Studieordning for bacheloruddannelsen i Musik, BA-tilvalget i musik, lyddesign og entreprenørskab samt BA-sidefaget i musik, 2018

1: Forord

I medfør af lov nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i musik og et sidefag ved Aalborg Universitet.

I medfør af lov nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for sidefagsuddannelsen i musik (bachelor- og kandidatsidefagene i musik) ved Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Musikvidenskab.

7: Adgangskrav

Adgangskrav for bacheloruddannelsen i musik

Inden påbegyndelsen af bacheloruddannelsen skal den studerende have bestået en adgangsprøve, der afholdes af universitetet. Der henvises til særskilte regler herom, der oplyses på studiets hjemmeside.
Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en gymnasial uddannelse. Der henvises desuden til de formelle adgangskrav til bacheloruddannelsen i musik: http://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/musik/adgangskrav

Der udbydes tilvalgsfag i Musik, Lyddesign og Entreprenørskab. Der henvises til særskilte regler om adgangsbetingelser på studiets hjemmeside.

Adgangskrav for bachelorsidefaget i musik

Inden påbegyndelsen af bachelorsidefaget skal den studerende have bestået en adgangsprøve, der afholdes af universitetet. Der henvises til særskilte regler herom, der oplyses på studiets hjemmeside.

Adgang til bachelorsidefaget i musik forudsætter at den studerende har gennemført de første to årsværk af et centralt fag inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække eller et sidefag efter studienævnets godkendelse.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i musik. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in Music.

Da bachelorsidefaget og kandidatsidefaget hverken hver for sig eller sammenlagt er selvstændige uddannelser, giver de ikke i sig selv ret til nogen betegnelse. Den samlede betegnelse for en bacheloruddannelse inden for et centralt fag og et sidefagsfag er bachelor, mens den samlede betegnelse for en kandidatuddannelse inden for et centralt fag og et sidefag er cand.mag. Der kan dog udstedes et certifikat for sidefagene alene. Betegnelsen vil da være BA sidefag i musik / BA Minor in Music.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

Bachelorsidefaget og kandidatsidefaget i musik varer hver især ¾ år, svarende til hver 45 ECTSpoint, og strækker sig hver over to semestre. Sidefagsuddannelsen i musik udgør tilsammen 90 ECTS-point. Bachelorsidefaget læses på 5.-6. semester af den studerendes bacheloruddannelse.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen i musik og et sidefag er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i musik og et sidefag er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Bacheloruddannelsens opbygning, moduler og valgfag giver den studerende mulighed for dels at vælge mellem to studieretninger, ’almen’ og ’populærmusik og lydproduktion’, dels at opnå individuel prægning af uddannelsen inden for de to studieretninger.

Bacheloren

Uddannelsens overordnede specifikke læringsmål er, at den studerende opnår:

Viden om:

 • musikvidenskabelige problemstillinger, herunder deres erkendelsesmæssige og videnskabsteoretiske grundlag • musikhistoriske hovedlinjer og musikhistoriografiske teorier
 • musikanalytiske teorier og metoder
 • satstekniske principper og musikteoretiske forhold
 • musikalske fænomener i musikteoretisk, kritisk og konstruktiv belysning
 • musikvidenskabelige dimensioner inden for tværfaglige problemstillinger
 • musik i kulturelle, mediemæssige, sociologiske og teknologiske kontekster.

Færdigheder

 • at analysere og beskrive musikalske fænomener i kulturel, historisk og flermodal kontekst
 • at formidle viden om og forståelse af musikalske fænomener
 • at anvende musikanalytiske teorier og metoder
 • at udarbejde satser og arrangementer på afgrænsede stilgrundlag
 • at anvende digital teknologi i musikalske, musikfaglige, medierelaterede og formidlingsmæssige kontekster

Kompetencer

 • at afgrænse og udrede musikvidenskabelige og musikfaglige problemstillinger samt systematisk at opsøge, indsamle og organisere informationer og kilder til sådanne problemstillinger
 • at reflektere over metodeproblemer og i et velfungerende og korrekt sprog at fremstille og formidle indsigter på baggrund heraf • at afgrænse og analysere musik og musikalske virkemidler i flermodale kontekster
 • at profilere sin egen uddannelse gennem de valgmuligheder og emnekurser, som er indeholdt i uddannelsen.

Særskilt for den almene studieretning gælder desuden følgende overordnede færdighedsmæssige læringsmål:

 • at tilrettelægge, indgå i og lede praktisk musikalske og musikformidlende forløb
 • at udføre solospil og ensemblespil på et selvvalgt instrument eller vokalt
 • at demonstrere og formidle musikteoretiske, musikhistoriske og musikanalytiske emner og problemstillinger
 • at deltage i tilrettelæggelse og realisering af tværfaglige forløb og projekter.

Særskilt for studieretningen i populærmusik og lydproduktion gælder desuden følgende overordnede færdighedsmæssige læringsmål:

 • at udføre solospil og ensemblespil på et selvvalgt instrument eller vokalt
 • at tilrettelægge, udføre, indgå i og lede praktisk musikalske forløb og lydproduktioner i alle faser
 • at anvende digitale redskaber til arrangering, komposition og produktion af populærmusik samt til generering og bearbejdning af lyd.

Mål for og indhold af tilvalgsfaget i Musik, Lyddesign og Entreprenørskab

Bachelortilvalget i Musik, Lyddesign og Entreprenørskab har til formål at give den studerende kvalifikationer til at iværksætte, udvikle, udføre og lede musik- og lydrelaterede projekter. Målet er at give den studerende kompetencer til at drive selvstændig virksomhed eller til at opnå ansættelse i privat eller offentligt regi indenfor lyd-/musikproduktions- og designområdet. Tilvalgsfaget giver ligeledes kompetencer til fortsatte studier på kandidatuddannelsen i Musik

Sidefagsuddannelsen i musik

Den studerende skal gennem sidefagsuddannelsen i musik opnå:

Viden om:

 • musikvidenskabelige problemstillinger herunder deres erkendelsesmæssige og videnskabsteoretiske grundlag
 • musikhistoriske hovedlinjer og musikhistoriografiske teorier
 • musikanalytiske teorier og metoder
 • satstekniske principper og musikteoretiske forhold
 • musikalske fænomener i musikteoretisk, kritisk og konstruktiv belysning
 • musikvidenskabelige dimensioner inden for tværfaglige problemstillinger
 • musik i kulturelle, mediemæssige, sociologiske og teknologiske kontekster.

Færdigheder i:

 • at analysere og beskrive musikalske fænomener i kulturel, historisk og flermodal kontekst
 • at formidle viden om og forståelse af musikalske fænomener
 • at anvende musikanalytiske teorier og metoder
 • at demonstrere og formidle musikteoretiske, musikhistoriske og musikanalytiske emner og problemstillinger
 • at tilrettelægge, indgå i og lede praktisk musikalske og musikformidlende forløb • at udarbejde satser og arrangementer på afgrænsede stilgrundlag
 • at anvende digital teknologi i musikalske, musikfaglige, medierelaterede og formidlingsmæssige kontekster.

Kompetencer til:

 • at afgrænse og udrede musikvidenskabelige og musikfaglige problemstillinger samt systematisk at opsøge, indsamle og organisere informationer og kilder til sådanne problemstillinger
 • at reflektere over metodeproblemer og i et velfungerende og korrekt sprog at fremstille og formidle indsigter på baggrund heraf
 • at afgrænse og analysere musik og musikalske virkemidler i flermodale kontekster
 • at deltage i tilrettelæggelse og realisering af tværfaglige forløb og projekter.
 • at profilere sin egen udda

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelsens i musik tilrettelæggelse:

Uddannelsens 1.-4 semester studeres inden for musik, 5. semester studeres inden for både musik og det pågældende BA-tilvalg, og 6. semester studeres inden for BA-tilvalget. Uddannelsen er modulopbygget og består inden for det centrale fag af obligatoriske basismoduler og obligatoriske studieretningsmoduler. Desuden indgår valgfrie moduler. Den studerende følger ud over de obligatoriske basismoduler de obligatoriske studieretningsmoduler på den almene studieretning eller de obligatoriske studieretningsmoduler på studieretningen i populærmusik og lydproduktion. Desuden vælger den studerende valgfrie moduler på tilsammen 10 ECTS-point. For at få den fulde specialisering skal den studerende vælge valgfag fra sin valgte studieretning.

De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang Studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilslutning til dem.

Studerende på den almene studieretning vælger valgfag svarende til 5 ECTS-point på 3. semester og valgfag svarende til 5 ECTS-point på 4. semester. Studerende på den almene studieretning kan ikke vælge modulet Lyd i digitale medier.

Studerende på studieretningen i populærmusik og lydproduktion vælger valgfag svarende til 5 ECTS-point på 3. semester og valgfag svarende til 5 ECTS-point på 4. semester. Studerende på studieretningen i populærmusik og lydproduktion kan ikke vælge modulet Grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik.

Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et eller flere valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Uddannelsens 1. semester omfatter studier inden for musikhistorie, musikteori, problembaseret læring og projekt samt i arrangementsteknik, sammenspil og musikteknologi. For den almene studieretning indgår endvidere klaver, sang og korledelse og for studieretningen i populærmusik og lydproduktion indgår performancefag 1.

Uddannelsens 2. semester omfatter studier i analyse og videnskabsteori samt fortsatte studier i arrangementsteknik og sammenspil. For den almene studieretning indgår desuden kurser i musikteori, satsteknik, stemmeteori, samt fortsatte studier i klaver, sang, korsang og korledelse. For studieretningen i populærmusik og lydproduktion indgår kurser i akustik og psykoakustik, lydstudieteknik og performancefag 2.

Uddannelsens 3. semester omfatter arbejde med metode og empiri. For den almene studieretning indgår desuden videregående studier i musikhistorie, satsteknik, klaver, sang, korsang og korledelse samt to valgfag. For studieretningen i populærmusik og lydproduktion indgår desuden studier i komposition, lydproduktion, musik og lydprogrammering, samt performancefag 3 og et valgfag.

Uddannelsens 4. semester omfatter studier i kultur og teknologi. For den almene studieretning indgår desuden fortsatte studier i sang, klaver, korsang og korledelse samt et valgfag. For studieretningen i populærmusik og lydproduktion indgår desuden studier i performance og produktion samt et valgfag.

Uddannelsens 5. semester omfatter bachelorprojektet samt studieaktiviteter inden for BAtilvalget eller BA-sidefaget.

Uddannelsens 6. semester omfatter alene studieaktiviteter inden for BA-tilvalget eller BAsidefaget.

Ba-tilvalget i Musik, Lyddesign og Entreprenørskab tilrettelæggelse:

Ba-tilvalget i Musik, Lyddesign og Entreprenørskab er tilrettelagt, som det beskrives i uddannelsesoversigten §18

Bachelorsidefaget i Musik tilrettelæggelse: 

Bachelorsidefaget består af tre moduler på tilsammen 15 ECTS-point på den studerendes 5. semester og fire moduler på tilsammen 30 ECTS-point på den studerendes 6. semester. På 5. semester kombineres bachelorsidefaget med bachelorprojektet på den studerendes centrale fag.

Bachelorsidefaget i musik er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret og overvejende projektorganiseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Bachelorsidefaget består af 7 moduler i form af kurser og emnestudier. Modulerne består af hhv. et musikvidenskabeligt niveau inden for bl.a. musikteori, satsteknik og analyse, samt et færdighedsrettet niveau. Disse discipliner udgør det faglige grundlag for de videre studier på kandidatsidefaget, som primært indeholder musikhistorie, musikæstetik, digital musikteknologi samt performancefag.

Uddannelsens 5. semester etablerer grundlæggende akademiske, musikteoretiske og praktiske forudsætninger for musikstudiet i relation til musikfagets faglige mindstekrav.

Uddannelsens 6. semester udgøres af videregående moduler inden for de samme områder samt et modul i moderne indspilnings- og musikproduktionsteknologi.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 2-faglig
Specialisering: Almen musik
Linje: Obligatoriske studieretningsmoduler: Almen
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Musikhistorie og problembaseret læring Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Arrangement og sammenspil 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk
Musikteori og grundlæggende satsteknik 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grundlæggende digital musikteknologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Færdighed og performance 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk
2. Semester
Arrangement og sammenspil 2 Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk
Analyse og videnskabsteori Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Musikteori og grundlæggende satsteknik 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Færdighed og performance 2 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk
3. Semester
Metode og empiri Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Videregående satsteknik Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Færdighed og performance 3 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk
Musikhistorisk periodestudium Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Valgfrie basismoduler
4. Semester
Musik, teknologi og kultur Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Klaver Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk
Sang Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk
Korledelse Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk
Valgfrie basismoduler
Valgfrie moduler: Almen
5. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som: 2-faglig
Specialisering: Populærmusik og lydproduktion
Linje: Obligatoriske studieretningsmoduler: Populærmusik og lydproduktion
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Musikhistorie og problembaseret læring Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Arrangement og sammenspil 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk
Musikteori og grundlæggende satsteknik 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grundlæggende digital musikteknologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Performancefag 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk
2. Semester
Arrangement og sammenspil 2 Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk
Analyse og videnskabsteori Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Lydstudieteknik og psykoakustik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Performancefag 2 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk
3. Semester
Metode og empiri Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Komposition og lydproduktion Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Performancefag 3 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk
Valgfrie basismoduler
Valgfrie moduler: Populærmusik og lydproduktion
4. Semester
Musik, teknologi og kultur Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Performance og produktion Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfrie basismoduler
5. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfrie basismoduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
3. Semester
Musikæstetik Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Emnestudium A Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
4. Semester
Emnestudium B Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

 
Valgfrie moduler: Almen
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
4. Semester
Grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

 
Valgfrie moduler: Populærmusik og lydproduktion
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
4. Semester
Lyd i digitale medier Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

Udbydes som:
Linje: BA-tilvalget i Musik, Lyddesign og Entreprenørskab
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
5. Semester
Entreprenørskab og lydbranchen Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Musik og lydbranding Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
6. Semester
Markedsanalyse og dokumentering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Lyd og musik i det offentlige rum Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Musik, lyd og entreprenørskab i teori og praksis Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: Sidefag
Linje: Obligatoriske moduler, bachelorsidefaget i musik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
5. Semester
Arrangement og sammenspil 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk
Musikteori og grundlæggende satsteknik 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Færdighed og performance 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk
6. Semester
Arrangement og sammenspil 2 Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk
Musikteori og grundlæggende satsteknik 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Analyse og videnskabsteori Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Færdighed og performance 2 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøvePraktisk

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Bacheloruddannelsen i musik 

Studieordningen er indstillet af studienævnet for musik og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2018 og gælder for alle studerende, der påbegynder bachelorstudiet på denne dato eller senere.

Endvidere overføres studerende, der læser under 2016-ordningen, til denne studieordning efter 3. semester.

Det besluttes af studienævnet for musik og/eller Det Humanistiske Fakultet, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

Sidefagsuddannelsen i musik

Studieordningen er indstillet af studienævnet for musik og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2018 og gælder for alle studerende, der påbegynder bachelorstudiet på denne dato eller senere. Det besluttes af studienævnet for musik og/eller Det Humanistiske Fakultet, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.