Studieordning for kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi 2019

1: Forord

I medfør af lov 172 af 27. februar 2018 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi. Uddannelsen følger endvidere Fællesbestemmelser og tilhørende Eksamensordning ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendt­gørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 (kandidatadgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Sundhed og Teknologi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Lægeuddannelsen

7: Adgangskrav

Ansøgere med retskrav på optagelse

Aalborg Universitet udbyder ingen bacheloruddannelser med retskrav på optagelse på denne kandidatuddannelse.

Ansøgere uden retskrav på optagelse

Adgangsgivende bacheloruddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi fra en af de akkrediterede danske uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen.
 • Fysioterapeuter med en udenlandsk fysioterapeutuddannelse svarende til den danske.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.san. i muskuloskeletal fysioterapi. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Health (Musculoskeletal Physiotherapy).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidaten

Skal på et videnskabeligt grundlag have forståelse af og kunne forholde sig kritisk til forskningsbaseret og praksisbaseret viden på højeste niveau, herunder:

Viden

 • undersøgelse, diagnostik, behandling, træning og forebyggelse inden for det muskuloskeletale område
 • indflydelse af psykosociale faktorer på muskuloskeletale problemstillinger
 • sundhedsvidenskabelige metoder som muliggør monitorering og evaluering af klinisk praksis
 • viden om forskningsbaseret praksis og udfordringer i samspillet mellem forskning og praksis
 • fysioterapeutens rolle i tværfagligt samarbejde

Færdigheder

 • udvælge og argumentere for valg af undersøgelses- og behandlingsmetode med udgangspunkt i forskningsbaseret viden på
  højeste internationale niveau,
 • integrere muskuloskeletale og psykosociale undersøgelsesfund i helhedsvurdering af patienten
 • videreformidle sammenfatningen af kliniske fund og behandlingsforløb til både patient og pårørende med henblik på
  patientinddragelse
 • udvælge sundhedsvidenskabelige metoder til evaluering og monitorering af en klinisk indsats og bedømme effekten heraf
 • formidle forskningsbaseret viden i relation til fysioterapi og vurdere relevansen af forskning i kliniske og videnskabelige
  problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • vurdere kvaliteten af klinisk praksis og herunder dokumentere den fysioterapeutiske indsats og behandlingseffekt
 • interagere, med en stærk monofaglig profil, i et tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient
 • designe og gennemføre et studie

Kompetencer

 • kan håndtere kliniske problemstillinger, der er komplekse og uforudsigelige og vil kunne vælge og begrunde konkrete løsningsforslag
  på baggrund af analyse og viden fra praksis og forskning
 • kan analysere og vurdere patientens muskuloskeletale problemstilling med inddragelse af biopsykosociale forhold
 • fremme evidensbaseret klinisk praksis igennem vidensbaseret fysioterapeutisk undersøgelse, interventionsforløb og
  brugerinddragelse
 • selvstændigt tilrettelægge, igangsætte, gennemføre, lede og dokumentere fagligt og tværfagligt udviklingsforløb i relation til klinisk
  muskuloskeletal fysioterapi

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Klinisk arbejde
 • Kliniske cases
 • Projektarbejde
 • Forelæninger
 • Klasseundervisning
 • Workshops
 • Journal clubs
 • Opgaveløning (individuelt og i grupper)
 • Feedback
 • Porteføjearbejde

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Undersøgelse og differentiel diagnostik (Modul 4b) Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis – ekstremiteter (Modul 4a) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Medicinsk billeddiagnostik og kliniske laboratorietest (Modul 1) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Smerte og farmakologiske behandlingsprincipper (Modul 2) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Videnskabelig metode og formidling (Modul 3) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
2. Semester
Behandling og vurdering af behandlingseffekt (Modul 8) Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Individualiseret træning og patientspecifikke effektmål (Modul 5) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Screening og forebyggelse af muskuloskeletale problemstillinger (Modul 6) Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis – ryg og nakke (Modul 7) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
3. Semester
Fysioterapeuten som primærkontakt (Modul 10) Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Statistisk analyse og design af forsøg (Modul 9) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 3. semester
Vælg 1 eller 2 fag = 10 ECTS
Kursus 10
4. Semester
Kandidatspeciale (Modul 11) Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag 3. semester
Vælg 1 eller 2 fag = 10 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Præstationsfremmende træning (Valgmodul 1) Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Diagnostisk ultralydsscanning (Valgmodul 2) Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Udvidet modul for håndtering af patienter med nakke og rygsmerter (Valgmodul 3) Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. september 2018.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 4. juli 2019 godkendt, at modulet "Videnskabelig metode og formidling (modul 3)"  ændrer prøveform fra "mundtlig" til "skriftlig eller mundtlig" gældende fra efteråret 2019.

Prodekanen for uddannelse har den 25. marts 2020 godkendt, at følgende moduler ændrer censurform gældende fra foråret 2020:

 • Modulet "Behandling og vurdering af behandlingseffekt" ændrer censurform fra ekstern censur til intern censur
 • Modulet "Fysioterapeuten som primærkontakt" ændrer censurform fra intern censur til ekstern censur