Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arkitektur og Design 2015

1: Forord

I medfør af lov 960 af 14. august 2014 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for Bacheloruddannelsen i Arkitektur og Design. Uddannelsen følger endvidere Rammestudieordningen og tilhørende Eksamensordning ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

 

Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2015.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævnet for Arkitektur & Design

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Ingeniørernes Landsdækkende Censorkorps/Design.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i Arkitektur og Design forudsætter en gymnasial uddannelse.

 

Uddannelsens specifikke adgangskrav er Dansk A, Engelsk B, Matematik A samt Fysik B og Kemi C eller Fysik B og Bioteknologi A, jf. Adgangsbekendtgørelsen.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen:

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design med specialisering i arkitektur og urbant design). Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Architecture and Design with specialisation in Architecture and Urban Design).

Eller

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design med specialisering i Industrielt design). Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Architecture and Design with specialisation in Industrial Design).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Alle bachelorer (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design):

 

Viden

 • Skal have viden om teori, metode og praksis indenfor faglighederne ingeniørvidenskab, arkitektur og design bredt fra bygningsdelen til byen samt viden om teori, metode og praksis indenfor integreret design*
 • Skal have viden om matematiske/geometriske begreber og metoder som er grundlæggende for anvendelser indenfor teknik og design
 • Skal have grundlæggende viden om og kendskab til teorier, perioder, værker og personer indenfor teknologi-, ingeniørvidenskab-, arkitektur-, by- og designhistorie

 

* Integreret design: en metodisk proces, hvor der løbende anvendes og integreres forsknings- og evidensbaseret viden, gennem en række ingeniør-, design- og arkitekturfaglige teorier og metoder gennem projektets designproces

 

Færdigheder

 • Skal kunne anvende ingeniørfaglige teorier, metoder og redskaber indenfor arkitektur, design og urban design-fagligheden, samt kunne udøve færdigheder, der knytter sig bredt til beskæftigelse inden for fagområderne ingeniørpraksis og arkitektur og design på et videnskabeligt grundlag
 • Skal kunne benytte sig af matematiske begreber og beregningsmetoder samt anvende og illustrere dem i professionelt programmel i forbindelse med designmæssige problemstillinger
 • Skal kunne analysere, forstå, beskrive og skabe form samt reflektere over æstetiske udtryk og virkemidler
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for ingeniørvidenskab, arkitektur og design
 • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere
 • Skal kunne analysere og forstå sammenhængen mellem teknologi, design, arkitektur, by og samfund

 

Kompetencer

 • Skal grundlæggende kunne udøve integreret design, herunder indarbejde tekniske forhold som designgenererende aspekter i formgivningen
 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

 

Bachelorer (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design med specialisering i arkitektur og urbant design):

 

Viden

 • Skal have grundlæggende ingeniørbaseret viden om analytiske tilgange til og metoder til håndtering af tekniske, arkitektoniske og samfundsmæssige forhold
 • Skal have grundlæggende viden om analytiske tilgange og metoder til udøvelse af integreret design
 • Skal have viden om redskaber til udvikling og repræsentation af arkitektur og urban design både analogt og digitalt
 • Skal have grundlæggende viden om begreber knyttet til statiske beregninger af bærende konstruktioner herunder viden om forståelse af grundlæggende mekaniske egenskaber af bygningsmaterialer som stål, træ og beton.
 • Skal have grundlæggende viden om og forstå metoder til klimateknisk analyse af en bygning, herunder viden om og forståelse for varme- og fugttransport, samt bygningers energiforbrug og indeklima
 • Skal have grundlæggende viden om og forstå samspillet mellem areal- og anvendelsesplanlægning og planlægning og udformning af infrastrukturanlæg for vejtrafik, spildevand mv.
 • Skal have viden om formgivningsmetoder og formgivningsteorier til formgivning af bygningsdele, bygninger og bebyggelser

 

Færdigheder

 • Skal kunne udforme rum og konstruktioner til byen og benytte udvalgte redskaber til udformning, beregning og visualisering af bygninger, byer og bydele
 • Skal kunne redegøre for centrale formkoncepter, centrale teoridannelser og kunne foretage analyse og syntese i relation til ingeniørvidenskab, arkitektur og urban design
 • Skal kunne foretage grundlæggende styrke- og stivheds-beregninger for bærende konstruktioner i bygningsmaterialerne stål, træ, og beton i sammenhæng med analyse/projektering af tektoniske bærende konstruktioner udført i disse materialer
 • Skal kunne gennemføre og dokumentere beregninger knyttet til bygningers energiforbrug og indeklima
 • Skal kunne forstå og analysere infrastrukturelle problemstillinger på byniveau
 • Skal kunne planlægge, designe og dimensionere veje og stier på bydelsniveau

Kompetencer

 • Skal kunne udøve integreret design, herunder indarbejde tekniske forhold som designgenererende aspekter i formgivningen af bygninger og byer
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang indenfor ingeniørvidenskab, arkitektur og urban design
 • Skal kunne håndtere grundlæggende (tvær)fagligheder i krydsfeltet mellem ingeniørvidenskab, arkitektur og urban design
 • Skal kunne håndtere grundlæggende problemstillinger indenfor analyse/projektering af tektonisk bærende konstruktioner i bygningsmaterialerne stål, træ og beton
 • Skal kunne håndtere grundlæggende problemstillinger i relation til klimaskærm og bygningers energiforbrug og indeklima, samt kunne tilvejebringe/analysere løsninger
 • Skal kunne håndtere problemstillinger i relation til byplanlægning og infrastruktur og tilvejebringe løsninger, der integrerer de infrastrukturelle elementer i bymiljøet på begrundet og bæredygtig vis

 

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design med specialisering i industrielt design):

 

Viden

 • Skal kunne redegøre for ingeniørbaserede teorier, metoder og værktøjer i den integrerede designproces, der kan tilvejebringe kvalitativ og kvantitativ kravspecifikation og forslagsstillelse
 • Skal kunne analysere, vurdere og reflektere over både proces og forslag med metoder fra flere paradigmer til at redegøre for uklart-afgrænsede problematikker
 • Skal kunne redegøre for og reflektere over teorier og metoder til brugerorientering i designprocessen og formgivningsmetoder, herunder produktsemantik
 • Skal have viden om produktets tilblivelse; herunder relevant teknologi, materiale, mekanik, mekatronik, procesteknik, produktion, fremstilling og forsyningskæde

 

Færdigheder

 • Skal kunne kvalitativt og kvantitativt specificere, formidle og designe hele produktforslag og delkomponenter gennem en rationel, systematisk, metodisk produktudviklingsproces, hvor form, funktion, konstruktion og teknologi integreres gennem iterativ veksling mellem forslagsstillelse, evaluering og refleksion
 • Skal kunne aktivt vælge, inddrage og integrere de umiddelbart væsentligste aktørperspektiver, herunder brug og fremstilling, i produktets specifikation, tilblivelse og virke
 • Skal kunne opstille og redegøre for basale forhold vedrørende teknologi, materialevalg, mekanisk materialekarakterisering, evt. mekatronisk styring, produktions- og bearbejdningsproces, der opfylder produktspecifikationen

 

Kompetencer

 • Skal kunne planlægge, formidle og gennemføre en multiparadigmatisk, udviklings- og synteseorienteret, systematisk, integreret produktudviklingsproces baseret på ingeniørfaglige overvejelser og designe med hensyntagen til produktets brug og tilblivelse og metodisk tilstræbe innovationshøjde
 • Skal kunne selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel, systematisk tilgang baseret på teorier og metoder præsenteret under uddannelsesforløbet

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

 

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:
 

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

 

Uddannelsesoversigt:

 

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

 

For både ARK/URB og ID er 140 ETCS dækket af 7-trinsskala, og 60 ETCS dækket med ekstern prøve.

 

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

For både ARK/URB og ID er 140 ETCS dækket af 7-trinsskala, og 60 ETCS dækket med ekstern prøve.

Arkitektur og Urbant Design hhv. Industrielt Design fælles 1. BSc og 2. BSc

Som det ses af tabellen, rummer bacheloruddannelsen en udstrakt grad af valgfrihed. Først og fremmest muliggøres en gradvis specialisering mellem ”Arkitektur og Urbant Design” hhv. ”Industrielt Design” allerede fra 3. semester.

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Arkitektur og urbant designIndustrielt design
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Tektonik: Materialer, konstruktion og form Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Modelleringsteknik og renderingsmetoder i 2D Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Form og teknik 1: Form, rum og konstruktion Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Bygning og lys Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Matematik: Struktur og form Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Modelleringsteknik og renderingsmetoder i 3D Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Ingeniørens teori og metode i designfeltet Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Form og teknik 2: Form og produktion Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Produkt og proces Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Industrielt design
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
3. Semester
Integreret produktudvikling: Redesign Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Procesteknik og materialeegenskaber Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Styrkelære Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Industrielt produkt: Analyse og redesign Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Bionik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Integreret produktudvikling: Koncept Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Digitalt understøttede brugerflader og produkter Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Matematik og parametriske strukturer i industrielt design Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Interaktivt digitalt produkt Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
5. Semester
Integreret produktudvikling: Interaktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Det brugerorienterede designfelt: Teorier, processer og metoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Mekatroniske produkter og systemer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Interaktivt fysisk produkt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Integreret produktudvikling: Designprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Styrkelære og anvendt FEM Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt: Integreret design Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Arkitektur og urbant design
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
3. Semester
Husbygning 1: Statik og styrkelære Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Detaljering af bygninger Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Teknologi, samfund og arkitektur 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Byrummets struktur, funktion og materialitet Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Den kompakte bolig Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Urbane teknologier 1: Lys, energi og trafik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Matematik og parametriske strukturer i arkitektur og urbant design Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Teknologi, samfund og arkitektur 2 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Planlægning og bybygning Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
5. Semester
Husbygning 2: Hygrotermisk bygningsfysik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Klimasimulering i byens rum og bygninger: Konceptuelle overvejelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Teknologi, samfund og arkitektur 3 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Energioptimeret byggeri Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Version A
Husbygning 3: Strukturelt design og projektering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Dimensionering og design af bygningens installationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt: Integreret bygningsdesign: Multifunktionel bygning Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt
6. Semester
Version B
Urbane teknologier 2: Planlægning og realisering af funktioner og strukturer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Landskab og bygning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt: Den store hybride bygning Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

På 6. semester skal den studerende vælge mellem valgmulighed A eller valgmulighed B.

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet
Studienævnet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se Rammestudieordningen.

Regler om forløb af bacheloruddannelsen
Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.
Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.

Afslutning af bacheloruddannelsen
Bacheloruddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, den er påbegyndt.

Særligt projektforløb
Den studerende kan på 3., 4. eller 5. semester, efter ansøgning, sammensætte et uddannelsesforløb, hvor projektarbejdet erstattes af andre studieaktiviteter jf. Rammestudieordningens afsnit 9.3.1.

Eksamensregler
Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside.

Dispensation
Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

Regler og krav om læsning af tekster på fremmedsprog
Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

Uddybende information
Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

 

Prøveformer

Evaluation formats for the Bachelor and Master programmes under the Board of Studies for Architecture and Design, School of Architecture, Design and Planning.
Please refer to the study guide of the relevant semester and module for further descriptions of the chosen evaluation format.

Project modules

Evaluation format C– Project module with external examination:
The module is assessed by an oral assessment based on written material, typically a jointly prepared (or in exceptional cases, prepared by the individual student) project module report (containing the report/analyzes/posters/drawings/models or similar) where the individual examinee’s contribution is not indicated. It is further presumed that the student has regularly and actively participated in evaluation seminars etc..
The module is assessed with external examination.
The written material is submitted in physical form to the semester secretary and also digitally uploaded to the directory assigned by the semester secretary. This according to the current delivery requirements in the Semester Description or Study Guide.

Evaluation format P– Project module with internal examination:
The module is assessed by an oral assessment based on written material, typically a jointly prepared (or in exceptional cases, prepared by the individual student) project module report (containing the report/analyzes/posters/drawings/models or similar) where the individual examinee’s contribution is not indicated. It is further presumed that the student has regularly and actively participated in evaluation etc..
The module is assessed with internal examination.
The written material is submitted in physical form to the semester secretary and also digitally uploaded to the directory assigned by the semester secretary. This according to the current delivery requirements in the Semester Description or Study Guide.

Course modules:

Evaluation format L– Course module, oral or written assessment.

Comprising of:

Evaluation format La– Course module, oral assessment:
The module is assessed with an oral assessment based on written material prepared by the individual student such as a portfolio presentation or a (possibly jointly prepared) project module report (containing the report/analyses/posters/drawings/models or similar). It is further presumed that the student has regularly and actively participated in evaluation seminars.
Oral assessment with aid and without preparation time.
The written material must be digitally uploaded to the directory assigned by the semester secretary. This according to the current delivery requirements in the Semester Description or Study Guide.

Evaluation format Lb– Course module, oral assessment:
The module is assessed with an oral exam based on the objectives for the course module. The examinee pulls a known and predefined question, after which the assessment begins.
Oral assessment without aid and without preparation time

Evaluation format Lc– Course module, oral assessment:
The module is assessed with an oral exam based on the objectives for the course module. The examinee pulls a question, gets preparation time, after which the assessment begins.
Oral assessment without aid and with preparation time – aid is allowed in the preparation time.

Evaluation format Ld– Course module, written assessment:

The module is assessed with a written assignment based on central parts of the objectives for the course module through one or more written assignments (including reports/analyses/posters/drawings/models or the like).
A written assignment is developed during the execution of the course module.
The written material must be digitally uploaded to the directory assigned by the semester secretary. This according to the current delivery requirements in the Semester Description or Study Guide.

Evaluation format Le– Course module, written assessment:
The module is assessed with a written assignment based on central parts of the objectives for the course module.
A written assignment given by the end of the course module and completed within a defined time frame.
The written material must be digitally uploaded to the directory assigned by the semester secretary. This according to the current delivery requirements in the Semester Description or Study Guide.

Evaluation format V– Course module:
The module is passed by the student’s regular and active participation in teaching/ evaluation seminars or the like and by compliance with the assignment requirements of the course module.
The module is assessed by internal assessment.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Bacheloruddannelsen i Arkitektur og Design er tilrettelagt i henhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendt­gørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 1487 af 16. december 2013 (Adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 (Karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.