Studieordning for bacheloruddannelsen i musik, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Musikvidenskab.

7: Adgangskrav

Adgangskrav for bacheloruddannelsen i musik

Optagelse på bacheloruddannelsen i musik forudsætter en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx eller hf). I medfør af adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B), medmindre det opfyldes via faget Kommunikation/it A

Inden påbegyndelsen af bachelorsidefaget skal den studerende have bestået en adgangsprøve, der afholdes af universitetet. Der henvises til særskilte regler herom, der oplyses på studiets hjemmeside.

Adgangskrav til tilvalgsfag i Musik, Lyddesign og Entreprenørskab

For at blive optaget på tilvalgsfaget skal ansøgeren opfylde de specifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i musik, der fremgår ovenfor. Ansøgere til tilvalgsfaget skal ikke bestå en adgangsprøve for at blive optaget på tilvalgsfaget.

Adgangskrav for bachelorsidefaget i musik

For at blive optaget på sidefaget skal den studerende opfylde de specifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i musik, der fremgår ovenfor. Adgang til bachelorsidefaget i musik forudsætter endvidere, at den studerende har gennemført de første to årsværk af et centralt fag inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække. Studienævnet kan dispensere fra dette.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i musik. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in Music.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen i musik og et sidefag er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i musik og et sidefag er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Bacheloruddannelsens opbygning, moduler og valgfag giver den studerende mulighed for dels at vælge mellem to studieretninger, ’almen’ og ’populærmusik og lydproduktion’, dels at opnå individuel prægning af uddannelsen inden for de to studieretninger.

Bacheloren

Uddannelsens overordnede specifikke læringsmål er, at den studerende opnår:

Viden om:

 • musikvidenskabelige problemstillinger, herunder deres erkendelsesmæssige og videnskabsteoretiske grundlag • musikhistoriske hovedlinjer og musikhistoriografiske teorier
 • musikanalytiske teorier og metoder
 • satstekniske principper og musikteoretiske forhold
 • musikalske fænomener i musikteoretisk, kritisk og konstruktiv belysning
 • musikvidenskabelige dimensioner inden for tværfaglige problemstillinger
 • musik i kulturelle, mediemæssige, sociologiske og teknologiske kontekster.

Færdigheder

 • at analysere og beskrive musikalske fænomener i kulturel, historisk og flermodal kontekst
 • at formidle viden om og forståelse af musikalske fænomener
 • at anvende musikanalytiske teorier og metoder
 • at udarbejde satser og arrangementer på afgrænsede stilgrundlag
 • at anvende digital teknologi i musikalske, musikfaglige, medierelaterede og formidlingsmæssige kontekster

Kompetencer

 • at afgrænse og udrede musikvidenskabelige og musikfaglige problemstillinger samt systematisk at opsøge, indsamle og organisere informationer og kilder til sådanne problemstillinger
 • at reflektere over metodeproblemer og i et velfungerende og korrekt sprog at fremstille og formidle indsigter på baggrund heraf • at afgrænse og analysere musik og musikalske virkemidler i flermodale kontekster
 • at profilere sin egen uddannelse gennem de valgmuligheder og emnekurser, som er indeholdt i uddannelsen.

 

Særskilt for den almene studieretning gælder desuden følgende overordnede færdighedsmæssige læringsmål:

 • at tilrettelægge, indgå i og lede praktisk musikalske og musikformidlende forløb
 • at udføre solospil og ensemblespil på et selvvalgt instrument eller vokalt
 • at demonstrere og formidle musikteoretiske, musikhistoriske og musikanalytiske emner og problemstillinger
 • at deltage i tilrettelæggelse og realisering af tværfaglige forløb og projekter.

 

Særskilt for studieretningen i populærmusik og lydproduktion gælder desuden følgende overordnede færdighedsmæssige læringsmål:

 • at udføre solospil og ensemblespil på et selvvalgt instrument eller vokalt
 • at tilrettelægge, udføre, indgå i og lede praktisk musikalske forløb og lydproduktioner i alle faser
 • at anvende digitale redskaber til arrangering, komposition og produktion af populærmusik samt til generering og bearbejdning af lyd.

 

Mål for og indhold af tilvalgsfaget i Musik, Lyddesign og Entreprenørskab

Bachelortilvalget i Musik, Lyddesign og Entreprenørskab har til formål at give den studerende kvalifikationer til at iværksætte, udvikle, udføre og lede musik- og lydrelaterede projekter. Målet er at give den studerende kompetencer til at drive selvstændig virksomhed eller til at opnå ansættelse i privat eller offentligt regi indenfor lyd-/musikproduktions- og designområdet. Tilvalgsfaget giver ligeledes kompetencer til fortsatte studier på kandidatuddannelsen i Musik

 

Sidefaget i musik

Den studerende skal gennem sidefagsuddannelsen i musik opnå:

Viden om:

 • musikvidenskabelige problemstillinger herunder deres erkendelsesmæssige og videnskabsteoretiske grundlag
 • musikhistoriske hovedlinjer og musikhistoriografiske teorier
 • musikanalytiske teorier og metoder
 • satstekniske principper og musikteoretiske forhold
 • musikalske fænomener i musikteoretisk, kritisk og konstruktiv belysning
 • musikvidenskabelige dimensioner inden for tværfaglige problemstillinger
 • musik i kulturelle, mediemæssige, sociologiske og teknologiske kontekster.

Færdigheder i:

 • at analysere og beskrive musikalske fænomener i kulturel, historisk og flermodal kontekst
 • at formidle viden om og forståelse af musikalske fænomener
 • at anvende musikanalytiske teorier og metoder
 • at demonstrere og formidle musikteoretiske, musikhistoriske og musikanalytiske emner og problemstillinger
 • at tilrettelægge, indgå i og lede praktisk musikalske og musikformidlende forløb • at udarbejde satser og arrangementer på afgrænsede stilgrundlag
 • at anvende digital teknologi i musikalske, musikfaglige, medierelaterede og formidlingsmæssige kontekster.

Kompetencer til:

 • at afgrænse og udrede musikvidenskabelige og musikfaglige problemstillinger samt systematisk at opsøge, indsamle og organisere informationer og kilder til sådanne problemstillinger
 • at reflektere over metodeproblemer og i et velfungerende og korrekt sprog at fremstille og formidle indsigter på baggrund heraf
 • at afgrænse og analysere musik og musikalske virkemidler i flermodale kontekster
 • at deltage i tilrettelæggelse og realisering af tværfaglige forløb og projekter.
 • at profilere sin egen uddannelse gennem de valgmuligheder og emnekurser, som er indeholdt i uddannelsen.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Tilrettelæggelse af bacheloruddannelsen i musik:

Uddannelsens 1.-4 semester studeres inden for musik, 5. semester studeres inden for både musik og det pågældende BA-tilvalg, og 6. semester studeres inden for BA-tilvalget. Uddannelsen er modulopbygget og består inden for det centrale fag af obligatoriske basismoduler og obligatoriske studieretningsmoduler. Desuden indgår valgfrie moduler. Den studerende følger ud over de obligatoriske basismoduler de obligatoriske studieretningsmoduler på den almene studieretning eller de obligatoriske studieretningsmoduler på studieretningen i populærmusik og lydproduktion. Desuden vælger den studerende valgfrie moduler på tilsammen 10 ECTS-point. For at få den fulde specialisering skal den studerende vælge valgfag fra sin valgte studieretning.

De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang Studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilslutning til dem.

Studerende på den almene studieretning vælger valgfag svarende til 5 ECTS-point på 3. semester og valgfag svarende til 5 ECTS-point på 4. semester. Studerende på den almene studieretning kan ikke vælge modulet Lyd i digitale medier.

Studerende på studieretningen i populærmusik og lydproduktion vælger valgfag svarende til 5 ECTS-point på 3. semester og valgfag svarende til 5 ECTS-point på 4. semester. Studerende på studieretningen i populærmusik og lydproduktion kan ikke vælge modulet Grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik.

Uddannelsens 1. semester omfatter studier inden for musikhistorie, musikteori, problembaseret læring og projekt samt i arrangementsteknik, sammenspil og musikteknologi. For den almene studieretning indgår endvidere klaver, sang og korledelse og for studieretningen i populærmusik og lydproduktion indgår performancefag 1.

Uddannelsens 2. semester omfatter studier i analyse og videnskabsteori samt fortsatte studier i arrangementsteknik og sammenspil. For den almene studieretning indgår desuden kurser i musikteori, satsteknik, stemmeteori, samt fortsatte studier i klaver, sang, korsang og korledelse. For studieretningen i populærmusik og lydproduktion indgår kurser i akustik og psykoakustik, lydstudieteknik og performancefag 2.

Studerende på den Almene studieretning skal have bestået modulet Færdighed og Performance 1 for at kunne deltage i undervisningen og tilmelde sig prøven i Færdighed og Performance 2. Studerende på studieretningen Populærmusik og Lydproduktion skal have bestået modulet Performancefag 1 for at kunne deltage i undervisningen og tilmelde sig prøven i Performancefag 2.

Uddannelsens 3. semester omfatter arbejde med metode og empiri. For den almene studieretning indgår desuden videregående studier i musikhistorie, satsteknik, klaver, sang, korsang og korledelse samt to valgfag. For studieretningen i populærmusik og lydproduktion indgår desuden studier i komposition, lydproduktion, musik og lydprogrammering, samt performancefag 3 og et valgfag.

Studerende på den Almene studieretning skal have bestået modulet Færdighed og Performance 2 for at kunne deltage i undervisningen og tilmelde sig prøven i Færdighed og Performance 3. Studerende på studieretningen Populærmusik og Lydproduktion skal have bestået modulet Performancefag 2 for at kunne deltage i undervisningen og tilmelde sig prøven i Performancefag 3.

Uddannelsens 4. semester omfatter studier i kultur og teknologi. For den almene studieretning indgår desuden fortsatte studier i sang, klaver, korsang og korledelse samt et valgfag. For studieretningen i populærmusik og lydproduktion indgår desuden studier i performance og produktion samt et valgfag.

Studerende på den Almene studieretning skal have bestået modulet Færdighed og Performance 3 for at kunne deltage i undervisningen og tilmelde sig prøverne i Sang, Klaver og Korledelse.

Uddannelsens 5. semester omfatter bachelorprojektet samt studieaktiviteter inden for tilvalget eller sidefaget.

Uddannelsens 6. semester omfatter alene studieaktiviteter inden for tilvalget eller sidefaget.

 

Tilrettelæggelse af BA-tilvalget i Musik, Lyddesign og Entreprenørskab:

Tilvalget i musik, lyddesign og entreprenørskab er tilrettelagt, som det beskrives i uddannelsesoversigten § 18.

 

Tilrettelæggelse af sidefaget i musik: 

Bachelorsidefaget består af tre moduler på tilsammen 15 ECTS-point på den studerendes 5. semester og fire moduler på tilsammen 30 ECTS-point på den studerendes 6. semester. På 5. semester kombineres bachelorsidefaget med bachelorprojektet på den studerendes centrale fag.

Bachelorsidefaget i musik er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret og overvejende projektorganiseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Bachelorsidefaget består af 7 moduler i form af kurser og emnestudier. Modulerne består af hhv. et musikvidenskabeligt niveau inden for bl.a. musikteori, satsteknik og analyse, samt et færdighedsrettet niveau. Disse discipliner udgør det faglige grundlag for de videre studier på kandidatsidefaget, som primært indeholder musikhistorie, musikæstetik, digital musikteknologi samt performancefag.

Uddannelsens 5. semester etablerer grundlæggende akademiske, musikteoretiske og praktiske forudsætninger for musikstudiet i relation til musikfagets faglige mindstekrav.

Uddannelsens 6. semester udgøres af videregående moduler inden for de samme områder samt et modul i moderne indspilnings- og musikproduktionsteknologi.

Regler om forløb af bacheloruddannelsen
Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

 

Generelle prøvebestemmelser

Projekter mv. kan udarbejdes i fællesskab af indtil 5 studerende. Bachelorprojekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende. Ved prøver i projekter mv. gælder denne prøveform:

En projektprøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig projektprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. eksamensbekendtgørelsen § 4, stk.2.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 tegn inklusiv mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord.

De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet.

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig faktor i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler.

De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusive ferie. Et årsværk er lig 60 ECTS-point.

For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen "Bestået". Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet.

Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal.

Undervisningsform

Undervisningsformen på bacheloruddannelsen varierer imellem forelæsninger, workshops og færdighedsundervisning, som tilrettelægges afhængigt af det enkelte moduls læringsmål.

18: Uddannelsesoversigt

Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedøm­melsen bestået/ikke bestået. Prøverne er enten interne eller eksterne.

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Almen musik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Musikhistorie og problembaseret læring Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Arrangement og sammenspil 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Musikteori og grundlæggende satsteknik 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Grundlæggende digital musikteknologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Færdighed og performance 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
2. Semester
Arrangement og sammenspil 2 Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk Dansk
Analyse og videnskabsteori Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Musikteori og grundlæggende satsteknik 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Færdighed og performance 2 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
3. Semester
Metode og empiri Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Videregående satsteknik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
Færdighed og performance 3 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Musikhistorisk periodestudium Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Valgfrie moduler 3. semester
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
4. Semester
Musik, teknologi og kultur Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Klaver Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk Dansk
Sang Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk Dansk
Korledelse Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk Dansk
Valgfrie moduler 4. semester: Almen musik
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
5. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Tilvalg eller sidefag 15
6. Semester
Tilvalg eller sidefag 30

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Populærmusik og lydproduktion
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Musikhistorie og problembaseret læring Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Arrangement og sammenspil 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Musikteori og grundlæggende satsteknik 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Grundlæggende digital musikteknologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Performancefag 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
2. Semester
Arrangement og sammenspil 2 Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk Dansk
Analyse og videnskabsteori Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lydstudieteknik og psykoakustik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Performancefag 2 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
3. Semester
Metode og empiri Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Komposition og lydproduktion Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Performancefag 3 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
Valgfrie moduler 3. semester
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
4. Semester
Musik, teknologi og kultur Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Performance og produktion Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfrie moduler: Populærmusik og lydproduktion
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
5. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Tilvalg eller sidefag 15
6. Semester
Tilvalg eller sidefag 30

 
Valgfrie moduler 3. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Musikæstetik Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Emnestudium A Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

 
Valgfrie moduler 4. semester: Almen musik
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Emnestudium B Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

 
Valgfrie moduler: Populærmusik og lydproduktion
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Emnestudium B Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Lyd i digitale medier Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

 

 

Tilvalget i musik, lyddesign og entreprenørskab

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Tilvalget i musik, lyddesign og entreprenørskab
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Centralt fag 30
2. Semester
Centralt fag 30
3. Semester
Centralt fag 30
4. Semester
Centralt fag 30
5. Semester
Entreprenørskab og lydbranchen Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Musik og lydbranding Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Centralt fag 15
6. Semester
Markedsanalyse og dokumentering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Lyd og musik i det offentlige rum Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Musik, lyd og entreprenørskab i teori og praksis Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

 

Sidefaget i musik

Udbydes som: Sidefag
Linje: Obligatoriske moduler, bachelorsidefaget i musik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Centralt fag 30
2. Semester
Centralt fag 30
3. Semester
Centralt fag 30
4. Semester
Centralt fag 30
5. Semester
Arrangement og sammenspil 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk Dansk
Musikteori og grundlæggende satsteknik 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Færdighed og performance 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Centralt fag 15
6. Semester
Arrangement og sammenspil 2 Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk Dansk
Musikteori og grundlæggende satsteknik 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Analyse og videnskabsteori Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Færdighed og performance 2 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

Videnskabsteori og videnskabelig metode

Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem modulerne Analyse og Videnskabsteori (2. sem) og modulet Metode og Empiri (3. sem.)

 

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 01.09.2020

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2019 efter sommereksamen 2022.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har d. 25. februar 2021 godkendt ændring af modulbeskrivelsen i modulet "Klaver" gældende fra foråret 2021

 

Prodekanen for uddannelse har d. 27. april 2021 godkendt ændring af modulbeskrivelserne i modulerne "Færdigheder og Performance 1", "Færdigheder og Performance 2" og "Færdigheder og Performance 3". Dispensationen er gældende fra foråret 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 28. juni 2021 godkendt, at modulet "Musikhistorisk periodestudium" ændrer prøveform til "Aktiv deltagelse/løbende evaluering" gældende fra efteråret 2021.