Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, 2017

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Erhvervsøkonomi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA forudsætter en gymnasial uddannelse.

Der er specifikke adgangskrav til uddannelserne under det samfundsvidenskabelige hovedområde, såvel som for den enkelte uddannelse. Disse adgangskrav fremgår af adgangsbekendtgørelsens bilag 1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186471, eller kan findes på Undervisningsministeriets optagelsesportal (http://www.optagelse.dk).

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Economics and Business Administration.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk og anvende opslagsværker m.v. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA er en bred, tværfaglig og problembaseret uddannelse. Den har til formål at kvalificere den studerende til at kunne identificere og formulere komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger og til at kunne udarbejde løsninger på disse, der kan understøtte udvikling og ledelse af private og offentlige organisationers virke i forhold til deres eksterne omgivelser. Der lægges vægt på forståelse og evne til at skabe og reagere på forandringer og hensynet til fremtiden for organisationer og det miljø, som de opererer i. Uddannelsen baserer sig på den problemorienterede læringsform (PBL). Det kommer til udtryk ved, at erhvervsøkonomiske fag anvendes i projektarbejdet, hvor der arbejdes med selvvalgte og tværvidenskabelige problemstillinger, der i løbet af studiet bliver mere komplekse såvel erkendelsesmæssigt som metodemæssigt. Arbejdet med videnskab, erkendelse og metode i selvorganiserende grupper er med til at fremme personlig udvikling og dannelse. Udtrykket ”organisationer” forstås bredt og dækker private virksomheder, offentlige organisationer samt non-profit organisationer. Studiet af organisationer omfatter de interne aspekter, funktioner og processer i organisationer, herunder deres forskelligartede natur, formål, strukturer, interessenter, drift og ledelse, såvel som den individuelle og fælles adfærd og kultur, der eksisterer i og mellem organisationer og deres indflydelse på det ydre miljø. De "eksterne omgivelser" omfatter en bred vifte af nationale og internationale forhold, herunder makroøkonomiske, miljømæssige, etiske, innovative, juridiske, politiske, sociologiske og teknologiske - og disse forholds virkninger og betydning for strategi, adfærd og ledelse af organisationer på lokalt, nationalt og internationalt plan. "Ledelse" omfatter de forskellige processer, procedurer og praksis for effektiv og ansvarlig ledelse af organisationer. Det omfatter teorier, modeller, rammer, opgaver og ledelsesroller sammen med analyse og andre processer i beslutningstagning inden for organisationer og i forhold til det eksterne miljø.

Bacheloren

Viden

Den studerende forventes at have teoretisk og praktisk forståelse for organisationer, eksterne omgivelser og ledelse – herunder at have teoretisk viden og forståelse for hvordan teorier kan omsættes til praksis gennem analyse og refleksion. Den studerende skal have indsigt i:

 • Markeder – hvordan markeder for ressourcer, varer og services fungerer og udvikles.

 • Kunder – kundeforventninger, efterspørgselsmønstre og kundeservicering.

 • Økonomi – finansieringskilder, brug og styring af finansielle ressourcer; brugen af regnskabs- og andre ledelsesinformationssystemer.

 • Mennesker – ledelse og udvikling af mennesker i organisationer, ledelsesteorier og -praksisser og udviklingen af tvær-/multikulturel forståelse samt generel forståelse for forskellighed.

 • Operationer – håndtering af ressourcer og drift.

 • Informationssystemer – udvikling, styring og udnyttelse af informationssystemer og deres indflydelse og samspil på organisationen.

 • Forståelse af kommunikations og informationsbehandling, herunder forståelse og brug af relevante og tidssvarende kommunikations- og informationsteknologier til forretnings- og ledelsesbrug.

 • Business policy og strategier – udviklingen af passende politikker og strategier i en foranderlig omverden for at leve op til interne og eksterne interesser indenfor blandt andet: bæredygtighed, internationalisering og globalisering, etik og corporate social responsibility, ansvarlig ledelse, forretningsinnovation, kreativitet, virksomhedsudvikling, vidensledelse og risikostyring.

Færdigheder

Den studerende forventes at have færdigheder indenfor følgende:

 • Problembaseret projektarbejde.

 • Demonstrere evnen til at bruge viden til produktion af ny viden, hvilket skal ske gennem uddannelsens vægt på analyse, kritisk refleksion, samarbejde og ansvar for egen læring.

 • Anvendelse af samfundsvidenskabelige metoder og redskaber.

 • Vurdering af teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde samt begrundelse og valg af relevante løsningsmodeller.

 • Formidling af erhvervsøkonomiske problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikkespecialister eller samarbejdspartnere og brugere.

 • Kompetent mundtlig og skriftlig kommunikation med brug af relevante medier herunder forberedelse og præsentation af rapporter og lignende.

 • Kvalitative analyser og fortolkninger.

 • Talforståelse, matematiske og kvantitative færdigheder inklusiv dataanalyse, -fortolkning og bearbejdning. Brugen af erhvervsøkonomiske modeller.

 • Statistisk dataanalyse i kombination med erhvervsøkonomiske færdigheder til beslutningsstøtte i en organisation.

 • Kompetent brug af informations- og kommunikationsteknologi til forretningsformål.

 • Projektstyring.

 • Interpersonelle færdigheder i form af aktiv lytning, forhandling, motivation, koordination og præsentation.

Kompetencer

Den studerende forventes at have følgende kompetencer:

 • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdsmæssige sammenhænge.

 • Selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Have kognitive evner til kritisk tænkning, analyse og syntese. Dette inkluderer evnen til at identificere antagelser, evaluere udsagn mht. evidens, gennemskue falsk logik eller ræsonnementer, at identificere implicitte værdier, at definere begreber dækkende og generalisere på passende vis.

 • Effektiv problemløsning og beslutningstagen ved brug af passende kvalitative og kvantitative færdigheder herunder at identificere, formulere og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Evnen til at skabe, evaluere og vurdere en række valgmuligheder sammen med evnen til at anvende ideer og viden i situationer med usikkerhed eller begrænset viden.

 • Effektiv selvledelse i forhold til tid, planlægning og adfærd, motivation, personligt initiativ og foretagsomhed.

 • At være konstruktive i en gruppe herunder at udvise lederskab, evne til teambuilding, samarbejde og til at udøve indflydelse.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse kan ses i §18. 

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Obligatoriske moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problemformuleringsprojekt Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Mikroøkonomi Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Virksomhedsprojekt Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Makroøkonomi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Projektarbejde Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Erhvervsjura Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Eksternt regnskab Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Økonomistyring Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Organisationsteori og kvalitativ metode Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kvantitativ metode Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Strategi og marketing inkl. projekt Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
5. Semester
Finansiering Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Projektarbejde: "Den hele virksomhed" – integreret virksomhedsanalyse Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Valgfag
Bachelorprojektet Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
6. Semester
Valgfrit - Entreprenørskab og Innovation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Valgfag - International markedsføring Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Valgfag - International Business Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Valgfag – koncernregnskab Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Valgfag – organisation & strategi Projekt 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Valgfag – økonomistyring Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Valgfag - forretningsmodeller Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: http://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/erhvervsoekonomi mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2017.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2013, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2021, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen