Studieordning - Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura - HA.jur. 2018

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse..

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Juridisk Studienævn

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura forudsætter en gymnasial uddannelse.

Stk. 2. Specifikke adgangskrav
Der er specifikke adgangskrav til uddannelserne under det samfundsvidenskabelige hovedområde, såvel som for den enkelte uddannelse. Disse adgangskrav fremgår af bacheloradgangsbekendtgørelsens bilag 1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186471, eller kan findes på undervisningsministeriets optagelsesportal (http://www.optagelse.dk).

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.). Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Commercial Law.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål
Bacheloruddannelsen har til formål at give den studerende en bred grundlæggende viden om fagets teorier og metoder, så den studerende kan identificere, formulere, analysere og løse komplekse problemstillinger.

Uddannelsen sætter den studerende i stand til selvstændigt at kunne udføre erhvervsfunktioner med juridisk og økonomisk indhold i virksomheder, institutioner og organisationer såvel i det private som i det offentlige.

Uddannelsen har videre til formål at kvalificere den studerende til optagelse på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, cand.merc.jur.

Uddannelsens fag
Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura består af i alt 180 ECTS konstituerende fagelementer, hvoraf 160 ECTS omfatter uddannelsens konstituerende obligatoriske juridiske (105 ECTS) og erhvervsøkonomiske fagelementer (55 ECTS), 10 ECTS omfatter et specialiseringsfag med erhvervsøkonomisk eller juridisk indhold (efter den studerendes valg) og yderligere 10 ECTS omfatter et bachelorprojekt.

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse
Uddannelsens formål betinger, at den studerende erhverver viden, kompetencer og færdigheder indenfor både de juridiske og erhvervsøkonomiske fagområders videnskabelige discipliner vedrørende forhold, som er af betydning for virksomheders, institutioners og organisationers daglige drift og beslutningstagen. Dette gælder både udadtil i relation til dispositioner over for andre virksomheder, forbrugere og offentlige myndigheder og indadtil i relation til virksomheden, institutionen eller organisationens etablering, organisering, beslutningstagen, finansiering og beskatning.

En bachelor i erhvervsøkonomi og erhvervsjura giver følgende faglige og erhvervsrelevante kompetencer:

Viden

 • juridisk metode
 • hvorledes erhvervsjuristen finder, tilegner sig og anvender relevante kilder i den erhvervsjuridiske bedømmelse
 • erhvervsjura set i et industri- og samfundsøkonomisk perspektiv
 • erhvervsjura og samspillet med drifts- og erhvervsøkonomi
 • juridisk informations- og litteratursøgning vedrørende nationale og internationale retsforhold.

Færdigheder

 • anvendelse af juridisk metode til at identificere et givet retsfaktum og fastlægge gældende ret inden for uddannelsens fagområder
 • analyse og vurdering af lovgivning inden for forskellige reguleringsområder
 • analyse af industri- og samfundsøkonomiske forudsætninger
 • rådgivning om finansiering af aktiviteter med hensyntagen til både juridiske og økonomiske forhold, og
 • analyse og fortolkning af en juridisk argumentation, herunder formidling af sin juridiske og erhvervsøkonomiske indsigt over for både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere
 • vurdering, fortolkning og kvalificering af formueretlige/offentligretlige dispositioner under hensyntagen til relevante retsregler og økonomiske konsekvenser
 • problembaseret projektarbejde
 • vurdering af teoretiske og praktiske problemstillinger inden for det erhvervsøkonomiske fagområde samt begrundelse og valg af relevante løsningsmodeller

Kompetencer

 • løsning af erhvervsjuridiske retsspørgsmål på grundlag af retsfakta
 • håndtering af både mikro- og makroøkonomiske problemstillinger
 • håndtering af komplekse situationer i studie- eller arbejdssammenhænge inden for erhvervsøkonomi og erhvervsjura samt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • selvstændig og løsningsorienteret deltagelse i fagligt (erhvervsjuridisk og erhvervsøkonomisk) og tværfagligt samarbejde
 • identifikation af egne læringsbehov og strukturering af egen læring
 • skriftlig og mundtlig kommunikation i et præcist sprog

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Regler om moduler, fagelementer og specialiseringsfag. En bacheloruddannelse er et afrundet forløb, der bygger videre på de færdigheder, den studerende har erhvervet i den adgangsgivende uddannelse. Modulernes omfang angives i ECTS og afsluttes med en eller flere prøver, som det angives i denne studieordning. 60 ECTS svarer til et års heltidsstudie.

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura består af obligatoriske juridiske fag på i alt 105 ECTS fordelt på formueretlige og forvaltningsretlige discipliner. Yderligere udgør de obligatoriske erhvervsøkonomiske fag i alt 55 ECTS. De valgfrie juridiske eller økonomiske fag udgør 10 ECTS og vælges på 6. semester med henblik på specialisering. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng.
 

 

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Juridisk metode Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Formueret I Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
107-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
2. Semester
Formueret II Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
EU-ret Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Eksternt regnskab Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
3. Semester
Formueret III Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Organisationsteori og videnskabsteori Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Finansiering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Forvaltningsret Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Erhvervsjuridisk rådgivning Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Økonomistyring inkl. management/ledelse Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
5. Semester
Markedsret Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Skatteret Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Marketing og strategi Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Selskabsret Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Bachelorprojekt Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Specialiseringsfag Kursus 10

Specialiseringsfag udgør alene en oversigt med udbuddet af moduler. Vær opmærksom på at alle fag ikke bliver oprettet.

 
Specialiseringsfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: http://www.law.aau.dk/den-juridiske-skole mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2018.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2013, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2020, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Stk. 1. Det Juridiske Studienævn besluttede på møde den 27. august 2018 at bachelorprojektet udarbejdes enten individuelt eller i en gruppe. Ændringen gælder fra foråret 2019.
Stk. 2. Det er ekstraordinært besluttet at faget Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II og Eksternt regnskab på 10 ects deles op til henholdsvis faget Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II på 5 ects og faget Eksternt regnskab på 5 ects. Læringsmål, eksamensform og pensum ændres ligeledes heraf.
Stk. 3. Det Juridiske Studienævn besluttede på møde den 1. oktober  2018 at ændre pensum i faget Selskabsret og Formueret II.

Efter godkendelse af prodekanen for uddannelse, er følgende moduler i december 2018 med virkning fra foråret 2019 blevet ændret fra ekstern censur til intern censur:

 • Formueret II, 2. semester
 • Finansiering, 3. semester
 • Markedsret, 5. semester