Studieordning for International Virksomhedskommunikation, 2014

1: Forord

I medfør af lov nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i et fremmedsprog og et tilvalgsfag.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

4: Fakultetstilhørsforhold

5: Studienævnstilhørsforhold

6: Censorkorpstilhørsforhold

7: Adgangskrav

Adgangsbetingelserne til bacheloruddannelsen er en eksamen på gymnasialt niveau (studentereksamen, hf, hhx eller htx) samt opfyldelse af de område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav. For at kunne optages på tilvalgsfagene i henholdsvis organisation og ledelse og kinesiske områdestudier kræves desuden engelsk på b-niveau.

Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis fx via udlandsophold, erhvervsarbejde, og/eller anden uddannelse. Der henvises i øvrigt til adgangsbekendtgørelsen.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Hvor intet andet er anført, er prøverne på dansk. Dette gælder både skriftlige og mundtlige prøver.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Viden

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse på vidensfelt og forståelses- og refleksionsniveau skal have:

 • viden om teksters og sprogs struktur og funktion og evne til at reflektere herover

 • viden om kommunikationsteori og evne til at reflektere herover

 • viden om oversættelsesteori og evne til at reflektere herover

 • viden om metode og praksis inden for intern og ekstern virksomhedskommunikation i fremmedsprogsområderne og i Danmark

 • indsigt i erhvervsvirksomheders funktioner og erhvervsøkonomiske forhold i Danmark og i de valgte sprogområder

 • viden om interkulturel kommunikation og markedsføring og om teori, metode og praksis inden for feltet

 • viden om erhvervsvirksomheders internationale salgs- og markedsføringsaktiviteter

 • indsigt i de sociale, politiske, kulturelle og økonomiske forhold i de valgte sprogområder og i Danmark.

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal:

 • kunne beskrive og formulere væsentlige problemstillinger inden for områderne sprog og kommunikation i virksomhedssammenhæng på selvstændig vis

 • kunne anvende relevante teorier og metoder inden for uddannelsens faglige genstandsområder

 • kunne indsamle og udvælge relevant information samt kritisk strukturere, analysere og vurdere de fundne data og vælge relevante løsningsmodeller

 • kunne kommunikere præcist, effektivt og korrekt både mundtligt og skriftligt om faglige problemstillinger og løsningsmodeller på dansk og det eller de pågældende fremmedsprog både til fagfæller og ikke-specialister samt øvrige samarbejdspartnere

 • kunne bearbejde, oversætte og selvstændigt udforme forskellige tekster i relation til virksomhedens interne og eksterne kommunikation

 • kunne anvende teorier inden for erhvervsøkonomi, markedsføring og organisation i kulturel sammenhæng

 • kunne anvende sin indsigt i de sociale, politiske, kulturelle og økonomiske forhold i de valgte sprogområder og i Danmark, fx i forbindelse med markedsføring og interkulturel kommunikation

 • kunne anvende grundlæggende it-værktøjer til støtte for sprog-, kommunikations- og projektarbejde.

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal:

 • kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, både selvstændigt og i grupper, gennem arbejdet med uddannelsens forskellige faglige og tværfaglige problemstillinger

 • i samarbejde med andre faggrupper selvstændigt og professionelt kunne varetage komplekse og udviklingsorienterede opgaver af kommunikativ og administrativ karakter i internationalt orienterede virksomheder, institutioner og organisationer og i forbindelse hermed fungere som sprogkonsulent

 • kunne fungere som koordinerende led i forbindelse med intern og ekstern løsning af dokumentationsopgaver for virksomheder og organisationer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. I uddannelsens 3. semester indgår valgfag svarende til 10 ECTS-point. Det centrale fag, tilvalgsfaget, valgfag og bachelorprojekt giver tilsammen den studerende mulighed for at nå de i § 4 formulerede læringsmål.

Det centrale fags obligatoriske moduler

Problembaseret læring1. sem5 ECTS
Kultur- og samfundsforhold1. sem10 ECTS
Virksomhedskommunikation I1. sem.5 ECTS
Grammatik1. sem.5 ECTS
Skriftlig sprogproduktion1. sem.5 ECTS
Genre og sprogbrugsanalyse2. sem.5 ECTS
Virksomhedsforståelse 1. og 2. sem.10 ECTS
Grammatik og skriftlig sprogproduktion2. sem.5 ECTS
Erhvervs- og samfundsforhold2. sem.10 ECTS
Virksomhedskommunikation II2. og 3. sem.5 ECTS
Fagkommunikation3. sem.5 ECTS
Interkulturel kommunikation i organisationer3. sem.10 ECTS
Tilvalgsintroduktion4. sem.15 ECTS
Markedsforhold4. sem.15 ECTS
Bachelorprojekt6. sem.15 ECTS

Valgfrie moduler, hvoraf den studerende på 3. semester skal vælge et jf. § 5, stk. 2 (der vælges i alt 10 ECTS-point)

Kultur- og samfundsforhold (engelsk/spansk/tysk)5. sem.10 ECTS
Virksomhedskommunikation I (engelsk/spansk/tysk)5. sem.5 ECTS
Grammatik (engelsk/spansk/tysk)5. sem.5 ECTS
Skriftlig sprofproduktion (engelsk/spansk/tysk)5. sem. 5ECTS
Interkulturel kommunikation i organisationer (engelsk/spansk/tysk)5. sem.5 ECTS
Grammatik og skriftlig sprogproduktion (engelsk/spansk/tysk)6. sem.5 ECTS
Erhvervs- og samfundsforhold (engelsk/spansk/tysk)6. sem.5 ECTS
Virksomhedskommunikation II (engelsk/spansk/tysk)6. sem.5 ECTS

* Valgfagene kan vælges blandt ovenstående valgfrie moduler og/eller blandt valgfrie moduler udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

BA-tilvalget i Engelsk, Spansk og Tysk

Kultur- og samfundsforhold (engelsk/spansk/tysk)5. sem.10 ECTS
Virksomhedskommunikation I (engelsk/spansk/tysk)5. sem.5 ECTS
Grammatik (engelsk/spansk/tysk)5. sem.5 ECTS
Skriftlig sprogproduktion (engelsk/spansk/tysk)5. sem.5 ECTS
Interkulturel kommunikation i organisationer (engelsk/spansk/tysk)5. sem.5 ECTS
Grammatik og skriftlig sprogproduktion (engelsk/spansk/tysk)6. sem.5 ECTS
Erhvervs- og samfundsforhold (engelsk/spansk/tysk)6. sem.5 ECTS
Virksomhedskommunikation (engelsk/spansk/tysk)6. sem.5 ECTS

BA-tilvalget i It og kommunikation

Interpersonel kommunikation i teori og praksis5. sem.10 ECTS-point
Semiotik og medieanalyse5. sem.5 ECTS-point
Grundlæggende webdesign5. sem.15 ECTS-point
Fagjournalistik og webkommunikation6. sem.5 ECTS-point
Retorik og mundtlig formidling6. sem.5 ECTS-point
Digitale kommunikationsplatforme6. sem.5 ECTS-point

BA-tilvalget i Organisation og ledelse

Ledelse og kommunikation5. sem.10 ECTS-point
HRM (Human Resources Management)5. sems.10 ECTS-point
Forandrings- og projektledelse5. sem.10 ECTS-point
Retorik og mundtlig formidling6. sem.5 ECTS-point
CSR (Corporate Social Responsibility)6. sem.5 ECTS-point
Organisationspsykologi6. sem.5 ECTS-point

BA-tilvalget i Kinesiske områdestudier

Kinesiske samfundsforhold I5. sem.10 ECTS-point
Kinesisk kultur I5. sem.10 ECTS-point
Kinesisk skriftlig og mundtlig sprogforståelse5. sem.10 ECTS-point
Kinesiske samfundsforhold II6. sem.5 ECTS-point
Kinesisk kultur II6. sem.5 ECTS-point
Kinesisk sprogforståelse II6. sem.5 ECTS-point

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Kultur og samfundsforhold Projekt 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Grammatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Virksomhedskommunikation I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Skriftlig sprogproduktion Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Genre- og sprogbrugsanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Grammatik og skriftlig sprogproduktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Erhvervs- og samfundsforhold Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
3. Semester
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Fagkommunikation Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Interkulturel kommunikation i organisationer Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfrie moduler
4. Semester
Tilvalgsintroduktion Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Markedsforhold Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
5. Semester
Kultur- og samfundsforhold Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Virksomhedskommunikation I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grammatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Skriftlig sprogproduktion Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Interkulturel kommunikation i organisationer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
6. Semester
Grammatik og skriftlig sprogproduktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Erhvervs- og samfundsforhold Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: IT og kommunikation
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Kultur og samfundsforhold Projekt 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Grammatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Virksomhedskommunikation I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Skriftlig sprogproduktion Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Genre- og sprogbrugsanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Grammatik og skriftlig sprogproduktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Erhvervs- og samfundsforhold Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
3. Semester
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Fagkommunikation Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Interkulturel kommunikation i organisationer Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfrie moduler
4. Semester
Tilvalgsintroduktion Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Markedsforhold Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
5. Semester
Interpersonel kommunikation i teori og praksis Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Semiotik og medieanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Grundlæggende webdesign Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
6. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Fagjournalistik og webkommunikation Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Retorik og mundtlig formidling Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Digitale kommunikationsplatforme Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Organisation og ledelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Kultur og samfundsforhold Projekt 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Grammatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Virksomhedskommunikation I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Skriftlig sprogproduktion Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Genre- og sprogbrugsanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Grammatik og skriftlig sprogproduktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Erhvervs- og samfundsforhold Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
3. Semester
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Fagkommunikation Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Interkulturel kommunikation i organisationer Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfrie moduler
4. Semester
Tilvalgsintroduktion Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Markedsforhold Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
5. Semester
Ledelse og kommunikation Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
HRM Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Forandrings- og projektledelse Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
6. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Retorik og mundtlig formidling Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
CSR Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Organisationspsykologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Kinesiske områdestudier
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Problembaseret læring Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Kultur og samfundsforhold Projekt 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Grammatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Virksomhedskommunikation I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Skriftlig sprogproduktion Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Virksomhedsforståelse Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Genre- og sprogbrugsanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Grammatik og skriftlig sprogproduktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Erhvervs- og samfundsforhold Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
3. Semester
Virksomhedskommunikation II Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Fagkommunikation Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Interkulturel kommunikation i organisationer Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfrie moduler
4. Semester
Tilvalgsintroduktion Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Markedsforhold Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
5. Semester
Kinesiske samfundsforhold I Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Kinesisk kultur I Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Kinesisk sprogforståelse II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
6. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Kinesiske samfundsforhold II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Kinesisk kultur II Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Kinesisk sprogforståelse II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig

 
Valgfrie moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
3. Semester
Webkommunikation i teori og praksis Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Litteratur og samfund (engelsk) Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Aktuelle debatemner (spansk/tysk) Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Forretningsudvikling og entreprenørskab Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for International Virksomhedskommunikation og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2014 og gælder for alle studerende, der har påbegyndt bacheloruddannelsen den 1. september 2012 eller senere.

Det besluttes af Studienævnet for International Virksomhedskommunikation og/eller Det Humanistiske Fakultet, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

Studerende, der følger en studieordning fra 2009, skal afslutte uddannelsen senest fire år efter, at de har påbegyndt den (orlov tæller ikke med i de fire år).

21: Ændringer til studieordningen

Other versions