Studieordning for BA i International virksomhedskommunikation, tysk, 2017

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævnet for International Virksomhedskommunikation

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Erhvervskommunikation og -sprog.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i International Virksomhedskommunikation forudsætter en uddannelse på gymnasialt niveau (studentereksamen, hf, hhx eller htx) samt opfyldelse af eventuelle område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav. Der henvises endvidere til studienævnets hjemmeside for yderligere oplysninger.

Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis fx via udlandsophold, erhvervsarbejde og/eller anden uddannelse. Der henvises i øvrigt til adgangsbekendtgørelsen.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in International Business Communication in German.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Hvor intet andet er anført, er prøverne på dansk. Dette gælder både skriftlige og mundtlige prøver.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen international virksomhedskommunikation er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

Det overordnede formål for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Følgende vil fremgå af kompetenceprofilen på eksamensbeviset: En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø. En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation giver den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for nedenstående områder.

UDDANNELSENS KOMPETENCEPROFIL

Viden

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal have viden om og forståelse af følgende fagområder og skal kunne reflektere over teori, metode og praksis inden for disse områder:

 • teksters og sprogs struktur og funktion
 • diskurs- og kommunikationsteori
 • oversættelsesteori
 • virksomhedens interne og eksterne kommunikation i fremmedsprogsområdet og i Danmark, såvel skriftligt som mundtligt
 • interkulturel kommunikation og markedskommunikation
 • organisationers og virksomheders funktioner samt erhvervsøkonomiske og -juridiske forhold i fremmedsprogsområdet og i Danmark
 • organisationers og virksomheders digitale kommunikation
 • sociale, politiske, kulturelle og økonomiske forhold i fremmedsprogsområdet og i Danmark.

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse selvstændigt skal kunne:

 • identificere, beskrive og vurdere væsentlige teoretiske og praktiske problemstillinger inden for områderne sprog og kommunikation i virksomhedssammenhæng
 • anvende relevante teorier og metoder inden for uddannelsens faglige genstandsområder
 • indsamle og udvælge relevant information samt kritisk strukturere, analysere og vurdere de fundne data samt vælge og begrunde relevante løsningsmodeller
 • kommunikere præcist, effektivt og korrekt både mundtligt og skriftligt om faglige problemstillinger og løsningsmodeller på dansk og det pågældende fremmedsprog både til fagfæller og ikke-specialister samt øvrige samarbejdspartnere
 • bearbejde, oversætte og udforme forskellige tekster i relation til virksomheders interne og eksterne kommunikation
 • anvende teorier inden for markedskommunikation i kulturel sammenhæng
 • anvende sin indsigt i de sociale, politiske, kulturelle og økonomiske forhold i det valgte sprogområde og i Danmark, fx i forbindelse med markedskommunikation og interkulturel kommunikation
 • anvende digitale medier i professionelle sammenhænge
 •  anvende it-værktøjer til støtte for sprog-, kommunikations- og projektarbejde.

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal:

 • kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, både selvstændigt og i grupper, gennem arbejdet med uddannelsens forskellige faglige og tværfaglige problemstillinger samt selvstændigt fortsætte egen kompetenceudvikling
 • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og varetage komplekse og udviklingsorienterede opgaver af sproglig og kommunikativ karakter i internationalt orienterede virksomheder, institutioner og organisationer og i forbindelse hermed fungere som sprogkonsulent
 • kunne fungere som koordinerende led i forbindelse med interne og eksterne sprog- og kommunikationsopgaver for virksomheder og organisationer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelsen løber over seks semestre (1.-6. semester). Der læses Engelsk, Spansk eller Tysk efter den studerendes valg. På 3., 4., 5. og 6. semester har den studerende mulighed for at tone sin uddannelse ved hjælp af valgmoduler. På 6. semester skrives bachelorprojekt. Uddannelsens 4. semester kan udgøres af et studieophold ved et universitet i udlandet; studieaktiviteterne ved det pågældende udenlandske universitet træder da i stedet for studieaktiviteterne på 4. semester. Studieprogrammet godkendes inden studieopholdet af koordinatorerne på vegne af studienævnet.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

På uddannelser under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, defineres et modul ved 5 henholdsvis 10 eller 15 ECTS-point svarende til de tilknyttede prøvers ECTS-point.

 

Obligatoriske moduler

PBL, videnskabsteori og akademisk praksis1. sem.5 ECTS
Kultur, kommunikation og samfund1. sem.15 ECTS
Grammatik1. sem.5 ECTS
Skriftlig tekstproduktion1. sem.5 ECTS
Kultur, kommunikation og organisationer2. sem.15 ECTS
Virksomheds- og forretningsforståelse2. sem.5 ECTS
Grammatik og skriftlig tekstproduktion2. sem.5 ECTS
Diskurs og organisation2. sem.5 ECTS
Interperseonel kommunikation i fremmedsprogsområdet3. sem.5 ECTS
Virksomhedens kommunikation*3. sem.10 ECTS
Skriftlig produktion af specialiserede tekster3. sem.5 ECTS
Retorik3. sem.5 ECTS
Kultur og erhverv4. sem.15 ECTS
Udvalgt emne i international virksomhedskommunikation4. sem.5 ECTS
Organisation, kommunikation og interessenter5. sem.15 ECTS
Erhvervsjuridisk kommunikation og virksomheden5. sem.5 ECTS
Webkommunikation og søgemaskineoptimering5. sem.5 ECTS
Sprog, kommunikation og professionel praksis6. sem.5 ECTS
Erhvervsjuridisk kommunikation og marked6. sem.5 ECTS
Bachelorprojekt6. sem.15 ECTS

* Den studerende forberedes på eksamination i modulet på 2. og 3. semester efter studienævnets planlægning.

Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge ét på henholdsvis 3., 5. og 6. semester og to på 4. semester, jf. § 6, stk. 2 (der vælges moduler svarende til i alt 15 ECTS-point)*

Kinesisk kultur og kommunikation3. sem.5 ECTS
Organisationspsykologi3. sem.5 ECTS
Forretningsudvikling og entreprenørskab3. sem.5 ECTS
Kinas marked og forbrugere4. sem.5 ECTS
Kommunikationsplanlægning i teori og praksis4. sem.5 ECTS
Forandrings- og projektledelse4. sem.5 ECTS
Introduktion til dataintensive digitale metoder i humanistiske projekter4. sem.5 ECTS
Emnestudie inden for interkulturel kommunikation4. sem.10 ECTS
Det teknologibaserede sprog- og kommunikationsarbejde4. sem5 ECTS
Kinesisk organisations- og virksomhedskultur5. sem.5 ECTS
Webdesign og grafiske værktøjer5. sem.5 ECTS
Segmentering og målgruppeanalyse5. sem.5 ECTS
Kinas marked og forbrugere6. sem.5 ECTS
Kommunikationsplanlægning i teori og praksis6. sem.5 ECTS
Adfærdsdesign i teori og praksis6. sem.5 ECTS
Introduktion til dataintensive digitale metoder i humanistiske projekter6. sem5 ECTS
Emnestudie inden for interkulturel kommunikation6. sem10 ECTS
Det teknologibaserede sprog- og kommunikationsarbejde6. sem5 ECTS

* Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et eller flere af de valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 25 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Uddannelsen løber over seks semestre (1.-6. semester). På 3., 5. og 6. semester har den studerende mulighed for at tone sin uddannelse ved hjælp af valgmoduler. På 6. semester skrives bachelorprojekt. I uddannelsen kan indgå et ophold i udlandet. Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 •  forelæsninger
 • holdundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)  underviserfeedback
 • faglig refleksion
 • portfolioarbejde

18: Uddannelsesoversigt

 
Obligatoriske moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
PBL, videnskabsteori og akademisk praksis Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig og mundtlig Dansk
Kultur, kommunikation og samfund Projekt 15 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig og mundtlig Dansk
Grammatik Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Skriftlig tekstproduktion Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Dansk
2. Semester
Kultur, kommunikation og organisation (engelsk) Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Virksomheds- og forretningsforståelse (engelsk) Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Dansk
Grammatik og skriftlig tekstproduktion Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Diskurs og organisation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
3. Semester
Interpersonel kommunikation i fremmedsprogsområdet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Virksomhedens kommunikation Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig Dansk
Skriftlig produktion af specialiserede tekster Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig Dansk
Retorik Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig Dansk
Valgfrie basismoduler
Den studerende skal vælge ét på hvert af de angivne semestre,
4. Semester
Kultur og erhverv Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Udvalgt emne i international virksomhedskommunikation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Valgfrie basismoduler
Den studerende skal vælge ét på hvert af de angivne semestre,
Kursus 10
5. Semester
Organisation, kommunikation og interessenter Kursus 15 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig og mundtlig Dansk
Erhvervsjuridisk kommunikation og virksomheden Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Webkommunikation og søgemaskineoptimering Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Valgfrie basismoduler
Den studerende skal vælge ét på hvert af de angivne semestre,
6. Semester
Sprog, kommunikation og professionel praksis Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig Dansk
Erhvervsjuridisk kommunikation og marked Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig Dansk
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Speciale/afgangsprojekt Dansk
Valgfrie basismoduler
Den studerende skal vælge ét på hvert af de angivne semestre,

 
Valgfrie basismoduler
Den studerende skal vælge ét på hvert af de angivne semestre,
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
3. Semester
Kinesisk kultur og kommunikation Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Organisationspsykologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Forretningsudvikling og entreprenørskab Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
4. Semester
Kinas marked og forbrugere Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Kommunikationsplanlægning i teori og praksis Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Emnestudie inden for interkulturel kommunikation Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Projekt- og forandringsledelse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Dansk
Introduktion til dataintensive digitale metoder i humanistiske projekter Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Det teknologibaserede sprog- og kommunikationsarbejde Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
5. Semester
Kinesisk organisations- og virksomhedskultur Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Webdesign og grafiske værktøjer Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Målgrupper og forbrugeradfærd Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
6. Semester
Kinas marked og forbrugere Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Kommunikationsplanlægning i teori og praksis Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Projekt- og forandringsledelse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Dansk
Emnestudie inden for interkulturel kommunikation Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Introduktion til dataintensive digitale metoder i humanistiske projekter Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Det teknologibaserede sprog- og kommunikationsarbejde Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen. Du kan læse mere om uddannelsen på www.aau.dk/uddannelser/bachelor/engelsk-international-virksomhedskommunikation

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for International Virksomhedskommunikation og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2017 og gælder for alle studerende, der påbegynder bacheloruddannelsen denne dato eller senere.

Det besluttes af Studienævnet for International Virksomhedskommunikation og/eller Det Humanistiske Fakultetskontor, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen har den 11. oktober 2019 godkendt følgende ændringer med virkning fra foråret 2020:

 • Projektmodulet "Medier og kommunikation" erstattes af 10 ECTS valgmoduler på 4. semester
 • Følgende valgmoduler oprettes på 4. semester:
  • "Kinas marked og forbrugere"
  • "Kommunikationsplanlægning i teori og praksis"
  • "Forandrings- og projektledelse"

Det er endvidere godkendt, at valgmodulet "Adfærdsdesign i teori og praksis" på 6. semester erstattes af modulet "Forandrings- og projektledelse".

 

Prodekanen har den 13. december 2019 godkendt følgende ændring med virkning fra efteråret 2020:

 • Modulet Webkommunikation og søgemaskineoptimering skifter prøveform fra "mundtlig og skriftlig" til skriftlig". 

Prodekanen har d. 12. november 2020 godkendt følgende ændringer med virkning fra efteråret 2020:

Tilføjelse af valgmoduler:

"Målgrupper og forbrugeradfærd"

"Emnestudie inden for Interkulturel kommunikation"

"Introduktion til dataintensive digitale metoder i humanistiske projekter"

"Det teknologibaserede sprog- og kommunikationsarbejde"