skriver speciale alene, gælder det, at portfolio indgår i en helhedsvurdering af specialet.

For de studerende, som skriver speciale i gruppe, gælder det ligeledes, at portfolio indgår i en helhedsvurdering af specialet. Det foregår på den måde, at portfolio her består af et fælles dokument, som reflekterer den fælles speciale proces, på baggrund af de individuelle kandidat profiler.

Link til beskrivelse af PBL
Link til beskrivelse af portfolie

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Det Sociale Arbejdes Felt Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Mulighed A
Socialforvaltning - Retten i teori og praksis Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Mulighed A. Valgfag 10 ECTS
Vælg 10 ECTS
10
Projektorienteret forløb Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Mulighed B
Socialforvaltning - Retten i teori og praksis Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Mulighed B. Valgfag 10 + 15 ECTS
Vælg 25 ECTS
25
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Det konkrete udbud af valgfag vælges og udbydes af studienævnet.
Udbuddet for semestret kan findes på uddannelsens hjemmeside.

Studienævnet kan dispensere fra forudsætningen om, at de studerende skal have bestået 1. og 2. semester for at kunne påbegynde 3. semester.

 
Mulighed A. Valgfag 10 ECTS
Vælg 10 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Beskæftigelsesfaglighed og udsatte voksne i den danske velfærdsstat – Et kritisk konstruktivt blik på beskæftigelsespolitik i praksis Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Det sociale arbejdes krydsfelter med fokus på borgerperspektiver Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Forandringer gennem tid. En specialisering i kvalitative metoder til studiet af socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Frivilligt socialt arbejde og civilsamfund Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Hvordan kan socialt arbejde kvalificeres gennem ny viden? Praksisforskning, dialogisk vidensproduktion og forskningsbaseret refleksion Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Interviewforskning og/eller observationsforskning i socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kritik, magt og forandring i socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kritisk diskursanalyse og socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kulturmøde – Observationsstudier af sociale kategorier og interaktioner i socialt arbejde med indvandrere og flygtninge Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kvantitative metoder og evaluering Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Lokalsamfundsarbejde – Teorier, perspektiver og dilemmaer Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Menneskesyn i socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Narrativ analyse og socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Risiko i socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Samtaleanalyse og socialt arbejde – Relationer og deltagernes medskabelse af praksis Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Sociale patologier og socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Socialt arbejde og nye digitale teknologier Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Socialt arbejde på psykiatri- og handicapområdet Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Socialt arbejde som udøvelse af politik i praksis: Frontlinjebureaukrati og -organisation Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Transnationalt socialt arbejde - udsatte migranter indenfor menneskehandel og prostitution Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Tæller vi det der tæller? – Evaluering af og i socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Udsatte børn og unge. En specialisering i det sociale arbejde med børn og unge i udsatte positioner Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Vignetmetode Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

 
Mulighed B. Valgfag 10 + 15 ECTS
Vælg 25 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Beskæftigelsesfaglighed og udsatte voksne i den danske velfærdsstat – Et kritisk konstruktivt blik på beskæftigelsespolitik i praksis Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Beskæftigelsesfaglighed og udsatte voksne i den danske velfærdsstat – Et kritisk konstruktivt blik på beskæftigelsespolitik i praksis Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Borgerinddragelse og borgerperspektiver Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Borgerinddragelse og borgerperspektiver Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Det sociale arbejdes krydsfelter med fokus på borgerperspektiver Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Det sociale arbejdes krydsfelter med fokus på borgerperspektiver Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Det sociale og sundhedsfaglige arbejde som krydsfelt – Sociale strukturer og individuel sårbarhed Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Det sociale og sundhedsfaglige arbejde som krydsfelt – Sociale strukturer og individuel sårbarhed Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Emotioner i socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Emotioner i socialt arbejde Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Forandringer gennem tid. En specialisering i kvalitative metoder til studiet af socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Forandringer gennem tid. En specialisering i kvalitative metoder til studiet af socialt arbejde Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Frivilligt socialt arbejde og civilsamfund Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Frivilligt socialt arbejde og civilsamfund Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Hvordan kan socialt arbejde kvalificeres gennem ny viden? Praksisforskning, dialogisk vidensproduktion og forskningsbaseret refleksion Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Hvordan kan socialt arbejde kvalificeres gennem ny viden? Praksisforskning, dialogisk vidensproduktion og forskningsbaseret refleksion Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Interviewforskning og/eller observationsforskning i socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Interviewforskning og/eller observationsforskning i socialt arbejde Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kritik, magt og forandring i socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kritik, magt og forandring i socialt arbejde Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kritisk diskursanalyse og socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kritisk diskursanalyse og socialt arbejde Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kulturmøde – Observationsstudier af sociale kategorier og interaktioner i socialt arbejde med indvandrere og flygtninge Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kulturmøde – Observationsstudier af sociale kategorier og interaktioner i socialt arbejde med indvandrere og flygtninge Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kvantitative metoder og evaluering Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kvantitative metoder og evaluering Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Lokalsamfundsarbejde – Teorier, perspektiver og dilemmaer Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Lokalsamfundsarbejde – Teorier, perspektiver og dilemmaer Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Menneskesyn i socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Menneskesyn i socialt arbejde Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Narrativ analyse og socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Narrativ analyse og socialt arbejde Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Risiko i socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Risiko i socialt arbejde Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Samtaleanalyse og socialt arbejde – Relationer og deltagernes medskabelse af praksis Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Samtaleanalyse og socialt arbejde – Relationer og deltagernes medskabelse af praksis Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Sociale patologier og socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Sociale patologier og socialt arbejde Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Socialt arbejde og nye digitale teknologier Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Socialt arbejde og nye digitale teknologier Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Socialt arbejde på psykiatri- og handicapområdet Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Socialt arbejde på psykiatri- og handicapområdet Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Socialt arbejde som udøvelse af politik i praksis: Frontlinjebureaukrati og -organisation Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Socialt arbejde som udøvelse af politik i praksis: Frontlinjebureaukrati og -organisation Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Transnationalt socialt arbejde - udsatte migranter indenfor menneskehandel og prostitution Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Transnationalt socialt arbejde - udsatte migranter indenfor menneskehandel og prostitution Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Tæller vi det der tæller? – Evaluering af og i socialt arbejde Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Tæller vi det der tæller? – Evaluering af og i socialt arbejde Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Udsatte børn og unge. En specialisering i det sociale arbejde med børn og unge i udsatte positioner Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Udsatte børn og unge. En specialisering i det sociale arbejde med børn og unge i udsatte positioner Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Vignetmetode Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Vignetmetode Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

Den studerende skal vælge valgfag på enten 10 ECTS eller 15 ECTS

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: www.socialkandidat.samf.aau.dk og gennem det interne kommunikationssystem mere udførlige oplysninger om uddannelsen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020. Studieordningen træder i kraft for studerende, der pr. 1. september 2020 starter på uddannelsens 1. og 3. semester.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2015 med ændringer i 2017 efter sommereksamen 2020.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 9. december 2020 godkendt, at følgende valgfag udgår gældende fra efteråret 2021:

 • Det sociale og sundhedsfaglige arbejde som krydsfelt - Sociale strukturer og individuel sårbarhed
 • Emotioner i socialt arbejde