Diplomingeniør i kemi og bioteknologi; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed 2018 (Aalborg)

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Diplomingeniøruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1160 af 7. september 2016 om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Studienævn for Kemi og Biovidenskab

6: Censorkorpstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen er tilknyttet det landsdækkende ingeniørkorps kemiretning.

7: Adgangskrav

Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i Kemi og bioteknologi forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af Adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Diplomingeniøruddannelsens specialicering i kemi giver ret til betegnelsen Diplomingeniør i kemi og bioteknologi med specialisering i kemi; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Engineering in Chemical Engineering and Biotechnology with specialisation in Chemistry.

Diplomingeniøruddannelsens specialicering i miljøteknik giver ret til betegnelsen Diplomingeniør i kemi og bioteknologi med specialisering i miljøteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Engineering in Chemical Engineering and Biotechnology with specialisation in Environmental Engineering.

Diplomingeniøruddannelsens sepcialicering i bioteknologi giver ret til betegnelsen Diplomingeniør i kemi og bioteknologi med specialisering i bioteknologi; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Engineering in Chemical Engineering and Biotechnology with specialisation in Biotechnology.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Diplomingeniøruddannelsen er en 3½-årig heltidsuddannelse, hvor undervisningens vidensgrundlag er karakteriseret ved udviklingsbasering, professionsbasering og forskningstilknytning. Uddannelsen er normeret til 210 ECTS. 

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Regler om afslutning af diplomingeniøruddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen skal være afsluttet senest to år efter normeret studietid.

16: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En professionsbachelor har kompetencer erhvervet i et udviklingsbaseret studiemiljø med forskningstilknytning og med relevante, obligatoriske praktikforløb i dialog med aftagerne.

En professionsbachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i de centrale fag og metoder, der er behov for i professionen. Disse egenskaber kvalificerer professionsbacheloren til at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt inden for fagområdet samt til videreuddannelse på et relevant master eller kandidatstudium

17: Uddannelsens kompetenceprofil

Personer der opnår en diplomingeniørgrad i kemi og bioteknologi

Viden

 • Har viden om kemiens anvendte teori og metode samt praksis
 • Kan forstå teori og metoder samt kan reflektere over professionens anvendelse af teori og metode

Færdigheder

 • Kan anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information og skal mestre de færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen
 • Kan vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger
 • Kan formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer

 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge
 • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
 • Kan identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen udvikle egen viden og færdigheder

 

18: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. 

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger 
 • Klasseundervisning 
 • Projektarbejde 
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper) 
 • Lærerfeedback 

Inden udgangen af første studieår på diplomingeniøruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin diplomingeniøruddannelse.

Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

 

19: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller  bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Kemiteknik 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kemiteknik 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Kemiske processer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Kemisk analyse Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Valgmulighed A
Design og dimensionering af procesanlæg Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Dataopsamling og procesregulering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
5. Semester
Valgmulighed B
Homogene bioprocesser Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Dataopsamling og procesregulering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
6. Semester
Modellering af heterogene processer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Integreret procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig Dansk
7. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

Valgfag - specialisering Kemi
På 5. semester vælges valgmulighed A eller B

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Miljøteknik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Byens forurening 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Byens forurening 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Miljøteknologiske sensorer Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Eksperimentel miljøteknologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Afløbsteknik og hydraulik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Valgfag Projekt 15
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Valgfag Projekt 15
Valgfag Kursus 5
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Vandbehandling og distribution Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Valgfag Kursus 5
Grundlæggende spildevandsrensning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Afstrømning af regn- og spildevand Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig Dansk
7. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgfag 4. semester, Miljøteknik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Systemanalyse Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel økologi og økotoksikologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Kemisk analyse Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgfag 5. semester, Miljøteknik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Vandforsyning Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Design og dimensionering af procesanlæg Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Hydrologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk

 
Valgfag 6. semester, Miljøteknik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Integreret procesmodellering Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Modellering af heterogene processer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk

Valgfag - specialisering Miljøteknik
På 4. semester vælges 1 projektmodul à 15 ECTS
På 5. semester vælges 1 projektmodul à 15 ECTS. Der vælges endvidere mellem Hydrologi og Reaktor og procesmodellering
På 6. semester vælges der mellem Integreret procesmodellering og Modellering af heterogene processer

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Bioteknologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Enzymteknologi 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Enzymteknologi 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Human biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Eksperimentel bioteknologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Bioteknologisk analyse Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Industriel mikrobiologi og levnedsmiddelkemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Valgmulighed A
Homogene bioprocesser Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Dataopsamling og procesregulering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
5. Semester
Valgmulighed B
Design og dimensionering af procesanlæg Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Dataopsamling og procesregulering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
6. Semester
Modellering af heterogene processer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Integreret procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig Dansk
7. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

Valgfag - specialisering i Bioteknologi

På 5. semester vælges valgmulighed A eller B

Videnskabsteori og videnskabelig metode

Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem kursusaktiviteterne Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (1. sem.) og Fagenes og videnskabsteori og metode (2. sem.) og bringes i anvendelse i projektmodulerne Kemisk ligevægt, Miljøteknologiske sensorer og Human biologi (2. semester).

Studiestartsprøve 
Studiestartsprøven er ikke ECTS-givende og vil ikke fremgå af eksamensbeviset.

Mål
Studiestartsprøvens formål er at fastslå, om de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. De studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Hvis de studerende ikke deltager i og består den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, bliver de udmeldt af studiet umiddelbart efter afholdelsen af reeksamen. Studiestartsprøven vil blive afholdt i løbet af de første uger af semesteret.

Indhold 
Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet og indeholder eksempelvis en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget.

Reeksamen 
Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Prøveform 
Skriftlig prøve

Bedømmelse
Intern censur. De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Klageadgang 
De studerende kan over studiestartsprøven til Universitetet. Klagen skal indgives til Universitetet senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

20: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen og eksamen. 

21: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2018.

Studieordningen træder også i kraft for studerende, der starter på uddannelsens 3. semester 2018.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2016, skal senest afslutte deres uddannelse ved vintereksamen 2021, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på www.ses.aau.dk.

22: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.

23. januar 2019: Der er indført karakterkrav på mindst 4,0 i Matematik A gældende fra 1. september 2019.