Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi), 2017

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i Produkt- og designpsykologi. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1061 af 30. juni 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendt­gørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Teknisk Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Elektronik og IT.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Ingeniøruddannelsernes landssækkende censorkorps; elektro.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i Produkt- og designpsykologi forudsætter en gymnasial uddannelse.

Uddannelsens specifikke adgangskrav jf. adgangsbekendtgørelsen er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A (Karakterkrav på mindst 4,0)
 • Fysik B eller Geovidenskab A

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi).

Den engelske betegnelse: Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Engineering Psychology)

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden:

 • kognitionspsykologi (perception, opmærksomhed, bevidsthed, hukommelse, begrebsdannelse, sprog, tænkning, problemløsning, intelligens, kreativitet og ekspertise)
 • almenpsykologiske grunddiscipliner (udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, motivationspsykologi, emotionspsykologi og socialpsykologi)
 • sammenhængen mellem psykologi og naturvidenskabelige discipliner (fysikken omkring lys og lyd, fysiologi og mekanik, det sanse-motoriske apparat)
 • grundlæggende ingeniørfaglige discipliner (systemforståelse, systemudvikling, programmering, designprocesser, elektronik, sensorer og aktuatorer)
 • statistik og eksperimentelle metoder (design af laboratorieforsøg og brugerundersøgelser) og det videnskabsteoretiske og etiske grundlag for disse metoder.
 • kan forstå og reflektere over teorier, metode og praksis indenfor disse områder.

Færdigheder:

 • kan analysere og strukturere komplekse ingeniørmæssige opgaver.
 • kan afgrænse, afdække og udrede psykologiske aspekter ved komplekse ingeniørmæssige opgaver på en problemorienteret måde
 • kan relatere disse psykologiske aspekter til almenpsykologiske problemstillinger
 • kan indkredse nye ingeniørmæssige udfordringer og muligheder ud fra viden om psykologiske forhold
 • kan forstå og evaluere psykologiske forskningsbidrags relevans for ingeniørmæssige opgaver
 • kan anvende etablerede eksperimentalpsykologiske forskningsmetoder systematisk i forhold til ingeniørmæssige opgaver
 • kan formidle psykologisk og teknisk/naturvidenskabelig viden og afrapportere egne og andres undersøgelser, således at de kan gøres nyttige for industrien og for andre praksisfelter.

Kompetencer:

 • konsultative opgaver i forbindelse med design, produktion og evaluering af artefakter, brugssituationer og services, der kræver psykologisk indsigt, fx udvikling, anvendelse og udbredelse af industriprodukter
 • assisterende opgaver i forbindelse med udredning af psykologiske og tekniske problemstillinger
 • assisterende opgaver i erhvervslivet og i forskningsinstitutioner i forbindelse med gennemførelse af forskningsprojekter, der rummer kombinerede tekniske og psykologifaglige aspekter
 • formidling af generelle psykologiske problemstillinger, herunder i særdeleshed teknisk-naturvidenskabelige problemstillinger inden for almene og anvendte psykologiske problemstillinger.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde
 • studenteroplæg

Regler omkring forløb og afslutninger af bacheloruddannelsen

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.

Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.

Særligt projektforløb

Den studerende kan på 3., 4. eller 5. semester, efter ansøgning, sammensætte et uddannelsesforløb, hvor projektarbejdet erstattes af andre studieaktiviteter jf. Fællesbestemmelserne afsnit 9.3.1.

 

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: BSc i Produkt- og designpsykologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Menneskers interaktion med teknik, objekter eller mennesker
Designpsykologisk projektarbejde (P0) Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Menneskers interaktion med teknik, objekter eller mennesker (P1) Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende programmering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
2. Semester
Psykometri og anvendelighed
Psykometri og anvendelighed Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Interaktionsdesign Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Introduktion til eksperimentalpsykologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
3. Semester
Teknologi og viden
Teknologi og viden Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Almen- og kognitionspsykologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Proceduremæssig programmering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Statistik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
Menneske og apparater
Menneske og apparater Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Ergonomi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fysisk interface design Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Struktureret systemudvikling Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Instrumentering af interaktive systemer
Instrumentering af interaktive systemer Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Elektronik og måleteknik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineære kredsløb Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
BSc i Produkt- og designpsykologi
6. semester BSc projektvalg
Vælg 1 projekt
Projekt 20
Eksperimentalpsykologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Perceptionspsykologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig

 
6. semester BSc projektvalg
Vælg 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Bachelorprojekt (Interaktion og oplevelse) Projekt 20 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Bachelorprojekt (Designpsykologi) Projekt 20 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Den nuværende version af studieordningen er publiseret på studienævnets hjemmesiden, inkl. detaljeret information om programmet herunder eksaminer.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Teknisk Fakultet for IT og Design, og træder i kraft pr. 1. september 2017.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra september 2011, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019 idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitaliseringen af studieordningen.

24. januar 2019: Der er indført karakterkrav på mindst 4,0 i Matematik A gældende fra 1. september 2019.