2016: Studieordning for bacheloruddannelsen i Musikterapi

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18/03/2015 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i Musikterapi.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Musikterapi.

7: Adgangskrav

Inden påbegyndelsen af bacheloruddannelsen skal den studerende have bestået en adgangsprøve, der afholdes af universitetet. Der henvises til særskilte regler herom på uddannelsens hjemmeside. Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en gymnasial uddannelse samt opfyldelse af eventuelle område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) musikterapi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in Music Therapy.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Størstedelen af uddannelsens pensum er engelsksproget, hvorfor det forudsættes at den studerende er i stand til at læse fagspecifikke tekster på engelsk.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen i musikterapi er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i musikterapi er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Viden

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse i musikterapi på forståelses- og refleksionsniveau har grundlæggende viden om:

 • forskningsbaseret musikterapiteori, -metode og -praksis i forhold til et bredt udvalg af kliniske målgrupper
 • videnskabsteori og videnskabelige metoder inden for et bredt udvalg af forskningsparadigmer
 • improvisations- og assessmentmetoder i forhold til et bredt udvalg af kliniske målgrupper
 • personlige ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til musikalsk og musikterapeutisk praksis

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal kunne:

 • identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem, begrunde metodevalg, søge og anvende relevant litteratur samt indsamle og analysere data i forhold til musikterapeutisk praksis med i et bredt udvalg af kliniske målgrupper
 • anvende grundlæggende kvalitative, kvantitative og casebaserede analysestrategier, karakterisere dem videnskabsteoretisk og begrunde deres hensigtsmæssighed
 • at instruere og lede fællessang sammenspilsoplæg tilpasset gruppens musikalske niveau
 • beherske og anvende musikalske udtryksmidler og teknikker på hovedinstrument og akkompagnementsinstrument,
 • reflektere over personlige ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til kommende musikterapeutisk praksis
 • formidle musikterapeutisk praksis under anvendelse af relevant fagterminologi

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal kunne:

 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forhold til forskellige teoretiske, musikalske og terapeutiske områder – bl.a. ved hjælp af løbende porteføljearbejde.
 • varetage erhvervsfunktioner, der knytter sig til den problembaserede læringsmodel, dvs. problembaseret projektarbejde, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering af projekt- og rapporteringsarbejde
 • forholde sig videnskabsteoretisk til formulering, undersøgelse, dokumentation og bearbejdning af kliniske problemstillinger
 • identificere relevante musikterapeutiske strategier i forhold til arbejde med forskellige målgrupper
 • lede fællessang og samspilsgrupper med flere færdighedsniveauer i forskellige institutionelle og organisatoriske sammenhænge uden forberedelse
 • anvende musikalske færdigheder til at varetage improvisatorisk samspil i grupper, ledelse af musiklyttegrupper og sammenspil med sigte på personlige læringsmål for deltagerne
 • tilrettelægge og strukturere tiltag hvor musik anvendes i gruppesammenhænge med regulerende, sociale og kommunikative formål under hensyntagen til specifikke målgruppers og institutioners behov
 • vurdere egne ressourcer, grænser og udviklingspotentialer i relation til en fremtidig musikterapeutfunktion
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i overensstemmelse med de gældende etiske retningslinjer

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelsen løber over seks semestre (1.-6. semester). På de enkelte semestre har den studerende mulighed for at tone sin uddannelse ved hjælp af valgmoduler. På 6. semester skrives bachelorprojekt. På 2. og 6. semester er der indbygget obligatoriske praktikperioder. Praktikperioden på 2. semester kan foregå i udlandet forudsat, at studienævnet kan godkende praktikpladsen.

 

UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 

Uddannelsen er modulopbygget, og studiet bygger på problembaseret læring. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Studieaktiviteterne omfatter kurser og projektenheder inden for hhv. obligatoriske moduler og valgfrie moduler samt praktik på 2. og 6. semester. De obligatoriske moduler omfatter i alt 170 ECTS-point, mens de valgfrie moduler omfatter i alt 10 ECTS-point. Disse moduler giver tilsammen den studerende mulighed for at nå de i § 16 formulerede mål.

OBLIGATORISKE MODULER:

Problembaseret Læring1. semester5 ECTS-point
Musikpsykologi1. semester10 ECTS-point
Musikalsk formidling1. semester10 ECTS-point
Læreterapi: gruppeterapi 11. semester5 ECTS-point
Observation og beskrivelse af klinisk praksis2. semester15 ECTS-point
Musikalsk ledelse 12. semester10 ECTS-point
Læreterapi: Gruppeterapi 22. semester5 ECTS-point
Udviklings- og neuropsykologi3. semester10 ECTS-point
Stemmebrug3. semester10 ECTS-point
Læreterapi: Gruppeterapi 33. semester5 ECTS-point
Musikterapiteori og -forskning 14. semester15 ECTS-point
Musikalsk ledelse 24. semester10 ECTS-point
Improvisation4. semester5 ECTS-point
Musikterapiteori og -forskning 25. semester15 ECTS-point
Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 15. semester5 ECTS-point
Terapirettet krop og stemme5. semester5 ECTS-point
Bachelorprojekt / Musikterapiteori og -forskning 36. semester15 ECTS-point
Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 26. semester10 ECTS-point
Gruppesupervision af klinisk musikterapi6. semester5 ECTS-point

VALGFRIE MODULER

Musikterapeutisk sangskrivning3. eller 5.sem.5 ECTS-point
Musik og identitet3. eller 5.sem.5 ECTS-point
Problembaseret læring i klinisk kontekst*4. eller 5.sem5 ECTS-point
Videnskabsteori i klinisk praksis*4. eller 5.sem10 ECTS-point

 

* Den studerende kan søge Studienævnet for Musikterapi om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point. Valgfagene i ’Problembaseret læring i klinisk kontekst’ og i ’Videnskabsteori i klinisk praksis’ udbydes til studerende på andre uddannelser og udelukkende til studerende på bacheloruddannelsen i musikterapi i det omfang sidstnævnte har plads til valgfagene i ECTS-sammenhæng (inden for den samlede maximumgrænse på 180 ECTS for hele uddannelsen). De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • seminarer
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • projektarbejde
 • workshops
 • træningsmoduler (musikalske og terapeutiske færdigheder)
 • praktik og klinisk supervision
 • lærerfeedback
 • porteføljearbejde

På uddannelsens 1. semester afsluttes følgende obligatoriske moduler: Problembaseret læring, Musikpsykologi, Musikalsk formidling og Læreterapi: gruppeterapi 1.

På uddannelsens 2. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Observation og beskrivelse af klinisk praksis (i forbindelse med uddannelsens første praktik), Musikalsk ledelse 1 og Læreterapi: gruppeterapi 2.

På uddannelsens 3. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Udviklings- og neuropsykologi, Stemmebrug, Læreterapi: gruppeterapi 3 samt et valgfrit modul.

På uddannelsens 4. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Musikterapiteori og -forskning 1, Musikalsk Ledelse 2 og Improvisation, samt et valgfrit modul hvis studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til det.

På uddannelsens 5. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Musikterapiteori og -forskning 2, Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 1, Terapirettet krop og stemme, samt et valgfrit modul.

På uddannelsens 6. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Bachelorprojekt/Musikterapiteori og -forskning 3, Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 2, Gruppesupervision af klinisk musikterapi (i forbindelse med uddannelsens anden praktik).

18: Uddannelsesoversigt

Uddannelsesoversigten i bacheloruddannelsen i musik består af obligatoriske moduler og valgfag. 

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Uddannelsesoversigt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig
Musikpsykologi Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Musikalsk formidling Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk
Læreterapi: Gruppeterapi 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Observation og beskrivelse af klinisk praksis Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Musikalsk ledelse 1 Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk
Læreterapi: Gruppeterapi 2 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Udviklings- og neuropsykologi Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Stemmebrug Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk
Læreterapi: Gruppeterapi 3 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Valgfrie moduler
4. Semester
Musikterapiteori og -forskning 1 Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Musikalsk ledelse 2 Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk
Improvisation Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk
Valgfrie moduler
5. Semester
Musikterapiteori og -forskning 2 Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk
Terapirettet krop og stemme Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Valgfrie moduler
6. Semester
Bachelorprojekt / Musikterapiteori og -forskning 3 Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 2 Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk
Gruppesupervision af klinisk musikterapi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig

18. 2: VALGFRIE MODULER

Nedenstående er oversigt over de valgfrie moduler studerende kan vælge og valgfag/valgfrie moduler skal udgøre 10 ECTS-point. 

Musikterapeutisk sangskrivning og Musik og identitet er placeret på 3. eller 5. semester (kurset afholdes hvert andet år med de to semestre samlet)

Problembaseret læring i klinisk kontekst og Videnskabsteori i klinisk praksis er placeret på 4. eller 5. semester (modulet udbydes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til det).

 
Valgfrie moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Musikterapeutisk sangskrivning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig
Musik og identitet Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig og mundtlig
Problembaseret læring i klinisk kontekst Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig
Videnskabsteori i klinisk praksis Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Musikterapi og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2016 og gælder for alle studerende, der påbegynder bacheloruddannelsen denne dato eller senere. Det besluttes af Studienævnet for Musikterapi og/eller Det Humanistiske Fakultet, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

Studerende, der har påbegyndt bacheloruddannelsen inden den 1. september 2016, forbliver på ældre studieordninger. Sidste gang der afholdes prøve efter ældre studieordninger er den 1. september 2018.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.