Studieordning for bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2017 med ændringer 2018

1: Forord

I medfør af bekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Politik, Samfund og Globale Forhold.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i politik og administration forudsætter en gymnasial uddannelse.

Stk. 2. Specifikke adgangskrav
Der er specifikke adgangskrav til uddannelserne under det samfundsvidenskabelige hovedområde, såvel som for den enkelte uddannelse. Disse adgangskrav fremgår af bacheloradgangsbekendtgørelsens bilag 1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186471, eller kan findes på Undervisningsministeriets optagelsesportal (http://www.optagelse.dk).

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i politik og administration. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Public Administration.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål

Bacheloruddannelsen i politik og administration har til formål at give den studerende brede samfundsvidenskabelige kompetencer inden for politologiske, sociologiske, samfundsøkonomiske, politologiske, forvaltningsmæssige og internationalt orienterede fag- og problemområder. Ligeledes gør uddannelsen den studerende i stand til selvstændigt at anvende centrale teorier, begreber og metoder inden for de enkelte faglige områder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemstillinger. Der lægges endvidere vægt på det problembaserede projektarbejdes betydning for at fremme evner til selvstændighed samt dyberegående og kreativ problemløsning og på projektarbejdets betydning på at fremme samarbejdsevner og evne til at indgå i projektorganiserede læringsmiljøer.

Bacheloruddannelsen kvalificerer den studerende til videreuddannelse på kandidatuddannelserne i politik og administration, it-ledelse og internationale forhold og til at arbejde med politisk-administrative udrednings- og analyseopgaver i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Uddannelsens fag
Bacheloruddannelsen i politik og administration består af følgende fag, der er fordelt på forskellige moduler:

 • Introduktion til det problemorienterede projektarbejde
 • Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori
 • Politologisk grundkursus
 • Aktuelle politologiske problemstillinger
 • Videnskabsfilosofi og politisk filosofi
 • Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data
 • Politisk sociologi
 • Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data • Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked
 • Organisationsteori
 • Offentlig forvaltning og politiske institutioner
 • Samfundsøkonomi og økonomisk politik
 • Moderne politikbegreber og analysetilgange
 • Evaluering af offentlig politik og administration
 • Valgfag
 • EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse
 • Komparativ og international politisk økonomi
 • International politik
 • Offentlig budgetlægning og økonomistyring
 • Forvaltningsret
 • Public policies i et komparativt perspektiv

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse

Viden: 

 • En bred faglig og flerfaglig viden om politologiske, samfundsøkonomiske, sociologiske, forvaltningsmæssige og internationalt orienterede fag- og problemområder
 • Viden om videnskabsteori og samfundsvidenskabelige metoder, herunder forståelse af kvantitative og kvalitative metoder
 • Viden om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter (på globalt, nationalt og regionalt niveau), der påvirker samfundsudviklingen og politisk-institutionelle sammenhænge

Færdigheder

 • Anvende centrale begreber, teorier og metoder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemer inden for uddannelsens faglige områder
 • Selvstændigt tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag inden for uddannelsens faglige områder
 • Vurdere større informationsmængder (data og litteratur) og foretage mindre, selvstændige dataindsamlinger
 • Formidle en samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form

Kompetencer

 • Evne til at tilegne sig videnskabelig produceret viden og tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • Evne til at arbejde selvstændigt, problemorienteret og tværfagligt
 • Evne til at samarbejde, at arbejde i teams og at indgå i projektorganiserede læringsmiljøer

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Regler om moduler, fagelementer og valgfag
Bacheloruddannelsen i politik og administration er et afrundet forløb, der bygger videre på de færdigheder, som den studerende har erhvervet i den adgangsgivende uddannelse.

Modul- og ECTS-oversigt for bacheloruddannelsen i politik og administration kan ses i §18, hvor mål, indhold, omfang, undervisnings- og arbejdsformer, tidsmæssig placering, forudsætningskrav for deltagelse, læringsmål, vurderingskriterier samt prøveformer for de enkelte moduler beskrives nedenfor i de enkelte moduler. 

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Oversigt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Introduktion til det problemorienterede projektarbejde Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Politologisk grundkursus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Aktuelle politologiske problemstillinger Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Semesterprojekt: Aktuelle politologiske problemstillinger Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
2. Semester
Videnskabsfilosofi og politisk filosofi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Politisk sociologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Semesterprojekt: Politisk sociologi samt kvantitative metoder Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
3. Semester
Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Policy analyse, velfærdsstat og arbejdsmarked Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Organisationsteori Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Offentlig forvaltning, ledelse og politiske institutioner Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Semesterprojekt: Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked og/eller Offentlig forvaltning og politiske instituti-oner; samt kvalitative metoder Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
4. Semester
Samfundsøkonomi og økonomisk politik Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Moderne politikbegreber og analysetilgange Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Evaluering af offentlig politik og administration Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Valgfag Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
5. Semester
EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Komparativ og international politisk økonomi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
International politik Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Semesterprojekt: EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse; og/eller International politik; og/eller Komparativ og international politisk økonomi Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
6. Semester
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Forvaltningsret Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Public policies i et komparativt perspektiv Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Bachelorprojekt, herunder udvidet projektmetode Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: http://www.skolenforstatskundskab.aau.dk/ mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2017.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2015, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

26. juni 2018: Forudsætningskravene i modul 5, 7 og 10 udgår.

28. august 2018: Bedømmelsesformen i modul 4 og 6 ændres fra aktiv deltagelse til skriftlig. Modul 5: Teksten for forudsætninger for deltagelse ændres som følge af ændringen i modul 4. Læringsmålene (kompetencer) er ændret.