Studieordning for Bacheloruddannelsen i Dansk 2018

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 (bacheloradgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Dansk.

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en gymnasial uddannelse med en kvotient på minimum 4,0.

I medfør af adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog på A-niveau (dog kun B-niveau, hvis det er fortsættersprog).

Adgangskrav for optagelse på uddannelsen som sidefag:

For at blive optaget på bachelorsidefaget i dansk, skal den studerende opfylde de samme adgangskrav, som gælder for optag på bacheloruddannelsen (se ovenfor). 

Adgangsbetingelserne til bachelorsidefaget i Dansk er desuden, at den studerende har bestået de første to årsværk (120 ECTS-point) af et centralt fag inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække eller et andet fag efter studienævnets godkendelse. 

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i dansk. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in Danish.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål
Bacheloruddannelsen i Dansk er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i Dansk er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Målet med bacheloruddannelsen i Dansk er, at den studerende skal opnå en række almene kompetencer samt specifikke faglige kompetencer i Dansk og et andet fag (det pågældende bachelorsidefag).

Uddannelsen har som almene kompetencemål, at den studerende skal blive i stand til:

 • selvstændigt at formulere, bearbejde og belyse faglige problemstillinger under anvendelse af anerkendte og relevante videnskabelige teorier, metoder og værktøjer
 • at forholde sig analytisk og selvstændigt reflekterende til fagenes genstandsområder og deres teorier og metoder
 • at anvende forskellige faglige arbejds- og evalueringsformer, herunder problemorienteret projektarbejde i grupper
 • at indgå i projektsamarbejde og varetage projektledelse
 • at strukturere egne læreprocesser og selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling
 • at formidle sin faglige viden mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper
 • at analysere praktiske problemstillinger i en professionel/erhvervsmæssig sammenhæng samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger.

Uddannelsen har som specifikke danskfaglige kompetencemål, at den studerende skal opnå følgende kompetencer inden for danskuddannelsens faglige genstandsområder, litteratur, medier og sprog:

Viden

 • den studerende skal opnå indsigt i forskellige sprogvidenskabelige teorier og metoder
 • den studerende skal opnå indsigt i det danske sprogs struktur, historie og variation
 • den studerende skal opnå indsigt i grundlæggende teorier og metoder inden for litterær tekstanalyse samt have viden om litteraturhistorieskrivningens teori og historie
 • den studerende skal opnå overblik over og indsigt i den danske litteraturhistorie og kulturhistorie med udblik til verdenslitteraturen, bl.a. gennem læsning af et genremæssigt varieret udvalg af centrale danske tekster fra oldtiden til i dag
 • den studerende skal opnå indsigt i grundlæggende teorier og metoder inden for medieanalyse
 • den studerende skal opnå overblik over og indsigt i dansk mediehistorie, bl.a. på baggrund af et kendskab til væsentlige mediegenrer og visuelle udtryksformer og deres funktion og udvikling
 • den studerende skal opnå indsigt i humanistisk videnskabsteori samt kendskab til danskfagets historie, teori og metode
 • den studerende skal opnå kendskab til norsk og svensk sprog og litteratur.

Færdigheder

 • ud fra en sprogvidenskabelig indsigt skal den studerende opnå færdighed i (multimodal) analyse af tale- og skriftsprogligt materiale på dansk og andre nordiske sprog, herunder færdighed i retorisk analyse
 • på baggrund af indsigt i den litterære tekstanalyses teorier og metoder skal den studerende opnå færdighed i at analysere tekster fra forskellige tider og genrer samt placere teksterne i deres kultur- og socialhistoriske sammenhæng
 • på baggrund af medievidenskabelig indsigt skal den studerende opnå færdighed i at analysere forskellige medieprodukter og -typer ud fra et mediehistorisk og tværmedielt perspektiv
 • den studerende skal beherske dansk skrift- og talesprogsnorm på højt niveau.

Kompetencer

 • den studerende skal opnå kompetence til at undervise i dansk på gymnasialt niveau og i andre sammenhænge kunne formidle et tilsvarende danskfagligt stof
 • den studerende skal kunne videreudvikle egen kompetence inden for områderne litteratur, medier og sprog
 • den studerende skal kunne iagttage og analysere forholdet mellem tekster og deres kulturhistoriske forankring
 • den studerende skal kunne iagttage og analysere de gensidige kulturelle relationer, der betinger udviklingen af dansk sprog, litteratur og medier i en international sammenhæng
 • den studerende skal kunne forholde sig til sproglige, kulturelle og æstetiske problemer i en global sammenhæng
 • den studerende skal udvikle kompetencer til at identificere, afgrænse og analysere et danskfagligt problem samt i faglig kommunikation og formidling
 • den studerende skal kunne iagttage og analysere videreudviklingen af sin egen sproglige og kommunikative kompetence.

 

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsens 1.-4. semester studeres inden for Dansk, 5. semester studeres inden for både Dansk og det pågældende bachelorsidefag, og 6. semester studeres inden for bachelorsidefaget. 

Obligatoriske moduler (det centrale fag)

Tekstanalyse (med problembaseret læring) (projekt)

1. sem.

10 ECTS-point

Humanvidenskabelig teori og metode

1. sem.

5 ECTS-point

Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie I

1. sem.

 5 ECTS-point

Medieanalyse I

1. sem.

 5 ECTS-point

Grundlæggende grammatik

1. sem.

 2 ECTS-point

Stilistik

1. sem.

3 ECTS-point

Medievidenskab (projekt)

2. sem.

10 ECTS-point

Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie II

2. sem.

 5 ECTS-point

Medieanalyse II og Mediehistorie

2. sem.

10 ECTS-point

Dansk grammatik og fonetik

2. sem.

 5 ECTS-point

Sprogvidenskab (projekt)

3. sem.

10 ECTS-point

Litterær tekstanalyse III

3. sem.

 5 ECTS-point

Dansk sproghistorie

3. sem.

 5 ECTS-point

Norsk og svensk I

3. sem.

 5 ECTS-point

Litteraturhistorie III

3. sem.

 5 ECTS-point

Litteraturvidenskab (projekt)

4. sem.

 10 ECTS-point

Litterær tekstanalyse IV

4. sem.

 5 ECTS-point

Norsk og svensk II

4. sem.

 5 ECTS-point

Bachelorprojekt

5. sem.

15 ECTS-point

Valgfrie moduler*

Filmanalyse

4. sem.

5 ECTS-point

Medier og genrer

4. sem.

5 ECTS-point

Retorik og argumentationsanalyse

4. sem.

5 ECTS-point

Norrønt (Oldislandsk)

4. sem.

5 ECTS-point

Verdenslitteratur

4. sem.

5 ECTS-point

Litteratursociologi

4. sem.

5 ECTS-point

Litterære genrer

4. sem.

5 ECTS-point

Nordic Noir

4. sem.

5 ECTS-point

* Valgfagene kan vælges blandt ovenstående valgfrie moduler. Valgfag/valgfrie moduler skal tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

Arbejds- og evalueringsformer

Uddannelsen bygger på en kombination af danskfaglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • holdundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning
 • feedback.

Uddannelsens 1. semester omfatter studier af dansk litteratur, dansk sprog og danske medier under en tekstanalytisk synsvinkel, af videnskabsteori og problembaseret læring gennem kurser og projektarbejde inden for området tekstanalyse samt kurser i human- og samfundsvidenskabelig teori og metode, litterær tekstanalyse I, litteraturhistorie I op til 1820, medieanalyse I, grundlæggende dansk grammatik og stilistik.

Uddannelsens 2. semester omfatter projektarbejde inden for området medievidenskab, samt kurser i medieanalyse og -teori, dansk mediehistorie, litterær tekstanalyse II og litteraturhistorie II fra 1820 til 1920, dansk grammatik og dansk fonetik.

Uddannelsens 3. semester omfatter projektarbejde inden for området sprogvidenskab samt kurser inden for sprogvidenskab og sprogbrugsanalyse, dansk sproghistorie, norsk og svensk sprog og litteratur I, litterær tekstanalyse III og litteraturhistorie III fra 1920 op til nutiden.

Uddannelsens 4. semester omfatter projektarbejde inden for området litteraturvidenskab samt kurser i litterært tema, litterær tekstanalyse IV, norsk og svensk sprog og litteratur II samt to valgfag valgt blandt de i stk. 1 anførte valgfag og/eller andre valgfag godkendt af Studienævnet for Dansk.

Uddannelsens 5. semester omfatter bachelorprojektet med tilhørende kurser samt studieaktiviteter inden for bachelorsidefaget.

Uddannelsens 6. semester omfatter alene studieaktiviteter inden for bachelorsidefaget.

Oversigt over obligatoriske prøver, det centrale fag i Dansk

1. semester

Nr.

Navn

Intern B/ib

Intern 7-trins-skala

Ekstern B/ib

Ekstern 7-trins-skala

 

 

 

 

 

 

1

Tekstanalyse (med problembaseret læring) (projekt)

 

10 ECTS

 

 

2

Human- og samfundsvidenskabelig teori og metode

 

5 ECTS

 

 

3

Litterær tekstanalyse I

2 ECTS

 

 

 

4

Litteraturhistorie I

3 ECTS

 

 

 

5

Medieanalyse I

5 ECTS

 

 

 

6

Grundlæggende grammatik

 

2 ECTS

 

 

7

Stilistik

 

3 ECTS

 

 

 

2. semester

Nr.

Navn

Intern B/ib

Intern 7-trins-skala

Ekstern B/ib

Ekstern 7-trins-skala

8

Medievidenskab

 

 

 

10 ECTS

9

Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie II

 

5 ECTS

 

 

10

Medieanalyse II og Mediehistorie

 

10 ECTS

 

 

11

Dansk grammatik og fonetik

 

 

 

5 ECTS

 

 

3.semester

Nr.

Navn

Intern B/ib

Intern 7-trins-skala

Ekstern B/ib

Ekstern 7-trins-skala

12

Sprogvidenskab (projekt)

 

10 ECTS

 

 

13

Litterær tekstanalyse III

5 ECTS

 

 

 

14

Dansk sproghistorie

5 ECTS

 

 

 

15

Norsk og svensk I

5 ECTS

 

 

 

16

Litteraturhistorie III

 

 

5 ECTS

 

 

 

4.semester

Nr.

Navn

Intern B/ib

Intern 7-trins-skala

Ekstern B/ib

Ekstern 7-trins-skala

17

Litteraturvidenskab (projekt)

 

 

 

10 ECTS

18

Litterær tekstanalyse IV

 

 

 

5 ECTS

19

Norsk og svensk II

5 ECTS

 

 

 

 

 

5.semester

Nr.

Navn

Intern B/ib

Intern 7-trins-skala

Ekstern B/ib

Ekstern 7-trins-skala

20

Bachelorprojekt                 

 

 

 

15 ECTS

 

Oversigt over prøver i valgfag (4. semester)

 

Nr.

Navn

Intern B/ib

Intern 7-trins-skala

Ekstern B/ib

Ekstern 7-trins-skala

21

Medier og genrer

5 ECTS

 

 

 

22

Filmanalyse

5 ECTS

 

 

 

23

Retorik og argumentationsanalyse

5 ECTS

 

 

 

24

Norrønt (Oldislandsk)

5 ECTS

 

 

 

25

Verdenslitteratur

5 ECTS

 

 

 

26

Litteratursociologi

5 ECTS

 

 

 

27

Litterære genrer

5 ECTS

 

 

 

28

Nordic Noir

5 ECTS

 

 

 

29

Introduction to Scandinavia

5 ECTS

 

 

 

30

Typology

5 ECTS

 

 

 

 

Generelle prøvebestemmelser

Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedøm­melsen bestået/ikke bestået.

Prøverne er enten interne eller eksterne. Hvor intet andet er anført, bedømmes prøverne af ek­sa­minator og en intern eller ekstern censor.

Hvor intet andet er anført, er prøverne på dansk. Dette gælder både skriftlige og mundtlige prøver.

Projekt

Projekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 5 studerende. Kandidatspecialer kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende. Ved prøver i projekter gælder følgende prøveform:

En projektprøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. De studerende, som i fællesskab har udarbejdet et projekt, går til eksamen som gruppe. Projektet eller det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektet udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektet og den mundtlige præstation. Projektprøven er mundtlig og den enkelte studerende skal eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstation.

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. Hvis den studerende ønsker dette, meddeles det ved eksaminationens påbegyndelse.

Regler vedr. det skriftlige arbejdes omfang

Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 tegn inkl. mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal og antal skrifttegn inkl. mellemrum medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord.

Mundtlige prøver

De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet.

Bedømmelsen af skriftlige arbejder

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig faktor i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurde­res til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Årsværk

De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie. Et årsværk er lig 60 ECTS-point.

Vægtet gennemsnit

For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ”Bestået”. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet.

Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gen­nemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal.

Eksamensordning

Studieordningens prøvebestemmelser er underordnet den til enhver tid gældende eksamensordning ved Aalborg Universitet.

18: Uddannelsesoversigt

Følgende moduler indeholder videnskabsteori og videnskabelig metode:

 • Humanvidenskabelig teori og metode
 • Medievidenskab
 • Sprogvidenskab
 • Litteraturvidenskab.
Udbydes som: 2-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Tekstanalyse (med problembaseret læring) Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Humanvidenskabelig teori og metode Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie I Kursus 2 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
3Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Medieanalyse I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grundlæggende grammatik Kursus 2 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Stilistik Kursus 3 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Medievidenskab Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Medieanalyse II og Mediehistorie Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dansk grammatik og fonetik Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
3. Semester
Sprogvidenskab Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Litterær tekstanalyse III Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Dansk sproghistorie Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Norsk og svensk I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Litteraturhistorie III Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
4. Semester
Litteraturvidenskab Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Litterær tekstanalyse IV Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Norsk og svensk II Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Valgfag BA i Dansk
Vælg 10 ECTS
Kursus 10
5. Semester
Sidefag Kursus 15
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
6. Semester
Sidefag Kursus 30

 
Valgfag BA i Dansk
Vælg 10 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Medier og genrer Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Filmanalyse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Retorik og argumentationsanalyse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Norrønt (Oldislandsk) Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Verdenslitteratur Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Litteratursociologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Litterære genrer Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Nordic Noir Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Introduction to Scandinavia Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Language Typology Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig

Udbydes som: Sidefag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Centralt fag Kursus 30
2. Semester
Centralt fag Kursus 30
3. Semester
Centralt fag Kursus 30
4. Semester
Centralt fag Kursus 30
5. Semester
Centralt fag Kursus 15
Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie I Kursus 2 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
3Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Medieanalyse I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grundlæggende grammatik Kursus 2 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Stilistik Kursus 3 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
6. Semester
Medievidenskab Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Medieanalyse II og Mediehistorie Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dansk grammatik og fonetik Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

For yderligere oplysninger se Studieguiden: https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/dansk/

og studienævnets hjemmeside: http://www.kultur.aau.dk/uddannelser/studienaevn/dansk/

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Dansk og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2018 og gælder for alle studerende, der påbegynder bacheloruddannelsen på denne dato eller senere.

21: Ændringer til studieordningen

XX