Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Erhvervsøkonomi.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Matematik B

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Economics and Business Administration.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi er, at den studerende efter endt uddannelse har opnået følgende kompetenceprofil:

Viden:

 • Skal have viden om teori, metode og praksis inden for erhvervsøkonomi.
 • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis.

Færdigheder:

 • Skal kunne anvende erhvervsøkonomiske metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervsøkonomi.
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
 • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer:

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

 

Arbejdstager kan forvente, at bacheloren vil være i stand til at:

 • bidrage proaktivt i at tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og komme med forslag til, hvordan denne viden kan omsættes i praksis.
 • sammenholde teoretiske og praktiske erhvervsøkonomiske problemstillinger og præsentere de fordele og ulemper, der er forbundet hermed.
 • selvstændigt omsætte og anvende erhvervsøkonomiske metoder og modeller i relation til forretningsmæssige problemstillinger.
 • bidrage professionelt i faglige og tværfaglige teamprocesser i relation til erhvervsøkonomiske problemstillinger.
 • selvstændigt og i samarbejde med andre kunne omsætte teoretisk viden inden for erhvervsøkonomi til konkrete løsningsforslag.
 • yde erhvervsøkonomisk sparring i forhold til problemstillinger, der er af forretningsmæssig betydning.
 • omsætte teoretisk og faglig praktisk viden og indsigt inden for erhvervsøkonomi til forståelige budskaber for forskellige målgrupper.

På bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi prioriteres den studerendes udvikling og læring højt. Dette udtrykkes gennem forventninger til, hvad den studerende tilegner sig af viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet og de enkelte moduler.

Studiet er funderet på en problembaseret læringstilgang (PBL), hvor den studerendes evne til at identificere, analysere og komme med anbefalinger til konkrete og aktuelle problemstillinger understøttes selvstændigt og sammen med andre både gennem projekt- såvel som kursusaktiviteter.

PBL er i uddannelsen en integreret del af projektarbejdet samt kursusaktiviteter, herunder forelæsninger, casearbejde, øvelser og virksomhedssamarbejde.

På studiet vægtes tværfaglighed, teamarbejde, individuel læring og progressionen inden for PBL kompetencer højt. Der skabes rum for, at den studerende alene og i samspil med andre gradvist styrker sine evne til at opbygge og forene praksis og teoretisk forankrede kompetencer på refleksiv vis.

Ydermere, at den studerende formår at argumentere og omsætte disse til konkrete løsningsforslag.

På studiet arbejdes der med at understøtte PBL progression ved, at den studerende styrker sine; problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og refleksive kompetencer. Dette sker ved, at den studerende afprøver og får erfaring med forskellige problemstillinger, samarbejdsrelationer, projektformer og refleksionsprocesser.

Det er målet, at den studerendes nysgerrighed, motivation og interesse for de erhvervsøkonomiske kernediscipliner inden for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi skal have de optimale muligheder for at blive udspillet og indfriet.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi sætter den studerende i stand til at identificere og analysere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger i et tværfagligt perspektiv, samt at udarbejde konkrete løsningsforslag, der er af forretningsmæssig betydning.

Den studerende opnår gennem uddannelsen erhvervsøkonomiske færdigheder i at styre interne processer i en ny eller etableret virksomhed - og organisation generelt - samt eksterne processer, hvor samspillet med virksomhedens omgivelser er afgørende.

Uddannelsesforløbet indeholder en bred vifte af teori, videnskabelige metodefag - herunder anvendt kvantitativ og kvalitativ metode - og øvrige redskabsfag til at analysere forretningsmæssige problemstillinger. Dette sker hovedsageligt gennem casearbejde, samarbejde med praksis, projektarbejde, øvelser, seminarer og forelæsninger, hvor samspillet mellem teori og praksis udforskes.

Den studerendes viden, færdigheder og kompetencer udvikles hovedsageligt på uddannelsen igennem problemorienteret læring, både individuelt og i teams, hvorfor den studerende sættes i stand til at samarbejde, kommunikere og styre opgaver relateret til konkrete erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • underviserfeedback
 • peer review
 • digitalt understøttet undervisning
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

Regler om forløb af bacheloruddannelsen:
Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: HA
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Introduktion til erhvervsøkonomi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Mikroøkonomi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik for erhvervsøkonomer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
PBL, projektstyring og videnskabsteori Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
2. Semester
Makroøkonomi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt matematik for erhvervsøkonomer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organisation Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
Eksternt regnskab Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Grundlæggende erhvervsjura Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Anvendte kvantitative metoder Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Økonomistyring Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Marketing Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
4. Semester
Innovation, entreprenørskab og forretningsmodeller Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Anvendte kvalitative metoder Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Operations and Supply Chain Management Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Finansiering Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
5. Semester
Erhvervsøkonomiske problemstillinger i praksis Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Strategi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Engelsk
Videregående anvendt videnskabsteori Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Engelsk
6. Semester
Bachelorprojekt Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk
Valgfag 10

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Videregående marketing Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
International Business Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Engelsk
Koncernregnskab Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Videregående organisation og strategi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig Dansk
Videregående økonomistyring Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Forretningsmodeller og værdiskabelse Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Emner indenfor anvendt finansieringsteori Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk

Studienævnet orienterer forud for hver tilmeldingsperiode de studerende om, hvilke valgfag fra studieordningen, som vil blive udbudt i det kommende semester.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

19: Henvisninger til uddybende information

For uddybende information se studiets hjemmeside: https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/erhvervsoekonomi

Regler om skriftlige produkter findes på denne side:

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2017 efter sommereksamen/vintereksamen 2022.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen