Studieordning for bacheloruddannelsen i informationsteknologi, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Teknisk Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Datalogi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Datalogi.

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i informationsteknologi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Information Technology.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsens kompetenceprofil omfatter IT-kompetencer indenfor følgende aspekter: kommunikation, forretningsudvikling, innovation og globalisering, projektledelse, brugere og design, systemudvikling, programmering og implementering

Bacheloren

Viden

 • har viden om teori, metode og praksis inden for udvikling af informationssystemer såvel som analyse, design, programmering/implementering og evaluering med brugere samt forretningsudvikling og projektledelse.

 • har viden om grundlæggende teorier og metoder inden for menneskelig kommunikation, produktudvikling og forretningsprocesser.

 • kan forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis inden for disse områder.

 • kan anvende den faglige terminologi på korrekt vis

Færdigheder

 • kan gennemføre systemudviklingsprocesser i overensstemmelse med konkrete metoder

 • kan anvende viden fra en teoridannelse inden for informationsteknologi, kommunikation eller forretning til at vælge og argumentere for en modeldannelse inden for en avanceret anvendelse af informationsteknologi

 • kan opstille en model af et relevant problem og anvende denne til at forstå og løse problemet

 • kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer

 • kan analysere, designe og realisere komplekse informationssystemer, ud fra både tekniske, brugsorienterede, forretningsmæssige og kommunikationsmæssige perspektiver.

 • kan begrunde og vurdere udviklings processer og de resulterende design og systemer

 • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge og selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

 • kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger

 • klasseundervisning

 • projektarbejde

 • workshops

 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)

 • lærerfeedback

 • faglig refleksion

 • porteføljearbejde

Regler om forløb af bacheloruddannelsen
Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.
Studienævnet kan dog i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Efter 4. semester kan den studerende følge et af tre forskellige spor gældende for både 5. og 6. semester:

 • Forretning (F)

 • Kommunikation (K)

 • Teknologi (T)

Udbydes som: 1-faglig
Linje: 1.-4. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Pervasive computing: kommunikation, teknologi og forretning i en digital tidsalder (P0) Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Vurdering af et IT-system i brug (P1) Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Problembaseret læring Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Grundlæggende programmering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
IT-Systemer: Kulturel kontekst, kommunikation, brugbarhed og brugbarhedsevaluering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Konstruktion og afprøvning af et IT-system Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Datalogiens matematiske grundlag Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Design og evaluering af brugergrænseflader Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Modul 7: Innovation og forandring 2: Forandringsledelse og forandringskommunikation Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Udvikling af databasesystem til en specifik anvendelse Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Systemanalyse og design Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Grundlæggende objektorientereret programmering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Databaseudvikling Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. Semester
Udvikling af en mobil applikation Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Video som metode til design Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Operations Management Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk

Udbydes som: 1-faglig
Linje: 5.-6. semester (Forretning)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
5. Semester
Udvikling af forretningssystemer Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Introduktion til avancerede produktionsteknologier Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
Supply Chain Management og netværksteori Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Forretningsprocesser og IT-projekter Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Bachelorprojekt: Udvikling af industrielle løsninger Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Industrial Internet of Things Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Operationel planlægning og styring Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Performance Management Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk

Udbydes som: 1-faglig
Linje: 5.-6. semester (Kommunikation)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
5. Semester
Organisationskommunikation Projekt 20 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
6. Semester
Bachelorprojekt: IKT i brug Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Data-drevet design, udvikling og evaluering af IKT Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Virksomhedsledelse Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

Udbydes som: 1-faglig
Linje: 5.-6. semester (Teknologi)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
5. Semester
Agil systemudvikling på tværs af projekter Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Agil software engineering Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Computerarkitektur og operativsystemer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Algoritmik og datastrukturer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
6. Semester
Bachelorprojekt: Udvikling af et IoT Solution Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk
Programmering af IoT applikationer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Syntaks og semantik Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Internetværk og web-programmering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk

Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem kursusaktiviteterne Problembaseret læring (1. semester), Datalogiens matematiske grundlag (2. semester) og bringes i anvendelse i projektmodulerne på henholdsvis 5. semester og 6. semester.

Studiestartsprøve        
Studiestartsprøven er ikke ECTS-givende og vil ikke fremgå af eksamensbeviset.

Mål:                         
Studiestartsprøvens formål er at fastslå, om de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. De studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Hvis de studerende ikke deltager i og består den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, bliver de udmeldt af studiet umiddelbart efter afholdelsen af reeksamen.

Studiestartsprøven vil blive afholdt i løbet af de første uger af semesteret.

Indhold:                   
Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet og indeholder eksempelvis en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget.

Reeksamen:            
Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Prøveform:             
Skriftlig prøve

Bedømmelse:           
Intern censur. De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Klageadgang:           
De studerende kan over studiestartsprøven til Universitetet. Klagen skal indgives til Universitetet på sl-klager@adm.aau.dk senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2019 efter sommereksamen 2022.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelsen har den 19. maj 2021 godkendt, at modulerne "Kommunikation og strategi""Undersøgelses- og analysemetoder" samt "Design og IKT med organisation som kontekst" på 5. semester K-sporet skiftes ud med modulerne "Organisationskommunikation" samt "Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier". Det er ligeledes godkendt, at modulerne "IKT, interaktion og organisation" og "Kreativitet og kompetence" på 6. semester K-sporet skiftes ud med modulet "Data‐drevet design, udvikling og evaluering af IKT" gældende fra efteråret 2021.