Bachelor (BSc) i kemi, 2018 - version 2, 2019

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere Fællesbestemmelser for uddannelser og tilhørende Eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9292 af 26. april 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kemi og Biovidenskab

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under censorkorps for kemi

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i kemi forudsætter en gymnasial uddannelse. 

Uddannelsens specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • 4,0 i Matematik A

Og ét af følgende sæt krav:

 • Fysik A og Kemi B
 • Fysik A og Bioteknologi A
 • Fysik B og Kemi A
 • Geovidenskab A og Kemi A

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor (BSc) i kemi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Chemistry.

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor (BSc) i kemi / Bachelor of Science (BSc) in Chemistry, når kemi læses som centralt fag i en to-fags-kombination.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden

En bachelor i kemi har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Matematik og statistik
 • Fysik, kemi og biologi
 • Fysisk og analytisk kemi
 • Organisk kemi
 • Uorganisk kemi
 • En bachelor i kemi kan forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for vidensfeltet.

Færdigheder

En bachelor i kemi kan anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder til identificering og analyse af komplekse problemstillinger og inden for det kemiske område. Her indgår især færdigheder til at måle og fortolke data fra forsøg med kemiske reaktioner og processer, samt at fortolke kemiske problemer på en måde der muliggør målinger, eksperimenter, og modellering. 

En bachelor i kemi kan vurdere teoretiske og praktiske kemiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af  relevante løsninger. 

En bachelor i kemi kan formidle kemiske problemstillinger og løsninger til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere gennem diskussion såvel som skriftlig og mundtlig afrapportering.

Kompetencer

En bachelor i kemi kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i studie-, undervisnings- eller arbejdssammenhænge. 

En bachelor i kemi kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, som ingeniører og teknisk personale fra de kemiske, teknisk kemiske og beslægtede områder med en professionel tilgang. 

En bachelor i kemi kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen. 

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger 
 • Klasseundervisning 
 • Projektarbejde 
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper) 
 • Lærerfeedback

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse. Studienævnet kan dog i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående.

Opbygning af uddannelsen i kemi

Uddannelsen i Kemi består af bachelor- og kandidatuddannelsen i Kemi. Uddannelsen kan følges som to-fags-uddannelse med kemi som centralt fag. Desuden kan Kemi læses som sidefag i kombination med et andet centralt fag. Kandidatuddannelsen i Kemi er beskrevet i en selvstændig studieordning.

To-fags-uddannelsen med kemi som centralt fag

For den tofaglige bacheloruddannelse er forløbet afhængigt af valg af sidefag. Studerende som ønsker tilvalgsfag skal vælge dette i løbet af 3. semester. Sidefagene er beskrevet i de respektive studieordninger for de fag, hvor de hører til. 

Sidefag på Bachelor- og Kandidatuddannelserne

Studerende, der følger Kemi som sidefag, følger Kemi på bacheloruddannelsens 5. og 6. semester, samt på kandidatuddannelsens 3. semester.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen ellerbestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Kemiske processer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Kemisk analyse Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Sol-gel teknikker Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. semester valgfag
Vælg et modul
5
6. Semester
Videregående organisk kemi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
6. semester valgfag
Vælg et modul
5
Bachelorprojekt Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
5. semester valgfag
Vælg et modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Dataopsamling og procesregulering Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave

 
6. semester valgfag
Vælg et modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Integreret procesmodellering Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Modellering af heterogene processer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk

To-faglige uddannelsesoversigter

Studieforløbene for uddannelsens mest anvendte gymnasielærerkombinationer er beskrevet i studieordningen, men der udbydes også andre kombinationer, end de beskrevne. 

Hvis du er interesseret i en gymnasielærerkombination, der ikke allerede er beskrevet i studieordningen, så udarbejder studienævnet et konkret studieforløb efter henvendelse.

På denne hjemmeside kan du læse mere om Aalborg Universitets udbud af gymnasielæreruddannelser https://www.aau.dk/uddannelser/bliv-gymnasielaerer/

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag i biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Delt semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Delt semester
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Case studie i mikrobiel økologi Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Delt semester
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Delt semester
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. semester valgfag
Vælg et modul
5
6. Semester
Delt semester
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
6. semester valgfag
Vælg et modul
5
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
5. semester valgfag
Vælg et modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Dataopsamling og procesregulering Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave

 
6. semester valgfag
Vælg et modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Kemi som sidefag og med centralt fag i biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Feltbiologi 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Feltbiologi 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Eksperimentel biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Delt semester
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Case studie i mikrobiel økologi Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Delt semester
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Delt semester
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske processer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
6. Semester
Delt semester
5 ECTS valgfag biologi 5
Videregående organisk kemi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
5 ECTS valgfag kemi 5
Bachelorprojekt på centralt fag Projekt 15

 
6. semester valgfag biologi, centralt fag: biologi, sidefag: kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Limnologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

 
6. semester valgfag kemi, centralt fag: biologi, sidefag: kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Polymerkemi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Engelsk
Supramolekylær kemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag i matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Delt semester
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Diskret matematik - kursus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Analyse 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. Semester
Delt semester
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Analyse 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 2: Ringe og legemer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Sandsynlighedsregning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
5. Semester
Delt semester
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
6. semester valgfag
Vælg et modul
5
10 ECTS på sidefag 10

 
6. semester valgfag
Vælg et modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Komplekse funktioner Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Matematikkens fagdidaktik Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag i fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Delt semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Grundlæggende mekanik og termodynamik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Delt semester
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Elektromagnetisme Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Faststoffysik I: Geometrisk struktur Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Mekanisk fysik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
4. Semester
Delt semester
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Optik og spektroskopi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Anvendt statistik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Grundlæggende kvantemekanik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
5. Semester
Delt semester
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Videregående organisk kemi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Astrofysik og astronomi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Kvantemekanik II: metoder (Mini projekt) (fysik sidefag) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag i idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Delt semester
Kemiske processer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
5 ECTS på sidefag 5
4. Semester
Delt semester
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på sidefag 15
5. Semester
Delt semester
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. semester valgfag
Vælg et modul
5
10 ECTS på sidefag 10
6. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
15 ECTS på sidefag 15

 
5. semester valgfag
Vælg et modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Dataopsamling og procesregulering Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave

På kombinationen kemi/idræt læses der på 3. semester 35 ECTS (30 ECTS på det centrale fag + 5 ECTS på sidefaget). På 5. semester læses der kun 25 ECTS (15 ECTS på det centrale fag + 10 ECTS på sidefaget)

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag inden for samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Kemiske processer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Kemisk analyse Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Semester på sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Kemi som sidefag og med centralt fag inden for samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Delt semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Bachelorprojekt på centralt fag 15
6. Semester
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave

Videnskabsteori og videnskabelig metode

Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem kursusaktiviteterne Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (1. semester) og Fagenes og videnskabsteori og metode (2. semester) og bringes i anvendelse i projektmodulet Kemisk ligevægt (2. semester).

Studiestartsprøve
Studiestartsprøven er ikke ECTS-givende og vil ikke fremgå af eksamensbeviset.

Mål:                                  
Studiestartsprøvens formål er at fastslå, om de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. De studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Hvis de studerende ikke deltager i og består den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, bliver de udmeldt af studiet umiddelbart efter afholdelsen af reeksamen.

Studiestartsprøven vil blive afholdt i løbet af de første uger af semesteret.

Indhold:                         
Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet og indeholder eksempelvis en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget.

Reeksamen:                  
Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Prøveform:                   
Skriftlig prøve

Bedømmelse:              
Intern censur. De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Klageadgang:                
De studerende kan klage over studiestartsprøven til Universitetet. Klagen skal indgives til Universitetet senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

 

19: Henvisninger til uddybende information

Mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen og litteratur,  er publiceret på Moodle.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2019.

Studieordningen træder også i kraft for studerende, der starter på uddannelsens 3. og 5. semester pr. 1. september 2019.

21: Ændringer til studieordningen

Studieordningen er revideret efteråret 2018, med ikrafttrædelse 1. september 2019 med flg. ændringer:

 • Indførelse af studiestartsprøven på 1. semester

Prodekanen for Uddannelse har d. 20. december 2019 godkendt en revision af bachelorprojektet. Denne revision er gældende fra foråret 2020.