Studieordning for kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier, 2018

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi, interaktive digitale Medier ved Aalborg Universitet (herefter kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier).

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Kommunikation og Digitale Medier

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Informationsstudier, kommunikation og digitale medier

7: Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier er en gennemført relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. En bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse defineres som relevant hvis det centrale fagområde giver kompetence inden for interaktive digitale medier (medier, medieteori, medieteknologi, informationssystemer, IKT, interaktionsteori, menneske-maskine interaktion, kommunikationsteori, kulturteori, organisationsteori, design, videnskabsteori) i et omfang svarende til mindst 60 ECTS-points.

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • En bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier med specialisering i interaktive digitale medier, Aalborg Universitet, giver ret til optag på kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier.

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Eksempler på andre bacheloruddannelser fra Aalborg Universitet, som kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier er: bachelor i kommunikation og digitale medier med specialisering i kommunikation eller informationsvidenskab, bachelor i it, medialogi samt art and technology
 • Eksempler på bacheloruddannelser fra andre universiteter, som kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier: Informationsvidenskab og medievidenskab.
 • Eksempler på professionsbacheloruddannelser som kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier: Professionsbachelor i digital konceptudvikling, professionsbachelor i web-udvikling.

Ansøgere som ikke opfylder de anførte optagelseskrav kan optages, såfremt studienævnet efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale.

For yderligere oplysninger, se www.uddannelsestjekker.dk

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.it. i interaktive digitale medier. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Information Technology (Interactive Digital Media).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier ved Aalborg Universitet er en forskningsbaseret, eksperimentel heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på ph.d.-uddannelser.

Den overordnede målsætning med kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier er at uddanne kandidater med kompetence til at indgå i virksomheder, organisationer, uddannelsesog forskningsinstitutioner for her at analysere, designe, planlægge, implementere, evaluere og formidle interaktive digitale medier. Uddannelsens genstandsfelt er interaktive digitale medier, deres teoretiske baggrund samt deres design, produktion, distribution, brug og betydning. Kandidaten lærer at beherske feltet teoretisk, metodisk, analytisk og praktisk-designmæssigt. Kandidaten skal dermed kunne udføre erhvervsfunktioner inden for arbejdsmarkedet, hvor interaktive digitale medier spiller en afgørende rolle for formidling af viden. Kandidaten skal være i stand til at anlægge et informeret, nuanceret, kritisk, konstruktivt og kreativt perspektiv på kommunikative, mediemæssige, formidlingsmæssige, æstetiske og teknologiske problemstillinger med relation til interaktive digitale medier og deres anvendelse i arbejde og i fritid. Kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier videreudvikler og supplerer de teoretiske og metodiske kundskaber og de analytiske og praktiske færdigheder med henblik på studiet og konstruktionen af interaktive digitale medier, den studerende har opnået i løbet af den forudgående bacheloruddannelse. Kandidaten vil bl.a. kunne arbejde med projektledelse og strategisk design, produktion og produktionstilrettelæggelse, design af interaktive digitale medier, software-design, indholdsproduktion, konsulentydelser, undervisning og uddannelsesudvikling, analyse, rådgivning og evaluering, iværksætteri i forbindelse med egen virksomhed m.m.

Gennem kandidatuddannelsen har den studerende mulighed for at profilere sin uddannelse ved valg af projekt- og specialeemner, deltagelse i valgfag og ved at deltage i modulet Computerspil ved Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning (DADIU). Trods muligheden for specialiseringer lægger uddannelsen vægt på, at den studerende er i stand til at kunne inddrage og håndtere alle typer af interaktive digitale medier i forhold til de konkrete opgaver og kontekster.

Kandidaten 

Viden

Den studerende skal gennem kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier opnå viden om:

 • videnskabelige metoder og praksis set i forhold til æstetisk teori og digital æstetik på
 • perception, kognition, reception i forhold til nye medier
 • designteori, strategisk design, interaktionsdesign og digital design
 • undersøgelsesdesign i forhold til interaktive digitale medier
 • brugercentrering, brugerdreven innovation, markedsdreven innovation og designerdreven innovation
 • interaktive og/eller digitale genrer, teknologier, formater og platforme, herunder bl.a. computerspilteori og game design
 • projektledelse og organisations- og virksomhedsforståelse
 • test, analyse og design af kvaliteter som playability, usability og sociability
 • fagrelateret videnskabsteori
 • højeste internationale forskning inden for et eller flere felter indenfor fagområdet
 • kompetencekrav mht. fagområdet i arbejdssammenhæng.

Færdigheder

Den studerende skal gennem kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier opnå færdigheder i:

 • selvstændigt at designe, udvikle, planlægge og implementere digitale, interaktive medier og koncepter
 • at arbejde kritisk, konstruktivt og kreativt med digitale koncepter og på baggrund heraf opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • at analysere, evaluere og teste digitale interaktive medieprodukter samt at udrede og formidle undersøgelsesresultaterne til relevante målgrupper, herunder også selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre brugerundersøgelser
 • at identificere, bruge og vurdere værktøjer og metoder til design og produktion af interaktive digitale medier
 • at beherske og tage ansvar for planlægning, organisering og ledelse af processer med henblik på realisering af interaktive, digitale medieløsninger.

Kompetencer

Den studerende skal gennem kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier opnå kompetencer til:

 • selvstændigt, problemorienteret, systematisk og kritisk at vurdere og bearbejde videnskabelige teorier og metoder, herunder især teorier og metoder knyttet til medie- og kommunikationsforskning, design, interaktion, brugercentrering og perception og kognition
 • på kommunikationsteoretisk, æstetisk og kulturteoretisk grundlag selvstændigt at igangsætte, gennemføre, beskrive, analysere og vurdere design af interaktive digitale medier
 • på kommunikationsteoretisk, æstetisk og kulturteoretisk grundlag selvstændigt at beskrive, analysere og vurdere brug af interaktive digitale medier i både professionelle kontekster og i fritidssammenhænge
 • at kunne formidle forskningsbaseret viden til forskellige faggrupper og erhvervsfunktioner, herunder både specialister og almenkyndige, om faglige og praktiske problemstillinger i relation til interaktive digitale medier
 • at kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • at kunne tage ansvar for og fortsætte egen kompetenceudvikling og selvstændigt opdatere sin viden inden for fagområdet
 • at rådgive om og undervise i interaktive, digitale medieløsninger i virksomheder og organisationer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kandidatuddannelsen løber over fire semestre (1.-4. semester). På 1. og 4. semester har den studerende mulighed for at tone sin uddannelse ved hjælp af valgfagsmoduler. På 3. semester vælges mellem enten a) et projektorienteret forløb i en relevant virksomhed eller organisation i en national eller international kontekst eller b) et forløb i computerspil ved Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning (DADIU). Deltagelse på DADIU forudsætter optagelse ved samme. Den studerende skal selv søge om optagelse. Studienævnet er ikke forpligtet til at optage alle ansøgere. På 4. semester skrives kandidatspeciale. I uddannelsen kan indgå et studieophold i udlandet.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et overvejende projektorganiseret, problembaseret studium bestående af obligatoriske projektmoduler, obligatoriske studiefagsmoduler og et obligatorisk speciale. Hertil kommer to valgfagsmoduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Obligatoriske moduler, med visse valgmuligheder

Agil konceptudvikling i et designforskningsperspektiv1. semester5 ECTS
Konceptudvikling af interaktive digitale medier (projektmodul)1. semester15 ECTS
Digital narratologi (studiefagsmodul)1. semester5 ECTS
Projektledelse og strategisk design (projektmodul)2. semester20 ECTS
Undersøgelsesdesign til digitale medier (studiefagsmodul)2. semester5 ECTS
Interaktive digitale medier i praksis (projektmodul) valgmulighed 1 af 23. semester25 ECTS
Computerspil ved Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning
DADIU) (projektmodul) valgmulighed 2 af 2
3. semester25 ECTS
Forskningsmetodologi (studiefagsmodul)3. semester5 ECTS
Kandidatspeciale4. semester30 ECTS

Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge et på 7. semester og et på 8. semester *

Valgfag A1. semester5 ECTS
Valgfag B2. semester5 ECTS

 

* Den studerende kan vælge et valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier( eller søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie fag med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point De angivne valgfrie moduler oprettes efter studienævnsbeslutning. Det betyder at ikke alle valgfagsmoduler oprettes hvert år.

Uddannelsens 1. semester er forankret i et 5 ECTS-point modul i ”Agil konceptudvikling i et designforskningsperspektiv”, et 15 ECTS-point projektmodul i "Konceptudvikling af interaktive digitale medier", et 5 ECTS-point studiefagsmodul "Digital narratologi" og et 5 ECTS-point valgfagsmodul.

Uddannelsens 2. semester udgøres af et 20 ECTS-point projektmodul i "Projektledelse og strategisk design", et 5 ECTS-point studiefagsmodul "Undersøgelsesdesign til digitale medier" og et valgfagsmodul på 5 ECTS-point.

Uddannelsens 3. semester indeholder valgmulighed mellem et 25 ECTS-point projektmodul i " Interaktive digitale medier i praksis " eller et 25 ECTS-point projektmodul i "Computerspil ved Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning (DADIU)", og hertil kommer et 5 ECTS-point studiefagsmodul i "Forskningsmetodologi".

Uddannelsens 4. semester indeholder, under vejledning af den studerende, udarbejdelsen af et kandidatspeciale indenfor uddannelsens faglige område

Generelle prøvebestemmelser

Projekter, emnestudier mv. kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende. Kandidatspecialer kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende. Ved prøver i projekter, emnestudier mv. gælder normalt følgende prøveform:

En projektprøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/der skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppe-prøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. eksamensbekendtgørelsen § 4, stk.2.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i projektrapporten.

Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord.

De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet.

Hvor intet andet er anført, er prøverne på dansk.

Det er en betingelse for at indstille sig til prøven i kandidatspecialet, at samtlige forudgående prøver inkl. prøver i valgfag i det foreskrevne omfang er bestået.

De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie. Et årsværk er lig 60 ECTS-point.

For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ”Bestået”. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet.

Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal.

18: Uddannelsesoversigt

Kandidatuddannelsen i interaktive digtitale medier består af en række obligatoriske moduler og valfrie moduler som kan ses nedenfor. 

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Agil konceptudvikling i et designforskningsperspektiv Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Konceptudvikling af interaktive digitale medier Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Digital narratologi (studiefagsmodul) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
2. Semester
Projektledelse og strategisk design Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Undersøgelsesdesign til digitale medier Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
3. Semester
Version A: Interaktive digitale medier i praksis
Interaktive digitale medier i praksis Projekt 25 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Forskningsmetodologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Version B: DADIU
Computerspil ved Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DADIU) Projekt 25 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Forskningsmetodologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Valgfrie moduler

Den studerende kan vælge et valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier( eller søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie fag med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point De angivne valgfrie moduler oprettes efter studienævnsbeslutning. Det betyder at ikke alle valgfagsmoduler oprettes hvert år.

 
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Musik, lyd og flermodalitet Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Mobilitet Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Medieplatformsteknologier Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Visuel og virtuel kultur Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Eksperimentel kommunikationsanalyse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Konflikthåndtering og konfliktmægling Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Digital læring i professionelle kontekster Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Sociale medier: privathed, normer og etik Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Medieproduceren Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Digitale metoder Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Anerkendelse i en digital tidsalder Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Markedskommunikation: Branding og sociale medier Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Humans in the Loop: Robots, Automation and Humanities Research Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen. Du kan læse mere om uddannelsen på www.aau.dk/uddannelser/kandidat/interaktive-digitale-medier

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2018 og gælder for alle studerende, der påbegynder kandidatstudiet på denne dato eller senere. 

Studerende, der har påbegyndt kandidatstudiet inden den 1. september 2018, forbliver på ældre studieordninger.

Det besluttes af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier og/eller Det Humanistiske Fakultetskontor, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.