STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG

1: Forord

I medfør af lov nr. 367 af 25.marts 2013 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i Dansk.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Dansk.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i Dansk forudsætter en gymnasial uddannelse samt opfyldelse af eventuelle område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav. Der henvises endvidere til studienævnets hjemmeside for yderligere oplysninger.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i dansk. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in Danish.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Hvor intet andet er anført, er prøverne på dansk. Dette gælder både skriftlige og mundtlige prøver.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen i Dansk og et andet fag er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i Dansk og et andet fag er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Målet med bacheloruddannelsen i Dansk og et andet fag er, at den studerende skal opnå en række almene kompetencer samt specifikke faglige kompetencer i Dansk og et andet fag (det pågældende bachelorsidefag).

Uddannelsen har som almene kompetencemål, at den studerende skal blive i stand til:

 • selvstændigt at formulere, bearbejde og belyse faglige problemstillinger under anvendelse af anerkendte og relevante videnskabelige teorier, metoder og værktøjer

 • at forholde sig analytisk og selvstændigt reflekterende til fagenes genstandsområder og deres teorier og metoder

 • at anvende forskellige faglige arbejds- og evalueringsformer, herunder problemorienteret projektarbejde i grupper

 • at indgå i projektsamarbejde og varetage projektledelse

 • at strukturere egne læreprocesser og selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling

 • at formidle sin faglige viden mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper

 • at analysere praktiske problemstillinger i en professionel/erhvervsmæssig sammenhæng

  samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger.

Bacheloren

Uddannelsen har som specifikke danskfaglige kompetencemål, at den studerende skal opnå følgende kompetencer inden for danskuddannelsens faglige genstandsområder, litteratur, medier og sprog:

Viden

Den studerende skal gennem bacheloruddannelsen i Dansk opnå viden om:

 • den studerende skal opnå indsigt i forskellige sprogvidenskabelige tilgange, sprogteori, sproglig analyse og det danske sprogs struktur og historie

 • den studerende skal opnå indsigt i grundlæggende litteraturvidenskabelige teorier og metoder inden for den litterære tekstanalyse

 • den studerende skal opnå overblik over og indsigt i den danske litteraturhistorie og kulturhistorie med udblik til verdenslitteraturen, bl.a. gennem læsning af et genremæssigt varieret udvalg af centrale danske tekster fra middelalderen til nutiden

 • den studerende skal opnå indsigt i grundlæggende teorier og metoder inden for medieområdet

 • den studerende skal opnå overblik over og indsigt i dansk mediehistorie i en global kontekst, bl.a. på baggrund af et kendskab til de væsentligste mediegenrer og deres udvikling

 • den studerende skal opnå indsigt i humanistisk videnskabsteori samt kendskab til danskfagets historie, teori og metode

 • den studerende skal opnå kendskab til norsk og svensk sprog og litteratur.

Færdigheder

Den studerende skal gennem bacheloruddannelsen i Dansk opnå

 • ud fra en sprogvidenskabelig indsigt skal den studerende opnå færdighed i at analysere tale- og skriftsprogligt materiale på dansk og andre nordiske sprog, bl.a. med henblik på sproglig variation

 • på baggrund af indsigt i den litterære tekstanalyses teorier og metoder skal den studerende opnå færdighed i at analysere tekster fra forskellige tider og forskellige genrer samt placere teksterne i deres kultur- og socialhistoriske sammenhæng

 • på baggrund af medievidenskabelig indsigt skal den studerende opnå færdighed i at analysere forskellige medieprodukter og –typer ud fra et mediehistorisk og tværmedielt perspektiv

 • den studerende skal beherske dansk skrift- og talesprogsnorm på højt niveau.

Kompetencer

Den studerende skal gennem bacheloruddannelsen i Dansk opnå

 • den studerende skal opnå kompetence til at undervise i dansk på gymnasialt niveau og i andre sammenhænge kunne formidle et tilsvarende danskfagligt stof

 • den studerende skal kunne videreudvikle egen kompetence inden for områderne litteratur, medier og sprog

 • den studerende skal kunne iagttage og analysere forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring

 • den studerende skal kunne iagttage og analysere de gensidige kulturelle relationer, der betinger udviklingen af dansk sprog, litteratur og medier i en international sammenhæng

 • den studerende skal kunne forholde sig til sproglige, kulturelle og æstetiske problemer i en global sammenhæng

 • den studerende skal udvikle kompetencer til at identificere, afgrænse og analysere et danskfagligt problem samt i faglig kommunikation og formidling

 • den studerende skal kunne iagttage og analysere videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence på dansk.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen består af et centralt fag med et omfang på 135 ECTS-point (41⁄2 semesters studier) og et bachelorsidefag i et andet fag på 45 ECTS-point (11⁄2 semesters studier). I det centrale fag indgår valgfag på tilsammen 10 ECTS-point og et bachelorprojekt på 15 ECTS-point. Bachelorprojektet skrives på uddannelsens 5. semester.

Uddannelsens 1.-4. semester studeres inden for Dansk, 5. semester studeres inden for både Dansk og det pågældende bachelorsidefag, og 6. semester studeres inden for bachelorsidefaget. Det centrale fag og bachelorsidefaget giver tilsammen den studerende mulighed for at nå de i § 4 formulerede mål.

Obligatoriske moduler (det centrale fag)

Tekstanalyse (med problembaseret læring) (projekt)1. sem.10 ECTS-point
Humanvidenskabelig teori og metode1. sem.5 ECTS-point
Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie I1. sem.5 ECTS-point
Medienalyse I1. sem.5 ECTS-point
Grundlæggende grammatik1. sem.2 ECTS-point
Stilistik1. sem.3 ECTS-point
Medievidenskab (projekt)2. sem.10 ECTS-point
Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie II2. sem.5 ECTS-point
Medieanalyse II og Mediehistorie2. sem.10 ECTS-point
Dansk grammatik og fonetik2. sem.5 ECTS-point
Sprogvidenskab (projekt)3. sem.10 ECTS-point
Litterær tekstanalyse III3. sem.5 ECTS-point
Dansk sproghistorie3.sem.5 ECTS-point
Norsk og svensk I3. sem.5 ECTS-point
Litteraturhustorie III3. sem. 5ECTS-point
Litteraturvidenskab (projekt)4. sem.10 ECTS-point
Litteraær tekstanalyse IV4. sem.5 ECTS-point
Norsk og svensk II4. sem.5 ECTS-point
Bachelorprojekt5. sem.15 ECTS-point

Valgfrie moduler*

Filmanalyse4. sem.5 ECTS-point
Medier og genrer4. sem.5 ECTS-point
Retorik og argumentationsanalyse4. sem.5 ECTS-point
Norrønt (Oldislandsk)4. sem.5 ECTS-point
Verdenslitteratur4. sem.5 ECTS-point
Litteratursociologi4. sem.5 ECTS-point
Litterære genrer4. sem.5 ECTS-point
Nordic Noir4. sem.5 ECTS-point
Introduction to Scandinavia4. sem.5 ECTS-point
Language Typology4. sem.5 ECTS-point

* Valgfagene kan vælges blandt ovenstående valgfrie moduler og/eller blandt valgfrie moduler udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Uddannelsen bygger på en kombination af danskfaglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger

 • klasseundervisning

 • projektarbejde

 • workshops

 • opgaveløsning

 • lærerfeedback

 • faglig refleksion.

Uddannelsens 1. semester omfatter studier af dansk litteratur, dansk sprog og danske medier under en tekstanalytisk synsvinkel, af videnskabsteori og problembaseret læring gennem kurser og projektarbejde inden for området tekstanalyse samt kurser i human- og samfundsvidenskabelig teori og metode, litterær tekstanalyse I, litteraturhistorie I op til 1820, medieanalyse I, grundlæggende dansk grammatik og stilistik.

Uddannelsens 2. semester omfatter projektarbejde inden for området medievidenskab, samt kurser i medieanalyse og -teori, dansk mediehistorie, litterær tekstanalyse II og litteraturhistorie II fra 1820 til 1920, dansk grammatik og dansk fonetik.

Uddannelsens 3. semester omfatter projektarbejde inden for området sprogvidenskab samt kurser inden for sprogvidenskab og sprogbrugsanalyse, dansk sproghistorie, norsk og svensk sprog og litteratur I, litterær tekstanalyse III og litteraturhistorie III fra 1920 op til nutiden.

Uddannelsens 4. semester omfatter projektarbejde inden for området litteraturvidenskab samt kurser i litterært tema, litterær tekstanalyse IV, norsk og svensk sprog og litteratur II samt to valgfag valgt blandt de i stk. 1 anførte valgfag og/eller andre valgfag godkendt af Studienævnet for Dansk.

Uddannelsens 5. semester omfatter bachelorprojektet med tilhørende kurser samt studieaktiviteter inden for bachelorsidefaget.

Uddannelsens 6. semester omfatter alene studieaktiviteter inden for bachelorsidefaget.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Uddannelsesoversigt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Tekstanalyse (med problembaseret læring) Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Humanvidenskabelig teori og metode Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie I Kursus 2 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
3Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Medieanalyse I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grundlæggende grammatik Kursus 2 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Stilistik Kursus 3 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Medievidenskab Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Medieanalyse II og Mediehistorie Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dansk grammatik og fonetik Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
3. Semester
Sprogvidenskab Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Litterær tekstanalyse III Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Dansk sproghistorie Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Norsk og svensk I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Litteraturhistorie III Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
4. Semester
Litteraturvidenskab Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Litterær tekstanalyse IV Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Norsk og svensk II Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Valgfrie moduler
5. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig

 
Valgfrie moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
4. Semester
Filmanalyse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Medier og genrer Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Retorik og argumentationsanalyse Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Norrønt (Oldislandsk) Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Nordic Noir Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Litteratursociologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Litterære genrer Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Nordic Noir Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Introduction to Scandinavia Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Language Typology Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Dansk og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2018 og gælder for alle studerende, der påbegynder bacheloruddannelsen på denne dato eller senere.

Stk. 2 Det besluttes af Studienævnet for Dansk og/eller Det Humanistiske Fakultet, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

XX