Studieordning for bacheloruddannelsen i psykologi fra 2016 samt sidefagsstudieordning fra 2018

1: Forord

I medfør af lov nr. 960 af 14. august 2014 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i Psykologi.

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 172 af 27/02/2018 (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bachelorsidefag i Psykologi.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9292 af 26. april 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg. 

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen og bachelorsidefag i psykologi hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen og bachelorsidefag i psykologi hører under Studienævn for Psykologi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen og bachelorsidefag i psykologi er tilknyttet censorkorps for Psykologi.

7: Adgangskrav

BA:

Adgang til bacheloruddannelsen i psykologi forudsætter en gymnasial uddannelse samt opfyldelse af eventuelle område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav. Der henvises til bacheloradgangsbekendtgørelsen.

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

BA-sidefag:

Optagelse på bachelorsidefaget i Psykologi forudsætter, at den studerende har gennemført de første to årsværk af et centralt fag inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække eller et andet fag efter studienævnets godkendelse, og at den studerendes adgangsgivende eksamen til bacheloruddannelsen (stx, hhx, htx eller hf) opfylder følgende områdespecifikke faglige niveaukrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B, Idéhistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Matematik B

Bachelorsidefaget ligger på 5. og 6. semester af den studerendes bacheloruddannelse. På 5. semester følger den studerende 15 ECTS på bachelorsidefaget og skriver bachelorprojektet på sit centrale fag.

Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, fx via udlandsophold, erhvervsarbejde og/eller anden uddannelse.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen BSc i psykologi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Psychology.

Bachelorsidefag i psykologi er ikke en selvstændig uddannelse og giver derfor ikke i sig selv ret til nogen betegnelse. Der kan dog udstedes et certifikat for sidefaget alene. Den engelske betegnelse vil da være BA Minor in Psychology.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

Bachelor- og kandidatsidefagene i Psykologi varer 1½ år, svarende til 90 ECTS-point og strækker sig over fire semestre, hvis det kombineres med et centralt fag fra den gymnasiale fagrække fra det samfundsfaglige hovedområde.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Hvor intet andet er anført, er prøverne på dansk eller engelsk. Dette gælder både skriftlige og mundtlige prøver. Den studerende har ret til at aflægge prøverne på dansk, selv hvis undervisningen helt eller delvis er foregået på engelsk. I forhold til projekter, essay- 72-timer og ugeopgaver kan den studerende vælge at skrive på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Den mundtlige projektprøve er på engelsk, hvis projektrapporten er udarbejdet på engelsk.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

BA:

Bacheloruddannelsen i psykologi er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner af primært formidlingsmæssig, konsultativ eller assisterende karakter inden for fagområder med psykologisk indhold samt kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse i psykologi og andre kandidatuddannelser.

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i Psykologi er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Følgende vil fremgå af kompetenceprofilen på eksamensbeviset: En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø. En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

VIDEN

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse, skal:

 • have forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for almenpsykologien og i begrænset omfang inden for den anvendte psykologi og
 • kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for almenpsykologien og inden for den anvendte psykologi.

FÆRDIGHEDER

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal kunne:

 • anvende almenpsykologiens og den anvendte psykologis videnskabelige metoder og redskaber samt anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområder med psykologisk indhold,
 • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyseog løsningsmodeller samt
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister.

KOMPETENCER

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal kunne

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge,
 • indgå ansvarligt, selvrefleksivt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

BA-sidefag:

Bachelorsidefag i Psykologi er en forskningsbaseret uddannelse, som udgør det ene af to fag (centralt fag og sidefag) i en bacheloruddannelse, som er tilrettelagt med henblik på undervisning i de gymnasiale uddannelser og andre specialiserede erhvervsfunktioner. 

Det overordnede formål med bachelorsidefaget i psykologi er, at den studerende gennem studier inden for bachelorsidefaget i Psykologi opnår den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder og kompetencer inden for psykologis discipliner og metoder på et niveau, der lever op til nationale og internationale standarder, og som opfylder de kompetencemål, der er gældende inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.

En kandidat med sidefag i Psykologi har nedenstående specifikke psykologfaglige kompetencer. Derudover har kandidaten fagspecifikke kompetencer opnået gennem sit centrale fag og generelle akademiske kompetencer opnået gennem både centralfaget og sidefaget.

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter afsluttet sidefag skal have:

 • forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for centrale dele af almenpsykologien og i et begrænset omfang inden for den anvendte psykologi og kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for psykologien.

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt sidefagsuddannelse skal kunne:

 • anvende psykologiens teorier og metoder til at analysere psykologfaglige problemstillinger i forskellige typer af kontekster
 • vurdere teoretiske og praktiske psykologfaglige problemstillinger og
 • formidle teoretisk og forskningsbaseret viden om psykologfaglige emner på en overskuelig og systematisk måde, under hensyntagen til målgruppe og kontekst.

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt sidefagsuddannelse skal kunne:

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge inden for det almenpsykologiske handlingsrum
 • indgå ansvarligt, selvrefleksivt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang,
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et delvist problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. En oversigt over moduler findes i omstående Tabel I

Problembaseret læring

1. semester5 ECTS-point
Socialpsykologi med samfundsteori1. semester15 ECTS-point
Personlighedspsykologi1. semester10 ECTS-point
Kvalitativ forskningsmetodologi2. semester5 ECTS-point
Psykologiens videnskabsteori2. semester5 ECTS-point
Videregående social- og personlighedspsykologi2. semester20 ECTS-point
Kognitionspsykologi3. semester10 ECTS-point
Udviklingspsykologi3. semester10 ECTS-point
Biologisk psykologi3. semester10 ECTS-point
Kvantitativ forskningsmetodologi med statistik4. semester5 ECTS-point
Videregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi4. semester20 ECTS-point
Valgfag 14. semester5 ECTS-point
Klinisk psykologi5. semester10 ECTS-point
Arbejds- og organisationspsykologi5. semester10 ECTS-point
Pædagogisk psykologi5. semester10 ECTS-point
Psykiatri6. semester5 ECTS-point
Valgfag 26. semester5 ECTS-point
Bachelorprojekt6. semester20 ECTS-point

Uddannelsen løber over seks semestre (1.-6. semester). På 4. og 6. semester har den studerende mulighed for at tone sin uddannelse ved hjælp af valgmoduler. På 6. semester skrives bachelorprojekt. I uddannelsen kan indgå et ophold i udlandet. Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra en kombination af følgende arbejds- og evalueringsformer:

 • forelæsninger
 • seminarundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper) 
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • litteraturstudier (i gruppe og individuelt).

Uddannelsens 1. år (1. og 2. semester) er forankret i social- og personlighedspsykologi samt kvalitativ forskningsmetodologi. Endvidere er introduktionen til psykologiens videnskabsteori placeret på 1. år.

Uddannelsens 2. år (3. og 4. semester) år er forankret i kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi samt kvantitativ forskningsmetodologi og statistik. Endvidere er et valgfag placeret på 2. år.

Uddannelsens 5. semester er forankret i anvendt psykologi: Klinisk Psykologi, arbejds- og organisationspsykologi og pædagogisk psykologi.

På uddannelsens 6. semester udarbejdes et almenpsykologisk bachelorprojekt, der forbinder social- og personlighedspsykologien med kognitions- og udviklingspsykologien samt inddrager psykologihistorie og videnskabsteori. Endvidere ligger modulet psykiatri på dette semester.

Uddannelsens valgfrie moduler er placeret på 4. og 6. semester. Studienævnet beslutter hvert efterår, hvilke valgfag der udbydes. Valgfrie moduler oprettes i det omfang, studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler på psykologistudiet med fag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Bachelorsidefaget i Psykologi

Sidefagene består af et bachelorsidefag, som læses på 5. og 6. semester af den studerendes bacheloruddannelse, og et kandidatsidefag, som læses på 1. og 2. semester af den studerendes kandidatuddannelse. Sidefagsforlængelse på 30 ECTS kan gennemføres på den studerendes 3. eller med godkendelse af det centrale fags studienævn på den studerendes 5. semester (semestre på KA-sidefag).

På 5. semester følger den studerende 15 ECTS på bachelorsidefaget og skriver bachelorprojektet (15 ECTS) på sit centrale fag. På 2. semester (KA) følger den studerende 15 ECTS på kandidatsidefaget og 15 ECTS på sit centrale fag.

Sidefag på 90 ECTS består af:

 • på 5. semester: 1 modul på i alt 15 ECTS-point
 • på 6. semester: 4 moduler på i alt 30 ECTS-point
 • på 1. semester: 3 moduler på i alt 30 ECTS-point og
 • på 2. semester: 1 modul på i alt 15 ECTS.

Sidefag på 120 ECTS består af:

 • på 5. semester: 1 modul på i alt 15 ECTS-point
 • på 6. semester: 4 moduler på i alt 30 ECTS-point
 • på 1. semester: 3 moduler på i alt 30 ECTS-point og
 • på 2. semester: 1 modul på i alt 15 ECTS
 • på 3. eller evt. 5. semester: 4 moduler på i alt 30 ECTS.

Bachelorsidefaget er tilrettelagt med et modul, Socialpsykologi med samfundsteori (15 ECTS) på 5. semester. På 6. semester er bachelorsidefaget tilrettelagt med: Personlighedspsykologi (10 ECTS), Sundhedspsykologi (10 ECTS), Introduktion til psykologisk forskningsmetodologi (5 ECTS) og et valgfag (5 ECTS) fra valgfagskataloget  som knytter sig til bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi.

Ikke alle valgfag udbydes hvert semester. Studienævnet beslutter hvert år i forbindelse med godkendelsen af semesterplanerne, hvilke valgfag der udbydes. Beskrivelsen af valgfagene fremgår af de løbende publicerede semesterplaner.

Hvert modul afprøves selvstændigt. Bachelorsidefaget ligger på 5. og 6. semester af den studerendes bacheloruddannelse. På 5. semester følger den studerende 15 ECTS på bachelorsidefaget og skriver bachelorprojektet (15 ECTS) på sit centrale fag.

Generelle prøvebestemmelser - BA:

1)

Projekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende. Bachelorprojekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 4 studerende. Ved prøver i projekter anvendes følgende prøveform:

En projektprøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten eller det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Projektprøven er mundtlig og den enkelte studerende skal eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstation, jf. eksamensbekendtgørelsen (bek.nr. 1062 af 30. juni 2016 § 4 stk. 2).

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enerum. I tilfælde af, at dette ønskes, meddeles det ved eksaminationens påbegyndelse.

2)

Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 tegn inkl. mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal og antal skrifttegn inkl. mellemrum medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord.

3)

De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet.

4)

Det obligatoriske pensum for en given prøve skal bestå af lærebogslitteratur af en kvalitet og sværhedsgrad, der mindst svarer til standarden for anerkendte internationale lærebøger inden for faget på universitetsniveau samt af originallitteratur i form af artikler fra anerkendte, peerreviewede forskningstidsskrifter, bidrag til forskningsantologier eller forskningsmonografier.

5)

Det valgfrie pensum for en given prøve kan i begrænset omfang bestå af lærebogslitteratur og skal herudover bestå af originallitteratur i form af artikler fra anerkendte, peer-reviewede forskningstidsskrifter, bidrag til forskningsantologier eller forskningsmonografier.

6)

En væsentlig del af pensum for en given prøve skal være udgivet i andre nationer end Danmark. Omfanget af pensum for en given prøve er angivet i standardsider. En standardside svarer som udgangspunkt til én side af en anerkendt, international lærebog i psykologi. Studienævnet kan fastsætte nærmere bestemmelser vedr. definitionen af en standardside.

7)

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

8)

Ved omprøve henvises til bestemmelser i gældende eksamensordning ved Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet

9)

Den studerende skal inden udgangen af 2. semester deltage i de obligatoriske prøver på 1. og 2. semester for at kunne fortsætte på uddannelsen. Disse prøver skal være beståede inden udgangen af 4. semester, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen.

10)

De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie. Et årsværk er lig med 60 ECTS-point.

11)

For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ’Bestået’. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet. Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal.

12)

Studieordningens prøvebestemmelser er underordnet den til enhver tid gældende eksamensordning ved Det Humanistiske Fakultet, AAU.

Generelle prøvebestemmelser - BA-sidefag:

1)

Projekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende. Projektet Almenpsykologi med psykologiens historie kan udarbejdes i fællesskab af indtil 4 studerende. Ved prøver i projekter anvendes følgende prøveform:

En projektprøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten eller det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Projektprøven er mundtlig og den enkelte studerende skal eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstation, jf. eksamensbekendtgørelsen (bek.nr. 1062 af 30. juni 2016 § 4 stk. 2).

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enerum. I givet fald dette ønskes, meddeles det ved eksaminationens påbegyndelse.

2)

Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 tegn inkl. mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal og antal skrifttegn inkl. mellemrum medtælles noter samt tegn i tabeller, tekstbokse og figurer, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord.

3)

De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet.

4)

Det obligatoriske pensum for en given prøve skal bestå af lærebogslitteratur af en kvalitet og sværhedsgrad, der mindst svarer til standarden for anerkendte internationale lærebøger inden for faget på universitetsniveau samt af originallitteratur i form af artikler fra anerkendte, peerreviewede forskningstidsskrifter, bidrag til forskningsantologier eller forskningsmonografier.

5)

Det valgfrie pensum for en given prøve kan i begrænset omfang bestå af lærebogslitteratur og skal herudover bestå af originallitteratur i form af artikler fra anerkendte, peer-reviewede forskningstidsskrifter, bidrag til forskningsantologier eller forskningsmonografier.

6)

En væsentlig del af pensum for en given prøve skal være udgivet i andre nationer end Danmark. Omfanget af pensum for en given prøve er angivet i standardsider. En standardside svarer som udgangspunkt til én side af en anerkendt, international lærebog i psykologi. Studienævnet kan fastsætte nærmere bestemmelser vedr. definitionen af en standardside.

7)

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

8)

Ved omprøve henvises til bestemmelser i gældende eksamensordning ved Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet

9)

De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie. Et årsværk er lig med 60 ECTS-point.

10)

For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ’Bestået’. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet. Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal.

11)

Studieordningens prøvebestemmelser er underordnet den til enhver tid gældende eksamensordning ved Det Humanistiske Fakultet, AAU.

12)

Prøver og anden bedømmelse kan tilrettelægges særskilt for deltidsstuderende.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Socialpsykologi med samfundsteori Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Personlighedspsykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Kvalitativ forskningsmetodologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Psykologiens videnskabsteori Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Videregående social- og personlighedspsykologi Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
3. Semester
Kognitionspsykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Udviklingspsykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Biologisk psykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
4. Semester
Kvantitativ forskningsmetodologi med statistik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Videregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfag Kursus 5
5. Semester
Klinisk psykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Arbejds- og organisationspsykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Pædagogisk psykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
6. Semester
Bachelorprojekt Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Psykiatri Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Valgfag Kursus 5

Vælg ét valgfag på 4. sem. og ét valgfag på 6. sem.:

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Flygtninges liv: Et socialkulturelt og psykologisk perspektiv på flygtningefænomenet Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Lykke og livskvalitet - er det det samme? Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Kreative situationer Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Sundhedspsykologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Culture and Childhood: Contemporary dilemmas on being a child Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave

Valgfag

Den studerende skal på 4. og 6. semester vælge ét valgfag, der svarer til 5 eller 10 ECTS point. Den studerende kan se i bilaget ”Valgfagsmoduler for bachelor- og kandidatuddannelser i psykologi” på hjemmesiden for Studienævnet for Psykologi, hvilke moduler den studerende kan vælge. 

Målet med valgfagene er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Valgfag kan tages på bacheloruddannelsen i psykologi på Aalborg Universitet eller med studienævnets forhåndsgodkendelse på andre uddannelser. De specifikke målbeskrivelser for de enkelte valgfag, der udbydes på psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede semesterbeskrivelser for semestrene. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre institutter fremgår af de pågældende uddannelsers studieordninger/semesterbeskrivelser.

Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag – forhåndsgodkendelse skal søges hos Studienævnet for Psykologi (5 ECTS eller 10 ECTS).

Undervisning og arbejdsform vil variere med valgfagets indhold og fokus.

Mål

Når et valgfagsmodul på psykologiuddannelsen ved AAU er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • relevante begreber og tematikker inden for valgfaget.

Færdigheder i at:

 • beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker inden for valgfaget
 • beskrive og redegøre for relevante metodiske og analyse tilgange i forhold til valgfagets emne
 • reflektere over ovenstående i konkrete afgrænsede sammenhænge og
 • forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

Kompetencer til at

 • anvende ovenstående viden og færdigheder til teoretisk og metodisk at undersøge relevante psykologiske problemstillinger på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde.

Modulerne afsluttets med en intern skriftlig prøve. Prøven kan være en fri hjemmeopgave, en bunden 24 timers eller en bunden 72 timers opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet, eller den kan stilles/udarbejdes fra kursets start. Dette fremgår af undervisningstilbuddet.

Pensumramme: Valgfag på 5 ECTS er sædvanligvis baseret på et pensum pa ca. 500 sider, mens valgfag på 10 ECTS sædvanligvis er baseret på et pensum på ca. 1000 sider. Afvigelse herfra vil i givet fald fremgå af undervisningstilbuddet. Sidetal: Afsluttende opgaver kan aflægges i grupper på op til 3 deltagere, med mindre andet fremgår af undervisningstilbuddet. Valgfag pa 5 ECTS afsluttes sædvanligvis med en opgave på

 • max. 7 sider ved 1 studerende,
 • max.11 sider ved 2 studerende og
 • max.14 sider ved 3 studerende.

Valgfag på 10 ECTS afsluttes sædvanligvis med en opgave på

 • max. 14 sider ved 1 studerende,
 • max. 21 sider ved 2 studerende og
 • max. 24 sider ved 3 studerende. Afvigelse herfra vil fremgå af undervisningstilbuddet.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Bedømmelsesform: Ved bedømmelsen gives bestået/ikke bestået. Besvarelsen bedømmes af eksaminator. Prøvens omfang: to moduler af 5 ECTS eller et modul af 10 ECTS-point. Prøven skal demonstrere, at modulets mål er indfriede.

 

Forskningsaktiviteter:

Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag og yderligere informationer kan ses nedenfor:

 
Forskningsaktivitet
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Forskningsaktivitet Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Forskningsaktivitet Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave

Udbydes som: Sidefag
Linje: BACHELORSIDEFAGETS MODULER FOR I ALT 45 ECTS-POINT
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
5. Semester
Socialpsykologi med samfundsteori Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
6. Semester
Personlighedspsykologi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Sundhedspsykologi Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Introduktion til psykologisk forskningsmetodologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig
Valgfag Kursus 5

Vælg ét valgfag:

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Flygtninges liv: Et socialkulturelt og psykologisk perspektiv på flygtningefænomenet Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Lykke og livskvalitet - er det det samme? Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Kreative situationer Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Sundhedspsykologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Culture and Childhood: Contemporary dilemmas on being a child Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen. Du kan læse mere om uddannelsen på www.psykologi.aau.dk

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Psykologi og godkendt af dekanen.

Studieordningen har virkning fra den 1. september 2016 og gælder for alle studerende, der påbegynder bacheloruddannelsen denne dato eller senere. Stk. 2 Studerende, der har påbegyndt bachelorstudiet inden den 1. september 2016 overflyttes til denne studieordning pr 1. september 2016. Det besluttes af Studienævnet for Psykologi og/eller Det Humanistiske Fakultetskontor, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning. 

Der er pr. 1. maj 2017 foretaget tekstmæssige korrektioner i studieordningen, som vedrører

 • Problembaseret læring
 • Kvalitativ forskningsmetodologi 
 • Videregående social- og personlighedspsykologi 
 • Kvantitativ forskningsmetodologi med statistik 
 • Videregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi
 • Bachelorprojekt

Studerende, der har påbegyndt bachelorsidefagsstudiet inden den 1. september 2018 overflyttes til denne studieordning pr 1. september 2018. Det besluttes af Studienævnet for Psykologi og/eller Det Humanistiske Fakultetskontor, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

Bachelorsidefag-studieordningen er indstillet af Studienævnet for Psykologi og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2018 og gælder for alle studerende, der påbegynder bachelorsidefag denne dato eller senere.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.