Studieordning for masteruddannelsen i offentlig ledelse, 2018

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Masteruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 (masterbekendtgørelsen) med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Studienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG).

6: Censorkorpstilhørsforhold

Masteruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Politik, Samfund og Globale Forhold.

7: Adgangskrav

Adgangen til masteruddannelsen i offentlig ledelse er betinget af, at ansøgeren:

 1. Har gennemført mindst en bacheloruddannelse (f.eks. inden for statskundskab, jura eller økonomi), professionsbacheloruddannelse/mellemlang videregående uddannelse (f.eks. inden for pædagogik, undervisning, sygepleje eller socialrådgivning) eller en diplomuddannelse.
 2. Har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, efter den adgangsgivende uddannelse, herunder erfaring med ledelsesmæssige opgaver. Der lægges vægt på, at ansøgerens erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen.
 3. Har sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler for dokumentation af engelskkundskaber.

Stk. 2. Adgangen kan gøres betinget af aflæggelse af supplerende prøver.

Stk. 3. I tilfælde af større antal kvalificerede ansøgere end studiepladser på uddannelsen prioriteres ansøgere ud fra kriteriet tidspunkt for ansøgning i forhold til ansøgningsfristen, idet tidligste ansøgninger prioriteres højest.

Stk. 4. Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Dog kan der ikke gives dispensation fra kravet om to års relevant erhvervserfaring.

Stk. 5. Ansøgningsfrist til uddannelsen fremgår af uddannelsens hjemmeside og informationsmaterialet. Der kan forekomme flere optagelsesrunder til hvert hold.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Masteruddannelsen giver ret til betegnelsen Master i offentlig ledelse. Den engelske betegnelse er Master of Public Governance.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG) er normeret til 1 årsværk, svarende til 60 ECTS-point. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie, hvilket svarer til en årlig arbejdsbelastning på 1650 arbejdstimer. Arbejdsbelastningen omfatter skemalagt undervisning, hjemmeforberedelse, udarbejdelse af skriftlige arbejder, projekter, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen samt selvstudium og eksamensforberedelse og –deltagelse.

Uddannelsen kan gennemføres som en 2-årig deltidsuddannelse og skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. Studienævnet kan dispensere herfra.

Uddannelsen er opdelt i grundmoduler (13 ECTS), obligatoriske ledelsesfaglige moduler (20 ECTS), valgfrie moduler (15 ECTS) og et masterprojekt (12 ECTS).

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidat- eller masteruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. 

Det afsluttende masterprojekt skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet et fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) efter studienævnets godkendelse). Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Eventuelle regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af hvilket kendskab til fremmedsproget/ene dette forudsætter

Det forventes at de studerende kan læse akademiske tekster på engelsk, jf. adgangskravet om sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG) ved Aalborg Universitet har til formål at kvalificere og udvikle den offentlige leders evne til at udføre professionel ledelse i en politisk styret og offentlig sammenhæng med henblik på at styrke lederens kompetence til at reflektere over og videreudvikle egen ledelsespraksis.

Uddannelsen er en internationalt anerkendt videregående uddannelse inden for samfundsvidenskab og ledelse for personer med et fagligt og personalemæssigt ansvar, der er er ansat i staten, regioner, kommuner, hel- og halvoffentlige selskaber og virksomheder eller private organisationer (virksomheder, foreninger m.m.), der udfører opgaver for det offentlige, samt ledere, der på anden måde har markante relationer til den offentlige sektor.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsen skal sætte den studerende i stand til at bruge en bred vifte af metoder, teorier og perspektiver, der bidrager til indsigt i og udsyn om vilkår og muligheder for professionel ledelse i en politisk og offentlig kontekst. I forbindelse hermed skal den studerende kunne:

 • Tænke og handle strategisk, aflæse institutionelle kontekster nationalt og internationalt, identificere udfordringer og dilemmaer og forstå hvorledes offentlige organisationer og politikområder fungerer og kan ændres.
 • Omforme visioner, strategier og politiske mål til operationelle mål og succeskriterier, igangsætte og følge op på handlinger og initiativer.
 • Skabe og formidle visioner, mål og løsninger samt kunne påvirke, formidle og involvere via dialog, samarbejde og feedback.
 • Skabe og udvikle tillidsrelationer til medarbejdere, netværk, andre organisationer, virksomheder, borgere, brugere, internationale samarbejdspartnere, samt kunne facilitere samarbejde, allokere opgaver samt motivere og udvikle medarbejdere.
 • Tænke og handle normativt, vurdere problemer, situationer og politikker ud fra en værdimæssig og en etisk synsvinkel samt udvise professionel og personlig integritet i skiftende kontekster.

  For at imødekomme denne overordnede kompetenceprofil skal uddannelsen facilitere opfyldelsen af følgende kompetencemål for studerende, der gennemfører et fuldt uddannelsesforløb:

Viden

 • Viden, forståelse og refleksion om offentlige ledelse, styring og organisationer, som er baseret på højeste nationale og internationale forskning.
 • Viden om værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige organisationer og politikområder.

Færdigheder

 • Mestre fagområdets teorier, metoder og redskaber samt være i stand til at vurdere og vælge imellem teorier, metoder og redskaber i forhold til analyse af konkrete ledelsesfaglige problemstillinger.
 • Formidle fagområdets viden til både fagfæller og ikke-specialister og demonstrere evne til at arbejde problembaseret og projektorienteret.

Kompetencer

 • Kompetence at identificere udviklingsbehov og handlemuligheder, formulere og omsætte visioner og strategier til handling, herunder at balancere krav om effektivitet og kvalitet, gennemføre forandringer i praksis og sikre målrettet drift.
 • Kompetence til at reflektere over egne iagttagelses- og handlemuligheder, egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis.
 • Evne til at udvikle personlige kompetencer, præferencer, værdier og handlemåder og bevidsthed om de kontekster og relationer man indgår i.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Masteruddannelsen er et afrundet forløb, der udbygger de kundskaber og den indsigt, den studerende har erhvervet i adgangsgrundlaget.

Masteruddannelsen i offentlig ledelse er opbygget af grundmoduler, obligatoriske ledelsesfaglige moduler og valgfrie moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelemen­ter, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer.

Ledelsesfagligt grundforløb (5 ECTS) har til formål at introducere den studerende til lederskabets forskellige aspekter (herunder det personlige lederskab, ledelse af andre og ledelse med andre) og særligt den offentlige leders udfordringer i en politisk styret kontek

Personligt udviklingsforløb (5 ECTS) har til formål, på et solidt teoretisk grundlag, at udvikle den studerendes personlige lederskab i samspillet mellem egen person (indersiden) og den organisatoriske opgave (ydersiden) inden for den offentlige sektors institutionelle kontekst.

Forskningsdesign og –metode (3 ECTS) har til formål at udvikle den studerendes kritiske sans og evne til at forstå samfundsvidenskabelige undersøgelser samt gennemføre egne undersøgelser og analyser i forbindelse med de skriftlige opgaver på uddannelsen og masterprojektet. De studerende introduceres samtidig til problembaseret læring (PBL).

De obligatoriske ledelsesfaglige moduler (OLM) har til formål at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer vedrørende centrale ledelsesopgaver i en politisk og offentlig kontekst og på forskellig måde give uddybninger af de elementer, der er taget op i ledelsesfagligt grundforløb. Den studerende skal deltage i obligatoriske ledelsesfaglige moduler i et omfang svarende til 20 ECTS.

De valgfrie moduler (VM) har til formål at give den studerende mulighed for uddybninger af de obligatoriske ledelsesfaglige moduler og for selvstændige specialiseringer. Den studerende skal deltage i valgfrie moduler i et omfang svarende til 15 ECTS.

Masterprojektet (12 ECTS) har til formål at træne den studerende i at beskrive, analysere, bearbejde og afrapportere en eller flere komplekse problemstillinger på et højt fagligt niveau. Herunder skal den studerende kunne reflektere over problemstillingens relation til egen rolle som leder og/eller til egen organisation. Masterprojektet skrives individuelt eller i grupper på højest tre personer og faciliteres af metodeworkshops og projektvejledning. Den fulde uddannelse afsluttes med masterprojektet.

Der er følgende bindinger på den studerendes valg af rækkefølge og sammensætning af moduler:

 1. Ledelsesfagligt Grundforløb skal være afsluttet inden påbegyndelse af Personligt Udviklingsforløb.
 2. Ledelsesfagligt Grundforløb og Personligt Udviklingsforløb kan ikke følges i samme semester.
 3. Masterprojektet afslutter uddannelsen. Den studerende kan først indstille sig til prøven i masterprojektet når alle uddannelsens foregående moduler er bestået.

   

18: Uddannelsesoversigt

Der er følgende bindinger på den studerendes valg af rækkefølge og sammensætning af moduler:

 1. Ledelsesfagligt Grundforløb skal være afsluttet inden påbegyndelse af Personligt Udviklingsforløb.
 2. Ledelsesfagligt Grundforløb og Personligt Udviklingsforløb kan ikke følges i samme semester.

Masterprojektet afslutter uddannelsen. Den studerende kan først indstille sig til prøven i masterprojektet når alle uddannelsens foregående moduler er bestået

Obligatoriske ledelsesfaglige moduler: Den studerende skal i løbet af uddannelsen vælge fire af de seks moduler (i alt 20 ECTS-point).

Valgfrie moduler: Den studerende skal i løbet af uddannelsen vælge tre valgfrie moduler (i alt 15 ECTS-point). De valgfrie moduler udskiftes løbende så de så vidt muligt tilpasses aktuelle udviklinger og de studerendes efterspørgsel.

 
Grundmoduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Ledelsesfagligt Grundforløb - LFG Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Personlig Udviklingsforløb - PUF Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Forskningsdesign og -metode Kursus 3 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt

 
Obligatoriske ledelsesfaglige moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Kommunikation og ledelse Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Ledelse af reform og forandring Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Offentlig styring Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Det personlige lederskab og dialogisk coaching Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Strategisk ledelse i offentlig politisk kontekst Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

 
Valgfrie moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Evaluering, performance og offentlig ledelse Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Forandrings- og projektledelse Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Organisering og innovation på tværs Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Organisationspsykologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Ledelse af medarbejder- og brugerdrevet innovation af velfærdsservice Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Ledelse af organisering og innnovation på tværs Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Ledelse af fagprofessionelle Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Paradoksledelse - at navigere i spændingsfelter Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

 
Masterprojekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Masterprojekt Kursus 12 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes på www.mpg.aau.dk.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. august 2018 og gælder for alle studerende, der påbegynder masteruddannelsen på denne dato eller senere.

Stk. 2. Studerende, som har påbegyndt masteruddannelsen før 1. august 2018 kan vælge at blive overflyttet til studieordningen gældende fra 1. august 2018. Ved overflytning vil beståede prøver fra tidligere studieordninger bliver overført efter nedenstående principper:

 1. Grundmoduler og obligatoriske moduler overføres uden ændringer.
 2. Valgfag (6 ECTS point) meritoverføres til 5 ECTS valgfag efter ny studieordning.
 3. Valgfaget i ”Design og metode” (6 ECTS-point) meritoverføres til grundmodulet i ”Forskningsdesign og –metode” (3 ECTS).
 4. Når uddannelsen er afsluttet vil de oprindelige beståede prøver fremgå af eksamensbeviset under øvrige aktiviteter.

Stk. 3. Studerende, som ønsker at færdiggøre uddannelsen efter den hidtidige studieordning skal tage forbehold for følgende overgangsbestemmelser:

 1. Alle moduler udbydes i henhold til studieordningen fra 2018, dog forøges det maksimale sidetal for den skriftlige opgave i de valgfrie moduler til maksimalt 15 sider.
 2. Der tilbydes et udvidet vejledningsforløb for studerende der deltager i grundmodulet ”Forskningsdesign og -metode”.

21: Ændringer til studieordningen