Studieordning for bacheloruddannelsen i økonomi (oecon) ved Aalborg Universitet September 2017

1: Forord

I medfør af bekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i økonomi.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Økonomi (cand.oecon.)

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Økonomi.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i økonomi forudsætter en gymnasial uddannelse.

Specifikke adgangskrav
Der er specifikke adgangskrav til uddannelserne under det samfundsvidenskabelige hovedområde, såvel som for den enkelte uddannelse. Disse adgangskrav fremgår af bacheloradgangsbekendtgørelsens bilag 1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186471, eller kan findes på Undervisningsministeriets optagelsesportal (http://www.optagelse.dk).

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i økonomi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Economics.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen i økonomi har som formål at:

 • indføre den studerende i centrale økonomiske teorier og deres anvendelsesområder
 • give den studerende teoretisk viden og metodiske færdigheder indenfor hjælpedisciplinerne statistik, økonometri, matematik og IT
 • give den studerende en evne til at kombinere økonomisk viden med andre fagdiscipliner med henblik på at kunne analysere komplekse problemstillinger på forskellige samfundsmæssige niveauer
 • give den studerende en indføring i Aalborg Universitets PBL-model. Dette opnås blandt andet gennem projektarbejde i grupper på en del af uddannelsens semestre
 • give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på kandidatuddannelserne (cand. oecon.) på Aalborg Universitet og andre universiteter.

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse
Formålet med bacheloruddannelsen i økonomi er, at den studerende efter endt uddannelse kan:

 • demonstrere en grundlæggende viden om centrale økonomiske teorier og deres anvendelsesområder
 • anvende kvantitative økonomiske metoder
 • forstå og reflektere over teoriers og metoders anvendelighed og begrænsninger
 • identificere samfundsøkonomiske problemstillinger
 • afgrænse og analysere samfundsøkonomiske problemstillinger for at opstille løsningsforslag
 • formidle samfundsøkonomiske problemstillinger og løsningsmodeller på en velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form til fagfæller og ikke-specialister
 • strukturere egen læring
 • arbejde problemorienteret og forberede den studerende til tværfagligt arbejde
 • samarbejde, arbejde i teams og varetage projektledelse.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsens fag
Bacheloruddannelsen i økonomi (1.– 6. semester) består af flere fag, valgfag og projektarbejde. Bacheloruddannelsens konstituerende økonomiske fag udgør 130 ECTS, obligatoriske støttefag 40 ECTS og valgfag 10 ECTS.

Uddannelsen rummer som udgangspunkt tre søjler. Disse kan sammenfattes til makroøkonomi, mikroøkonomi og redskabsfag. Hertil kommer international økonomi, økonomisk metodologi og valgfag.

Bacheloruddannelsen i økonomi er opbygget af 23 moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer.
 

Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng mellem kursusmoduler og projektarbejde. Der er progression i makro- og mikroøkonomiske fag og redskabsfag, hvor undervisningen bevæger sig fra elementær indføring til avanceret læring i fagene med brug af øvelser. Progressionen i PBL kommer til udtryk ved, at de forskellige aspekter af projektarbejdet øges i kompleksitet med voksende kompetenceniveau – herunder evnen til samarbejde, projektplanlægning, problemidentifikation og - håndtering.

Bacheloruddannelsen giver den studerende mulighed for at vælge mellem kandidatuddannelserne i økonomi (cand. oecon.) ved Aalborg Universitet og andre universiteter og giver umiddelbart erhvervskompetence.

Modulernes omfang angives i ECTS-point og afsluttes med en eller flere prøver, som det angives i denne studieordning. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsstudie.

18: Uddannelsesoversigt

Mål, indhold, omfang, undervisnings- og arbejdsformer, tidsmæssig placering, forudsætningskrav for deltagelse, generelle og specifikke læringsmål (viden, færdigheder og kompetencer), vurderingskriterier samt prøveformer for de enkelte semestre og de tilhørende moduler beskrives kronologisk nedenfor:

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Makroøkonomi I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Mikroøkonomi I Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Dansk økonomi i Europa Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Matematik I Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
PBL og projektarbejde Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Makroøkonomi II Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Matematik II Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
International økonomi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Projektarbejde med videnskabsteori Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Makroøkonomi III Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Mikroøkonomi II Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Statistik Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
4. Semester
Makroøkonomi IV Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Mikroøkonomi III - arbejdsmarkedsøkonomi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Økonometri I Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Makroøkonomisk projekt Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
5. Semester
Økonometri II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Mikroøkonomi IV - adfærdsøkonomi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Mikroøkonomi V – innovationsøkonomi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Økonomisk metodologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Empirisk projekt Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
6. Semester
Bachelorprojekt Kursus 20 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt
Valgfag 10

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Videregående spilteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Entreprenørskab og virksomhedsteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Finansielle markeder Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Sundhedsøkonomi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Makroøkonomisk modellering Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Adfærdsøkonomi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

På 6. semester skal den studerende vælge valgfag, som udgør i alt 10 ECTS-point. 
Målet med valgsfagsmoduler er at give den studerende grundlæggende faglig indblik i og overblik over et af de udbudte valgfag. Udbuddet af valgfag bestemmes af studienævnet på baggrund af studenterårgangens faglige interesser og af mulighederne for at finde kvalificerede undervisere.
Valgfaget giver den studerende et særligt indblik i samt faglig og praktisk kompetence inden for et økonomisk delemne eller fagområde med tæt tilknytning til samfundsøkonomi. Faget supplerer de økonomiske kernefag i teori og metode. Hvert valgfag baseres på et nærmere angivet pensum.

Det er målet, at den studerende efter modulet kan

 • redegøre for et økonomisk valgfags indhold på et grundlæggende niveau
 • formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for faget
 • belyse, diskutere og analysere aktuelle problemstillinger inden for faget i et samfundsøkonomisk perspektiv
 • reflektere selvstændigt over fagets centrale problemstillinger herunder konkurrerende perspektiver, metoder og anvendelsesområder

 

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: http://www2.business.aau.dk/Education/sbe/studienaevnsamfundsoekonomi/ mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2017.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2013 med ændringer i 2015, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2020, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen