Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (miljøvidenskab)

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kemi og Biovidenskab

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under ingeniøruddannelsernes censorkorps – kemiretningen.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i miljøvidenskab forudsætter en gymnasial uddannelse.

Adgangskravene er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 •  Matematik A

og ét af følgende sæt krav:

 • Fysik B og Kemi B
 • Fysik B og Bioteknologi A
 • Geovidenskab A og Kemi B

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Studerende, der har gennemført bacheloruddannelsen i miljøvidenskab, får titlen: Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (miljøvidenskab). På engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Environmental Science).

Studerende, der gennemfører et andet (individuelt) studieforløb til bachelorniveau med hovedvægt inden for et af ovennævnte områder, som fagligt kan godkendes af studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi, får samme titel.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Personer der opnår en bachelorgrad i miljøvidenskab

Viden

En bachelor i miljøvidenskab har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for følgende ingeniør- og naturvidenskabelige områder:

 • Matematik og statistik
 • Fysik, kemi og biologi
 • Mikrobiologi
 • Økologi
 • Kemiske enhedsoperationer og procesmodellering
 • Vandforsyning
 • Afløbsteknik og hydraulik
 • Miljøvurdering og forvaltning

En bachelor i miljøvidenskab kan forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for vidensfeltet.

Færdigheder

En bachelor i miljøvidenskab kan anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder til identificering og analyse af komplekse problemstillinger og varetage analyse-, og procesopgaver inden for det miljøteknologiske område. Her indgår især færdigheder til at måle og fortolke data fra forsøg med mikroorganismer og stofomsætning, samt at fortolke miljøteknologiske problemer på en måde der muliggør målinger, eksperimenter, modellering og design.

En bachelor i miljøvidenskab kan vurdere teoretiske og praktiske miljøteknologiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af relevante løsninger.

En bachelor i Miljøvidenskab kan formidle miljøvidenskabelige problemstillinger og løsninger til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere gennem diskussion såvel som skriftlig og mundtlig afrapportering.

Kompetencer

En bachelor i miljøvidenskab kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i studie- eller arbejdssammenhænge.

En bachelor i miljøvidenskab kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre ingeniører og teknisk personale fra de miljøteknologiske og beslægtede områder med en professionel tilgang.

En bachelor i miljøvidenskab kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.

Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som:
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Byens forurening 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Byens forurening 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Miljøteknologiske sensorer Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Eksperimentel miljøteknologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Afløbsteknik og hydraulik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende organisk og fysisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Systemanalyse Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Eksperimentel økologi og økotoksikologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Kemisk analyse Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Vandforsyning Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Design og dimensionering af procesanlæg Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Hydrologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Vandbehandling og distribution Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Bachelorprojekt (Afledning og behandling af regn- og spildevand) Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Integreret procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Modellering af heterogene processer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Afstrømning af regn- og spildevand Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende spildevandsrensning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig

Videnskabsteori og videnskabelig metode

Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem kursusaktiviteterne Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (1. sem.) og Fagenes og videnskabsteori og metode (2. sem.) og bringes i anvendelse i projektmodulet Miljøteknologiske sensorer (2. semester).

Valgfag

Bacheloruddannelsen giver den studerende valgfrihed til individuel profilering af sin uddannelse.

4. semester: Der vælges 1 projektmodul à 15 ects

5. semester: Der vælges 1 projektmodul à 15 ECTS. Kursusmoduler: Der vælges mellem Hydrologi og Reaktor og procesmodellering

6. semester: Kursusmoduler: Der vælges mellem Integreret procesmodellering og Modellering af heterogene processer

Specialiseringsmuligheder

Studerende som på 5. semester og i deres bachelorprojekt på 6 semester ønsker at specialisere sig indenfor afledning af regn og spildevand anbefales på 5. semester at følge det valgfrie kursus Hydrologi

Studerendes som på 5. semester og i deres bachelorprojekt på 6. semester ønsker at specialisere sig indenfor spildevandsrensning anbefales på 5. semester at følge det valgfrie kursus Reaktor og procesmodellering

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er vedtaget af Studienævnet for kemi, miljø og bioteknologi, godkendt af dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2017.

Studieordningen træder også i kraft for studerende på BSc uddannelsen i miljøteknologi, der starter på uddannelsens 3. semester september 2017.

Studerende på BSc uddannelsen i miljøteknologi, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2016, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på www.ses.aau.dk.

21: Ændringer til studieordningen

Studieordningen er revideret efteråret 2017 med ikrafttrædelse 1. september 2018. 

For følgende moduler er det nu en forudsætning for deltagelse i eksamen, at den studerende har deltaget aktivt i undervisningen, og at deltagelsen er godkendt:

 • Almen kemi
 • Almen biologi

Valgfaget hydrologi på 5. semester er ændret fra bedømmelsen bestået/ikke bestået til bedømmelse med 7-trinsskala.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.