Studieordning for bacheloruddannelserne i Kommunikation og Digitale Medier: Informationsvidenskab, Interaktive Digitale Medier og Kommunikation samt BA-tilvalgene i Informationsvidenskab, Interaktive Digitale Medier og Kommunikation, AAL, 2018

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelserne i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation.

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for sidefagsuddannelsen i mediefag.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg og i København.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kommunikation og Digitale Medier

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation hører under censorkorps for Kommunikation og oplevelsesdesign.

7: Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en gymnasial uddannelse, omfattende de områdespecifikke adgangskrav i henhold til den til enhver tid gældende bacheloradgangsbekendtgørelse.

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

Adgangsbetingelserne til BA-sidefaget i mediefag er, at den studerende har gennemført de første to årsværk af en bacheloruddannelse efter uddannelsesbekendtgørelsen, jf. denne studieordnings § 2, eller en tilsvarende uddannelse efter studienævnets godkendelse.

Adgangsbetingelserne til kandidatsidefaget i mediefag er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse, jf. § 2, med mediefag som sidefag.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i kommunikation og digitale medier. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in Communication and Digital Media.

Da BA- og KA-sidefaget ikke er selvstændige uddannelser, giver de ikke i sig selv ret til nogen betegnelse. Den samlede betegnelse for en bacheloruddannelse inden for et centralt fag og et sidefag er bachelor, mens den samlede betegnelse for en kandidatuddannelse inden for et centralt fag og et sidefag er cand.mag. Der kan dog udstedes et certifikat for sidefagene alene. Den engelske betegnelse vil da være henholdsvis BA Minor in Media Studies og MA Minor in Media Studies.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

BA- og KA-sidefagene i mediefag varer 1 ½ år, svarende til 90 ECTS-point, og strækker sig over fire semestre. BA-sidefaget læses på 5.-6. semester af den studerendes bacheloruddannelse. KA-sidefaget læses på 7.-8. semester af den studerendes kandidatuddannelse. På 5. semester kombineres BA-sidefaget med bachelorprojektet på den studerendes centrale fag, og på 8. semester kombineres BA- og KA-sidefaget ligeledes. Der henvises i øvrigt til adgangsbekendtgørelsen.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelserne i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation er forskningsbaserede heltidsuddannelser, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

MÅL MED BACHELORUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER: INFORMATIONSVIDENSKAB

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Viden

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå viden om:

 • teori, metode og praksis inden for det kommunikationsteoretiske og informationsvidenskabelige felt
 • teori, metode og praksis inden for ikt (informations- og kommunikationsteknologi) og i særdeleshed i forhold til informationsvidenskabelige problemstillinger
 • og kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis vedrørende medieret og/eller umedieret kommunikation og interaktion
 • og indsigt i samt forholde sig til problemstillinger af kommunikationsfaglig og informationsvidenskabelig art med fokus på tilrettelæggelse, formidling og konsekvens i uformelle såvel som i formelle, institutionaliserede sammenhænge
 • og kunne demonstrere forståelse af og forholde sig til designmæssige og tekniske aspekter vedrørende udvikling af informations- og kommunikationsteknologi ud fra et brugerorienteret synspunkt og i særdeleshed med fokus på relationerne mellem kommunikation og ikt, brugere og systemer
 • og kunne forstå og forholde sig til de kreative, designmæssige og tekniske sider af udviklingen og distributionen af digitalt indhold
 • og kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis vedrørende og med fokus på relationen mellem kommunikation og ikt, brugere og systemer

Færdigheder

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå færdigheder i:

 • at anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne demonstrere generelle færdigheder, der knytter sig til arbejdet med kommunikation og informationsteknologi samt designet og tilrettelæggelsen heraf
 • at analysere, planlægge og indgå i informations- og kommunikationsprocesser af såvel medieret som umedieret art, og med forståelse af egne og andres kommunikations- og interaktionsmønstre samt institutioners, organisationers og brugeres kommunikation og bredere kulturelle sammenhænge
 • at beskrive, analysere, vurdere og udvikle information og medier som kulturelle, teknologiske og samfundsmæssige fænomener, herunder budskaber og mediers anvendelse og effekt i såvel snævrere som bredere kommunikative sammenhænge og deres betydning anskuet ud fra såvel kvalitative som kvantitative metoder
 • at arbejde innovativt og konstruktivt med samarbejde, kommunikation og interaktion i digitale miljøer under hensyntagen til deres konkrete indplacering, det være sig i uformelle såvel som i formelle, institutionaliserede sammenhænge
 • at designe informations- og kommunikationsprocesser ud fra en brugercentreret tilgang
 • at formidle kommunikations- og ikt-faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister
 • at medvirke aktivt, kreativt, konstruktivt og kritisk i udvikling af informationsteknologiske og kommunikationsmæssige løsninger
 • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
 • at analysere, udvikle og designe ikt-systemer i forbindelse med menneskelig kompetence, kommunikation, sprog, etik, viden, læring og organisation
 • at organisere og varetage brugersupport, brugbarhedsanalyser og tests
 • at deltage aktivt, konstruktivt og kritisk i den informationsteknologiske udvikling.

Kompetencer 

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå kompetencer til:

 • at indgå samarbejdende, ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder med fokus på virtuelt understøttet samarbejde
 • at kunne identificere egne læringsbehov i relation til det faglige felt og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer samt herunder udvikle personlige færdigheder i skriftlig og mundtlig kommunikation samt kommunikation via audiovisuelle og digitale medier
 • at håndtere komplekse og designorienterede situationer i studie-, arbejds- eller handlingsmæssige sammenhænge
 • at arbejde og fungere i forhold til såvel det private erhvervsliv som i forhold til borgere og den politiske, almindelige offentlighed
 • at udgøre en kritisk, kreativ og konstruktiv aktør i relation til identificering, udvikling og implementering af kommunikationsfaglige og informationsvidenskabelige løsninger ud fra en brugercentreret tilgang, dvs. ud fra viden om målgrupper, brugere, brugbarhedskriterier, brugssituationer og bredere kulturelle sammenhænge
 • at beskrive, analysere, udvikle og evaluere information, kommunikation og medier som kulturelle, teknologiske og samfundsmæssige fænomener, herunder deres anvendelse og effekt i såvel snævrere som bredere kommunikative sammenhænge og kunne omsætte denne viden i et fagligt virke.
 • at udarbejde undersøgelser, analyser og beskrivelser i forbindelse med indførelse af iktsystemer i virksomheder og organisationer
 • at planlægge, designe, gennemføre og evaluere ikt-baseret uddannelse og efteruddannelse (e-learning).

MÅL MED BACHELORUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER: INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Interaktive digitale medier er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Viden

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå viden om:

 • teori, metode og praksis i relation til kommunikationsteori og interaktive digitale medier
 • og forståelse af designmæssige og tekniske aspekter vedrørende udvikling af informations- og kommunikationsteknologi fra et brugerorienteret synspunkt og i særdeleshed med fokus på relationerne mellem kommunikation og ikt, brugere og systemer
 • teori, videnskabelige metoder og praksis for medieret og/eller umedieret kommunikation og interaktion
 • og indsigt i problemstillinger af kommunikationsfaglig art med fokus på tilrettelæggelse, formidling og konsekvens i uformelle såvel som i formelle, institutionaliserede sammenhænge
 • kreative, designmæssige og tekniske sider af udviklingen og distributionen af digitalt indhold
 • funktionelle og æstetiske dimensioner af digitale medier i relation til formidling af kommunikation, samarbejde og underholdning.
 • teori, videnskabelige metoder og praksis vedrørende relationen mellem kommunikation og interaktive digitale medier
 • og teoretisk, metodisk og analytisk indsigt i interaktive digitale medier, herunder disse mediers interaktionelle og æstetiske karaktertræk.

Færdigheder

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå færdigheder i:

 • at arbejde praktisk med de funktionelle og æstetiske dimensioner af interaktive digitale medier, herunder med skriftlig, grafisk, lydlig og audiovisuel kommunikation i relation til disse medier
 • at arbejde kreativt, konstruktivt og kritisk med skabelsen af interaktive, digitale medier, herunder specielt med formidling af oplevelser og viden gennem nye medier
 • at designe informations- og kommunikationsprocesser ud fra en brugercentreret tilgang
 • at planlægge, gennemføre og evaluere undersøgelser af nye medier.
 • at analysere, planlægge og indgå i informations- og kommunikationsprocesser af såvel medieret som umedieret art, og med forståelse af egne og andres kommunikations- og interaktionsmønstre samt institutioners og organisationers kommunikation og bredere kulturelle sammenhænge
 • at beskrive, analysere, vurdere og udvikle information og medier som kulturelle, teknologiske og samfundsmæssige fænomener, herunder budskaber og mediers anvendelse og effekt i såvel snævrere som bredere kommunikative sammenhænge og deres betydning anskuet ud fra såvel kvalitative som kvantitative metoder
 • at arbejde innovativt og konstruktivt med kommunikation, interaktion og underholdning i digitale miljøer under hensyntagen til deres konkrete indplacering, det være sig i uformelle såvel som i formelle, institutionaliserede sammenhænge
 • at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister
 • at anvende videnskabelige metoder og redskaber med udgangspunkt i og/eller fokus på interaktive digitale medier samt kunne demonstrere generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet.

Kompetencer 

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå kompetencer til:

 • at indgå samarbejdende, ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • at identificere egne læringsbehov i relation til det faglige felt og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer samt herunder udvikle personlige færdigheder i skriftlig og mundtlig kommunikation samt kommunikation via audiovisuelle og digitale medier
 • at håndtere komplekse og designorienterede situationer i studie-, arbejds- eller handlingsmæssige sammenhænge
 • at arbejde og fungere i forhold til såvel det private erhvervsliv som i forhold til borgere og den politiske, almindelige offentlighed
 • at indgå som kritisk, kreativ og konstruktiv aktør i relation til identificering, udvikling og implementering af kommunikationsfaglige og informationsvidenskabelige løsninger ud fra en brugercentreret tilgang, dvs. ud fra viden om målgrupper, brugere, brugbarhedskriterier, brugssituationer og bredere kulturelle sammenhænge
 • at analysere, vurdere og designe interaktive digitale medier ud fra en brugercentreret tilgang
 • at beskrive, analysere, udvikle og evaluere information, kommunikation og medier som kulturelle, teknologiske og samfundsmæssige fænomener, herunder deres anvendelse og effekt i såvel snævrere som bredere kommunikative sammenhænge og kunne omsætte denne viden i et fagligt virke.
 • at beskrive og analysere interaktive digitale medier i deres bredere historiske, sociale og kulturelle sammenhænge
 • at indgå som kritisk og konstruktiv aktør i den informations- og medieteknologiske udvikling.

MÅL MED BACHELORUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER: KOMMUNIKATION

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Kommunikation er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Viden

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå viden om:

 • teori, metode og praksis inden for det kommunikationsteoretiske og informationsvidenskabelige felt
 • kreative, designmæssige sider af tilrettelæggelsen og distributionen af kommunikation via digitale medier
 • og forståelse af og forholde sig til designmæssige aspekter vedrørende udvikling af informations- og kommunikationsteknologi ud fra et brugerorienteret synspunkt og i særdeleshed med fokus på relationerne mellem kommunikation og ikt, brugere/modtagere og systemer
 • teori, videnskabelige metoder og praksis for medieret og/eller umedieret kommunikation og interaktion
 • og indsigt i problemstillinger af kommunikationsfaglig art med fokus på tilrettelæggelse, formidling og konsekvens i uformelle såvel som i formelle, institutionaliserede sammenhænge
 • funktionelle og æstetiske dimensioner af digitale medier i relation til formidling af kommunikation, samarbejde og underholdning.
 • teori, videnskabelige metoder og praksis for kommunikation
 • problemstillinger af kommunikationsfaglig art, herunder tilrettelæggelse og formidling

Færdigheder

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå færdigheder i:

 • at anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne demonstrere generelle færdigheder, der knytter sig til arbejdet med kommunikation og informationsteknologi samt designet og tilrettelæggelsen heraf
 • at analysere, planlægge og indgå i informations- og kommunikationsprocesser af såvel medieret som umedieret art, og med forståelse af egne og andres kommunikations- og interaktionsmønstre samt institutioners og organisationers kommunikation og bredere kulturelle sammenhænge
 • at beskrive, analysere, vurdere og udvikle kommunikation, information og medier som kulturelle, teknologiske og samfundsmæssige fænomener, herunder budskaber og mediers anvendelse og effekt i snævre som brede kommunikative sammenhænge og deres betydning anskuet ud fra kvalitative og kvantitative metoder
 • at arbejde innovativt og konstruktivt med samarbejde, kommunikation og interaktion under hensyntagen til deres konkrete indplacering, det være sig i uformelle såvel som i formelle, institutionaliserede sammenhænge
 • at beskrive, analysere, vurdere og udvikle interpersonel kommunikation i uformelle såvel som i formelle, institutionaliserede sammenhænge
 • at designe informations- og kommunikationsprocesser ud fra en brugercentreret tilgang
 • at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister
 • at deltage aktivt, kreativt, konstruktivt og kritisk i at udvikle informationsteknologiske og kommunikationsmæssige løsninger
 • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
 • at håndtere og analysere kommunikationsteoretiske problemstillinger
 • at beskrive, analysere, vurdere og udvikle skrift- og talesproglige såvel som audiovisuelle frembringelser af både analog og digital karakter
 • at beskrive, analysere, vurdere og udvikle medieformidlet kommunikation i form af dens tekst- og symbolproduktion og i form af dens iværksættelse i intern og ekstern organisationskommunikation.

Kompetencer 

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå kompetencer til:

 • at indgå samarbejdende, ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • at identificere egne læringsbehov i relation til det faglige felt og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer samt herunder udvikle personlige færdigheder i skriftlig og mundtlig kommunikation samt kommunikation via audiovisuelle og digitale medier
 • at håndtere komplekse og designorienterede situationer i studie-, arbejds- eller handlingsmæssige sammenhænge
 • at arbejde og fungere i forhold til såvel det private erhvervsliv som i forhold til borgere og den politiske, almindelige offentlighed
 • at udgøre en kritisk, kreativ og konstruktiv aktør i relation til identificering, udvikling og implementering af kommunikationsfaglige og informationsvidenskabelige løsninger ud fra en brugercentreret tilgang, dvs. ud fra viden om målgrupper, brugere, brugbarhedskriterier, brugssituationer og bredere kulturelle sammenhænge
 • at beskrive, analysere, udvikle og evaluere information, kommunikation og medier som kulturelle, teknologiske og samfundsmæssige fænomener, herunder deres anvendelse og effekt i såvel snævrere som bredere kommunikative sammenhænge og kunne omsætte denne viden i et fagligt virke.
 • på kritisk og konstruktiv måde at deltage i informations- og kommunikationsopgaver ved at kunne identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for kommunikationsområdet
 • at planlægge og aktivt indgå i informations- og kommunikationsprocesser, herunder formidle viden om kommunikation i forhold til målgrupper på baggrund af indsigt i a) mønstre og mekanismer og tekster, b) brugere, brugssituationer og kulturel kontekst, c) egne og andres kommunikations- og interaktionsmønstre og d) institutioners og organisationers kommunikation.

 

MÅL MED BACHELORSIDEFAGSUDDANNELSEN I MEDIEFAG

Sidefagsuddannelsen i mediefag består af et bachelor- og et kandidatsidefag i mediefag, som er forskningsbaserede heltidstilvalg, som tilsammen udgør det ene af to fag (grundfag og sidefag) i en bachelor- og kandidatuddannelse, der er tilrettelagt med henblik på undervisning i de gymnasiale uddannelser.

Det overordnede formål med bachelor- og kandidatsidefaget er, at den studerende sammen med studier i hovedfaget skal opnå faglig kompetence til at undervise i to fag inden for fagrækken i de gymnasiale uddannelser.

Viden

Den studerende skal gennem sidefagsuddannelsen i mediefag opnå viden om:

 • og overblik over filmens, tv-mediets og de interaktive, digitale mediers historie, såvel nationalt som internationalt, som er baseret på forskning på højeste internationale niveau
 • og overblik over centrale genrer og programtyper inden for dokumentar, fiktion og blandinger af disse to former
 • film- og medievidenskabelig metodik og evnen til at identificere videnskabelige problemstillinger selvstændigt
 • grundlæggende film- og medievidenskabelige teorier, metodik og redskaber
 • faserne i en medieproduktions produktionsforløb omfattende eksempelvis informationssøgning og research, produktionstilrettelæggelse, herunder dramaturgi, synopsis, manuskript og storyboard, optagelse og optageteknik, redigering og redigeringsteknik, forholdet mellem produktionsform og indhold, formidlingssituation og målgruppe.

Færdigheder

Den studerende skal gennem sidefagsuddannelsen i mediefag opnå færdigheder i:

 • at kunne vurdere og vælge blandt film- og medievidenskabelige teorier, metoder, redskaber samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • at kunne formidle forskningsbaseret viden i undervisningssammenhænge og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • at kunne anvende principper og arbejdsmetoder knyttet til faserne i en medieproduktion
 • at kunne benytte it i forbindelse med såvel teoretiske som praktiske/produktionsmæssige og distributionsmæssige aktiviteter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem sidefagsuddannelsen i mediefag opnå kompetencer til:

 • at kunne analysere og perspektivere film- og mediefaglige problemstillinger ud fra produktionsforhold, sammenhængen mellem udformning, formidlingssituation, distributionsteknologier og målgruppe samt mere generelle historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i national og international sammenhæng
 • selvstændigt og professionelt at kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelserne i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation løber alle over i alt seks semestre (1.-6. semester). De første fem semestre svarende til 150 ECTS-point er fælles for alle tre bacheloruddannelser. På de enkelte semestre har den studerende mulighed for at tone sin uddannelse ved hjælp af valg (hhv. i form af studiefagsmoduler og valgfagsmoduler). Ved udgangen af 5. semester vælger den studerende at specialisere sin bacheloruddannelse inden for fagområdet (linien): Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier eller Kommunikation. På 6. semester skrives bachelorprojekt.

UDDANNELSERNES TILRETTELÆGGELSE

Uddannelserne er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Obligatoriske moduler, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab

Problembaseret læring (studiefagsmodul)1. semester5 ECTS-point
Kommunikationsprodukter (projektmodul)1. semester15 ECTS-point
Medieteknologi, kommunikation og samfund (studiefagsmodul)1. semester5 ECTS-point
Medieproduktion (studiefagsmodul)1. semester5 ECTS-point
Kommunikationsprocesser (projektmodul)2. semester20 ECTS-point
Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til
her-og-nu kommunikationsprocesser (studiefagsmodul)
2. semester5 ECTS-point
Skriftlig kommunikation og retorik i praksis (studiefagsmodul)2. semester5 ECTS-point
Design og IKT med organisation som kontekst (studiefagsmodul)3. semester5 ECTS-point
Undersøgelses- og analysemetoder (studiefagsmodul)3. semester10 ECTS-point
Kommunikation og strategi (projektmodul)3. semester15 ECTS-point
Kommunikation og individ (projektmodul)4. semester15 ECTS-point
Kommunikationsdesign 1:Læring, netværksdannelse og
organisering (projektmodul)
5. semester10 ECTS-point
Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum (projektmodul)5. semester10 ECTS-point
Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier (projektmodul)5. semester10 ECTS-point
Bachelorprojekt: IKT I brug (projektmodul)6. semester15 ECTS-point
Fagets videnskabsteori (studiefagsmodul)6. semester5 ECTS-point

 

Moduler med valgfrihed (hhv. Studiefagsmoduler og valgfagsmoduler*), bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab

Æstetik og effekt (studiefagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Logik og argumentationsteori (studiefagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Mundtlig kommunikation: retorik i praksis (valgfagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Organisationskonsultation (valgfagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Informationspraksis og informationsadfærd (valgfagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Ikt, interaktion og organisation (studiefagsmodul)6. semester5 ECTS-point
Effekt og evaluering (valgfagsmodul)6. semester5 ECTS-point
Avanceret webdesign og analyse (valgfagsmodul)6. semester5 ECTS-point
Virksomhedsledelse (valgfagsmodul)6. semester5 ECTS-point

 

Obligatoriske moduler, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Interaktive digitale medier

Problembaseret læring (studiefagsmodul)1. semester5 ECTS-point
Kommunikationsprodukter (projektmodul)1. semester15 ECTS-point
Medieteknologi, kommunikation og samfund (studiefagsmodul)1. semester5 ECTS-point
Medieproduktion (studiefagsmodul)1. semester5 ECTS-point
Kommunikationsprocesser (projektmodul)2. semester20 ECTS-point
Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til
her-og-nu kommunikationsprocesser (studiefagsmodul)
2. semester5 ECTS-point
Skriftlig kommunikation og retorik i praksis (studiefagsmodul)2. semester5 ECTS-point
Design og IKT med organisation som kontekst (studiefagsmodul)3. semester5 ECTS-point
Undersøgelses- og analysemetoder (studiefagsmodul)3. semester10 ECTS-point
Kommunikation og strategi (projektmodul)3. semester15 ECTS-point
Kommunikation og individ (projektmodul)4. semester15 ECTS-point
Kommunikationsdesign 1:Læring, netværksdannelse og
organisering (projektmodul)
5. semester10 ECTS-point
Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum (projektmodul)5. semester10 ECTS-point
Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier (projektmodul)5. semester10 ECTS-point
Bachelorprojekt: Interaktive digitale medier (projektmodul)6. semester15 ECTS-point
Fagets videnskabsteori (studiefagsmodul)6. semester5 ECTS-point

 

Moduler med valgfrihed (hhv. Studiefagsmoduler og valgfagsmoduler*), bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Interaktive digitale medier.

Æstetik og effekt (studiefagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Logik og argumentationsteori (studiefagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Mundtlig kommunikation: retorik i praksis (valgfagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Organisationskonsultation (valgfagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Informationspraksis og informationsadfærd (valgfagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Musik og lyd i audiovisuelle medier (studiefagsmodul)
Valgmulighed 1 af 2 på 6. semester
6. semester5 ECTS-point
Kreativitet og kompetence (studiefagsmodul)
Valgmulighed 2 af 2 på 6. semester
6. semester5 ECTS-point
Effekt og evaluering (valgfagsmodul)6. semester5 ECTS-point
Avanceret webdesign og analyse (valgfagsmodul)6. semester5 ECTS-point
Virksomhedsledelse (valgfagsmodul)6. semester5 ECTS-point

 

 

Obligatoriske moduler, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Kommunikation

Problembaseret læring (studiefagsmodul)1. semester5 ECTS-point
Kommunikationsprodukter (projektmodul)1. semester15 ECTS-point
Medieteknologi, kommunikation og samfund (studiefagsmodul)1. semester5 ECTS-point
Medieproduktion (studiefagsmodul)1. semester5 ECTS-point
Kommunikationsprocesser (projektmodul)2. semester20 ECTS-point
Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til
her-og-nu kommunikationsprocesser (studiefagsmodul)
2. semester5 ECTS-point
Skriftlig kommunikation og retorik i praksis (studiefagsmodul)2. semester5 ECTS-point
Design og IKT med organisation som kontekst (studiefagsmodul)3. semester5 ECTS-point
Undersøgelses- og analysemetoder (studiefagsmodul)3. semester10 ECTS-point
Kommunikation og strategi (projektmodul)3. semester15 ECTS-point
Kommunikation og individ (projektmodul)4. semester15 ECTS-point
Kommunikationsdesign 1:Læring, netværksdannelse og
organisering (projektmodul)
5. semester10 ECTS-point
Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum (projektmodul)5. semester10 ECTS-point
Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier (projektmodul)5. semester10 ECTS-point
Bachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og -processer (projektmodul)6. semester15 ECTS-point
Fagets videnskabsteori (studiefagsmodul)6. semester5 ECTS-point

 

Moduler med valgfrihed (hhv. Studiefagsmoduler og valgfagsmoduler*), bacheloruddannelsen i Kommunikation

Æstetik og effekt (studiefagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Logik og argumentationsteori (studiefagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Mundtlig kommunikation: retorik i praksis (valgfagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Organisationskonsultation (valgfagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Informationspraksis og informationsadfærd (valgfagsmodul)4. semester5 ECTS-point
Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention
Valgmulighed 1 af 2 på 6. semester
6. semester5 ECTS-point
Kommunikationsplanlægning
Valgmulighed 2 af 2 på 6. semester
6. semester5 ECTS-point
Effekt og evaluering (valgfagsmodul)6. semester5 ECTS-point
Avanceret webdesign og analyse (valgfagsmodul)6. semester5 ECTS-point
Virksomhedsledelse (valgfagsmodul)6. semester5 ECTS-point

 

Uddannelserne bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshop
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Uddannelsernes 1. til 4. og 6. semester udgøres af hhv. projektenhedsmoduler, og et eller to studiefagsmoduler, der rummer en valgmulighed, hvor den studerende ved hvert studiefagsmodul har mulighed for at tone sin faglighed. Hvert studiefagsmodul tillader følgelig den studerende mulighed for at tone og specialisere sin viden om semesterets faglighed; de respektive studiefagsmoduler indløser samme kompetencemål.

På uddannelsernes 4. og 6. semester indgår valgfag. På 4. semester deltager og prøves den studerende således i kurset “Mundtlig Kommunikation: retorik i praksis”, “Organisationskonsultation” eller Informationspraksis og informationsadfærd (valgfagsmodul) og den studerende afslutter valgfaget med tilhørende prøver. På 6. semester deltager og prøves den studerende i enten kurset ”Effekt og evaluering”, ”Avanceret webdesign og analyse” eller ”Virksomhedsledelse”. Den studerende afslutter valgfaget på 6. semester med den tilhørende prøver (Effekt og evaluering),  (Avanceret webdesign og analyse) eller (Virksomhedsledelse).

På uddannelsernes 5. semester afholdes der tre semesterkonferencer (Projektmoduler) af 10 ECTS-point. Hver semesterkonference består af et undervisnings- og vejledningsforløb, som understøtter den studerendes arbejde inden for følgende faglige områder:

 • Læring, netværk og organisering
 • Oplevelser og rum
 • Kultur og værdier.

Hvert projektmodul afsluttes i en semesterkonference, hvor den studerende præsenterer sit arbejde. I forlængelse heraf eksamineres den studerende.

På 6. semester Interaktive digitale medier indgår valgbare studiefag. På 6. semester Interaktive digitale medier prøves den studerende således i ”Musik og lyd i audiovisuelle medier” eller ”Kreativitet og kompetence”, og afslutter studiefaget med tilhørende prøver. På 6. semester Kommunikation indgår valgbare studiefag. På 6. semester Kommunikation prøves den studerende således i ”Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention” eller ”Kommunikationsplanlægning”, og afslutter studiefaget med tilhørende prøver. 

På uddannelsernes 6. semester udarbejder den studerende under vejledning et bachelorprojekt inden for uddannelsens faglige område.

BACHELORSIDEFAGET I MEDIEFAG

BA-sidefaget består af tre moduler på tilsammen 15 ECTS-point på den studerendes 5. semester, og to moduler på tilsammen 30 ECTS-point på den studerendes 6. Semester.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret og overvejende projektorganiseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Bachelorsidefaget består, af fem moduler i form af kurser og emnestudier. Modulerne indeholder praktisk medieproduktion, film- og medieanalyse, audiovisuel strategisk kommunikation og filmhistorie samt medieæstetik. Disse discipliner udgør det faglige grundlag for modulerne på kandidatsidefaget, som primært indeholder mediehistorie, mediesociologi og film- og medieteori samt værkanalyse og værkanalysens metodik. Hertil kommer to valgfag.

Obligatoriske moduler

Medieproduktion I: TV5. semester5 ECTS-point
Medieproduktion II: Film5. semester5 ECTS-point
Filmhistorie5. semester5 ECTS-point
Audiovisuel strategisk kommunikation6. semester20 ECTS-point
Film- og medieanalyse6. semester10 ECTS-point

Uddannelsens 5. semester er forankret i opbyggelse af produktive færdigheder samt viden om filmens historie. Til at understøtte de studerendes arbejde er der kursusundervisning i film- og medieproduktion samt i filmhistorie.

Uddannelsens 6. semester udgøres af modulet ”Audiovisuel strategisk kommunikation” og af modulet ”Film- og medieanalyse”.

18: Uddannelsesoversigt

Nedenstående viser uddannelsesoversigt over bacheloruddannelsen med de 3 studieretninger. 

Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med studieretningen i Informationsvidenskab

Udbydes som:
Specialisering: Informationsvidenskab
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Kommunikationsprodukter Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Medieteknologi, kommunikation og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Medieproduktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
2. Semester
Kommunikationsprocesser Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til kommunikationsprocesser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig
Skriftlig kommunikation og retorik i praksis Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Design og IKT med organisation som kontekst Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Undersøgelses- og analysemetoder Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Kommunikation og strategi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kommunikation og individ Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Moduler med valgfrihed
5. Semester
Kommunikationsdesign 1: Læring, netværksdannelse og organisering Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Bachelorprojekt: IKT i brug Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Fagets videnskabsteori: Informationsvidenskab Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Moduler med valgfrihed

 
Moduler med valgfrihed
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
4. Semester
Æstetik og effekt Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Logik og argumentationsteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Mundtlig kommunikation: Retorik i praksis Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Organisationskonsultation Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig
Informationspraksis og informationsadfærd Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
6. Semester
IKT, interaktion og organisation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Effekt og evaluering Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Avanceret webdesign og analyse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Virksomhedsledelse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig

Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med studieretning i Interaktive digitale medier

Udbydes som:
Specialisering: Interaktive digitale medier
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Kommunikationsprodukter Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Medieteknologi, kommunikation og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Medieproduktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
2. Semester
Kommunikationsprocesser Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til kommunikationsprocesser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig
Skriftlig kommunikation og retorik i praksis Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Design og IKT med organisation som kontekst Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Undersøgelses- og analysemetoder Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Kommunikation og strategi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kommunikation og individ Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Moduler med valgfrihed
5. Semester
Kommunikationsdesign 1: Læring, netværksdannelse og organisering Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Bachelorprojekt: Interaktive Digitale Medier Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Fagets videnskabsteori: Interaktive digitale medier Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig

Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med studieretning i Kommunikation

 
Moduler med valgfrihed
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
4. Semester
Æstetik og effekt Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Logik og argumentationsteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Mundtlig kommunikation: Retorik i praksis Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Organisationskonsultation Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig
Informationspraksis og informationsadfærd Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
6. Semester
Musik og lyd i audiovisuelle medier Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Kreativitet og kompetence Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Effekt og evaluering Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Avanceret webdesign og analyse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Virksomhedsledelse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig

Udbydes som:
Specialisering: Kommunikation
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Kommunikationsprodukter Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Medieteknologi, kommunikation og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Medieproduktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
2. Semester
Kommunikationsprocesser Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til kommunikationsprocesser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig
Skriftlig kommunikation og retorik i praksis Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Design og IKT med organisation som kontekst Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Undersøgelses- og analysemetoder Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Kommunikation og strategi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kommunikation og individ Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Moduler med valgfrihed
5. Semester
Kommunikationsdesign 1: Læring, netværksdannelse og organisering Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Bachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og -processer Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Fagets videnskabsteori: Kommunikation Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Moduler med valgfrihed

BA sidefagsuddannelsen i mediefag

 
Moduler med valgfrihed
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
4. Semester
Æstetik og effekt Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Logik og argumentationsteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Mundtlig kommunikation: Retorik i praksis Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Organisationskonsultation Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig
Informationspraksis og informationsadfærd Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
6. Semester
Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Kommunikationsplanlægning Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Effekt og evaluering Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Avanceret webdesign og analyse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Virksomhedsledelse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig

Udbydes som: Sidefag
Linje: Sidefagsuddannelsen i mediefag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
5. Semester
Medieproduktion I: TV Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Medieproduktion II: Film Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Filmhistorie Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
6. Semester
Audiovisuel strategisk kommunikation Kursus 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Film- og medieanalyse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2018 og gælder for alle studerende, som er indskrevet på bacheloruddannelsen på dette tidspunkt. Det besluttes af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier og/eller Det Humanistiske Fakultetskontor, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

Sidefaget i mediefag

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2018 og gælder for alle studerende, der påbegynder kandidatstudiet på denne dato eller senere. Stk. 2 Studerende, der har påbegyndt kandidatstudiet inden den 1. september 2018 forbliver på ældre studieordninger. Det besluttes af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier og/eller Det Humanistiske Fakultetskontor, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.