Studieordning for Kandidatuddannelsen i Idræt, Tofagsuddannelsen med Idræt som centralt fag, Tofagsuddannelsen med Idræt som sidefag 2019

1: Forord

I medfør af lov 172 af 27. februar 2018 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i idræt. Uddannelsen følger endvidere Fællesbestemmelserne og tilhørende Eksamensordning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Idræt

7: Adgangskrav

Ansøgere med retskrav på optagelse

Ansøgere, der har bestået følgende bacheloruddannelse, har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i idræt:

 • Bacheloruddannelsen i idræt, Aalborg Universitet

Ansøgere uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i Idræt, AU
 • Bacheloruddannelsen i Idræt og Sundhed, SDU
 • Bacheloruddannelsen i Idræt, KU

Optagelse på den to-faglige kandidatuddannelse kræver en to-faglig bacheloruddannelse med samme kombination.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Et-fagsuddannelsen

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient. (candidatus/candidata scientiarum) i idræt. Den engelske betegnelse: Master of Science (MSc) in Sports Science.

To-fagsuddannelsen med idræt som centralt fag

Kandidatuddannelsen med sidefag i idræt giver ret til betegnelsen cand.scient i idræt og [sidefag].
Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Sports Science and [minor subject].

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Et-fagsuddannelsen

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

To-fagsuddannelsen med idræt som centralt fag

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS, hvoraf 75 ECTS normalt læses på idræt (det centrale fag), og 45 ECTS normalt læses på sidefaget. Hvis der kombineres med et sidefag fra det humanistiske/samfundsvidenskabelige hovedområde, studietidsforlænges kandidatuddannelsen med et semester på sidefaget, således at sidefaget fylder 75 ECTS.

To-fagsuddannelsen med idræt som sidefag

Kandidatuddannelsen er en 2,5-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 150 ECTS, hvoraf 75 ECTS normalt læses på det centrale fag og 75 ECTS normalt læses på idræt (sidefaget).

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Eksamensbevisets kompetenceprofil

 

KompetenceprofilEt-fags-uddannelsenTo-fags-uddannelsen med idræt som centralt fagTo-fags-uddannelsen med idræt som sidefag
Viden

Har viden på højeste niveau af international forskning indenfor flere af følgende fagområder:

Arbejds-/træningsfysiologi X (***) 
Motorisk kontrol i relation til træningXX (*) 
Læring, motivation og coachingXX (*)X (**)
Talentudvikling på differentierede niveauerXX (*) 
En kandidat med sidefag i idræt har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for følgende humanistiske samt samfunds-, natur- og sundhedsvidenskabelige områder:
Anatomi og FysiologiX X
BiomekanikX X
Læringsteori og didaktikX X
Psykologi og coachingX X
Kulturelle og samfundsmæssige forholdX X
Neurofysiologi  X
FærdighederKan indenfor flere af ovenstående fagområder:
Anvende og integrere videnskabelige metoder og redskaber til forskningXXX
Evaluere og vælge videnskabelige teorier og metoder og identificere videnskabelige problemerXXX
Formidle problemer, metoder og resultater videnskabeligtXX 
En kandidat med sidefag i idræt kan anvende metoder, redskaber og generelle færdigheder fra ovennævnte fagområder til identificering og analyse af problemstillinger, der vedrører fysisk aktivitet og indlæring af motoriske færdigheder.X 

X

Desuden har en kandidat med sidefag i idræt en idrætsdidaktisk viden inden for følgende praksisområder: dans, gymnastik, boldspil, svømning, atletik og friluftsliv. Den idrætsdidaktiske viden gør det muligt at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og/eller træningsforløbX X
En kandidat med sidefag i idræt kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante tiltag med inddragelse af følgende humanistiske samt samfunds-, natur- og sundhedsvidenskabelige aspekter.X X
En kandidat med sidefag i idræt kan skriftligt og mundtligt formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.X X
Kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og/ eller træningsforløb omhandlende fysisk aktivitet.XXX
KompetencerKan identificere problemstillinger og finde løsninger i komplekse situationer
Kan initiere og indgå i samarbejdsrelationer med interne og/eller eksterne samarbejdspartnere på tværs af fagområder med henblik på at udvikle innovative løsningerXX 
Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialiseringXX 
En kandidat med sidefag i idræt kan håndtere og indgå i trænings-, undervisnings- og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge.X X
En kandidat med sidefag i idræt kan tage ansvar for planlægning og afvikling af undervisning i gymnasier, højskoler, efterskoler mv.X X
En kandidat med sidefag i idræt kan selvstændigt indgå i fagligt samarbejde med uddannelses- og sundhedsfagligt personale i trænings-, undervisnings- og udviklingssituationer.X X
En kandidat med sidefag i idræt kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for udvalgte idrætsfaglige læringsmiljøer.X X

(*) Kandidater vil enten opnå primært teknisk-naturvidenskabelig viden eller humanistisk viden alt efter hvilke valgfag de studerende vælger.
(**) undtagen coaching
(***) For tofagsuddannelsen med idræt som centralt fag er det Effekter af styrke og powertræning

 

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studie. Et modul er et fagområde eller en gruppe af fagområder, der har som mål at give den studerende faglige kvalifikationer indenfor en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-pog som afsluttes med en eller flere prøver indenfor bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • projektarbejde
 • case-baseret arbejde
 • forelæsninger
 • workshops
 • opgaveløsning
 • feedback fra undervisere og medstuderende
 • faglig refleksion over egen praksis

Uddannelsens opbygning understøtter, at den enkelte studerende kan vælge at profilere sin kandidatuddannelse i henholdsvis en human/samfundsvidenskabelig eller en naturvidenskabelig retning gennem valg af projektmodul på første semester og kursusmodul på andet semester, men sikrer samtidig gennem obligatoriske kursusmoduler at alle idrætsstuderende opnår indsigt i begge videnskabelige retninger.

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Valg, projekt 1. semester
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Projekt 15
Effekter af udholdenhedstræning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Motivation, identitet og kultur i idræt Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Motivation, læring og fysisk træning for grupper med særlige forudsætninger og behov Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Træning med henblik på talentudvikling eller sundhedsfremme Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Effekter af styrke- og power-træning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Coaching og anerkendelses betydning for individ og fællesskab Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgfag 2. semester
Vælg 1 kursus = 5 ECTS
Kursus 5
3. Semester
Idrætsvidenskab i en samfundskontekst Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
4. Semester
Kandidatspeciale (Idrætsvidenskab) Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk og Engelsk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Idræt centralt fag med sidefag HUM, SAMF
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på sidefag
2. Semester
Semester på sidefag
3. Semester
Delt semester - 15 ECTS på sidefag
Effekter af udholdenhedstræning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Motivation, identitet og kultur i idræt Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Motivation, læring og fysisk træning for grupper med særlige forudsætninger og behov Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Træning med henblik på talentudvikling eller sundhedsfremme Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Effekter af styrke- og power-træning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Coaching og anerkendelses betydning for individ og fællesskab Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgfag 2. semester
Vælg 1 kursus = 5 ECTS
Kursus 5
5. Semester
Kandidatspeciale (Idrætsvidenskab) Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk og Engelsk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Idræt centralt fag med sidefag fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på sidefag
2. Semester
Delt semester - 10 ECTS på sidefag
Træning med henblik på talentudvikling eller sundhedsfremme Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Effekter af styrke- og power-træning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Delt semester - 15 ECTS på sidefag
Effekter af udholdenhedstræning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Motivation, identitet og kultur i idræt Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Motivation, læring og fysisk træning for grupper med særlige forudsætninger og behov Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale (Idrætsvidenskab) Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk og Engelsk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Idræt centralt fag med sidefag matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på sidefag
2. Semester
Delt semester - 10 ECTS på sidefag
Træning med henblik på talentudvikling eller sundhedsfremme Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Effekter af styrke- og power-træning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Delt semester - 15 ECTS på sidefag
Effekter af udholdenhedstræning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Motivation, identitet og kultur i idræt Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Motivation, læring og fysisk træning for grupper med særlige forudsætninger og behov Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale (Idrætsvidenskab) Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk og Engelsk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Idræt centralt fag med sidefag biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på sidefag
2. Semester
Delt semester - 10 ECTS på sidefag
Træning med henblik på talentudvikling eller sundhedsfremme Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Coaching og anerkendelses betydning for individ og fællesskab Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Delt semester - 15 ECTS på sidefag
Valg, projekt 1. semester
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Projekt 15
4. Semester
Kandidatspeciale (Idrætsvidenskab) Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk og Engelsk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Idræt centralt fag med sidefag geografi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på sidefag
2. Semester
Delt semester - 15 ECTS på sidefag
Effekter af styrke- og power-træning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Coaching og anerkendelses betydning for individ og fællesskab Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgfag 2. semester
Vælg 1 kursus = 5 ECTS
Kursus 5
3. Semester
Valg, projekt 1. semester
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Projekt 15
Effekter af udholdenhedstræning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Motivation, identitet og kultur i idræt Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Motivation, læring og fysisk træning for grupper med særlige forudsætninger og behov Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale (Idrætsvidenskab) Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk og Engelsk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Idræt sidefag med centralt fag HUM, SAMF
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Neuro-mekaniske og didaktiske perspektiver på motorisk læring Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Psykologi i teori og praksis (Vandaktiviteter) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Biomekanik i teori og praksis 2 (Boldspil) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
Neurofysiologi i teori og praksis (Dans og gymnastik) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk og Engelsk
2. Semester
Formidling, læring og didaktik i idræt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Psykologi og coaching i teori og praksis (Boldspil) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Læringsteori og didaktik i praktisk idræt (Atletik) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
Arbejds- og træningsfysiologi i teori og praksis 2 (Dans og gymnastik) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk og Engelsk
3. Semester
Delt semester - 15 ECTS på centralt fag
Valg, 2 projekter ekstern 1. semester
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Projekt 15
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Semester på centralt fag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Idræt sidefag med centralt fag biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Neuro-mekaniske og didaktiske perspektiver på motorisk læring Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Psykologi i teori og praksis (Vandaktiviteter) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Biomekanik i teori og praksis 2 (Boldspil) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
Neurofysiologi i teori og praksis (Dans og gymnastik) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk og Engelsk
2. Semester
Formidling, læring og didaktik i idræt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Psykologi og coaching i teori og praksis (Boldspil) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Læringsteori og didaktik i praktisk idræt (Atletik) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
Arbejds- og træningsfysiologi i teori og praksis 2 (Dans og gymnastik) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk og Engelsk
3. Semester
Delt semester - 15 ECTS på centralt fag
Valg, 2 projekter ekstern 1. semester
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Projekt 15
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Semester på centralt fag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Idræt sidefag med centralt fag geografi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Neuro-mekaniske og didaktiske perspektiver på motorisk læring Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Psykologi i teori og praksis (Vandaktiviteter) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Biomekanik i teori og praksis 2 (Boldspil) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
Neurofysiologi i teori og praksis (Dans og gymnastik) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk og Engelsk
2. Semester
Formidling, læring og didaktik i idræt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Psykologi og coaching i teori og praksis (Boldspil) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Læringsteori og didaktik i praktisk idræt (Atletik) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
Arbejds- og træningsfysiologi i teori og praksis 2 (Dans og gymnastik) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk og Engelsk
3. Semester
Delt semester - 15 ECTS på centralt fag
Valg, 3 projekter ekstern 1. semester
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Projekt 15
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Semester på centralt fag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Idræt sidefag med centralt fag kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Neuro-mekaniske og didaktiske perspektiver på motorisk læring Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Psykologi i teori og praksis (Vandaktiviteter) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Biomekanik i teori og praksis 2 (Boldspil) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
Neurofysiologi i teori og praksis (Dans og gymnastik) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk og Engelsk
2. Semester
Formidling, læring og didaktik i idræt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Psykologi og coaching i teori og praksis (Boldspil) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Læringsteori og didaktik i praktisk idræt (Atletik) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
Arbejds- og træningsfysiologi i teori og praksis 2 (Dans og gymnastik) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk og Engelsk
3. Semester
Delt semester - 15 ECTS på centralt fag
Valg, 2 projekter ekstern 1. semester
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Projekt 15
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Semester på centralt fag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Idræt sidefag med centralt fag matematik, fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Valg, 2 projekter ekstern 1. semester
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Projekt 15
Effekter af udholdenhedstræning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Motivation, identitet og kultur i idræt Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Motivation, læring og fysisk træning for grupper med særlige forudsætninger og behov Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Formidling, læring og didaktik i idræt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Psykologi og coaching i teori og praksis (Boldspil) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Læringsteori og didaktik i praktisk idræt (Atletik) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
Arbejds- og træningsfysiologi i teori og praksis 2 (Dans og gymnastik) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk og Engelsk
5. Semester
Semester på centralt fag

 
Valg, projekt 1. semester
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Præstation og træningsprogrammer Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Fysisk aktivitet: Motion, sport eller idræt? Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk

 
Valg, 2 projekter ekstern 1. semester
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Præstation og træningsprogrammer Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Fysisk aktivitet: Motion, sport eller idræt? Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk

 
Valg, 3 projekter ekstern 1. semester
Vælg 1 projekt = 15 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Præstation og træningsprogrammer Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Fysisk aktivitet: Motion, sport eller idræt? Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Instrumentering og fysisk præstationsevne Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk

 
Valgfag 2. semester
Vælg 1 kursus = 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Organisering af talentudvikling og sundhedsfremme Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Neuromuskulære tilpasninger til fysisk aktivitet og træning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2018.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2016, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2018, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.